Bibeln

Nya testamentet

Filipperbrevet utan noter

Filipperbrevet

Hälsning

1 1Från Paulus och Timotheos, Kristi Jesu tjänare, till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, särskilt församlingsledarna och medhjälparna. 2Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Tack till Gud och förbön

3Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, 4alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er: 5ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen, 6och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. 7Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. 8Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. 9Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, 10så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, 11fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.

Fånge för Kristi skull

12Jag vill att ni skall veta, bröder, att det som hänt mig snarast har fört evangeliet framåt. 13Det har nu blivit klart för hela pretoriet, och alla andra också, att det är för Kristi skull som jag sitter fången, 14och de flesta av bröderna har genom min fångenskap stärkts i sin tro på Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mera oförskräckt än förut. 15Visst finns det en del som förkunnar Kristus för att de är avundsjuka och vill ställa till bråk. En del däremot har goda avsikter, 16och de förkunnar av kärlek; de vet ju att jag är satt att försvara evangeliet. 17Men de andra är bråkmakare och talar om Kristus inte av rena motiv utan för att göra det svårare för mig i min fångenskap. 18Än sen? Falska eller hederliga syften - i vilket fall som helst blir Kristus förkunnad, och det gläder jag mig över.

Martyrdöd eller fortsatt verksamhet

Men också i fortsättningen skall jag kunna glädja mig. 19Jag vet ju att allt detta kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger. 20Jag väntar och hoppas att jag aldrig skall stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet skall våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den skall leva eller dö. 21Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning - 22såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag skall välja. 23Jag slits åt båda hållen: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus, det vore ju det allra bästa. 24Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, 25det är jag övertygad om, och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. 26Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, skall ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus.

Lev med Kristus som förebild

27Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag - vare sig jag besöker er eller är någon annanstans - får höra om er att ni står fasta i en och samma anda, att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet 28och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det gör klart för dem att de skall gå under och ni räddas, som en gåva från Gud. 29Ty ni har fått nåden att - ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull. 30Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har.

1:1 Från Paulus Brev. Helig. Kristus. Församlingsledare.

1:1 Timotheos Paulus främste medarbetare; jfr 2:19‑24 och Apg 16:1 med not.

1:1 Filippi Stad i den romerska provinsen Makedonien, nära det nutida Kavalla i nordöstra Grekland; jfr noter till Apg 16:9, 11. Brevet är skrivet vid ett tillfälle då Paulus satt i fängelse (v. 7, 13 f.) och hade fått gåvor av församlingen, som stod i speciellt gott förhållande till honom (4:10‑20). Vilken fängelsevistelse det gäller är okänt; jfr noter till v. 13; Ef 3:1.

1:5 Evangelium.

1:6 Dag.

1:13 pretoriet Ordet användes om romerska ståthållares residens, t.ex. i Efesos eller Caesarea, och även om det kejserliga livgardets förläggning i Rom; kanske fanns sådana trupper också i Efesos.

1:14 Guds ord Annan läsart "ordet".

1:15 en del som förkunnar Kristus Vad Paulus syftar på är okänt. Av sammanhanget att döma gäller det snarare personliga motsättningar än lärostrider.

1:19 leda till min räddning Vare sig Paulus måste lida martyrdöden eller ej (v. 20) kommer svårigheterna att bidra till hans slutliga räddning från allt ont. Annan tolkning: Paulus skall bli frikänd och slippa fortsatt fångenskap (v. 25).

1:20 Skam.

2 1Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, 2gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, 3fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. 4Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. 5Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. 6Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa 8gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. 9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, 10för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 11och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Arbeta på er frälsning

12Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. 13Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. 14Gör allting utan knot och utan förbehåll, 15så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen 16när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag: mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspilld. 17Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud är jag glad och gläds med er alla. 18På samma sätt skall ni vara glada och glädjas med mig.

Timotheos och Epafroditos skickas till Filippi

19Herren Jesus ger mig hopp om att snart kunna skicka Timotheos till er, så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. 20Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. 21Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak. 22Men ni vet vad han har gett prov på. Som en son hjälper sin far, så har han arbetat för evangeliet tillsammans med mig. 23Honom hoppas jag alltså kunna skicka så snart jag har sett hur det går för mig. 24I min tro på Herren litar jag på att snart också kunna komma själv.

