Bibeln

Nya testamentet

Efesierbrevet utan noter

Efesierbrevet

Hälsning

1 1Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. 2Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Inledande lovprisning

3Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, 4liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. 5Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom - det var hans viljas beslut - 6till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. 7I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser - så rik är den nåd 8med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. 9Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början 10och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. 11I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: 12vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. 13I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning - i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. 14Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Tack till Gud och förbön

15/16Jag upphör därför aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. 17Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. 18Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, 19hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt 20lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. 22Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, 23som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

1:1 Från Paulus Brev. Apostel. Helig.

1:1 Efesos Se Apg 18:19 med not. Orden "i Efesos" saknas i en läsart. Brevet, som innehåller få konkreta uppgifter om mottagarna, har kanske ursprungligen varit en rundskrivelse utan bestämd adressort eller det brev till Laodikeia som nämns i Kol 4:16. Det räknas till de s.k. fångenskapsbreven; se not till 3:1.

1:3 Välsigna.

1:3-14 Den inledande lovprisningen är skriven på ett högtidligt språk och utgör i grundtexten en enda invecklad mening.

1:4 f. fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt Eller "fläckfria inför sig. I sin kärlek har han förutbestämt".

1:4 i honom Uttrycket "i Kristus" är vanligt i detta brev och karakteristiskt för dess tankevärld.

1:5 Son.

1:7 friköpts Jfr Matt 20:28 med not.

1:9 Hemlighet.

1:11 Arv.

1:12 vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade Eller "vi skall, Gud till pris och ära, vara de som redan på förhand har". Enligt den första tolkningen menas att de judekristna ("vi") hade hoppats på Messias redan innan Jesus kom, i motsats till de hednakristna ("också ni", v. 13; jfr 2:11). Enligt den andra menas att alla kristna bör vänta på Kristi återkomst.

1:13 sigill Se not till 4:30.

1:14 friköpt Uttrycket, som i v. 7 gäller frälsningen genom Jesu död, syftar här på de kristnas slutgiltiga befrielse vid hans återkomst.

1:21 Makter. Namn.

1:22 Allt lade han under hans fötter Jfr 1 Kor 15:27 med not.

1:22 kyrkan Församling.

1:23 som helt uppfyller allt Eller "som är helt fylld med allt". Enligt den första tolkningen uppfyller Kristus himmel och jord, liksom Gud gör det; jfr Jer 23:24. Se även 4:10. Enligt den andra har Gud uppfyllt Kristus med hela sin fullkomlighet; jfr Kol 1:19; 2:9. Fullhet.

Levande genom Kristus

2 1Ni var döda genom era överträdelser och synder 2den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. 3Sådana var vi alla en gång, då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. 4Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek 5att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus - av nåd är ni frälsta - 6och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. 7Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. 8Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. 9Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. 10Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Skiljemuren mellan judar och hedningar har rivits

11Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna, med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand, 12kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. 13Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.

14Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. 15Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. 16I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. 17Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. 18Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. 19Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. 20Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. 21Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; 22genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

2:2 luftens rike Troligen menas att rymden närmast jorden behärskas av onda makter under djävulens ledning; jfr 6:12. Värld.

2:3 mänskliga Grundtexten använder ordet "kött"; så också i v. 11 om omskärelsen "på kroppen" och i v. 14 om Kristi liv "på jorden". Vrede.

2:11 Omskärelse.

2:12 utan Kristus Som icke-judar hade brevets mottagare före sin omvändelse inget hopp om Messias. Förbund.

2:14 f. gjort de två lägren till ett Dvs. förenat judar och icke-judar i den kristna kyrkan. Lag.

2:15 en enda människa Liksom i Rom 5:12‑21; 1 Kor 15:45‑49 betraktas Kristus som stamfar och förebild för en ny mänsklighet. Eftersom kyrkan är hans kropp (1:22 f.) kan "den nya människan" inbegripa alla kristna.

2:20 profeterna Troligen menas kristna förkunnare, inte GT:s profeter. Jfr 3:5.

Guds plan: evangeliet till hedningarna

3 1Därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge för er skull som var hedningar ... 2ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er; 3genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit. 4Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. 5För människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter: 6tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. 7Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som Gud ger mig med sin kraft och styrka. 8Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus 9och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens början varit dold hos Gud, som har skapat allt. 10Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. 11Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår herre. 12Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi frimodigt nalkas Gud. 13Alltså ber jag er att inte tappa modet när jag lider för er skull; mitt lidande är er härlighet.

