Bibeln

Nya testamentet

Matteusevangeliet utan noter

Matteusevangeliet

Jesu släkttavla

1 1Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham.

2Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda och hans bröder, 3Juda till Peres och Serach, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, Hesron till Ram, 4Ram till Amminadav, Amminadav till Nachshon, Nachshon till Salma, 5Salma till Boas, vars mor var Rachav, Boas till Oved, vars mor var Rut, Oved till Jishaj 6och Jishaj till David, konungen.

David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru, 7Salomo till Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa, 8Asa till Joshafat, Joshafat till Joram, Joram till Ussia, 9Ussia till Jotam, Jotam till Achas, Achas till Hiskia, 10Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia 11och Josia till Jojakin och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort till Babylon.

12Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel till Serubbabel, 13Serubbabel till Avihud, Avihud till Eljakim, Eljakim till Asor, 14Asor till Sadok, Sadok till Akim, Akim till Elihud, 15Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob 16och Jakob till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus.

17Antalet släktled är alltså: från Abraham till David fjorton led, från David till fångenskapen i Babylon fjorton led och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.

Jesu födelse

18Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. 19Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. 20Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. 21Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." 22Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: 23Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). 24När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. 25Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och han gav honom namnet Jesus.

1:1 Släkttavla för Jesus Kristus Eller "Boken om Jesu Kristi tillblivelse". - Matteusevangeliets författare visar speciell förtrogenhet med GT och med judiska förhållanden. Vem han var är okänt. Traditionen har identifierat honom med en av Jesu apostlar; jfr 9:9 med not. Evangelieskrifter.

1:1 son av David Messias skulle tillhöra Davids släkt (jfr 22:42). Enligt evangelistens uppfattning räknas Jesus dit i sin egenskap av adoptivson till Josef (v. 16).

1:1 son av Abraham Härledningen till det judiska folkets stamfar (1 Mos 15) betonar att Jesus var jude. I Luk 3:23‑38, där släkttavlan förs tillbaka till Adam, markeras Jesu samhörighet med alla människor.

1:17 Antalet släktled Sammanräkningen utgår från judisk talmystik. Sjutalet var heligt, och talet fjorton motsvarade Davids namn. - Släkttavlans innehåll är delvis hämtat från Rut 4:18‑22; 1 Krön 3:10‑17 men överensstämmer inte helt vare sig med GT eller med släkttavlan i Luk 3.

1:18 trolovad Trolovningen ingicks tidigt, i regel när kvinnan var ca 13 år. Kravet på trohet var lika strängt som i ett fullbordat äktenskap (5 Mos 22:23 f.; straffbestämmelserna tillämpades dock troligen inte i praktiken vid denna tid).

1:19 rättfärdig Att en from jude inte kunde fullfölja förbindelsen med en otrogen kvinna förutsätts här som självklart. Josefs rättfärdighet, dvs. hans vilja att behandla Maria så skonsamt som möjligt, bestod i att han inte ville dra henne inför domstol utan tänkte skilja sig privat genom att ge henne ett av två personer bevittnat skilsmässobrev.

1:20 Ängel.

1:21 Jesus Namnet är en omformning av det hebreiska Josua, som betyder "Herren (Jahve) är räddningen (frälsningen)". Ordleken med det följande "frälsa" kan inte uppfattas i grekiskan. Författaren förutsätter alltså att hans läsare har någon förtrogenhet med GT:s språk.

1:22 för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas Denna formulering återkommer ofta i Matt (2:15, 17, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9) tillsammans med GT-citat, som fritt tillämpas på Jesu historia. Skrifttolkning.

1:23 Jungfrun skall bli havande Orden, som hämtats från Jes 7:14 (se not), syftar i sitt ursprungliga sammanhang på en ung kvinna i Jesajas samtid. Födelsen av hennes barn var enligt profeten ett tecken på att Guds löften om hjälp skulle uppfyllas. Då Matteus tillämpar orden på Maria uppfattar han den unga kvinnan som jungfru i betydelsen sexuellt orörd, vilket underlättas av ordvalet i Septuaginta.

De österländska stjärntydarna

2 1När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem 2och frågade: "Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom." 3När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. 4Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. 5De svarade: "I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: 6Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel."

7Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. 8Sedan skickade han dem till Betlehem. "Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet", sade han, "och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom." 9Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. 10När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. 11De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. 12I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.

Flykten till Egypten

13När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." 14Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, 15och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son.

16När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. 17Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: 18Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.

Återkomsten till Israel

19När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten 20och sade: "Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda." 21Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. 22Men när han hörde att Archelaos var kung i Judeen efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen, 23och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré.

2:1 kung Herodes tid Hänvisningen innebär att Jesus föddes senast år 4 f.Kr., alltså före den tidpunkt som vår nuvarande tideräkning utgår från. Denna tillkom på 500-talet och bygger på otillförlitliga beräkningar av Jesu födelseår. Tabell 1, Kronologisk översikt.

2:1 stjärntydare Grundtextens ord syftar här sannolikt på ett slags babyloniska hovfunktionärer, som med hjälp av drömtolkning och stjärntydning gav råd åt högt uppsatta personer; jfr Dan 2:2.

2:2 gå upp Eller "i Österlandet". Grundtextens uttryck kan användas både om himlakroppars framträdande och om det väderstreck där de går upp. Samma sak gäller i v. 9.

2:2 hans stjärna Antik stjärntydning utgick från att himlakropparnas inbördes läge bestämde människors och länders öden. Med den judiske kungens "stjärna" menas kanske ett möte mellan planeter (en s.k. konstellation), som tillmättes symbolisk betydelse, möjligen en komet eller en hastigt uppflammande stjärna, "nova". Jfr 4 Mos 24:17.

2:4 Överstepräst.

2:11 rökelse och myrra Dessa aromatiska växtämnen förbinds i olika texter med kulten (2 Mos 30:23, 34) och med kungliga bröllop (Ps 45:9; Höga v 3:6‑11). Därför kan de här symbolisera Jesu värdighet som Messias. Jfr Joh 19:39.

2:15 Från Egypten har jag kallat min son Orden är från Hos 11:1, där de syftar på Israels folk och uttåget ur Egypten. Skrifttolkning. Son.

2:18 Rop hörs i Rama I Jer 31:15 gäller klagoropen dem som deporterades till Assyrien vid Nordrikets fall (722 f.Kr.). Rama.

2:18 Rakel Stammodern Rakel representerar folket, som sörjer över de bortförda. Enligt 1 Mos 35:19 begravdes hon vid Betlehem, vilket ger Matteus anledning att anknyta profetens ord till Jesu historia.

2:22 Archelaos var kung i Judeen Tabell 1, Kronologisk översikt.

2:23 Han skall kallas nasaré En ordlek, antingen med hebreiskans néser, som i Jes 11:1 betecknar "skottet" från Jishajs rot (Nasaret), eller med ordet nasir. I Dom 13:5 sägs om Simson att han skulle vara nasir och inleda Israels befrielse.

Johannes döparen

3 1Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken 2och förkunnade: "Omvänd er. Himmelriket är nära." 3Det är om honom det heter hos profeten Jesaja: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. 4Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. 5Folket i Jerusalem och hela Judeen och trakten kring Jordan kom ut till honom, 6och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan.

7När han såg att många fariseer och saddukeer kom för att bli döpta sade han till dem: "Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? 8Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9Och tro inte att ni bara kan säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. 10Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden. 11Jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er med helig ande och eld. 12Han har kastskoveln i handen och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar."

Jesu dop

13Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. 14Men Johannes ville hindra honom och sade: "Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig." 15Jesus svarade: "Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten." Då lät han det ske. 16När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. 17Och en röst från himlen sade: "Detta är min älskade son, han är min utvalde."

3:2 Himmelriket.

3:4 bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet På samma sätt uppträdde profeten Elia enligt 2 Kung 1:8.

3:7 Farisé. Sadduké.

3:11 för omvändelsens skull Dvs. för att det skall bli en allmän omvändelse. Målet för Johannes verksamhet var enligt NT en sinnesändring bland folket som skulle göra det berett att ta emot Messias (Luk 1:16 f.; jfr Mal 4:5 f.).

3:12 kastskoveln Ett grepliknande redskap av trä som användes när man befriade den tröskade säden från agnar. Man kastade upp säden i luften, och vinden förde med sig agnarna, medan sädeskornen föll ner på tröskplatsen. Proceduren är här en bild för den sista domen (jfr 13:39 f.; Ps 1:4).