25Jag har emellertid funnit det nödvändigt att skicka vår broder Epafroditos till er, min medarbetare och medkämpe som ni sände hit för att han skulle hjälpa mig med det jag behövde. 26Han har längtat efter er alla och har varit olycklig över att ni hörde att han hade blivit sjuk. 27Och sjuk var han verkligen, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, så att jag skulle slippa uppleva sorg på sorg. 28Därför är jag så mycket mer angelägen om att skicka honom, för att ni skall få glädjen att återse honom och jag själv få mina bekymmer lättade. 29Ta alltså emot honom i Herren och med stor glädje. En man som han skall ni hedra; 30det var i sitt arbete för Kristus som han var nära döden. Han satte sitt liv på spel för att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge.

2:1 gemenskap från Anden Eller "delaktighet i Anden".

2:5 som också fanns hos Kristus Jesus Eller "som också anstår ert liv i Kristus Jesus".

2:6 vakade inte över sin jämlikhet med Gud Eller "sökte inte rycka åt sig jämlikhet med Gud"; jfr Matt 4:1‑11 med par. och berättelsen om Adam, som ville bli lik Gud (1 Mos 3). Grundtextens uttryck ger bilden av ett värdefullt krigsbyte; Kristus avstod från att ängsligt slå vakt om det eller från att girigt eftersträva det.

2:9 det namn som står över alla andra Dvs. Guds eget namn (2 Mos 3:14). Meningen är alltså att Jesus fick det som han enligt v. 6 f. hade avstått från: jämlikhet med Gud.

2:10 i himlen, på jorden och under jorden Dvs. i hela världsalltet; jfr 2 Mos 20:4; Jes 45:23. Änglar, demoner och människor, både levande och döda, skall hylla Kristus. Jfr not till 1 Pet 3:19.

2:12 Frälsning.

2:15 Släkte.

2:16 mitt lopp Dvs. Paulus strävan som kristen förkunnare. Jfr 1 Kor 9:24 f., där samma bild finns i utförligare form.

2:17 utgjutas Martyrdöden jämförs med ett dryckesoffer av vin, som hälldes över andra offergåvor på ett altare; jfr 2 Tim 4:6. Paulus uppfattar sig som en offerpräst, vars gåvor till Gud är de församlingar han grundat och som nu kanske måste ge sitt eget liv.

2:19 Timotheos Se 1:1 och jfr Apg 16:1 med not.

2:25 Epafroditos Jfr 4:18, där samma hjälpsändning nämns; mannen är i övrigt okänd.

3 1Alltså, mina bröder, gläd er i Herren. Att jag upprepar vad jag redan har sagt besvärar inte mig, och er ger det trygghet.

Inte omskärelse, utan tro på Kristus

2Var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, den där sönderskärelsen. 3Ty omskärelsen, det är vi som tjänar Gud i vår ande och har vår stolthet i Kristus Jesus och inte förlitar oss på något yttre, 4fast jag för min del kunde ha rätt att göra det också. Ja, om någon tror att han kan förlita sig på något yttre, så kan jag det ännu mer, 5jag som blev omskuren på åttonde dagen, som är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i laglydnad en farisé, 6i trosiver en kyrkans förföljare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man.

7Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. 8Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt, kunskapen om min herre Kristus Jesus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus 9och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger utan med den som kommer av tro på Kristus, den rättfärdighet som Gud ger åt dem som tror. 10Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans - 11kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda.

12Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det, när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. 13Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert: jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig 14och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. 15Det är så vi skall tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt skall Gud upplysa er även där. 16Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.

Paulus som föredöme

17Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er. 18Många - jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar - är fiender till Kristi kors, 19de lever så att de slutar i fördärvet, deras gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska. 20Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. 21Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. 4 1Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.

3:1 Att jag upprepar vad jag redan har sagt Dvs. uppmaningen att glädjas; jfr 2:18; 4:4. Annan tolkning: orden inleder det följande stycket och syftar på varningen i v. 2, som Paulus kan ha uttalat tidigare i muntlig förkunnelse eller i nu förlorade brev.

3:2 hundarna Motståndare till Paulus, sannolikt judekristna förkunnare av det slags läror som han bekämpar i Gal 1:6‑10; 5:2‑12. Beträffande bildens vanliga användning se not till Matt 7:6.

3:2 f. sönderskärelsen ... omskärelsen Omskärelsen får här beteckna GT:s fromhet och alla som lever i den. För Paulus fullbordas denna fromhet genom kristen tro. Med sin nedsättande ordlek tar han avstånd från dem som krävde omskärelse i bokstavlig mening; jfr Gal 5:12.

