Bibeln

Gamla testamentet

Ester utan noter

Ester

Kung Xerxes bestraffar drottning Vashti

1 1Det som här berättas tilldrog sig på Xerxes tid, den Xerxes som härskade över 127 provinser från Indien ända till Kush. 2Han satt nu på kungatronen i borgen i Susa. 3Under sitt tredje regeringsår gav han ett gästabud för alla sina furstar och ämbetsmän. Krigsbefälhavarna i Persien och Medien och adeln och furstarna i provinserna hade alla samlats hos honom, 4och under en lång tid, 180 dagar, visade han dem sitt väldes rikedom och sin lysande kungliga prakt. 5Som avslutning gav kungen under sju dagar ett gästabud för alla på borgen i Susa, från den högste till den lägste. Festen ägde rum på den öppna platsen i slottsträdgården. 6Där hängde draperier av finaste vita och violetta tyger i vita och purpurröda snören på stänger av silver och pelare av alabaster. Där stod divaner av guld och silver på ett golv av marmor, alabaster, pärlemor och ädelsten. 7Dryckerna serverades i gyllene bägare, alla olika, och kungens vin flödade med kunglig frikostighet. 8Men det rådde inget dryckestvång; kungen hade befallt marskalkarna att rätta sig efter vars och ens önskan. 9Samtidigt höll drottning Vashti ett gästabud för kvinnorna inne i kung Xerxes palats.

10Den sjunde dagen, då kungen var upprymd av vinet, befallde han Mehuman, Bisseta, Harvona, Bigta, Avagta, Setar och Karkas, de sju hovmän som var hans personliga tjänare, 11att föra drottning Vashti till honom, med kunglig krona på huvudet. Han ville låta folken och furstarna se hennes skönhet - hon var mycket vacker. 12Men då hovmännen framförde kungens befallning vägrade drottning Vashti att komma. Kungen blev ursinnig, vreden brann inom honom. 13Han vände sig till de visa, de som visste vad stunden krävde, eftersom det var brukligt att kungen rådgjorde med alla som var förfarna i lag och rätt. 14Hans närmaste förtrogna var Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena och Memukan, de sju furstar från Persien och Medien som när som helst kunde få företräde hos honom och var de främsta i riket. 15Dem frågade han vad som enligt lagen borde ske med drottning Vashti, då hon inte hade gjort som kungen befallde henne genom sina hovmän.

16Memukan tog till orda inför kungen och furstarna: "Det är inte bara mot kungen som drottning Vashti har förbrutit sig utan mot alla furstar och folk i alla kung Xerxes provinser. 17Drottningens handlingssätt blir bekant för alla kvinnor och får dem att ringakta sina män och säga: Kung Xerxes skickade efter drottning Vashti, och hon kom inte! 18Redan i dag börjar furstinnorna i Persien och Medien som har hört vad drottningen sade att föra det på tal med sina män, och då blir det försmädligheter och gräl utan ände. 19Om du finner det lämpligt, min konung, bör du därför utfärda en kunglig förordning som skall skrivas in bland Persiens och Mediens lagar så att den inte kan återkallas: ett förbud för Vashti att någonsin visa sig inför kungen. Ge sedan hennes drottningvärdighet åt någon annan, som är bättre än hon. 20När detta kungliga påbud blir känt i ditt rike, i hela ditt väldiga rike, kommer varje kvinna att visa respekt för sin make, hög som låg."

21Förslaget tilltalade kungen och furstarna, och kungen gjorde som Memukan hade sagt. 22Han lät sända ut skrivelser till alla sina provinser, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, för att var man skulle vara herre i sitt hus.

1:1 Det som här berättas Handlingen i Esters bok är förlagd till Persiens huvudstad Susa under 480‑470-talen f.Kr. Ester är en judisk kvinna som räddar sitt folk från undergång och instiftar purimfesten. I berättelsen blandas historiskt korrekta eller trovärdiga uppgifter med skönlitterära och sagobetonade inslag. Boken kan vara skriven någon gång mellan ca 400 och 100 f.Kr. Berättande skrifter. Septuagintas version av Esters bok ingår i Tillägg till GT som "Ester enligt den grekiska texten"; jfr not till Est Gr A:1.

1:1 Xerxes Av allt att döma avses den persiske kungen Xerxes I (486‑465 f.Kr). Den traditionella återgivningen Ahasveros utgår från den hebreiska namnformen, som är ett försök att efterbilda persiskan. I översättningen används i stället den vanliga grekiska formen. - I Est Gr kallas kungen Artaxerxes, namnet på ett par av Xerxes efterträdare; se not till Est Gr A:1.