3:17 min älskade son, han är min utvalde Begreppen "utvälja", "föredra" och "älska" kan flyta samman i bibliskt språkbruk. GT:s "den ende sonen" översätts i Septuaginta med "den älskade sonen". Ett grekiskt ord för "son" kan även betyda "tjänare". De anförda orden blir därigenom en sammanflätning av 1 Mos 22:2 med Ps 2:7 och Jes 42:1. Jfr 12:18. Utvald.

Jesus frestas

4 1Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. 2När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter blev han till slut hungrig. 3Då kom frestaren och sade till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." 4Jesus svarade: "Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun."

5Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren 6och sade: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: Han skall befalla sina änglar och de skall bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten." 7Jesus sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte sätta Herren, din Gud, på prov."

8Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet 9och sade: "Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig." 10Då sade Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka." 11Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

Jesus uppträder i Galileen

12När han hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen. 13Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons och Naftalis land, 14för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: 15Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen - 16folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. 17Från den tiden började Jesus förkunna: "Omvänd er. Himmelriket är nära."

De första lärjungarna

18När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. 19Han sade till dem: "Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare", 20och de lämnade genast sina nät och följde honom. 21När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, 22och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.

Jesus förkunnar och botar

23Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 24Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallandesjuka och förlamade, och han botade dem. 25Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.

4:1 Prov.

4:2 Fasta. Dag. Talmystik.

4:5 den heliga staden Dvs. Jerusalem; Helig.

4:5 högst uppe på tempelmuren Grundtextens uttryck, ordagrant "templets vinge", kan syfta på ett torn, ett tak eller ett murkrön.

4:12 Johannes hade blivit fängslad Se 14:3 med not.

4:13 Sebulons och Naftalis land Områden väster om Galileiska sjön; jfr Jos 19:10 ff., 32 ff. I nytestamentlig tid var stamindelningen politiskt betydelselös, och de ålderdomliga namnen används endast för att anknyta skildringen till citatet från Jes 9:1.

4:14 det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas Profetordet utlovade en ny framtid för områden som på 700-talet f.Kr. lidit av assyriernas härjningar. Enligt Matteus skrifttolkning förverkligas denna lyckliga framtid när Jesus framträder.

4:15 ner mot sjön Matteus tänker här på Galileiska sjön (v. 13). Motsvarande hebreiska ord i Jes 9:1 betyder "västerut" men kan också läsas som "i riktning mot havet".

4:17 Från den tiden började Jesus Uttrycket återkommer i 16:21. På så vis markeras två huvudavsnitt i Jesu verksamhet: ett då han förkunnar himmelriket för alla och ett då han för lärjungarna förklarar sin uppgift som den lidande frälsaren.

4:18 fiskade med kastnät Detta slags fiske bedrevs från stranden. Man slungade nätet över huvudet ut i vattnet och drog sedan in det och vittjade det.

4:24 fallandesjuka Grundtextens uttryck betyder egentligen "drabbade av månen" men är här en vardaglig beteckning för fallandesjuka eller epilepsi. Jfr 17:15 och Mark 9:18, där symptomen beskrivs och där sjukdomen sägs vara vållad av en demon.

4:24 Syrien Sannolikt avses här Galileens icke-judiska grannområden vid kusten. Namnet kan dock även beteckna den romerska provins som omfattade hela östra medelhavskusten med inland, inklusive den underordnade provinsen Judeen.

4:25 Dekapolis.

BERGSPREDIKAN (kap. 5–7)
Saligprisningar

5 1När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. 2Han började undervisa dem och sade:

3"Saliga de som är fattiga i anden,

dem tillhör himmelriket.

4Saliga de som sörjer,

de skall bli tröstade.

5Saliga de ödmjuka,

de skall ärva landet.

6Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,

de skall bli mättade.

7Saliga de barmhärtiga,

de skall möta barmhärtighet.

8Saliga de renhjärtade,

de skall se Gud.

9Saliga de som håller fred,

de skall kallas Guds söner.

10Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,

dem tillhör himmelriket.

11Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. 12Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.

13Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas bort och trampas av människorna.

14Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, 15och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. 16På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Jesus och lagen

17Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. 18Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. 19Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han skall räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem skall räknas som stor i himmelriket. 20Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket.

Jesus skärper lagens bud

21Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. 22Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. 23Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig, 24så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. 25Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. 26Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

27Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. 28Men jag säger er: den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. 29Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. 30Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer till helvetet.

31Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev. 32Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna bryter hennes äktenskap.

33Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit inför Herren. 34Men jag säger er: ni skall inte svära någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; 35inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. 36Inte heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. 37Vad ni säger skall vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.

Älska era fiender

38Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. 39Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. 40Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. 41Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. 42Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

43Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. 44Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; 45då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. 46Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? 47Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? 48Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.

5:1 gick han upp på berget Evangelisten antyder att Jesus uppträdde som Mose på Sinaiberget. Det följande avsnittet, "Bergspredikan" (kap. 5‑7), framstår därmed som Guds nya lag, uppenbarad genom Jesus. Det består av Jesus-ord som delvis återfinns i andra sammanhang i de övriga evangelierna. Matteus har på liknande sätt sammanställt andra Jesus-ord till längre tal i kap. 10, 13, 18 och 23‑25.

5:3 Salig.

5:3 fattiga i anden Dvs. medvetna i sin ande om att vara helt beroende av Gud. I GT, särskilt Psaltaren, likställs ibland fattigdom med ödmjukhet och fromhet (jfr t.ex. Ps 9:19; 40:18). Begreppet "fattig" uppfattas mer bokstavligt i Luk 6:20 ff.

5:5 ärva landet GT:s ord om landet som lovades åt Israel (t.ex. 1 Mos 12:7; 5 Mos 34:4) tillämpas här på himmelriket; jfr Ps 37:9 ff. Arv.

5:6 rättfärdigheten Den Guds rättfärdiga ordning och det rättens rike som Jesus förkunnar; jfr 2 Pet 3:13.

5:9 håller fred Grundtextens uttryck, som bokstavligen betyder "gör fred (frid)", är format efter hebreiskans mönster. Innebörden är att man ständigt strävar efter ett fredligt levnadssätt; jfr Ps 34:15; Rom 12:18; Heb 12:14. Fred.

5:13 om saltet mister sin kraft Förutom i vanlig matlagning var saltet viktigt i kulten (3 Mos 2:13). Dessutom användes saltplattor för att påskynda förbränningen när man eldade med kamelspillning. Då plattorna därvid förändrades kemiskt miste de efter hand sin verkan och blev värdelösa.

5:15 sädesmåttet Grundtextens ord betecknar ett rymdmått om ca 9 liter; Mått. Här avses troligen ett mätkärl, en kruka e.d., som rymde så mycket. Meningen är att oljelampans låga skyms eller släcks om man stjälper ett kärl över den. Enligt en annan tolkning är det fråga om en behållare på ben, under vilken det bildades en vrå där obehövliga saker ställdes undan.

5:17 Lag.

5:18 en enda bokstav Grundtexten nämner det minsta bokstavstecknet i hebreiskans och grekiskans alfabet, motsvarigheten till såväl "i" som "j" hos oss. Det heter på grekiska "jota"; jfr uttrycket "inte ett jota".

5:18 minsta prick Uttrycket betecknar en hake på ett bokstavstecken men kunde också användas bildligt om smådetaljer i en text.

5:18 allt har skett Orden syftar på historiens slut men antyder också att alla skriftens förutsägelser måste uppfyllas.

5:21 den som dräper undgår inte sin dom Till det direkta citatet av ett gammaltestamentligt bud (2 Mos 20:13) fogas här en utläggning. Den motsvarar i sak 3 Mos 24:17, där dödsstraff stadgas för mord.

5:22 okvädar, förbannar Grundtexten har två nedsättande uttryck, ett arameiskt och ett grekiskt, med ungefär samma innebörd. Då uttrycken användes i religiösa sammanhang om okunniga eller förvillade människor fick de en allvarligare ton.

5:22 rådet Den högsta judiska domstolen symboliserar här ett strängare gudomligt straff över den som dömt sina medmänniskor med större obarmhärtighet; jfr 7:1 f. Råd.

5:22 Helvetet.

5:28 brutit hennes äktenskap Äktenskapet uppfattas här och i v. 31 f. enligt gammaltestamentligt synsätt. En förbindelse med en gift kvinna innebar en kränkning av hennes mans rätt. Familj.