Förbön för församlingen

14Därför vill jag falla på knä för Fadern, 15efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 16Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, 17så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, 18så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet 19och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. 20Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, 21hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

3:1 Därför vill jag, Paulus Meningen är oavslutad, en språklig frihet som var mer normal i antikens brevstil än i nutida skriftspråk. Efter en utvikning om apostelns uppgift återupptas den påbörjade meningen i v. 14.

3:1 Kristi Jesu fånge Uttrycket kan vara bildligt, men troligen menas att Paulus satts i fängelse för sin kristna förkunnelses skull; jfr 4:1; 6:20. Liknande antydningar ges i Fil 1:7; Kol 4:3; Filem v. 9. Breven till Efesos, Filippi, Kolossai och Filemon kallas därför "fångenskapsbreven". De behöver dock inte ha skrivits vid samma tid; det har även ifrågasatts om alla härrör från Paulus själv. Vilka situationer de närmare bestämt syftar på är ovisst. Enligt Apg hölls Paulus fängslad lång tid i Caesarea (23:33; 24:27) och i Rom (28:30). Men enligt 2 Kor 11:23 hade han ofta varit fånge dessförinnan, kanske bl.a. under sin långa vistelse i Efesos (Apg 19).

3:3 så som jag redan i korthet har skrivit Hänvisningen gäller tidigare stycken i brevet som berört Guds plan eller hemlighet (1:9 ff.; 2:11 ff.), inte någon beskrivning av hur Paulus fick sin uppenbarelse.

3:6 samma kropp som vi Dvs. Kristi kropp, kyrkan; jfr 1:22 f.

3:9 upplysa alla om Annan läsart "sprida ljus över".

3:10 få kunskap om Guds vishet De onda makterna var okunniga om vad Kristi död betydde; kyrkans framväxt klargör för dem att de är besegrade och att Gud skall återupprätta sitt herravälde. Jfr 1 Kor 2:8; 15:24 f.

3:15 efter vilken allt vad fader heter ... har sitt namn Eller "som ger namn åt alla släkten ...", dvs. Gud skapar jordens folk genom att nämna deras namn. Jfr Apg 17:26; Ps 147:4.

3:17 bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta ... i honom Eller "bo i era hjärtan. Stå fasta ... i kärleken."

3:18 bredden och längden och höjden och djupet Världsalltets totala utsträckning får illustrera fullheten av den andliga värld där Kristus råder.

Den andliga enheten

4 1Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, 2alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. 3Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: 4en enda kropp och en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. 5En är Herren, en är tron, ett är dopet, 6en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.

Kristi kropp byggs upp

7Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. 8Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. 9(Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? 10Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.) 11Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. 12De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, 13tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. 14Vi skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. 15Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. 16Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek.

Den gamla och den nya människan

17Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, 18deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. 19Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. 20Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus - 21såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. 22Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. 23Se till att ni förnyas i ande och förstånd 24och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Föreskrifter för det nya livet

25Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. 26Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. 27Ge inte djävulen något tillfälle. 28Den som stjäl skall sluta stjäla och i stället arbeta och sträva med egna händer, så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. 29Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs, så att det blir till välsignelse för dem som hör på. 30Gör inte Guds heliga ande bedrövad, den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. 31Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. 32Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus.

4:4 en enda kropp Jfr 1:22 f. och 2:15 med not.

4:8 Därför heter det Ps 68:19 citeras i en form som avviker från den hebreiska texten. Orden om Guds seger över fienderna tillämpas på Kristi triumf. V. 9 f. är en motivering för denna skrifttolkning; jfr Rom 10:5‑9. V. 11‑13 utlägger ordet "gåvor" i citatet.

4:9 ner i underjorden Enligt 1 Pet 3:19 fullföljde Kristus sin seger över döden genom att predika för andar som satt fångna i dödsriket.

4:11 gjorde Eller "gav"; tjänandet i församlingen betraktas som en gåva (v. 7; jfr Rom 12:6‑8). Beträffande tjänster i urkyrkan se Församlingsledare.

4:22 den gamla människan Den del av personligheten som hör samman med det syndiga livet före omvändelsen; Kött. Enligt Rom 6:3 f. dör en kristen genom dopet bort från det livet och blir en ny människa, som liknar Kristus. Strävan att bli allt fullkomligare beskrivs här som en förnyelse av denna erfarenhet.

