Bibeln

Nya testamentet

Andra Timotheosbrevet med noter

Andra Timotheosbrevet

Hälsning

1 1Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus, 2till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.

Tack till Gud

3Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. 4Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. 5Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig.

En sund förkunnelse

6Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. 7Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. 8Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. 9Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början 10men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, 11för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. 12Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott, ända fram till den dagen.

13Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. 14Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig.

Paulus ovänner och vänner

15Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem Fygelos och Hermogenes. 16Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos familj: han har ofta gett mig nytt mod och har inte skämts för mina bojor, 17nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig - 18måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen. Och till vilken hjälp han var i Efesos, det vet du bättre än någon annan.

Arbete och lidanden för evangeliet

2 1Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. 2Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. 3Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. 4Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags. 5Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna. 6Arrendatorn som gör det tunga arbetet bör vara den förste som får sin del av skörden. 7Tänk igenom vad jag här har sagt. Herren skall låta dig förstå allt.

8Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, 9för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. 10Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. 11Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; 12härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; 13är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

Att rätt utlägga sanningens ord

14Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. 15Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord. 16Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet, 17och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos. 18När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. 19Men den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans och: Den som åkallar Herrens namn skall avhålla sig från orättfärdighet.

20I ett stort hushåll finns kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera, de förra för fint bruk och de senare för mindre fint. 21Den som gör sig kvitt det onda jag har talat om blir ett kärl för finbruk, rent, användbart för sin ägare, färdigt att nyttjas till allt gott.

22Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta. 23Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner. Du vet att de vållar strid, 24och en Herrens tjänare skall inte strida; han skall vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod 25och med mildhet föra dem till ordningen som säger emot honom. Kanske låter Gud dem omvända sig och komma till insikt om sanningen, 26så att de nyktrar till och slipper ur den fälla där de hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja.

Människorna i de sista dagarna

3 1Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. 2Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, 3kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, 4svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. 5De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. 6Det är sådana som nästlar sig in i hemmen och skaffar sig makt över stackars kvinnor som är tyngda av sina synder och drivs av alla möjliga nycker, 7som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen. 8Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose, så trotsar dessa män sanningen. De har mist förståndet, deras tro håller inte måttet. 9Men det är snart slut på deras framgångar; deras galenskap kommer att stå klar för alla, så som det gick för de båda andra.

Fortsatt tjänst för Timotheos

10Men du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet, 11mina förföljelser och lidanden, som i Antiochia, Ikonion och Lystra, ja, alla de förföljelser som jag har fått utstå - Herren har räddat mig ur dem alla. 12Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. 13Onda människor och svindlare kommer att gå allt längre på vägen mot fördärvet, på en gång bedragare och bedragna. 14Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft 15och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. 16Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 17så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

4 1Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: 2förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja - tålmodigt och med ständig undervisning. 3Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. 4De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 5Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

6Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. 7Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

Personliga anvisningar

9Försök komma hit snart. 10Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. 11Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. 12Tychikos har jag skickat till Efesos. 13När du kommer, ha då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos, och så böckerna, framför allt mina häften.

14Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. 15Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. 16När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. 17Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, 18ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Sluthälsning

19Hälsa Prisca och Aquila och Onesiforos familj. 20Erastos stannade kvar i Korinth, och Trofimos som var sjuk lämnade jag i Miletos. 21Försök att komma före vintern. Euboulos och Pudens, Linos, Claudia och alla bröderna hälsar dig.

22Herren är med din ande. Nåd åt er alla.

Till Första Timotheosbrevet

Till Titusbrevet