1:1 127 provinser Persien indelades i 20 satrapier av Dareios I (522‑486 f.Kr.). Då riket utvidgades tillkom redan på hans tid ytterligare några, bl.a. Indien och Kush. Provinserna kan avse mindre enheter inom satrapierna (jfr 3:8; Dan 3:2 med not), men antalet kan, i likhet med andra sifferuppgifter i Est, vara en medveten överdrift; jfr 1:4; 3:9; 5:14; 9:16.

1:1 från Indien ända till Kush På ett formelartat sätt som är känt från persiska inskrifter anges rikets omfattning. Indien, dvs. området kring floden Indus nedre lopp, var den östligaste satrapin; Kush var den sydvästligaste och motsvarar Nubien i södra Egypten.

1:2 Susa Perserrikets huvudstad, 370 km öster om Babylon. Kungen residerade även i Babylon, Persepolis och Ekbatana, medernas gamla huvudstad.

1:3 Persien och Medien De viktigaste länderna i det persiska imperiet. Medien, med centrum i området söder om Kaspiska havet, hade uppgått i perserriket 550 f.Kr. Under århundradet dessförinnan var det en betydande makt i Främre orienten.

1:9 Vashti Namnet är inte känt från andra källor. Den historiske kung Xerxes gemål hette Amestris.

1:22 herre i sitt hus Med Septuaginta; MT tillägger "och tala sitt folks språk".

Ester blir kung Xerxes gemål

2 1En tid därefter, när kung Xerxes vrede hade lagt sig, började han tänka på vad Vashti hade gjort och vad man hade beslutat om henne. 2Kungens pager föreslog då att man skulle leta upp vackra orörda flickor åt honom. 3Kungen skulle utse ombud i varje provins och låta dem samla alla unga vackra flickor till hans harem i borgen i Susa. Där skulle de stå under uppsikt av kungens eunuck Hegaj, haremsvakten, och få skönhetsbehandling. 4Den flicka som behagade kungen mest skulle bli drottning i Vashtis ställe. Förslaget vann kungens gillande, och han följde det.

5På borgen i Susa fanns en jude som hette Mordokaj, son till Jair, son till Shimi, son till Kish av Benjamins stam. 6Han hörde till dem som blivit bortförda från Jerusalem tillsammans med kung Jekonja av Juda, då denne fördes i fångenskap av den babyloniske kungen Nebukadnessar. 7Han var fosterfar åt sin farbrors dotter Hadassa, även kallad Ester; hon hade varken far eller mor i livet. Det var en välväxt och vacker flicka. Mordokaj hade adopterat henne efter hennes föräldrars död.

8Då kungens befallning och förordning hade blivit känd och många flickor fördes till borgen i Susa och togs om hand av Hegaj, hämtades även Ester till kungens palats och ställdes under uppsikt av Hegaj, haremsvakten. 9Flickan gjorde intryck på honom och vann hans välvilja. Han lät henne genast få de skönhetsmedel och den kost som hon skulle ha och de sju tjänsteflickor från palatset som valts ut åt henne. Han lät henne flytta in i den förnämsta delen av haremet tillsammans med dem. 10Ester berättade inte vilket folk eller vilken släkt hon tillhörde, eftersom Mordokaj hade förbjudit henne det. 11Varje dag vandrade Mordokaj förbi haremsgården för att få reda på hur det stod till med Ester och hur hon behandlades.

12I tur och ordning skulle flickorna få komma in till kung Xerxes. Då hade man under tolv månaders tid låtit dem genomgå det som var föreskrivet. Det var den tid som hela skönhetsbehandlingen krävde: sex månader med myrraolja och sex månader med balsamolja och andra skönhetsmedel. 13När en flicka skulle gå till kungen fick hon ta med sig allt vad hon begärde från kungens harem till hans palats. 14Hon skulle komma om aftonen och följande morgon återvända till den andra haremsavdelningen och överlämnas till kungens eunuck Shaashgas, som vaktade konkubinerna. Hon fick inte komma fler gånger till kungen, om inte denne hade blivit så förtjust i henne att han kallade henne till sig.

15Så kom turen till Ester, dotter till Avichajil, farbrodern till Mordokaj som hade adopterat henne. När hon skulle till kungen begärde hon ingenting annat än det som hade föreslagits av kungens eunuck Hegaj, haremsvakten. Alla som såg henne blev betagna i henne. 16Det var i årets tionde månad, månaden tevet, det sjunde året kung Xerxes regerade, som Ester fördes till honom i hans kungapalats. 17Han kom att älska Ester högre än någon annan kvinna, ja, hon vann hans ynnest och kärlek framför alla de andra flickorna, och han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vashtis ställe. 18Sedan gav han ett stort gästabud för alla sina furstar och ämbetsmän, ett gästabud till Esters ära, och han efterskänkte skatt i provinserna och delade ut gåvor med kunglig frikostighet.