5:32 blir orsak till att äktenskapet kan brytas Äktenskapet betraktas här som oupplösligt: det består trots skilsmässan. Om kvinnan skulle gifta om sig blir det i så fall ett trohetsbrott mot hennes förste man, förorsakat av honom själv som släppt henne.

5:32 otukt Avser här giftermål i förbjudna led, i strid med 3 Mos 18. Personer som var släkt på där angivna sätt kunde gifta sig enligt icke-judiska lagar, men i judisk miljö var sådana giftermål ogiltiga och måste upphävas. Jfr Apg 15:20 med not.

5:37 kommer från det onda Behovet av sanningsförsäkringar är en följd av lögnens utbredning i världen. - Eller "kommer från den Onde".

5:40 ge honom din mantel I 2 Mos 22:26 f. ges en skuldtyngd person rätt att åtminstone få behålla den värmande manteln över natten. Jesus kräver alltså här en eftergivenhet som avstår även från de enklaste rättigheter.

5:41 tvinga dig att följa med en mil Romerska soldater kunde med våld rekvirera tjänster av den judiska befolkningen (jfr 27:32). Mått.

5:43 och hata din fiende Något bud att hata fiender finns inte i GT. Orden är liksom slutet av v. 21 en utläggning, fogad till citatet (3 Mos 19:18). Den betonar kärlekens naturliga begränsning till närstående (jfr v. 46). Kanske anspelas också på sådan ovilja mot religiösa motståndare som funnit uttryck både i GT (t.ex. Ps 139:21 f.) och inom judiska sekter på nytestamentlig tid.

Om allmosor, bön och fasta

6 1Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen. 2När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. 3Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. 4Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

5När ni ber skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. 6Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 7Och när ni ber skall ni inte rabbla tomma ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 8Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det.

9Så skall ni be:

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
10Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
11Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
12Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
13Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

14Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. 15Men om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta er era överträdelser.

16När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. 17Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, 18så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Skatter i himlen

19Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Kroppens lampa är ögat

22Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, 23men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.

Gud och mammon

24Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Gör er inga bekymmer

25Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? 26Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 27Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 28Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 29Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. 30Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? 31Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? 32Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 34Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

6:9-13 Herrens bön.

6:20 mask Eller "rost"; "förruttnelse".

6:24 mammon Arameiskt ord för förmögenhet eller rikedom; jfr Luk 16:9.

6:25 mat och dryck Annan läsart "mat".

6:28 liljor Jämförelsen gäller inte dyrbara trädgårdsväxter utan anspråkslösa vilda blommor (jfr Höga v 2:1), t.ex. de anemoner som är vanliga i det palestinska landskapet.

Döm inte. Gå in genom den trånga porten

7 1Döm inte, så blir ni inte dömda. 2Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. 3Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? 4Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga - du som har en bjälke i ditt öga? 5Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. 6Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era pärlor åt svinen; de trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er.

7Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 8Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd 10eller ger honom en orm när han ber om en fisk? 11Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? 12Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger.

13Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. 14Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Falska profeter

15Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? 17Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. 18Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. 19Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. 20På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.

21Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. 22På den dagen skall många säga till mig: ’Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn?’ 23Då skall jag säga dem som det är: ’Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare!’

Huset på berggrunden och huset på sanden

24Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. 25Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. 26Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. 27Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort."

28När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning, 29för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.

7:6 det som är heligt Offerkött fick bara ätas enligt särskilda regler (t.ex. 3 Mos 6:14‑7:21) och skulle vanhelgas grovt om orena djur åt av det. Jesu budskap skall inte förkunnas för människor som saknar förutsättningar att ta emot det. Hunden är i NT och judendomen ofta en bild för vantrogna eller liderliga människor (15:26 f.; Fil 3:2; 2 Pet 2:22; Upp 22:15).

7:13 Ty den port är vid och den väg är bred Annan läsart "Ty vid och bred är den väg".

7:22 Dag.

7:28 När Jesus hade avslutat detta tal Liknande formuleringar återkommer i 11:1; 13:53; 19:1; 26:1. Därmed markeras avslutningarna av de fem tal som Matteus byggt upp av olika Jesus-ord; jfr not till 5:1.

7:29 inte som deras skriftlärda I sina utläggningar tog de skriftlärda noggrann hänsyn till tidigare tolkningar. Jesus stödde sig inte på föregångare utan uppträdde själv som auktoritet; jfr 5:22, 28, 32, 39, 44.

En spetälsk blir ren

8 1När han gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. 2Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: "Herre, vill du, så kan du göra mig ren." 3Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska. 4Men Jesus sade till honom: "Säg det inte till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem."

En officers tjänare botas

5När han gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp: 6"Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor." 7Jesus sade: "Skall då jag komma och bota honom?" 8Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. 9Jag är själv en som står under befäl, och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min tjänare: Gör det här, så gör han det." 10Jesus blev förvånad och sade till dem som följde honom: "Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. 11Jag säger er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. 12Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder." 13Och till officeren sade Jesus: "Gå. Du trodde och det skall ske." Och i det ögonblicket blev pojken frisk.

Petrus svärmor och andra sjuka botas

14Jesus kom hem till Petrus och fick se hans svärmor ligga sjuk i feber. 15Han rörde vid hennes hand, och då lämnade febern henne, och hon steg upp och betjänade honom.

16På kvällen förde man till honom många som var besatta. Han drev ut andarna med sitt ord och botade alla sjuka, 17för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Han tog våra sjukdomar, och han lyfte av oss våra plågor.

Att följa Jesus

18När Jesus såg så mycket folk omkring sig befallde han att man skulle fara över till andra sidan sjön. 19En skriftlärd kom fram och sade till honom: "Mästare, jag skall följa dig vart du än går." 20Jesus svarade: "Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud." 21En annan av lärjungarna sade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far." 22Men Jesus svarade: "Följ mig och låt de döda begrava sina döda."

Stormen tystas

23Han steg i båten, och hans lärjungar följde med. 24Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. 25De gick fram och väckte honom: "Herre, hjälp oss, vi går under." 26Han sade: "Varför är ni rädda, ni trossvaga?" Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. 27Folk häpnade och sade: "Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom."

De besatta och svinhjorden

28När han kom över till Gadaras område kom två besatta emot honom från gravarna. De var så våldsamma att ingen kunde ta sig fram den vägen. 29Och de ropade: "Vad har du med oss att göra, Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?" 30Ett gott stycke därifrån gick en stor svinhjord och betade. 31Demonerna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka då över oss till svinhjorden." 32Han svarade: "Ge er i väg!" Då for demonerna ut ur männen och över till svinen, och hela hjorden rusade utför branten ner i sjön och omkom i vattnet. 33Herdarna sprang därifrån, och när de kom tillbaka till staden berättade de allt, också om de besatta. 34Hela staden gick då ut för att möta Jesus, och när de såg honom bad de honom att lämna deras område.

8:2 Spetälska.

8:4 Säg det inte till någon Enligt en rad ställen i evangelierna var Jesus angelägen om att inte i förtid bli känd och utropad som Messias; jfr Mark 1:34 med not. Samtidigt betonas att hans underverk borde låta den eftertänksamme förstå vem han var. Tecken. Vittna.

8:6 tjänare Ordet kan också betyda "son". Så har berättelsen återgetts i Joh 4:46 ff. I Luk 7:2 sägs däremot klart att det gällde en tjänare.

8:11 Abraham och Isak och Jakob Namnen betonar att himmelriket lovats åt judarna: de är "rikets egna barn" (v. 12). Den kommande lyckliga tillvaron är en återförening med deras stamfäder. De som "skall komma från öster och väster" är hednafolken, här företrädda av den romerske officeren. Deras tro på Kristus ger dem samma tillgång till himmelriket som lovats åt judarna. Jfr Rom 9:4, 30.

8:17 han lyfte av oss Grundtextens uttryck kan betyda både "han bar" och "han lyfte av". Citatet (Jes 53:4), som i kristen tradition vanligen tillämpas på Jesu ställföreträdande lidande, kan därför också få illustrera hur han befriar de sjuka från deras plågor.

8:20 Människosonen.

8:28 Gadara Andra läsarter "Gerasa", "Gergesa". De tre namnen representerar tre olika städer på varierande avstånd från Gennesaretsjön; jfr Mark 5:1; Luk 8:26 med noter. Gadara, som tillhörde stadsförbundet Dekapolis, låg ca 1 mil sydost om Gennesaretsjön men hade även landområde invid sjöns strand.

8:28 gravarna Klippgravar, som huggits ut i den mjuka bergarten eller inretts i grottor, dög att söka skydd i men betraktades som orena.

