Bibeln

Nya testamentet

Första Timotheosbrevet med noter

Första Timotheosbrevet

Hälsning

1 1Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, 2till Timotheos, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.

Den sunda läran

3Redan när jag gav mig i väg till Makedonien bad jag dig stanna i Efesos och förmana somliga där att inte förkunna avvikande läror 4och ägna sig åt ändlösa legender om förfäderna. Sådant för bara till diskussioner och tjänar inte Guds plan, som verkar genom tro. 5Målet för dina förmaningar skall vara en kärlek som kommer ur rent hjärta, gott uppsåt och uppriktig tro. 6Somliga har glömt bort allt detta och spårat ur i tomt prat. 7De vill lära ut lagen men förstår varken vad de själva säger eller vad de med sådan säkerhet uttalar sig om.

8Men vi vet att lagen är något gott, om man brukar den rätt 9och tänker på att den inte är till för rättfärdiga utan för dem som lever utan lag och ordning, för gudlösa och syndare, hädare och förnekare, för dem som bär hand på sin far eller mor, för dråpare, 10för otuktiga och män som ligger med män, för människorövare, lögnare och menedare och allt annat som strider mot den sunda läran. 11Så är det enligt det evangelium om härligheten hos den salige Guden som jag har fått mig anförtrott.

Kristus tog Paulus i sin tjänst

12Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, 13mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. 14Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus. 15Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare - och bland dem är jag den störste. 16Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. 17Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden - hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen.

Uppdraget till Timotheos

18Timotheos, mitt barn, detta uppdrag att förmana ger jag dig i enlighet med de profetior som utpekade dig för att du med stöd av dem skall strida den goda striden, 19i tro och med gott uppsåt. Det uppsåtet har somliga släppt, och de har lidit skeppsbrott i tron, 20bland dem Hymenaios och Alexandros, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall lära sig att inte häda.

Uppmaning till ett kristet liv

2 1Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, 2för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på allt sätt fromt och värdigt. 3Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, 4som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. 5Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus, 6som gav sig själv till lösen för alla, vittnesbördet när tiden var inne, 7och för det har jag satts att vara förkunnare och apostel - jag talar sanning, jag ljuger inte - en lärare för hedningarna i tro och sanning.

8Jag vill att männen på varje ort skall be med renade, lyfta händer, utan vrede och utan förbehåll. 9Likaså skall kvinnornas prydnad vara ett anständigt, blygsamt och återhållsamt uppträdande, inte konstfulla håruppsättningar och guld eller pärlor eller dyrbara kläder, 10utan goda gärningar, som det anstår kvinnor som vill gälla för att vara gudfruktiga.

11Kvinnan skall ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. 12Att själv undervisa tillåter jag henne inte och inte heller att bestämma över mannen, utan hon skall hålla sig tyst och stilla. 13Ty Adam skapades först och sedan Eva. 14Och det var inte Adam som lockades utan kvinnan som lät sig lockas och förleddes till överträdelse. 15Men hon skall bli räddad genom sitt moderskap om hon lever ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. 3 1Det är ett ord att lita på.

Församlingsledaren och hans medhjälpare

Den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. 2Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. 3Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan skall vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. 4Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. 5För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? 6Han får inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. 7Dessutom måste han ha gott rykte bland utomstående, så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla.

8På samma sätt skall medhjälparna vara värdiga och uppriktiga. De får inte vara begivna på vin eller lystna på pengar. 9De skall förena trons hemlighet med ett rent uppsåt. 10Men först skall också de prövas, sedan får de bli medhjälpare om det inte finns något att anföra mot dem. 11Är de kvinnor skall de på samma sätt uppträda värdigt, inte förtala någon utan vara nyktra och pålitliga i allt. 12En medhjälpare får inte vara gift mer än en gång och skall kunna styra sina barn och sitt hus. 13De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och kan visa stor frimodighet i sin tro på Kristus Jesus.

Vår religions hemlighet

14Jag skriver detta i hopp om att snart få komma till dig. 15Men skulle jag dröja så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll - den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16Och erkänt stor är vår religions hemlighet:

Han uppenbarades som jordisk varelse,
rättfärdigades som andlig,
skådades av änglarna,
förkunnades bland hedningarna,
vann tro i världen
och togs upp i härligheten.

Avfall under den återstående tiden

4 1Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden skall några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror, 2spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete, 3folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av dem som tror och som känner sanningen. 4Allt som Gud har skapat är bra och ingenting behöver vrakas, om det tas emot med tacksägelse; 5det blir rent genom Guds ord och genom bön.

Anvisningar till Timotheos

6Om du framhåller detta för bröderna tjänar du Kristus Jesus på rätt sätt, styrkt av den goda troslära som du troget har följt. 7Men befatta dig inte med de gudlösa amsagorna. Öva dig i gudsfruktan. 8Kroppsövningar är nyttiga på sitt sätt, men gudsfruktan är nyttig på alla sätt, med sitt löfte om liv både för denna tiden och den kommande. 9Detta är ett ord att lita på och värt att ta till sig. 10Det är därför vi strävar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är en frälsare för alla människor, särskilt för dem som tror.