19När man samlade de unga flickorna tjänstgjorde Mordokaj vid Kungliga porten. 20På hans uppmaning förteg Ester vilken släkt och vilket folk hon tillhörde. Hon fortsatte att lyda honom som när hon var i hans vård.

21Under den tid då Mordokaj tjänstgjorde vid Kungliga porten hade tröskelväktarna Bigtan och Teresh, två av kungens hovmän, blivit så förbittrade på kung Xerxes att de sökte ett tillfälle att bringa honom om livet. 22Mordokaj fick kännedom om detta och talade om det för drottning Ester, som underrättade kungen på Mordokajs vägnar. 23Saken undersöktes, och när anklagelserna visade sig riktiga hängde man upp de båda männen på pålar. Denna händelse nedtecknades i krönikan i närvaro av kungen.

2:3 eunuck Vid orientaliska hov förekom kastrerade män (eunucker) allmänt, både som haremsvakter och som ämbetsmän och hovfunktionärer. I Egypten och Israel fanns inte detta bruk (jfr 5 Mos 23:1), men man använde ändå samma beteckning. Grundtextens ord kan alltså ha en vid innebörd. I översättningen återges det i allmänhet med "hovman", med "eunuck" endast om män med direkt anknytning till haremet.

2:5 en jude som hette Mordokaj Namnet kan anspela på det babyloniska gudsnamnet Marduk; den typen av namn var vanlig (jfr not till Dan 4:5). Mordokajs judiska börd betonas upprepade gånger i det följande.

2:5 son till Shimi, son till Kish Namnen på dessa anfäder är sannolikt valda för att knyta Mordokaj till Benjamins stam; jfr not till 3:1. Med Shimi avses troligen en av kung Sauls släktingar och anhängare (2 Sam 16:5), med Kish kung Sauls far (1 Sam 9:1 f.).

2:6 Jekonja En form av Jojakin; se not till Dan 1:1.

2:6 hörde till dem som blivit bortförda från Jerusalem Se Dan 1:1 med not. Deportationen ägde rum 597 f.Kr., medan händelserna i Est förutsätts äga rum minst hundra år senare. Författaren kan ha menat att det var Mordokajs släkt som hörde till de bortförda eller också ha misstagit sig på kronologin.

2:7 Hadassa, även kallad Ester Det första namnet är hebreiska, "myrten". Det andra kan härledas antingen från det persiska ordet för "stjärna" eller från namnet på den babyloniska kärleksgudinnan Ishtar (Astarte); jfr not till 2:5.

2:14 till den andra haremsavdelningen Grundtextens innebörd osäker.

2:16 tevet December-januari; Månad.

2:18 efterskänkte skatt Andra tolkningar "beviljade en fridag"; "beviljade amnesti".

2:19 Kungliga porten Beteckning för rikskansliet, hovförvaltningen e.d. Port.

2:21 tröskelväktarna Kungens livvakter. Titeln avser annars prästerskap med hög rang vid templet i Jerusalem; jfr 2 Kung 12:9 med not.

2:23 krönikan Att betydelsefulla insatser av enskilda personer nedtecknades i perserrikets krönika över viktiga händelser är känt även från andra källor. Inga sådana krönikor finns dock bevarade.

2:23 pålar Avrättningsredskap (avsedda för spetsning, hängning eller korsfästelse) som också användes för att hänga upp redan dödade personer till allmän beskådan; se 5:14; 7:9; 9:12 ff. Jfr 5 Mos 21:22 f. med not; Jos 8:29.

Haman planerar att utrota judarna

3 1Någon tid senare hedrade kung Xerxes agagiten Haman, Hammedatas son: han befordrade honom och gav honom högre rang än någon av sina furstar. 2Alla ämbetsmännen vid Kungliga porten föll ner i vördnad inför Haman, så som kungen befallt. Men Mordokaj föll inte ner inför honom. 3Ämbetsmännen i Kungliga porten frågade Mordokaj varför han trotsade kungens befallning. 4Dag efter dag talade de med honom utan att han lyssnade till dem. Då underrättade de Haman för att se om Mordokajs skäl skulle godtas: han hade sagt dem att han var jude.

5När Haman såg att Mordokaj inte föll ner i vördnad inför honom fylldes han av vrede. 6Det var inte nog för honom att ta livet enbart av Mordokaj, utan när han fick reda på vilket folk denne tillhörde ville han utrota alla judar i Xerxes rike, Mordokajs folk.