8:29 i förtid Dvs. innan Messias i den sista tiden gör slut på ondskans och demonernas välde.

8:30 svinhjord Svinet räknades till de orena djuren (3 Mos 11:7). Där svinskötsel förekom dominerade alltså en icke-judisk kultur.

8:31 Demon.

En lam man i Kafarnaum botas

9 1Han steg i en båt och for över sjön till staden där han bodde. 2Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: "Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna." 3Några skriftlärda sade då för sig själva: "Han hädar ju." 4Jesus såg vad de tänkte och sade: "Varför bär ni onda tankar i era hjärtan? 5Vilket är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp och gå? 6Men för att ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder" - och nu talade han till den lame - "stig upp, ta din bår och gå hem." 7Och mannen steg upp och gick hem. 8När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människorna.

Tullindrivaren Matteus kallas

9Jesus fortsatte därifrån, och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sade han till honom: "Följ mig!" Och Matteus steg upp och följde honom. 10När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. 11Fariseerna som såg det sade till lärjungarna: "Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare?" 12Han hörde det och sade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. 13Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."

Bröllopsgästerna fastar inte

14Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar, när både vi och fariseerna fastar?" 15Jesus svarade: "Inte kan väl bröllopsgästerna sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. 16Ingen sätter en bit okrympt tyg på ett gammalt plagg, för då sliter lappen med sig bitar av plagget och det blir en värre reva. 17Och man slår inte nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, då har man kvar både vin och säckar."

Synagogföreståndarens dotter. Kvinnan med blödningar

18Medan han talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen." 19Då reste sig Jesus och gick med honom, och lärjungarna följde efter. 20Men en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år kom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel 21eftersom hon tänkte: "Får jag bara röra vid hans kläder, så blir jag hjälpt." 22Jesus vände sig om och fick se henne och sade: "Var inte orolig, min dotter. Din tro har hjälpt dig." Och från det ögonblicket var hon frisk. 23När Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjtblåsarna och den klagande hopen 24sade han: "Gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover." Då skrattade de åt honom. 25Men när folket hade motats bort gick han in och tog flickans hand, och hon steg upp. 26Ryktet om vad som hade hänt spred sig i hela den trakten.

Två blinda botas

27När Jesus fortsatte därifrån följde två blinda efter och ropade: "Davids son, förbarma dig över oss!" 28Och när han kom hem gick de fram till honom. Jesus frågade: "Tror ni att jag kan hjälpa er?" De svarade: "Ja, herre." 29Då rörde han vid deras ögon och sade: "Ni tror, och det skall ske." 30Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt åt dem: "Låt ingen få veta detta", 31men de gick därifrån och spred ryktet om honom i hela den trakten.

En stum demon drivs ut

32När de var på väg ut kom man till honom med en besatt som var stum. 33Han drev ut demonen, och den stumme började tala. Och folket häpnade och sade: "Aldrig förr har man sett något sådant i Israel." 34Men fariseerna sade: "Det är med demonernas furste som han driver ut demonerna."

Får utan herde

35Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, 37och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna få. 38Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd."

9:1 staden där han bodde Dvs. Kafarnaum; jfr 4:13.

9:3 Skriftlärd.

9:9 Matteus I Mark 2:14 och Luk 5:27 kallas mannen Levi. Matteus nämns i alla uppräkningarna av Jesu apostlar (10:2‑4 med par.). I Matt 10:3 finns tillägget "tullindrivaren", som anger att det är fråga om samme man som här. I fornkyrklig tradition identifierades han med evangeliets författare.

9:10 f. Tullindrivare. Farisé.

9:14 f. Fasta. Brudgum.

9:17 Säck.

9:20 blödningar Sjukdomen gjorde enligt 3 Mos 15:25 ff. kvinnan rituellt oren. Hon stod därmed utanför en normal mänsklig gemenskap och borde egentligen inte ha fått röra vid Jesus. Renhet.

9:20 tofsen på hans mantel Kläder.

9:23 flöjtblåsarna och den klagande hopen Sorg. - Det grekiska ord som traditionellt översätts med "flöjt" betecknar egentligen ett slags skalmeja, ett blåsinstrument med skarp ton, alstrad av en vibrerande tunga ("rörblad").

9:27 Davids son.

UTSÄNDNINGSTALET (kap. 10)
De tolv sänds ut

10 1Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. 2Detta är namnen på de tolv apostlarna: först Simon, som kallas Petrus, vidare hans bror Andreas, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, 3Filippos och Bartolomaios, Tomas och tullindrivaren Matteus, Jakob, Alfaios son, och Taddaios, 4Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

5Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. 6Gå i stället till de förlorade fåren i Israels folk. 7Förkunna på er väg att himmelriket är nära. 8Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva. 9Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, 10ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat. 11I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. 12Stig in i huset med en fridshälsning, 13och om huset är värdigt skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt skall den friden vända tillbaka till er. 14Om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka bort dess damm från era fötter. 15Sannerligen, det skall bli lindrigare på domens dag för Sodoms och Gomorras land än för en sådan stad.

Som får bland vargar

16Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. 17Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. 18Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. 19Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, 20och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. 21Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. 22Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. 23Om man förföljer er i den ena staden, så fly till nästa. Sannerligen, ni hinner inte till alla städer i Israel förrän Människosonen kommer.

24Lärjungen är inte förmer än sin lärare och tjänaren inte förmer än sin herre. 25Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre?

Var inte rädda

26Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och ingenting dolt som inte skall bli känt. 27Vad jag säger er i mörkret, det skall ni säga i dagsljuset, och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut från taken. 28Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. 29Säljs inte två sparvar för en kopparslant? Men ingen av dem faller till marken utan att er fader vet om det. 30Och på er är till och med hårstråna räknade. 31Var alltså inte rädda: ni är mer värda än aldrig så många sparvar.

Bekännelse och förnekelse

32Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. 33Men den som förnekar mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen. 34Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. 35Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, 36och mannens husfolk skall bli hans fiender. 37Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. 38Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. 39Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.

Att ta emot Jesu lärjungar

40Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. 41Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdigs lön. 42Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små därför att det är en lärjunge - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön."

10:2 Apostel. Kefas.

10:3 Taddaios Annan läsart "Lebbaios". - I Luk 6:16 och Apg 1:13 står på motsvarande ställe "Jakobs son Judas".

10:4 Kananaios Selot.

10:4 Judas Iskariot Tillnamnets betydelse är osäker. Man har bl.a. sökt härleda det ur ett arameiskt ord för "den falske" och ur ett ortnamn: "en man från Keriot", en stad i södra Judeen (jfr Jos 15:25). I Joh 6:71; 13:2, 26 knyts det i stället till Judas far, Simon.

10:5 Ta inte vägen till hedningarna Matteus betonar att Jesus under sin livstid endast vände sig till judarna (jfr 15:24). Samtidigt antyds att den kristna förkunnelsen efter hans död skulle nå ut till alla folk (8:11; 28:19).

10:10 skjorta Kläder.

10:12 fridshälsning En önskan om frid eller fred var den normala judiska hälsningen. När lärjungarna uttalar den betraktas den som en välsignelse, fylld av oförstörbar andlig kraft. Är mottagaren ovärdig, dvs. ovillig att ta emot lärjungarnas förkunnelse (v. 14), har han ingen nytta av den välsignande kraften. I stället kommer den lärjungarna själva till godo (v. 13).

10:14 skaka bort dess damm Symbolisk gest: man avsäger sig varje beröring med den andra parten. Jfr Luk 10:11.

10:25 Beelsebul Se 12:24 med not.

10:28 Helvetet.

10:29 vet om det Eller "vill det"; "medger det". Grundtexten anger inte tydligt arten av Guds närvaro eller medverkan.

10:39 liv Grundtextens ord kan betyda både själ (så i v. 28) och liv i biologisk mening (6:25; 20:28; Mark 3:4). Här är båda betydelserna aktuella: den som ger upp sitt jordiska liv vinner själens liv.

10:42 dessa små Här liksom i 18:6, 10, 14 (jfr 25:40, 45; Mark 9:42; Luk 17:2) står detta uttryck för Jesu lärjungar. Jfr tilltalsordet "barn" i Mark 10:24; Joh 21:5.

11 1När Jesus hade avslutat befallningarna till sina tolv lärjungar gick han därifrån för att undervisa och förkunna i städerna där omkring.

Johannes döparens frågor och Jesu svar

2Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar 3för att fråga honom: "Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?" 4Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: 5att blinda ser och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. 6Salig är den som inte kommer på fall för min skull."