11Inskärp detta i din undervisning. 12Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet. 13Läs högt ur skrifterna, förmana och undervisa, tills jag kommer. 14Ta vara på den nådegåva du har, den som du fick när profetior utpekade dig och de äldstes råd lade sina händer på dig. 15Tänk på detta, lev i detta, så att alla ser dina framsteg. 16Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta, ty gör du det räddar du både dig själv och dem som lyssnar på dig.

5 1Mot en äldre man skall du inte använda hårda ord. Vädja till honom som till en far, till yngre män som till bröder, 2till äldre kvinnor som till mödrar, till yngre kvinnor som till systrar, rent och oskyldigt.

Änkors ställning

3Ge värdigheten som änka endast åt dem som verkligen är änkor. 4Om en änka har barn eller barnbarn, så låt dessa lära sig att vara fromma först och främst inom den egna familjen och visa tacksamhet mot de äldre, ty det är vad Gud vill. 5Den som verkligen är änka och ensamstående har satt sitt hopp till Gud och upphör inte att be och åkalla både dag och natt. 6Men den som bara vill leva gott är död fast hon lever. 7Inskärp detta, så att ingen skall kunna klandra dem. 8Men om någon inte sörjer för sina anhöriga, i synnerhet den egna familjen, har han förnekat tron och är sämre än en som aldrig har trott.

9För att en änka skall räknas som änka måste hon vara minst sextio år och får inte ha varit gift mer än en gång. 10Hon måste vara känd för goda gärningar: ha tagit sig an barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, bistått nödlidande - ja, på allt sätt vinnlagt sig om att göra gott.

11Yngre änkor skall du däremot vägra att godta. Ty när åtrån vaknar glömmer de Kristus och vill gifta sig 12och faller under domen att ha brutit sitt första trohetslöfte. 13Dessutom lär de sig att lata sig och springa omkring i husen. Och inte bara att lata sig utan också att sladdra, vara nyfikna och tala om otillåtna ting. 14Jag vill därför att yngre änkor skall gifta om sig, föda barn och sköta sina hus, så att man inte talar illa om dem och fienden får sitt tillfälle. 15Några av dem har redan kommit på avvägar och följt Satan. 16Om någon troende kvinna har änkor att sörja för skall hon ta hand om dem själv och inte lägga bördan på församlingen, som måste sörja för dem som är verkliga änkor.

Regler för församlingens liv

17Sådana äldste som sköter sin ledaruppgift bra är värda dubbel lön, särskilt de som ägnar sina krafter åt ordet och undervisningen. 18Skriften säger ju: Du skall inte binda ihop munnen på oxen som tröskar och: Arbetaren är värd sin lön. 19Ta inte upp klagomål mot någon av de äldste annat än på två eller tre vittnens ord. 20Ställ dem som felar till svars i allas närvaro, så att också de andra tar varning.

21Jag besvär dig inför Gud och inför Kristus Jesus och de utvalda änglarna att alltid iaktta detta, utan förutfattade meningar och personliga hänsyn. 22Lägg inte förhastat dina händer på någon och gör dig inte medskyldig till någon annans synder, håll dig själv ren. - 23Drick inte längre bara vatten, utan ta dig lite vin för din mage och dina ständiga krämpor.

24En del människors synder ligger i öppen dag och får sin dom i förväg, andras synder släpar efter. 25På samma sätt med de goda gärningarna, de ligger i öppen dag, och de som inte gör det kan inte förbli dolda.

6 1De som bär slavoket skall visa sina herrar tillbörlig aktning, så att Guds namn och läran inte blir smädade. 2De som har troende herrar får inte brista i respekt mot dem därför att de är deras bröder. Tvärtom bör de tjäna dem ännu villigare därför att de som drar nytta av deras tjänster är troende och älskade bröder.

Uppdraget skall vara obefläckat

Så skall du undervisa och förmana. 3Den som lär annorlunda och inte håller sig till vår herre Jesu Kristi sunda ord och till det som vår religion lär, 4han är förblindad och okunnig, med en sjuklig lust att diskutera och träta. Sådant leder till avund, strider, förtal, misstänkliggöranden 5och ständiga bråk bland människor som har mist förståndet och tappat bort sanningen och som anser att religionen skall löna sig. 6Och visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, 7för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. 8Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. 9De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. 10Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

11Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 12Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. 13Jag uppmanar dig inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den rätta bekännelsen - 14håll ditt uppdrag obefläckat och klanderfritt till vår herre Jesu Kristi ankomst, 15som den salige och ende härskaren skall låta oss uppleva när tiden är inne, han som är alla konungars konung och alla herrars herre, 16som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Hans är äran och den eviga makten, amen.

En rikedom av goda gärningar

17Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. 18Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. 19Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet.

Slutmaning

20Käre Timotheos, ta väl vara på det som har anförtrotts dig. Undvik det gudlösa pratet och invändningarna från en kunskap som bara är kunskap till namnet. 21Somliga berömmer sig av den - så har de också kommit bort från tron.

Nåd åt er alla.

Till Andra Thessalonikerbrevet

Till Andra Timotheosbrevet