7Under årets första månad, månaden nisan, det tolfte året kung Xerxes regerade, kastade man i Hamans närvaro "pur", dvs. lott, om dag och månad då man i ett enda slag skulle förgöra Mordokajs folk. Lotten föll på den trettonde dagen i årets tolfte månad, månaden adar.

8Haman gick till kung Xerxes och sade: "Det finns ett folk som bor utspritt bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. De håller sig för sig själva. Deras lagar liknar inget annat folks, och kungens lagar rättar de sig inte efter. Det är mot dina intressen att låta dem hållas. 9Om du finner det lämpligt, så utfärda ett påbud att de skall förintas. Jag skall då väga upp 10 000 talenter silver till dina tjänstemän för den kungliga skattkammarens räkning." 10Då tog kungen sin sigillring från fingret och gav den åt agagiten Haman, Hammedatas son, judarnas fiende, 11med orden: "Silvret är ditt, och med folket får du göra vad du vill!"

12Den trettonde dagen i årets första månad inkallades kungens sekreterare, och efter Hamans anvisningar avfattades en skrivelse till kungens satraper, till ståthållarna i de olika provinserna och till de olika folkens furstar; till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk. Skrivelsen utfärdades i kung Xerxes namn och bekräftades med hans sigill, 13och till kungens alla provinser sändes brev med kurir. Alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, skulle förgöras, dödas och utplånas på en och samma dag, den trettonde i årets tolfte månad, månaden adar, och deras egendom skulle tas som byte. 14Skrivelsen skulle gälla som lag i varje provins och genom avskrifter göras bekant för alla folk så att alla skulle vara beredda när dagen kom.

15På kungens order gav sig kurirerna i väg i stor hast, och samtidigt offentliggjordes förordningen på borgen i Susa. Kungen och Haman slog sig ner till ett dryckeslag, men i staden Susa rådde bestörtning.

3:1 agagiten Haman Beteckningen innebär troligen att Haman var ättling till amalekiternas kung Agag. Denne besegrades av Saul (se 1 Sam 15), som liksom Mordokaj hörde till Benjamins stam (se 2:5 med not). Den gamla fiendskapen mellan amalekiter och israeliter (se 2 Mos 17:16) avspeglas i konflikten mellan Mordokaj och Haman.

3:7 pur Ett ackadiskt ord som betyder "lott". Mesopotamien.

3:7 nisan, adar Enligt babylonisk tro samlades gudarna vid nyår för att besluta om människornas öden under året. Nisan motsvarar mars-april, adar februari-mars; jfr not till 2 Mos 12:2. Månad. Det skulle alltså gå nästan ett helt år från beslutet om utrotningen till verkställandet.

3:7 då man i ett enda slag skulle förgöra Mordokajs folk. Lotten föll på den trettonde dagen Med Septuaginta (där dock datum felaktigt anges som "den fjortonde"; jfr 3:13); orden saknas i MT.

3:9 10 000 talenter silver Summan motsvarar större delen av perserrikets samlade skatteintäkter under ett år. Talent.

3:12 satraper Landshövdingar över de satrapier som perserriket var indelat i; jfr noter till 1:1 och Dan 3:2.

3:13 brev med kurir Det persiska kurirväsendet organiserades av Dareios I (522‑486 f.Kr.) och var ryktbart för sin effektivitet. Bl.a. anlades lättframkomliga ridvägar som genomkorsade riket.

3:13 Alla judar ... skulle förgöras Några historiska belägg för judeförföljelser av detta slag i perserriket finns inte; inte heller för de aktioner från judisk sida som skildras i 9:5, 16.

3:15 staden Susa Den del av Susa där det vanliga folket bodde, till skillnad från borgkullen och det kungliga palatset.

Mordokaj ber Ester vädja till kungen

4 1När Mordokaj fick höra vad som hade skett rev han sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska och gick ut i staden och klagade högljutt och bittert. 2Han fortsatte ända till Kungliga porten, där ingen fick komma in klädd i sorgdräkt. 3I varje provins dit kungens befallning och förordning nådde blev sorgen stor bland judarna: de fastade, de grät och klagade. Många gjorde sig en bädd av säck och aska. 4När drottning Esters tjänsteflickor och hovmän kom och berättade det för henne blev hon förfärad och sände kläder till Mordokaj som han skulle ha på sig i stället för säcktyget. Men han vägrade att ta emot dem. 5Då kallade Ester till sig eunucken Hatak, som kungen ställt i hennes tjänst, och befallde honom att fråga Mordokaj vad han menade. 6Hatak gick ut till Mordokaj på stadens torg framför Kungliga porten. 7Mordokaj berättade om allt som hade drabbat honom och nämnde även den mängd silver som Haman hade lovat lämna till den kungliga skattkammaren om han fick förinta judarna. 8Han gav också Hatak en avskrift av den förordning som hade utfärdats i Susa angående utrotningen, så att han skulle kunna visa skrivelsen för Ester och förklara allt för henne. Han skulle säga åt henne att gå till kungen och vädja till honom att skona hennes folk.