7När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? 8Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. 9Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. 10Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. 11Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han. 12Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. 13Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. 14Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. 15Hör, du som har öron.

16Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: 17’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’ 18Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ 19Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt."

Verop över galileiska städer

20Sedan började han anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig: 21"Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! Ty om de underverk som har utförts hos er hade skett i Tyros och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. 22Men jag säger er: för Tyros och Sidon skall det bli lindrigare på domens dag än för er. 23Och du, Kafarnaum, skall du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du skall störtas ner i dödsriket. Ty om de underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu i dag. 24Men jag säger er: för Sodoms land skall det bli lindrigare på domens dag än för dig."

Jesus prisar Fadern, himlens och jordens herre

25Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. 26Ja, fader, så har du bestämt. 27Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

Den lätta bördan

28Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. 29Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. 30Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt."

11:1 När Jesus hade avslutat befallningarna Se not till 7:28.

11:2 i sitt fängelse Se 14:3 med not.

11:3 den som skall komma Dvs. Messias.

11:12 tränger himmelriket fram Guds slutliga ingripande i världens förlopp närmar sig med oemotståndlig kraft (jfr Luk 16:16). - Enligt en annan tolkning, "utövar man våld mot himmelriket", är orden en kritisk anspelning på frihetskämpar som ville upprätta ett messianskt rike med våld; jfr versens avslutning ("somliga"). Selot.

11:14 Elia.

11:19 Vishetens gärningar har gett Visheten rätt Jesu förkunnelse likställs med Vishetens maning; se Ords 1:20 ff.; 8:1 ff. och jfr Joh 1:1 med not. Hans underverk bekräftar att han har rätt, trots människornas otro (v. 5 f.; jfr den något avvikande innebörden i Luk 7:35).

11:21 Korasin, Betsaida Båda dessa städer låg i närheten av Kafarnaum, vid Galileiska sjöns nordligaste del.

11:21 Tyros. Sidon.

11:21 Säck.

11:29 mitt ok Att "ta på sig himmelrikets ok" är i judisk tradition en känd bild för den dagliga bekännelsen till judisk tro och sed.

Lärjungarna plockar ax på sabbaten

12 1Vid samma tid tog Jesus vägen genom sädesfälten på sabbaten. Hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta. 2Fariseerna såg det och sade till honom: "Se, dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten." 3Han svarade: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? 4Han gick in i Guds hus, och de åt upp skådebröden, som varken han eller hans män hade lov att äta, utan bara prästerna. 5Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? 6Men jag säger er: här finns det som är större än templet. 7Om ni förstod vad som menas med Barmhärtighet vill jag se och inte offer, så skulle ni inte döma oskyldiga. 8Ty Människosonen är herre över sabbaten."

Mannen med en förtvinad hand

9Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga. 10Där fanns en man med en förtvinad hand. De frågade Jesus: "Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville ha något att anklaga honom för. 11Han svarade: "Om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten, griper han då inte tag i det och drar upp det? 12Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten." 13Sedan sade han till mannen: "Håll fram din hand." Han höll fram den, och den blev lika frisk som den andra. 14Fariseerna gick då ut och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen.

Guds utvalde tjänare

15Jesus fick veta det och drog sig undan därifrån. Många följde med honom, och han botade alla 16och förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, 17för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: 18Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Jag skall låta min ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken. 19Han skall inte träta och ropa, och ingen skall höra hans röst på gatorna. 20Han skall inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han skall en dag föra rätten till seger. 21Och hans namn skall ge folken hopp.

Demoner drivs ut med Guds ande

22Sedan förde man till honom en besatt som var blind och stum. Och han botade honom, så att den stumme kunde tala och se. 23Och allt folket slogs av häpnad och sade: "Är han kanske Davids son?" 24När fariseerna hörde det sade de: "Det måste vara med demonernas furste Beelsebul som den mannen driver ut demonerna." 25Men han visste vad de tänkte och sade till dem: "Varje rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kan inte bestå. 26Och om Satan driver ut Satan splittras han. Hur skall hans rike då kunna bestå? 27Om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. 28Men om det är med Guds ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. 29Hur skall någon kunna gå in och plundra en stark man på vad han äger om han inte först binder honom? Sedan kan han plundra hans hus. 30Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

Om hädelse mot Anden

31Därför säger jag er: all synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. 32Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den som säger något mot den heliga anden får inte förlåtelse, varken i denna världen eller i den kommande. 33Antingen får ni säga att trädet är bra och frukten bra, eller att trädet är dåligt och frukten dålig; på frukten känner man trädet. 34Huggormsyngel, hur skulle ni kunna säga något gott, ni som är onda? Munnen säger vad hjärtat är fullt av. 35En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda förråd, och en ond människa tar fram det som är ont ur sitt onda förråd. 36Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag. 37Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas."

Jona-tecknet

38Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken." 39Han svarade: "Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. 40Ty liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter. 41Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona. 42Söderns drottning skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än Salomo.

Den orena andens återkomst

43När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på men hittar ingen. 44Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, 45går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så skall det också gå för detta onda släkte."

Jesu familj

46Medan han ännu talade till folket kom hans mor och hans bröder. De stod utanför och ville tala med honom, 47och någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står där ute och vill tala med dig." 48Han svarade honom: "Vem är min mor, och vilka är mina bröder?" 49Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: "Det här är min mor och mina bröder. 50Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor."

12:1 rycka av ax och äta I reglerna för sabbaten betraktades detta som ett arbete, jämförligt med skörd och tröskning. Att ta enstaka ax på andras åkrar var i och för sig tillåtet (5 Mos 23:25).

12:4 Guds hus Uttrycket syftar här inte på Jerusalems tempel utan på en helgedom i Nov strax utanför Jerusalem; se 1 Sam 21:1‑6.

12:4 skådebröden Se 3 Mos 24:5‑9. Meningen med exemplet är att visa hur mänskliga behov i GT bedöms som viktigare än rituella regler.

12:5 prästerna ... bryter mot sabbaten Genom arbetet med offren; se t.ex. 4 Mos 28:9 f.

12:6 det som är större än templet Antingen menas att en människas liv är ännu heligare än den tempeltjänst som bryter sabbatshelgden (jfr Joh 7:22 med not) eller att Jesus, Guds son, råder över allt som anses heligt (jfr v. 8).

12:10 bota på sabbaten Enligt vanlig judisk uppfattning var detta tillåtet, men bara för att avvärja akut livsfara.

12:11 Om ... ett får ... faller ner i en grop Att ingripa i ett sådant fall var tillåtet enligt en gren av den rabbinska traditionen. Enligt en strängare riktning var det förbjudet.

12:18 min tjänare som jag har utvalt Jfr 3:17 med not.

12:24 Beelsebul Ett gammalt gudsnamn har överförts på en demon, som här likställs med djävulen. Jfr 2 Kung 1:2 med not.

12:26 Satan.

12:27 bli er dom Dvs. de vederlägger era beskyllningar. Jesus och fariseernas anhängare måste bedömas på samma sätt: driver han ut demoner med djävulens hjälp gör de det också; om de gör det med Guds hjälp måste detta gälla även om honom.

12:31 hädelse mot Anden Sammanhanget visar på en vägran att erkänna ens de påtagligaste uttryck för Guds vilja att rädda och befria. Denna inställning yttrar sig här i att Jesu verk uppfattas som djävulens, fast det är Andens (v. 24, 28).

12:39 Jona-tecknet Jesu död och uppståndelse jämförs med Jonas havsfärd (Jon 2). Samtidigt antyds att Jesu förkunnelse liknar Jonas botpredikan i Nineve (Jon 3): bara genom att ta emot den räddas man från undergång. I Luk 11:29 f. tolkas uttrycket främst på det senare sättet.

12:39 Släkte.

12:42 Söderns drottning Dvs. "drottningen av Saba" (1 Kung 10:1‑13). Liksom folket i Nineve företräder hon de icke-judar som visar religiös mottaglighet; jfr noter till 8:11; 10:5.

12:47 Hela versen saknas i en läsart.

LIKNELSETALET (kap. 13)
Liknelsen om sådden

13 1Den dagen gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. 2Det samlades mycket folk omkring honom, och därför steg han i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. 3Och han talade till dem med många liknelser: "En man gick ut för att så. 4När han sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. 5En del föll på de steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. 6Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. 7En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9Hör, du som har öron."

Liknelsernas syfte

10Lärjungarna kom fram och frågade honom: "Varför talar du till dem i liknelser?" 11Han svarade dem: "Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 13Därför talar jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och förstår inte. 14Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men ingenting förstå och se med era ögon men ingenting uppfatta. 15Ty detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. 16Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. 17Sannerligen, många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.

