Bibeln

Nya testamentet

Andra Thessalonikerbrevet med noter

Andra Thessalonikerbrevet

Hälsning

1 1Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. 2Nåd och frid från Gud fadern och herren Jesus Kristus.

I väntan på Herrens dag

3Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, det finns det goda skäl till, ty er tro växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var och en av er. 4Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. 5De förebådar Guds rättvisa dom, att han skall förklara er värdiga Guds rike, som ni får lida för. 6Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade 7och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss, när herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar 8och i lågande eld, för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår herre Jesus. 9Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet, 10när han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla som har kommit till tro - och ni har trott på vårt vittnesbörd. 11Därför ber vi alltid för er att vår Gud skall finna er värdiga hans kallelse och ge framgång åt varje gott uppsåt och varje handling, gjord i tro och med hans kraft, 12så att vår herre Jesu namn förhärligas genom er och ni genom honom, tack vare nåden från vår gud och herre Jesus Kristus.

Den Laglöse och Jesu Kristi ankomst

2 1När det gäller vår herre Jesu Kristi ankomst, då vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2att inte strax tappa fattningen och bli uppskrämda, om man hänvisar till Anden eller till något som vi skulle ha sagt eller skrivit och säger att Herrens dag är här. 3Låt inte lura er på något vis. Ty först måste avfallet ske och laglöshetens människa uppenbaras, undergångens son, 4motståndaren, han som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att vara Gud. 5Minns ni inte att jag sade detta redan när jag var hos er? 6Och ni vet vad det är som nu hindrar honom så att han inte kan träda fram förrän hans stund är inne. 7Ty laglösheten är redan verksam, som en hemlighet; det som återstår är att han som ännu hindrar röjs ur vägen. 8Då skall den Laglöse uppenbaras, han som herren Jesus skall dräpa med andedräkten ur sin mun och förinta med glansen vid sin ankomst. 9Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under 10och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. 11Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen 12och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.

Kallade att vinna Kristi härlighet

13Men vi måste alltid tacka Gud för er, bröder som Herren älskar. Ty Gud har utsett er att vara de första som skall räddas genom att ni helgas i er ande och tror på sanningen. 14Till detta har Gud kallat er med vårt evangelium, för att ni skall vinna vår herre Jesu Kristi härlighet. 15Stå alltså fasta, bröder, och håll er till de läror som vi har fört vidare till er, muntligen eller i brev. 16Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, 17uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord.

Uppmaning till förbön

3 1Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende, så som har skett hos er, 2och att vi förskonas från brottsliga och onda människor - alla har ju inte tron. 3Men Herren är trofast, han skall styrka er och skydda er för det onda. 4I vår tro på Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi här föreskriver. 5Må Herren leda er fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet.

Varning för dem som lever utan ordning

6Vi föreskriver er i herren Jesu Kristi namn att dra er undan de bröder som lever utan ordning och inte följer de regler de har fått genom oss. 7Ni vet ju själva på vilket sätt ni skall efterlikna oss. Vi var aldrig oordentliga hos er 8och åt aldrig av andras bröd utan att ha gjort rätt för oss. Vi slet och släpade, arbetade dag och natt för att inte ligga någon av er till last. 9Inte för att vi skulle sakna rätt till det, men vi har velat ge er ett föredöme att följa. 10När vi kom till er gav vi er som föreskrift: den som inte vill arbeta får inte heller äta. 11Och nu har vi hört att några ibland er lever utan ordning. De gör inte vad de skall, bara vad de inte skall. 12Den sortens människor föreskriver och förmanar vi i herren Jesu Kristi namn att arbeta lugnt och stilla och äta sitt eget bröd.

13Och ni, bröder, tröttna inte på att göra vad som är riktigt. 14Om någon inte rättar sig efter det vi säger här i brevet, peka då ut honom så att han ställs utanför - kanske tar han varning. 15Men betrakta honom inte som en fiende, utan tala honom till rätta som en broder.

Slutönskan

16Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla.

17Här skriver jag, Paulus, min hälsning med egen hand. På det tecknet känns alla mina brev igen, så skriver jag. 18Nåd från vår herre Jesus Kristus åt er alla.

Till Första Thessalonikerbrevet

Till Första Timotheosbrevet