9Då Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokaj hade sagt 10befallde hon honom att gå tillbaka till Mordokaj och säga: 11"Alla kungens ämbetsmän och hans undersåtar i provinserna vet att för den man eller kvinna som utan kungens kallelse går in till honom på inre borggården gäller bara en lag: döden. Endast den som kungen sträcker sin gyllene spira mot får behålla livet. Själv har jag inte på trettio dagar varit kallad till kungen."

12När Mordokaj fick höra vad Ester sagt 13lät han svara henne: "Tro inte att du ensam bland alla judar skall komma undan bara därför att du bor i kungens hus. 14Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll, men du och din fars familj skall gå under. Kanske var det för en stund som denna du blev drottning."

15Då sände Ester detta svar till Mordokaj: 16"Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni skall inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor skall fasta på samma sätt. Sedan går jag till kungen, trots att det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag förlorad." 17Mordokaj gav sig i väg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom.

4:14 från något annat håll Detta har ibland uppfattats som en omskrivning för ett ingripande från Gud. Det är påfallande att Guds namn inte nämns i Est och att det inte finns någon direkt hänvisning till hans handlande. Himlen.

4:16 Fasta.

5 1Den tredje dagen klädde sig Ester i sin drottningskrud och ställde sig på det kungliga palatsets inre borggård, mitt för palatsbyggnaden. Kungen satt på sin härskartron i palatset, rakt framför ingången. 2När han fick se drottning Ester stå där på borggården lyste han upp och sträckte sin gyllene spira mot henne. Ester gick fram och vidrörde spetsen av spiran. 3"Vad vill du, drottning Ester?" frågade han. "Vad önskar du? Du skall få det, om det så är halva riket." - 4"Om det behagar dig, min konung", svarade Ester, "skall du och Haman i dag komma till en festmåltid som jag har ordnat till din ära." 5Kungen sade: "Hämta genast hit Haman, så att vi kan göra Ester till viljes."

Kungen och Haman kom till måltiden som Ester ordnat, 6och medan man drack av vinet frågade kungen: "Vad vill du be om, Ester? Det beviljas! Vad är din önskan? Den skall uppfyllas, om den så gäller halva riket." 7Ester svarade: "Vad jag ber om och önskar är detta: 8Om jag har vunnit din ynnest, min konung, och om du finner för gott att bevilja min bön och uppfylla min önskan, så skall du och Haman komma till en festmåltid som jag ger för er i morgon. Då skall jag svara på din fråga, min konung."

Hamans fall och Mordokajs upphöjelse

9Den dagen gick Haman hem glad och upprymd. Men då han fick se Mordokaj i Kungliga porten och denne inte reste sig eller ens rörde sig, blev han ursinnig på honom. 10Dock behärskade han sig och gick hem. Sedan kallade han på sina vänner och sin hustru Seresh. 11För dem utbredde han sig över hur rik han var, hur många söner han hade och vilken ära kungen hade visat honom då han upphöjt honom över furstarna och de kungliga ämbetsmännen. 12"Och inte nog med det", sade han, "jag var den ende som drottning Ester hade bjudit att tillsammans med kungen komma till en fest som hon gav. I morgon är jag bjuden dit igen tillsammans med kungen. 13Men jag är ändå inte nöjd så länge jag måste se den där juden Mordokaj i Kungliga porten." 14Då föreslog hans hustru Seresh och alla vännerna: "Låt resa en påle, tjugofem meter hög, och be kungen i morgon bitti att Mordokaj hängs upp på den. Sedan kan du med glatt hjärta gå med kungen till festen." Haman gillade förslaget och lät resa pålen.

6 1Den natten kunde kungen inte sova, och han lät då bära fram krönikan över minnesvärda händelser. Ur den läste man för honom. 2Där fanns upptecknat att Mordokaj hade avslöjat tröskelväktarna Bigtan och Teresh, de två hovmän som hade tänkt bringa kung Xerxes om livet. 3Då undrade kungen: "Vad fick Mordokaj för ära och lön för detta?" Och pagerna svarade: "Han fick ingenting." - 4"Vem står på borggården?" frågade kungen. Det var Haman som just hade kommit till palatsets yttre borggård på väg att be kungen låta hänga upp Mordokaj på pålen som var rest för honom. 5"Det är Haman som står på borggården", svarade pagerna. "Låt honom komma in", sade kungen. 6Haman gick in och kungen frågade: "Vad skall man göra för den som kungen vill ära?" Haman tänkte: "Den som kungen vill ära - kan det vara någon annan än jag?" 7Och han svarade: "Den som kungen vill ära 8skall man ge en kunglig skrud som kungen själv har burit och en häst som kungen själv har ridit och vars huvud är prytt med kunglig krona. 9Skruden och hästen skall anförtros åt en av kungens främsta furstar. Han skall sätta skruden på den som kungen vill ära och leda hans ritt genom huvudgatan i staden och ropa framför honom: Se här vad man gör för den som kungen vill ära!" - 10"Hämta genast skruden och hästen som du har talat om", sade kungen till Haman, "och gör på det sättet med juden Mordokaj som tjänstgör vid Kungliga porten. Glöm ingenting av det du har nämnt."