Tolkning av liknelsen om sådden

18Så hör då vad som menas med liknelsen om mannen som sådde. 19Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på vägkanten. 20Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje 21men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det lidande och förföljelse för ordets skull kommer han genast på fall. 22Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt. 23Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt."

Liknelsen om ogräset

24Han lät dem höra en annan liknelse: "Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. 25Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. 26När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. 27Då gick tjänarna till sin herre och sade: ’Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?’ 28Han svarade: ’Det är en fiende som har varit framme.’ Tjänarna frågade: ’Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?’ - 29’Nej’, svarade han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. 30Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’"

Liknelsen om senapskornet och surdegen

31Han lät dem höra en annan liknelse: "Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. 32Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna."

33Han använde också en annan liknelse: "Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat."

34Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem, 35för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Jag skall låta min mun tala i liknelser, jag skall ropa ut vad som har varit dolt sedan världens skapelse.

Tolkning av liknelsen om ogräset

36Sedan lät han folket gå och återvände hem. Hans lärjungar kom då till honom och sade: "Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss." 37Han svarade: "Den som sår den goda säden är Människosonen, 38åkern är världen, den goda säden är rikets barn, och ogräset är det ondas barn. 39Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är världens slut, och skördefolket är änglarna. 40Som när ogräset rensas bort och eldas upp skall det bli vid världens slut. 41Människosonen skall sända ut sina änglar, 42och de skall rensa hans rike från alla som förleder människorna och bryter mot lagen, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 43Och då skall de rättfärdiga lysa som solen, i sin faders rike. Hör, du som har öron.

Fler liknelser om himmelriket

44Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.

45Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. 46Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.

47Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. 48När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. 49Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. 51Har ni förstått allt detta?" - "Ja", svarade de, 52och då sade han: "Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt."

Profet i sin hemstad

53När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. 54Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: "Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? 55Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? 56Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?" 57Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: "En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem." 58Och han gjorde inte många underverk där, eftersom de inte ville tro.

13:32 blir till ett träd Jfr GT:s bildspråk, där träd symboliserar världsriken (t.ex. Hes 31).

13:33 Surdeg. Mått. - Den stora mjölmängden (ca 40 l) skall symbolisera hela mänskligheten.

13:35 Jag skall låta ... skapelse Ps 78:2 citeras här i grekisk form. Den hebreiska psalmens "visdomsord" tillämpas här på Jesu bruk av "liknelser", medan "det förgångna", som i GT avser Israels historia, tolkas som Jesu förkunnelse om "vad som har varit dolt", dvs. "himmelrikets hemligheter" (v. 11), eller den av Gud förutbestämda ordningen för människornas frälsning. Skrifttolkning. Liknelser.

13:52 Skriftlärd.

13:53 När Jesus hade avslutat sina liknelser Se not till 7:28.

13:54 Synagoga.

13:55 hans bröder Jesu bröder nämns på flera ställen i NT (12:46 med par.; Joh 2:12; 7:3; Apg 1:14; 1 Kor 9:5). Namnen räknas upp här och i Mark 6:3. Jfr beträffande Jakob Apg 12:17; Gal 1:19; Jak 1:1 och beträffande Judas Jud v. 1, med noter. - Enligt en annan tolkning avser orden "bröder" och "systrar" mer avlägsna släktingar, t.ex. kusiner.

13:57 Stötesten.

Johannes döparens död

14 1Vid samma tid fick tetrarken Herodes höra talas om Jesus, 2och han sade till sina tjänare: "Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda, och därför kan sådana krafter verka genom honom."

3Det var så att Herodes hade låtit gripa Johannes och slå honom i bojor och sätta honom i fängelse. Anledningen var Herodias, hans bror Filippos hustru. 4Johannes hade nämligen sagt till honom: "Det är inte tillåtet för dig att leva ihop med henne." 5Herodes ville döda honom men vågade inte för folket, som menade att Johannes var en profet. 6Men när Herodes firade sin födelsedag dansade Herodias dotter inför sällskapet och gjorde honom så förtjust 7att han med ed lovade att ge henne vad hon än begärde. 8På uppmaning av sin mor sade hon: "Låt mig genast få Johannes döparens huvud på ett fat." 9Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det, 10och han lät halshugga Johannes i fängelset. 11Man bar in huvudet på ett fat och gav det till flickan, och hon bar det till sin mor. 12Johannes lärjungar kom dit och hämtade hans döda kropp och begravde den. Sedan gick de och berättade för Jesus vad som hade hänt.

Mat åt fem tusen

13När Jesus hörde detta drog han sig undan och for över sjön till en öde trakt för att vara ensam. Men folket i städerna fick reda på det och följde efter honom till fots. 14När han steg i land fick han se en stor skara människor, och han fylldes av medlidande med dem och botade dem som var sjuka. 15På kvällen kom lärjungarna till honom och sade: "Trakten är öde och det har redan blivit sent. Låt folket gå härifrån, så att de kan köpa sig mat borta i byarna." 16Jesus svarade: "De behöver inte gå härifrån. Ge dem något att äta, ni själva." 17De sade: "Här har vi inte mer än fem bröd och två fiskar." - 18"Lämna dem till mig", svarade han. 19Han sade åt folket att slå sig ner i gräset, och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem till lärjungarna, och lärjungarna gav dem till folket. 20Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, tolv fulla korgar. 21De som hade ätit var omkring fem tusen män, förutom kvinnor och barn.

Jesus går på vattnet

22Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra sidan sjön medan han skickade hem folket. 23Så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. 24Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. 25Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. 26När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. 27Men genast talade Jesus till dem och sade: "Lugn, det är jag. Var inte rädda." 28Petrus svarade: "Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet." 29Han sade: "Kom!" och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. 30Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, hjälp mig!" 31Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. "Du trossvage", sade han. "Varför tvivlade du?" 32De steg i båten, och vinden lade sig. 33Och de som var i båten föll ner för honom och sade: "Du måste vara Guds son."

De sjuka i Gennesaret

34När de hade farit över sjön kom de till Gennesaret. 35Männen på platsen kände igen honom och skickade ut bud i hela trakten, och man förde till honom alla som var sjuka 36och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid den blev friska.

14:1 tetrarken Herodes Dvs. Herodes Antipas, som regerade i Galileen år 4 f.Kr.-39 e.Kr. Tetrark. Tabell 1, Kronologisk översikt.

14:3 gripa Johannes Enligt Josefus lät Herodes Antipas fängsla Johannes döparen av rädsla för folket, höll honom fången i fästningen Machairous öster om Döda havet och lät avrätta honom där. Det är oklart om gripandet skedde före eller efter det att Jesus påbörjat sin offentliga verksamhet; jfr 4:12; Joh 3:24.

14:3 Herodias, hans bror Filippos hustru Annan läsart "Herodias, hans brors hustru". - Herodias var sondotter till Herodes den store. Josefus bekräftar att Herodes Antipas tog henne från en av sina halvbröder, dock inte Filippos (beträffande honom jfr Luk 3:1 med not). Herodias dotter i det första äktenskapet, Salome (v. 6), blev däremot gift med Filippos.

14:4 Det är inte tillåtet Sexuellt samliv med en svägerska förbjuds uttryckligen i GT (3 Mos 18:16; 20:21), med undantag för det speciella fall då en barnlös svägerska blivit änka. Familj.

14:19 läste tackbönen En from jude äter ingenting utan att först uttala en tacksägelse till Gud, som skapat födan. Välsigna.

14:24 långt från land Ordagrant "många stadier från land" (jfr Joh 6:19 med not). - Annan läsart "mitt ute på sjön" (jfr Mark 6:47).

14:25 Strax före gryningen Ordagrant "Vid fjärde nattväkten". Timme.

14:34 Gennesaret En slätt vid nordvästra stranden av Galileiska sjön. I Luk 5:1 är sjön uppkallad efter denna slätt ("Gennesaretsjön").

14:36 tofsen på hans mantel Kläder.

Guds bud och människors regler

15 1Sedan kom fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sade: 2"Varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter." 3Han svarade: "Varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? 4Gud har sagt: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö. 5Men ni påstår att om någon säger till sin far eller sin mor: Det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det ger jag som tempelgåva, 6då behöver han inte visa aktning för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. 7Hycklare, Jesaja profeterade rätt om er när han sade: 8Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. 9Fåfängt dyrkar de mig, ty lärorna de lär ut är människors bud."