3:3 något yttre Ordagrant "köttet"; jfr Gal 3:3 med not.

3:3 tjänar Gud i vår ande Annan läsart "tjänar Guds ande".

3:5 på åttonde dagen Se 1 Mos 17:12; 3 Mos 12:3; jfr Luk 1:59.

3:5 av Israels folk, en hebré Jfr 2 Kor 11:22 med not. Farisé. Stam. Familj.

3:6 kyrkans förföljare Församling.

3:15 fullkomliga Här kan ordet ironiskt syfta på kristna som ansåg sig vara fullkomliga; jfr v. 12. I andra sammanhang används samma ord utan ironi, bl.a. med betydelsen "fullvuxna" i motsats till "barn" eller nybörjare (1 Kor 2:6; 14:20); jfr Kol 4:12.

3:18 fiender till Kristi kors Sannolikt menas inte de motståndare som nämnts i v. 2 utan den hedniska omgivning som levde i strid med både judisk och kristen moral. Möjligen åsyftas både här och i v. 2 någon sekt som sökte förena en lössläppt livsföring med judiskt och kristet tankegods.

3:19 genom könet Eller "genom det de borde skämmas för". Grundtexten har ett ord för "skam"; det kan beteckna könsorganet ("blygden") men även markera att de omskrutna sexuella bedrifterna är skamliga.

3:21 förvandla den kropp vi har Se 1 Kor 15:51 f.

Enighet, glädje och allt som kallas dygd

2Jag uppmanar Euodia och uppmanar Syntyche att vara eniga för Herrens skull. 3Ja, dig också, som är en verklig vän, ber jag: hjälp dem, ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok.

4Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. 6Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. 7Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

8Och så, mina bröder: det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. 9Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.

Filippernas omtanke om Paulus

10Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. 11Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. 12Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. 13Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. 14Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge. 15Ni filipper vet själva att när evangeliet var nytt och jag hade lämnat Makedonien, då var er församling den enda som visade sådan gemenskap med mig att det gick att föra bok över utgivet och mottaget. 16Redan när jag var i Thessalonike fick jag ju hjälp från er mer än en gång. 17Men det är inte era gåvor jag är angelägen om utan den allt rikare vinsten för er egen räkning. 18Jag har fått vad jag skall ha och mer än det. Jag har fullt upp av allt nu när jag genom Epafroditos har fått det som ni skickade mig - en rökelsedoft, ett offer som Gud tar emot med välbehag. 19Min Gud skall med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. 20Härligheten tillhör vår Gud och fader i evigheters evighet, amen.

Hälsningar och slutönskan

21Hälsa alla som är heliga i Kristus Jesus. Bröderna här hos mig hälsar er. 22Alla de heliga hälsar er, särskilt de som arbetar vid kejsarens hov.

23Nåd från herren Jesus Kristus åt er ande.

4:1 min segerkrans Liksom i 2:16 används bilden av en idrottstävling. Församlingens tro är beviset på att ansträngningarna inte varit förgäves.

4:2 Euodia, Syntyche Kvinnonamn. Personerna är okända.

4:3 dig ... en verklig vän Tydligen vänder Paulus sig till en ledande person i församlingen, som mottagarna lätt kunde identifiera. Ordet för "vän" kan vara ett egennamn, "Syzygos"; i så fall bygger Paulus en ordlek på dess betydelse.

4:3 livets bok Jfr Upp 3:5 med not.

4:3 Clemens Denne annars okände man har av traditionen identifierats med en av Roms tidigaste biskopar.

4:15 jag hade lämnat Makedonien Från Makedonien for Paulus enligt Apg 17:14 f. till Athen.

4:15 när evangeliet var nytt Dvs. när Paulus nyss hade grundat församlingen i Filippi (Apg 16:12‑40).

4:16 Redan när jag var i Thessalonike Dvs. efter besöket i Filippi men före avresan från Makedonien; jfr Apg 17:1 med not.

4:18 Epafroditos Jfr 2:25.

4:18 en rökelsedoft, ett offer Liksom all välgörenhet bland de kristna betecknas gåvan till Paulus som ett offer åt Gud.

4:22 de som arbetar vid kejsarens hov Personal som tillhörde den kejserliga hovförvaltningen fanns på många platser i det romerska imperiet, bl.a. i Efesos; jfr not till 1:13.

Till Efesierbrevet

Till Kolosserbrevet