11Haman hämtade skrud och häst, satte skruden på Mordokaj och ledde hans ritt längs huvudgatan i staden medan han ropade framför honom: "Se här vad man gör för den som kungen vill ära!"

12Mordokaj återvände därefter till Kungliga porten, medan Haman skyndade hem i sorg, med ansiktet dolt. 13Han berättade för sin hustru Seresh och för sina vänner allt som hade hänt honom, och då sade hans rådgivare och hustrun: "Är han av judisk börd, denne Mordokaj som du nu fått falla ner för, så lär du aldrig få bukt med honom. Han kommer att bli ditt fall." 14Medan de talade med Haman kom kungens hovmän för att omedelbart hämta honom till festmåltiden som Ester ordnat.

6:1 krönikan Se not till 2:23.

7 1Så kom kungen och Haman till måltiden hos drottning Ester. 2Även denna andra dag frågade kungen medan man drack av vinet: "Vad vill du be om, drottning Ester? Det beviljas! Vad är din önskan? Den skall uppfyllas, om den så gäller halva riket." 3Ester svarade: "Om jag har vunnit din ynnest, min konung, och om du så finner för gott, är min bön att du skänker mig livet och min önskan att du skonar mitt folk. 4Vi har blivit sålda till att förgöras, dödas och utplånas, jag och mitt folk. Om vi hade sålts som slavar och slavinnor skulle jag ha tigit. En sådan olycka hade inte varit stor nog att besvära konungen med." - 5"Vem är det som vågar göra något sådant?" frågade kung Xerxes. "Var är han?" - 6"En förtryckare och fiende", sade Ester, "den onde Haman här." Haman darrade av skräck inför kungen och drottningen. 7I vredesmod reste sig kungen från bordet och gick ut i palatsets trädgård medan Haman stannade kvar för att bönfalla drottning Ester om sitt liv; han såg att kungen redan hade fällt domen över honom.

8Just då kung Xerxes kom tillbaka från trädgården in i festsalen kastade sig Haman mot soffan där Ester låg till bords. "Går han så långt att han antastar drottningen i mitt eget slott?" ropade kungen. Knappt hade han sagt detta förrän man täckte över Hamans ansikte. 9"En påle är redan rest", sade Harvona, en av kungens hovmän. "Den har Haman ställt i ordning åt Mordokaj, vars ord en gång räddade kungen. Pålen står vid Hamans hus, tjugofem meter hög." - "Häng upp honom där", befallde kungen. 10Så hängdes Haman upp på den påle som han själv hade rest åt Mordokaj. Nu lade sig kungens vrede.

7:8 man täckte över Hamans ansikte Bruket att täcka över en dödsdömds ansikte är inte belagt på persiskt område men förekom på grekiskt och romerskt. - Annan tolkning "Haman svimmade".

8 1Samma dag skänkte kung Xerxes drottning Ester det hus som hade tillhört Haman, judarnas fiende, och Mordokaj fick företräde hos kungen sedan Ester hade talat om hur nära han stod henne. 2Kungen drog av sig sin sigillring, som han hade tagit tillbaka från Haman, och gav den åt Mordokaj. Och Ester lät Mordokaj ta hand om Hamans hus.

Judarnas hämnd på sina fiender

3Ännu en gång vände sig Ester till kungen. Hon föll ner för hans fötter och bönföll honom under tårar att avvända den olycka som agagiten Haman hade förberett och de ogärningar han hade planlagt mot judarna. 4Kungen sträckte den gyllene spiran mot Ester, och hon reste sig och trädde fram till honom. 5"Om du så finner för gott, min konung", sade hon, "och om jag har vunnit din ynnest, om min bön tycks dig berättigad och om du sätter värde på mig, ber jag att du utfärdar en förordning som återkallar de brev som agagiten Haman, Hammedatas son, skrev när han tänkte utplåna judarna i alla dina provinser. 6Hur skulle jag kunna se denna olycka drabba mitt folk, hur skulle jag kunna se min släkt förintas?" 7Då sade kung Xerxes till drottning Ester och juden Mordokaj: "Hamans hus har jag gett åt Ester, och honom själv har jag låtit hänga upp på pålen för att han sökt bringa judarna om livet. 8Skriv förordningen om judarna som ni finner det bäst, skriv i mitt namn, med mitt sigill. En skrivelse utfärdad i kungens namn och bekräftad med kungens sigill kan inte återkallas."