10Sedan kallade han till sig folket och sade: "Lyssna och försök att förstå. 11Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren. Men det som går ut ur munnen, det gör människan oren." 12Då gick lärjungarna fram till honom och frågade: "Vet du att fariseerna tog anstöt av vad du sade?" 13Han svarade: "Varje växt som inte är planterad av min himmelske fader skall ryckas upp med roten. 14Bry er inte om dem: de är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind faller båda i gropen."

15Petrus bad honom förklara liknelsen för dem. 16Jesus sade: "Har inte heller ni fattat något ännu? 17Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen hamnar i magen och töms ut på avträdet? 18Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. 19Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. 20Det är detta som gör människan oren. Men att äta utan att ha tvättat händerna, det gör inte människan oren."

En kanaaneisk kvinnas tro

21Därifrån drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. 22En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: "Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon." 23Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: "Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar." 24Han svarade: "Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk." 25Men hon kom och föll ner för honom och sade: "Herre, hjälp mig." 26Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." - 27"Nej, herre", sade hon, "men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord." 28Då sade Jesus till henne: "Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill." Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Jesus botar sjuka

29Jesus gick därifrån utmed Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte han sig ner. 30Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, lytta, stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem, 31och folket häpnade: stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de prisade Israels Gud.

Mat åt fyra tusen

32Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: "Det gör mig ont om folket. De har nu varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta. Jag vill inte låta dem gå härifrån hungriga, för då orkar de kanske inte ta sig hem." 33Lärjungarna svarade: "Varifrån skall vi få så mycket bröd här i ödemarken att alla dessa människor kan äta sig mätta?" 34Jesus frågade: "Hur många bröd har ni?" - "Sju stycken, och så några fiskar", svarade de. 35Då sade han till folket att slå sig ner på marken. 36Han tog de sju bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna, och lärjungarna gav dem åt folket. 37Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de överblivna bitarna, sju fulla korgar. 38De som hade ätit var fyra tusen män, förutom kvinnor och barn. 39Och efter att ha skickat hem folket steg han i båten och for till trakten av Magadan.

15:2 fädernas regler Muntligt förmedlade föreskrifter med vilka den gammaltestamentliga lagen kompletterades. De gällde bl.a. tvättningar och sköljningar som skulle åstadkomma rituell renhet. Jfr Mark 7:3 f.

15:5 tempelgåva En gåva som invigts för religiöst bruk kunde inte återtas och användas för andra ändamål, hur angelägna de än var. Jfr Mark 7:11 med not.

15:6 för sin far eller mor Annan läsart "för sin far".

15:14 blinda ledare för blinda Annan läsart "blinda ledare".

15:21 f. Sidon. Kanaan.

15:23 Säg åt henne att ge sig i väg Uttrycket är dubbeltydigt: en uppmaning att avvisa kvinnan eller att låta henne gå med hopp om hjälp (jfr 8:13).

15:24 Jag har inte blivit sänd till andra Jfr 10:5 f. med not.

15:26 barnen, hundarna Bildliga uttryck för judar (jfr 8:11 f. med not) och hedningar (jfr 7:6 med not).

15:39 Magadan Platsen är okänd, och namnets form varierar i olika läsarter. Jfr Mark 8:10, där ett annat okänt namn förekommer i samma sammanhang.

Fariseerna begär tecken

16 1Fariseerna och saddukeerna kom fram till honom, och för att sätta honom på prov bad de att han skulle låta dem se ett tecken från himlen. 2Han svarade dem: "På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, himlen är röd, 3och på morgonen: I dag blir det oväder, himlen är röd och dyster. Himlens utseende kan ni tyda men inte tecknen för tiderna. 4Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet." Sedan lämnade han dem och gick sin väg.

Brödet och surdegen

5När lärjungarna for över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. 6Jesus sade till dem: "Akta er noga för fariseernas och saddukeernas surdeg." 7Men de sade till varandra att de ju inte hade tagit med sig något bröd. 8Jesus märkte det och sade: "Ni trossvaga, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? 9Begriper ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de fem tusen och hur många korgar ni fick över? 10Eller de sju bröden till de fyra tusen och hur många korgar ni fick över? 11Hur kan ni tro att jag talade om bröd? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg." 12Då förstod de att det inte var för surdeg i bröd han varnade dem, utan för fariseernas och saddukeernas lära.

Petrus kallar Jesus för Messias

13När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att Människosonen är?" 14De svarade: "Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet." - 15"Och ni", frågade han, "vem säger ni att jag är?" 16Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." 17Då sade Jesus till honom: "Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. 18Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. 19Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen." 20Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

Första förutsägelsen om Människosonens lidande

21Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. 22Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: "Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig." 23Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."

Lärjungeskapets krav

24Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. 25Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. 26Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? 27Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. 28Sannerligen, några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen komma med sitt rike."

16:2 Han svarade dem Återstoden av v. 2 och hela v. 3 saknas i en läsart.

16:3 Tecken.

16:4 Jona-tecknet Se 12:39 f. med not.

16:13 f. Människosonen. Elia.

16:13 Caesarea Filippi Vid berget Hermons fot, ca 4 mil norr om Galileiska sjön. Namnet, "Filippos kejsarstad", gavs åt platsen av Herodes den stores son Filippos till den romerske kejsarens ära. Dess gamla namn Paneas lever kvar i det nutida namnet Baniyas.

16:17 Barjona Detta tillnamn betyder "Jonas son".

16:18 Port.

16:18 Petrus, Klippan Kefas.

16:19 binder ... löser Att förklara något för förbjudet eller tillåtet kallas i rabbinsk tradition att binda eller lösa. I Joh 20:23 används liknande uttryck om att vägra eller ge förlåtelse för synder. Så har också orden till Petrus uppfattats i kristen tradition.

16:21 Från den tiden började Jesus förklara Jfr 4:17 med not.

16:23 Håll dig på din plats, Satan Petrus rätta plats är bakom Jesus, i hans efterföljd (jfr v. 24). Med sina invändningar ställer han sig i stället i vägen för honom och spelar därmed samma roll som frestaren i öknen (4:1 ff.).

16:25 liv Se not till 10:39.

Jesus på härlighetens berg

17 1Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. 2Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. 3Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. 4Då sade Petrus till Jesus: "Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia."

5Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: "Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom." 6När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. 7Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: "Stig upp och var inte rädda." 8De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.

9När de gick ner från berget sade Jesus åt dem: "Berätta inte för någon om det ni har sett förrän Människosonen har uppstått från de döda." 10Lärjungarna frågade honom: "Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma?" 11Han svarade: "Visst skall Elia komma och återställa allt. 12Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så skall de också låta Människosonen lida." 13Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen.

En pojke med fallandesjuka botas

14När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom 15och sade: "Herre, förbarma dig över min son. Han är fallandesjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. 16Jag tog honom till dina lärjungar, och de kunde inte bota honom." 17Jesus svarade: "Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig."

18Jesus talade strängt till pojken, och demonen for ut ur honom, och från den stunden var han botad. 19När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Varför kunde inte vi driva ut demonen?" 20Han svarade: "Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er."

Andra förutsägelsen om Människosonens lidande

22När de samlades igen i Galileen sade Jesus till dem: "Människosonen skall överlämnas i människors händer, 23och de kommer att döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå." Då blev de mycket bedrövade.

Om tempelskatten

24När de hade återvänt till Kafarnaum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: "Betalar inte er mästare någon tempelskatt?" - 25"Jo", svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus innan han hunnit säga något: "Vad tror du, Simon, av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt, av sina söner eller av andra?" 26Då Petrus svarade: "Av andra", sade Jesus: "Sönerna går alltså fria. 27Men för att ingen skall stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den, så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig."

17:1 ett högt berg En motsvarighet till Sinaiberget, där Mose mötte Gud (2 Mos 33:18-23; 34:4, 28 f.; jfr Matt 5:1 med not). Alla antaganden om vilket berg som avses (t.ex. Tabor i Galileen, Hermon vid Caesarea Filippi) är endast gissningar.

17:3 Mose och Elia Som Messias förelöpare står Elia vid sidan av Mose, GT:s viktigaste gestalt. Enligt judisk tro i nytestamentlig tid hade båda levande tagits upp till himlen. Båda var också knutna till Sinaiberget.

17:4 hyddor Föreställningarna om den lyckliga tillvaron efter Messias ankomst hämtades bl.a. från lövhyddefesten. Högtider.

17:5 min älskade son, han är min utvalde Se not till 3:17.

17:15 fallandesjuk Jfr 4:24 med not.

