Bibeln

Nya testamentet

Andra Timotheosbrevet utan noter

Andra Timotheosbrevet

Hälsning

1 1Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel enligt löftet om liv i Kristus Jesus, 2till hans kära barn Timotheos. Nåd, barmhärtighet och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår herre.

Tack till Gud

3Jag tackar Gud, som jag liksom mina förfäder tjänar med rent uppsåt, och minns dig ständigt i mina böner, dag och natt. 4Jag minns dina tårar och längtar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. 5Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig och som fanns redan hos din mormor Lois och din mor Eunike; jag är viss om att den finns också hos dig.

En sund förkunnelse

6Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig. 7Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. 8Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. 9Han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början 10men som har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, 11för vilket jag har satts att vara förkunnare, apostel och lärare. 12Därför måste jag utstå allt detta, men jag skäms inte, för jag vet vem jag tror på, och jag är viss om att det står i hans makt att bevara det som jag har fått mig anförtrott, ända fram till den dagen.

13Ta det som du har hört av mig till mönster för en sund förkunnelse, i tro och kärlek genom Kristus Jesus. 14Bevara genom den heliga anden som bor i oss det goda som har anförtrotts dig.

Paulus ovänner och vänner

15Som du vet har alla i Asien vänt sig bort ifrån mig, bland dem Fygelos och Hermogenes. 16Måtte Herren förbarma sig över Onesiforos familj: han har ofta gett mig nytt mod och har inte skämts för mina bojor, 17nej, när han kom till Rom sökte han ivrigt efter mig tills han fann mig - 18måtte Herren låta honom finna barmhärtighet hos Herren Gud på den dagen. Och till vilken hjälp han var i Efesos, det vet du bättre än någon annan.

1:1 Från Paulus Brev. Apostel. Kristus.

1:2 hans kära barn Timotheos Se noter till 1 Tim 1:2. Beträffande den situation som brevet förutsätter se v. 15‑18 med noter.

1:4 Jag minns dina tårar Syftar på det tillfälle då Paulus och Timotheos tog avsked av varandra.

1:5 din mormor Lois och din mor Eunike Namnen förekommer endast här i NT. Enligt Apg 16:1 var Timotheos mor kristen judinna.

1:6 nådegåva Se not till 1 Tim 4:14.

1:6 lade mina händer på dig Välsigna.

1:8 Vittna.

1:11 förkunnare Se not till 1 Tim 2:7.

1:12 det som jag har fått mig anförtrott Jfr v. 14 och se not till 1 Tim 6:20. Dag.

1:15 Asien Brevet innehåller flera hänsyftningar på städer i provinsen Asien: Efesos (v. 18; 4:12), Troas (4:13), Miletos (4:20). Det ger intryck av att Paulus nyss gjort en resa där och även passerat Grekland (4:20). Timotheos kunde då ha lämnats kvar i Efesos (jfr 1 Tim 1:3), som i så fall skulle vara brevets mottagningsort (jfr 4:19 med not).

1:15 Fygelos och Hermogenes Namnen förekommer endast här i NT.

1:16 mina bojor Brevet förutsätter att Paulus är fånge i Rom (v. 17), där en rättegång mot honom har inletts (4:16 f.). Denna situation motsvarar delvis Apg 28:16‑31, men då hade Paulus en lång fängelsevistelse i Caesarea bakom sig. Här förutsätts alltså en andra fångenskap i Rom. Enligt traditionen slutade den med Paulus död; jfr 4:6 och not till Apg 28:30.

1:16 Onesiforos Jfr 4:19; i övrigt okänd. Möjligen hade han nyss dött.

1:18 Efesos Beträffande staden se not till Apg 18:19. Vilken situation som här åsyftas är okänt.

Arbete och lidanden för evangeliet

2 1Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. 2Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. 3Var också du beredd att slita ont som en god soldat åt Kristus Jesus. 4Ingen soldat låter sig upptas av civila angelägenheter om han vill vara sin befälhavare till lags. 5Ingen idrottsman kan få segerkransen om han inte följer reglerna. 6Arrendatorn som gör det tunga arbetet bör vara den förste som får sin del av skörden. 7Tänk igenom vad jag här har sagt. Herren skall låta dig förstå allt.

8Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda, enligt mitt evangelium, 9för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. 10Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. 11Detta är ett ord att lita på. Ty har vi dött med honom skall vi också leva med honom; 12härdar vi ut skall vi också härska med honom; förnekar vi honom skall han också förneka oss; 13är vi trolösa förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv.

Att rätt utlägga sanningens ord

14Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. 15Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord. 16Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet, 17och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos. 18När de säger att uppståndelsen redan har skett har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. 19Men den grund som Gud har lagt står fast. Den är märkt med orden: Herren känner dem som är hans och: Den som åkallar Herrens namn skall avhålla sig från orättfärdighet.

20I ett stort hushåll finns kärl inte bara av guld och silver utan också av trä och lera, de förra för fint bruk och de senare för mindre fint. 21Den som gör sig kvitt det onda jag har talat om blir ett kärl för finbruk, rent, användbart för sin ägare, färdigt att nyttjas till allt gott.

22Ge inte efter för ungdomliga impulser. Sök i stället rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren med rent hjärta. 23Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner. Du vet att de vållar strid, 24och en Herrens tjänare skall inte strida; han skall vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod 25och med mildhet föra dem till ordningen som säger emot honom. Kanske låter Gud dem omvända sig och komma till insikt om sanningen, 26så att de nyktrar till och slipper ur den fälla där de hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja.

2:2 Det du har hört av mig i många vittnens närvaro Sannolikt menas en sammanfattning av den kristna läran, uppläst under högtidliga former vid insättandet av församlingsledare.

2:6 Arrendatorn Jorden i medelhavsländerna ägdes under nytestamentlig tid till stor del av godsägare, som drev in avkastningen genom mellanhänder; jfr Matt 21:33‑39 med par. De som arrenderade marken för att själva bruka den var fattiga bönder.

2:6 skörden Dvs. lönen i gudsriket. Samma bild används på annat sätt i 1 Kor 9:7, där meningen är att en förkunnare har rätt till ersättning av åhörarna.

2:8 Davids son. Evangelium.

2:11 Detta är ett ord att lita på Se not till 1 Tim 1:15.

2:17 Hymenaios och Filetos Den förre hade enligt 1 Tim 1:20 stötts ut ur församlingen som avfälling; den senare är okänd.

2:18 att uppståndelsen redan har skett Enligt de läror som bekämpas i pastoralbreven (se not till 1 Tim 1:3) var den kroppsliga tillvaron ohjälpligt ond. Man kunde därför inte tänka sig att de dödas kroppar skulle få nytt liv. Den kristna läran om uppståndelsen omtolkades så att den enbart avsåg det andliga livets nyfödelse genom omvändelsen.

2:19 Den är märkt med orden Det första citatet återger 4 Mos 16:5 enligt Septuaginta. Det andra finns inte i GT men anknyter till v. 26 i samma kapitel. Berättelsen där tillämpas även i Jud v. 11 på kristna irrlärare.

2:20 kärl Jfr Rom 9:21 med not.

Människorna i de sista dagarna

3 1Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. 2Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, 3kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, 4svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. 5De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. 6Det är sådana som nästlar sig in i hemmen och skaffar sig makt över stackars kvinnor som är tyngda av sina synder och drivs av alla möjliga nycker, 7som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen. 8Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose, så trotsar dessa män sanningen. De har mist förståndet, deras tro håller inte måttet. 9Men det är snart slut på deras framgångar; deras galenskap kommer att stå klar för alla, så som det gick för de båda andra.

Fortsatt tjänst för Timotheos

10Men du har troget följt mig i min lära, mitt liv, mina föresatser, min tro, mitt tålamod, min kärlek och min uthållighet, 11mina förföljelser och lidanden, som i Antiochia, Ikonion och Lystra, ja, alla de förföljelser som jag har fått utstå - Herren har räddat mig ur dem alla. 12Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. 13Onda människor och svindlare kommer att gå allt längre på vägen mot fördärvet, på en gång bedragare och bedragna. 14Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft 15och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. 16Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, 17så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

3:8 Jannes och Jambres I judisk tradition namnen på de egyptiska trollkarlar som motarbetade Mose när han gjorde under inför farao (2 Mos 7:11).