9Då, den tjugotredje dagen i årets tredje månad, månaden sivan, inkallades kungens sekreterare. Helt efter Mordokajs anvisningar avfattades en skrivelse till judarna, liksom till satraperna, ståthållarna och furstarna i provinserna från Indien till Kush, 127 provinser, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, också till judarna med deras egen skrift och på deras eget språk. 10Mordokaj lät utfärda skrivelsen i kung Xerxes namn och bekräfta den med hans sigill och sände breven med beridna kurirer på hästar från kungens stall. 11I breven stod att kungen gav judarna i varje stad rätt att samlas för att försvara sig och förgöra, döda och utplåna varje väpnad styrka hos ett folk eller i en provins som uppträdde fientligt, även barn och kvinnor, och att ta deras egendom som byte. 12Detta skulle ske på en och samma dag i alla kung Xerxes provinser: den trettonde i årets tolfte månad, månaden adar. 13Skrivelsen skulle gälla som lag i varje provins och genom avskrifter göras bekant för alla folk, så att judarna den dagen skulle stå beredda att ta hämnd på sina fiender. 14På kungens order gav sig kurirerna av på de kungliga hästarna i största hast, och samtidigt offentliggjordes förordningen på borgen i Susa. 15Klädd i kunglig skrud i violett och vitt lämnade Mordokaj kungen. Han bar ett stort gyllene diadem och en mantel av vitt och purpurrött tyg. I staden Susa rådde glädjeyra. 16För judarna blev det ljus och glädje, lycka och ära. 17I varje provins och i varje stad dit kungens befallning och förordning nådde blev glädjen stor bland judarna: de höll fest och firade högtid. Många ur de andra folken i landet utgav sig för att vara judar, eftersom de hade gripits av fruktan för judarna.

8:9 sivan Maj-juni; Månad.

8:17 utgav sig för att vara judar Eller "övergick till judendomen".

9 1Så kom den trettonde dagen i årets tolfte månad, månaden adar. Det var den dag då kungens befallning och förordning skulle verkställas, den dag då judarnas fiender hade hoppats få dem i sitt våld men då det tvärtom blev så att judarna fick makt över sina motståndare. 2I alla kung Xerxes provinser samlades judarna i sina städer för att göra upp med dem som ville deras olycka. Ingen kunde hålla stånd, alla var fyllda av fruktan för dem. 3Judarna understöddes av furstarna i provinserna, av satraperna och ståthållarna och dem som stod i kungens tjänst. Alla var de fyllda av fruktan för Mordokaj. 4Han hade nämligen fått stort inflytande i det kungliga palatset; hans rykte nådde ut i alla provinserna, och han blev allt mäktigare. 5Så besegrade judarna alla sina fiender med svärd och nedgjorde och dräpte dem. De gjorde vad de ville med sina motståndare. 6I Susas borg nedgjorde och dräpte de 500 man 7och dessutom Parshandata, Dalfon, Aspata, 8Porata, Adalja, Aridata, 9Parmashta, Arisaj, Aridaj och Vajsata, 10de tio sönerna till Haman, Hammedatas son, judarnas fiende. Men de avstod från att plundra.

11När kungen samma dag fick reda på hur många som hade dödats på borgen i Susa 12sade han till drottning Ester: "I Susas borg har judarna nedgjort och dräpt 500 man, och därtill Hamans tio söner. Vad har de då inte gjort i mina övriga provinser? Vad vill du be om? Det beviljas! Vad är din önskan nu? Den skall uppfyllas!" - 13"Om du så finner för gott, min konung", svarade Ester, "ge då judarna i Susa rätt att också i morgon handla efter den lag som gäller i dag. Och låt hänga upp Hamans tio söner på pålen." 14Kungen befallde att så skulle ske. En förordning utfärdades i Susa, och man lät hänga upp Hamans tio söner. 15Judarna i Susa samlades även den fjortonde dagen i månaden adar och dödade 300 man där. Men de avstod från att plundra.

