Musslor som miljöarkiv

Erkännanden

Först av allt vill jag tacka prof.em. Torbjörn Westermark som introducerade mig i den spännande världen av musselskal. Jag vill dessutom tacka honom för hans aldrig sinande entusiasm.

Jag vill tacka Sevald Forberg för att han lärde mig grunderna inom radiokemi.

Harry Mutvei, Naturhistoriska riksmuséet, åldersbestämde och snittade upp musselskalen i lämpliga tidsintervall. Utan denna hjälp hade detta arbete varit omöjligt att utföra. Jag vill därför tacka honom för det.

Prof. Trygve E Eriksen tackas för stöd i samband med fullbordandet av detta opus.

Väl på laboratoriet hade jag stått mig slätt utan den värdefulla hjälp jag fick av Birgitta Carell och Kjell Svärdström. Jag vill därför tacka dem för den.

Jag vill även tacka Peter Åslund och Lennart Henrikson som bidrog med skalmaterial till båda mina försöksserier.

Jag vill tacka mina vänner på Institutionen för kärnkemi, för att de gjorde min tid där trivsam.

Birgitta och Ulf, min familj, tackas för att de finns i min tillvaro.

Slutligen vill jag tacka Christer för att han trots allt slutförde detta arbete hemma, trots nya arbetsuppgifter, och inte bara lät resultaten bli liggande.

Detta arbete utfördes med stöd från Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR), som generöst finansierade min doktorandtjänst.

Till Beteckningar

Till Referenser