3:11 Antiochia, Ikonion och Lystra Se Apg 13:14, 51; 14:6 med noter.

3:15 de heliga skrifterna GT, som Timotheos lärt känna genom sin judiska mor (jfr 1:5 med not), ger enligt urkristen skrifttolkning kunskap om Kristus.

3:16 Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta Eller "Varje skrift som inspirerats av Gud är också till nytta".

4 1Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans rike: 2förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja - tålmodigt och med ständig undervisning. 3Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få höra sådant som de önskar. 4De slår dövörat till för sanningen och vänder sig till legenderna. 5Men håll alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst.

6Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. 7Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. 8Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst.

Personliga anvisningar

9Försök komma hit snart. 10Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. 11Bara Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. 12Tychikos har jag skickat till Efesos. 13När du kommer, ha då med dig manteln som jag lämnade kvar i Troas hos Karpos, och så böckerna, framför allt mina häften.

14Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla honom efter hans gärningar. 15Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt motstånd mot vår förkunnelse. 16När jag första gången stod inför rätta trädde ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. 17Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar skulle få höra den, och jag räddades ur lejonets gap, 18ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig in i sitt himmelska rike. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Sluthälsning

19Hälsa Prisca och Aquila och Onesiforos familj. 20Erastos stannade kvar i Korinth, och Trofimos som var sjuk lämnade jag i Miletos. 21Försök att komma före vintern. Euboulos och Pudens, Linos, Claudia och alla bröderna hälsar dig.

22Herren är med din ande. Nåd åt er alla.

4:1 Jag besvär dig vid Gud Den högtidliga tonen antyder att det följande stycket skall betraktas som Paulus andliga testamente. Jfr Apg 20:18‑35.

4:1 Rike.

4:4 legenderna Jfr 1 Tim 1:4 med not.

4:5 förkunnare Församlingsledare.

4:6 utgjuts Se not till Fil 2:17.

4:8 Dag.

4:10 f. Demas, Lukas, Markus Dessa personer nämns också i ett par andra paulusbrev (Kol 4:10, 14; Filem v. 24; jfr Apg 12:12). Crescens är okänd.

4:10 Thessalonike Se not till Apg 17:1.

4:10 Galatien Se not till Apg 16:6. Enligt en läsart och enligt en gammal tolkning av stället är det fråga om Gallien, det nuvarande Frankrike.

4:10 Dalmatien Landskap vid Adriatiska havets nordöstra kust. Det utgjorde södra delen av den romerska provinsen Illyrien, som Paulus enligt Rom 15:19 hade förbindelser med.

4:10 Titus Se 2 Kor 2:13; Gal 2:1 med noter; Tit 1:4.

4:12 Tychikos Se not till Apg 20:4.

4:13 Troas Se not till Apg 16:8; jfr Apg 20:5 f.; 2 Kor 2:12. Karpos är okänd.

4:13 häften Häften användes för personliga anteckningar, men även NT:s skrifter skrevs ner i denna enkla form. Enligt en annan tolkning avses pergamentrullar, i så fall troligen GT-texter.

4:14 Alexandros En irrlärare med detta namn förekommer i 1 Tim 1:20. Om det finns något samband med Apg 19:33 är osäkert.

4:19 Prisca och Aquila Nära medarbetare till Paulus. Enligt olika notiser i NT hade de flyttat till Korinth från Rom (Apg 18:2 f.), sedan till Efesos (v. 26; jfr 1 Kor 16:19) och tillbaka till Rom (Rom 16:3). Här förutsätts att de på nytt är i Efesos. Med samma stad är namnen Onesiforos och Trofimos (v. 20) förknippade; se 1:18; Apg 20:4; 21:29.

4:20 Erastos Kanske identisk med den medarbetare till Paulus som nämns i Apg 19:22 och med den stadskassör som i Rom 16:23 lämnar hälsningar, troligen från Korinth.

4:20 Miletos Se not till Apg 20:15.

4:21 Euboulos och Pudens, Linos, Claudia Enligt fornkyrklig tradition har flera av dessa annars okända personer spelat en viktig roll bland de kristna i Rom; Linos identifieras med Petrus efterträdare som Roms biskop.

Till Första Timotheosbrevet

Till Titusbrevet