16De övriga judarna i kungens provinser samlades också för att försvara sig och få ro för sina fiender. De dödade 75 000 av sina motståndare. Men de avstod från att plundra. 17Detta ägde rum den trettonde dagen i månaden adar, men den fjortonde vilade de och gjorde den till en fest- och glädjedag. 18Judarna i Susa samlades både den trettonde och den fjortonde dagen men vilade den femtonde och gjorde den till en fest- och glädjedag. 19Därför firar judarna på landet, de som bor i landsortsstäderna, den fjortonde dagen i månaden adar som en högtidsdag med glada gästabud, då man skickar matgåvor till varandra.

Purimfesten instiftas

20Mordokaj skrev ner vad som hänt och sände brev till alla judar i kung Xerxes provinser, både nära och fjärran. 21Han förordnade att de skulle fira den fjortonde och femtonde dagen i månaden adar varje år, 22alltså de dagar då judarna fick ro för sina fiender och den månad då deras kval vändes i lycka, deras sorg i högtidsglädje. Dessa dagar skulle de göra till fest- och glädjedagar. De skulle skicka matgåvor till varandra och ge gåvor åt de fattiga. 23Det som judarna nu hade gjort och som Mordokajs skrivelse handlade om lät de bli tradition.

24Agagiten Haman, Hammedatas son, alla judars fiende, hade planerat att utplåna judarna och låtit kasta "pur", dvs. lott, i syfte att krossa och förgöra dem. 25Men när saken lades fram för kungen gav han - trots sitt tidigare brev - befallning om att den onda plan som Haman hade smitt mot judarna skulle slå tillbaka mot honom själv. Både han och hans söner hängdes upp på pålen. 26Därför fick dessa dagar namnet purim, av ordet pur.

På grund av allt det som stod i detta brev och som judarna själva hade bevittnat och upplevt, 27antog och fastställde de för egen räkning och för sina efterkommande och för dem som sluter sig till dem seden att oföränderligt varje år fira dessa båda dagar på föreskrivet sätt och på bestämd tid. 28Så skulle de dagarna kommas ihåg och firas i varje släktled, i varje familj, i varje provins och i varje stad, så att dessa purimdagar aldrig skulle glömmas bort av judarna och minnet av dem aldrig slockna bland deras efterkommande.

29Drottning Ester, Avichajils dotter, och juden Mordokaj utfärdade med makt och myndighet skrivelser för att stadfästa detta andra purimbrev. 30Mordokaj sände dem till alla judar i de 127 provinserna i Xerxes rike med tillönskan om fred och trygghet, 31för att de skulle fira dessa purimdagar på bestämda tider, så som juden Mordokaj och drottning Ester hade fastställt dem och de själva inrättat dem för sig och sina efterkommande med tillbörlig fasta och klagan. 32Esters befallning som fastställde dessa regler för purim nedtecknades i en bok.

9:10 de avstod från att plundra I 1 Sam 15 behåller israeliterna för egen del bytet från de besegrade amalekiterna, vilket väcker Herrens vrede. Kanske är den återhållsamhet som här tillskrivs judarna beroende av denna berättelse; jfr not till 3:1. Att Haman (7:10) och hans söner (9:6 ff.) dödas bildar en annan parallell till 1 Sam 15, där Saul mot Herrens uttryckliga befallning skonar kung Agag, Hamans anfader.

9:20-32 Purimfesten, som ännu firas, nämns inte i Moseböckernas lagar. Den ges här legitimitet genom hänvisning till Mordokajs brev, de samtida judarnas vittnesbörd inför kommande generationer och Esters befallning. Högtider.

9:25 när saken lades fram för kungen Eller "när hon (dvs. Ester) kom inför kungen".

9:25 trots sitt tidigare brev Grundtextens innebörd osäker. Annan tolkning "genom ett brev".

9:29 detta andra purimbrev Uttryckets syftning oklar. Kanske föreligger ett fel i MT; ordet för "andra" saknas i Septuaginta. Möjligen avses det brev som omtalas i 9:20‑22; det första återges då i 8:11‑13.

9:32 en bok Se not till 2:23.

Kung Xerxes och Mordokaj

10 1Kung Xerxes utkrävde skatt av riket och kustprovinserna. 2Alla hans mäktiga dåd och bedrifter liksom beskrivningen av den upphöjelse som kungen gav Mordokaj har nedtecknats i krönikan om Mediens och Persiens kungar. 3Juden Mordokaj var kung Xerxes närmaste man. Han var högt ansedd bland judarna, älskad av sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och hans ord var till gagn för hans landsmän.

10:1 riket och kustprovinserna Dvs. hela det persiska väldet. Med kustprovinserna avses västra delen av imperiet.

10:2 har nedtecknats i krönikan om Mediens och Persiens kungar Författaren anknyter till liknande formler i Kungaböckerna, t.ex. 1 Kung 14:19.

Till Nehemja

Till Job