4:24 klär er i den nya människan Jfr Gal 3:27 med not.

4:30 sigillet Bilden kan uppfattas på flera sätt. I 1:13 är Anden ett kännemärke som visar att de kristna tillhör Gud. Här är den en bekräftelse på hans löften till dem; Dag. I 2 Kor 1:22 är sigillet en bild för dopet.

5 1Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. 2Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. 3Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga. 4Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal - sådant passar sig inte - utan bara tacksägelse till Gud. 5Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. 6Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. 7Ha därför ingenting med dem att göra.

Ljusets barn

8En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. 9Lev som ljusets barn - ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning - 10och tänk på vad Herren vill ha. 11Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem - 12vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. 13Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, 14för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: "Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig."

15Se alltså noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. 16Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. 17Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. 18Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande 19och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, 20och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn.

Den kristna familjen

21Underordna er varandra i vördnad för Kristus. 22Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. 23Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud - han som också är frälsare för denna sin kropp. 24Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män.

25Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den 26för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. 27Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. 28På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, 29ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan - 30vi är ju delarna som bildar hans kropp. 31Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. 32Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. 33Men dessutom skall var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man.

5:2 Offer.

5:13 avslöjas av ljuset blir det synligt Eller "avslöjas, är det tack vare ljuset som det blir synligt". Jfr Matt 10:26 med par.; Joh 3:20 f.

5:14 överallt där något blir synligt finns ljus Tankegången är oklar; kanske menas att syndens mörker, som slutgiltigt skall skingras vid domen, redan viker för det ljus som har kommit med Kristus och tron på honom.

5:14 Därför heter det Citatets källa är okänd men kan vara en urkristen hymn eller liturgisk text, kanske påverkad av GT-ställen som Jes 26:19; 60:1.

5:16 dagarna är onda Enligt urkristen tro skall världens sista tid vara fylld av lidanden och prövningar; Återfödelse.

5:26 dopordet Troligen menas de ord varmed dopet fullbordas i "Faderns och Sonens och den heliga Andens namn" (Matt 28:19), kanske trosbekännelsen som avläggs före dopet eller möjligen Guds ord i allmänhet (Joh 15:3). Då kyrkan här beskrivs som Kristi brud kan dopet vara tänkt som ett bröllop, där brudgummen genom ord förbinder sig med bruden.

5:32 här låter jag det syfta på Kristus Judisk och urkristen skrifttolkning läste ofta en text både bokstavligt och bildligt. Samtidigt med den vardagliga tillämpningen på äktenskapet (v. 33) kan alltså författaren ge de citerade orden en hemlighetsfull syftning på Kristus och kyrkan.

6 1Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. 2Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: 3så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. 4Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja.

5Ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan så som ni lyder Kristus. 6Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. 7Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. 8Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri. 9Och ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem och använd inga hårda ord. Ni vet ju att de och ni har samme herre i himlen, och han tar inte hänsyn till person.

Guds rustning

10Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. 11Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. 12Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. 13Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. 14Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar 15och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. 16Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, 17och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. 18Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. 19Be också för mig att orden läggs i min mun och att jag talar frimodigt när jag bär fram hemligheten i evangeliet, 20vars sändebud jag är i min fångenskap. Be att jag förkunnar det så frimodigt som jag bör.

Slutönskan

21För att ni skall veta hur det står till här och hur jag har det kommer Tychikos, min käre broder och trogne medhjälpare i Herren, att berätta allt för er. 22Jag sänder honom till er just för att ni skall få veta hur det är med oss och få uppmuntran av honom.

23Frid och den kärlek som hör tron till åt er, bröder, från Gud fadern och herren Jesus Kristus. 24Nåd åt alla som älskar vår herre Jesus Kristus i hans oförgänglighet.

6:1 för Herrens skull Orden saknas i en läsart.

6:5 Slav.

6:12 Makter.

6:13 den onda dagen Dvs. den tid då de onda makterna har frihet att utsätta de kristna för prövningar; jfr 5:16 med not.

6:21 Tychikos Jfr Apg 20:4 med not.

6:24 Nåd åt alla som älskar vår herre ... i hans oförgänglighet Eller "Nåd med oförgänglighet åt alla som älskar vår herre ..."; "Nåd åt alla som älskar vår herre ... med oförgänglig kärlek".

Till Galaterbrevet

Till Filipperbrevet