17:20 senapskorn En gängse bild för det minsta tänkbara; jfr 13:31.

17:24 tempelskatten Den summa som varje vuxen israelit enligt 2 Mos 20:11‑16 skulle betala och som efter hand blev ett viktigt uttryck för judarnas solidaritet med sitt folk och sin tro. Den kallas i grundtexten "dubbeldrachman", eftersom den i dåtida mynt utgjorde två drachmer. Mynt och vikt.

17:27 silvermynt Grundtexten nämner ett mynt, "stater", vars värde motsvarade ett års tempelskatt för två personer.

Vem är störst i himmelriket?

18 1Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" 2Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem 3och sade: "Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. 4De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. 5Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.

Förförelser

6Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. 7Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer.

8Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. 9Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.

10Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.

Liknelsen om det förlorade fåret

12Vad tror ni: om en man har hundra får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de nittionio kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? 13Och om han lyckas hitta det, sannerligen, då gläder han sig mer över det än över de nittionio som inte har kommit bort. 14Så är det också er himmelske faders vilja att ingen av dessa små skall gå förlorad.

En broder som gör orätt

15Om din broder har gjort dig någon orätt, så gå och ställ honom till svars i enrum. Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder. 16Men om han inte vill lyssna, ta då med dig en eller två till, för på två eller tre vittnesmål skall varje sak avgöras. 17Om han vägrar lyssna på dem, så tala om det för församlingen. Vill han inte lyssna på församlingen heller, betrakta honom då som en hedning eller en tullindrivare. 18Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall vara löst i himlen. 19Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. 20Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem."

Om förlåtelse. Den obarmhärtige medtjänaren

21Då kom Petrus fram till honom och sade: "Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?" 22Jesus svarade: "Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger.

23Därför är det med himmelriket som när en kung ville ha redovisning av sina tjänare. 24När han började granskningen förde man in en som var skyldig honom tio tusen talenter. 25Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han skulle säljas tillsammans med sin hustru och sina barn och allt han ägde, så att skulden kunde betalas. 26Tjänaren kastade sig ner och bönföll honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala alltsammans.’ 27Då kände hans herre medlidande med honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. 28Men när tjänaren gick därifrån mötte han en annan tjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Han grep honom om strupen och sade: ’Betala tillbaka vad du är skyldig!’ 29Den andre kastade sig ner och bad honom: ’Ge mig tid, så skall jag betala.’ 30Men han ville inte utan gick därifrån och lät sätta honom i fängelse tills skulden var betald. 31När de andra tjänarna såg vad som hände tog de mycket illa vid sig och talade om alltsammans för sin herre. 32Då kallade denne till sig tjänaren och sade: ’Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. 33Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig?’ 34Och i sin vrede lät hans herre bödelsdrängarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. 35Så skall min himmelske fader göra med var och en av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin broder."

18:5 ett sådant barn Dvs. en som genom sin omvändelse till ödmjukhet (v. 3) kommit in i himmelriket. Uttrycket syftar alltså på Jesu efterföljare, liksom "dessa små" i v. 6, 10, 14. Jfr 10:42 med not.

18:7 förförelser Stötesten.

18:9 Helvetet.

18:10 deras änglar Här förutsätts tron att varje människa har sin ängel, som för hennes talan inför Gud. Att barnens änglar ser Guds ansikte innebär att allt som sker med barnen genast kommer till Guds kännedom. Detta är ett starkt uttryck för deras betydelse; endast de allra högsta änglarna ansågs ha fritt tillträde till Guds tron; jfr Tob 12:15.

18:18 binder ... löser Se not till 16:19.

18:22 sjuttiosju gånger I 1 Mos 4:24 uttrycks en måttlös hämndgirighet med samma siffra; Sju. Därmed antyds att förlåtelsen alltid skall vara lika uthållig som viljan att ge igen.

18:24 tio tusen talenter Meningen är att skulden var omåttligt stor: redan tiondelen av summan var mer än hela den årliga skatteinkomsten för betydande samtida regenter. Dess relation till hundra denarer (v. 28) var 600 000:1. Mynt och vikt.

Äktenskap och skilsmässa

19 1När Jesus hade avslutat detta tal bröt han upp från Galileen och kom in i Judeen på andra sidan Jordan. 2Stora folkskaror följde honom dit, och där botade han dem. 3Några fariseer kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: "Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?" 4Han svarade: "Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna?" 5Och han fortsatte: "Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. 6Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt." 7De frågade: "Varför har i så fall Mose bestämt att mannen skall skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig?" 8Han svarade: "Därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur, men från början var det inte så. 9Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare."

10Lärjungarna sade: "Om mannens ställning till hustrun är sådan är det bäst att inte gifta sig." 11Han svarade: "Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. 12Det finns sådana som är utan kön från födseln och sådana som av människor har berövats sitt kön och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta."

Jesus och barnen

13Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle lägga händerna på dem och be. Lärjungarna visade bort dem, 14men Jesus sade: "Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de." 15Och han lade händerna på dem och gick sedan därifrån.

En ung man som ägde mycket

16Då kom en man fram till honom och frågade: "Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?" 17Jesus sade: "Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden." - 18"Vilka?" frågade han, och Jesus svarade: "Dessa: Du skall inte dräpa, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, 19Visa aktning för din far och din mor och Du skall älska din nästa som dig själv." 20Då sade den unge mannen: "Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas?" 21Jesus svarade: "Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." 22När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket.

23Men Jesus sade till sina lärjungar: "Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. 24Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." 25När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sade: "Vem kan då bli räddad?" 26Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." 27Då sade Petrus: "Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?" 28Jesus svarade: "Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. 29Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. 30Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.

19:1 När Jesus hade avslutat detta tal Se not till 7:28.

19:9 otukt Se not till 5:32.

19:12 könlösa Grundtextens uttryck betyder bokstavligen "kastrerade" men används här bildligt om dem som frivilligt valt att leva i celibat.

19:13 lägga händerna på dem Välsigna.

19:28 härlighetens tron En bild för Guds makt; jfr t.ex. Upp 5:1. När Människosonen sägs inta denna plats jämställs han alltså med Gud (jfr Joh 5:26 f.).

Vingårdsarbetarnas lön

20 1Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. 2Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården. 3Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. 4Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ 5Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. 6Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’ 7De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ 8På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’ 9De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. 10När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. 11/12Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ 13Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar, 14ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. 15Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ 16Så skall de sista bli först och de första sist."

Tredje förutsägelsen om Människosonens lidande

17Under vandringen upp mot Jerusalem samlade Jesus de tolv lärjungarna omkring sig och sade till dem på vägen: 18"Vi går nu upp till Jerusalem. Människosonen skall utlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de skall döma honom till döden 19och utlämna honom åt hedningarna för att han skall hånas och pryglas och bli korsfäst, och på den tredje dagen skall han uppstå."

Lärjungarna som ville ha hedersplatsen

20Sedan kom Sebedaios-sönernas mor fram till honom tillsammans med sina söner och föll på knä för att be honom om något. 21Han frågade vad hon ville, och hon sade: "Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till höger och den andre till vänster." 22Jesus svarade: "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag skall dricka?" De svarade: "Ja, det kan vi." 23Då sade han: "Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader." 24När de andra tio hörde detta blev de förargade på de båda bröderna. 25Men Jesus kallade till sig dem och sade: "Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. 26Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, 27och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. 28Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många."

Två blinda utanför Jeriko botas

29När de lämnade Jeriko följde mycket folk med honom. 30Där satt två blinda vid vägkanten, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: "Herre, Davids son, förbarma dig över oss!" 31Folket sade åt dem att hålla tyst, men de ropade ännu högre: "Herre, Davids son, förbarma dig över oss!" 32Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade: "Vad vill ni att jag skall göra för er?" 33De svarade: "Herre, gör så att våra ögon öppnas." 34Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

20:3 Timme.

20:20 Sebedaios-sönernas mor Dvs. modern till apostlarna Jakob och Johannes; jfr 10:2 och 27:56 med not.

20:22 bägare Att dricka en bägare med beskt eller giftigt innehåll är i GT en bild för dom och straff; Vrede. Här menas lidandet som Jesus skulle utstå; jfr 26:39.

20:23 kan jag bara ge dem Eller "kan inte jag ge bort, utan de tillhör dem".

20:28 för att bli tjänad I Dan 7:14 sägs att alla folk skall tjäna den himmelske Människosonen. Anspelningen rymmer alltså en oväntad nytolkning av hans gestalt; jfr Fil 2:6 f.

20:28 ge sitt liv till lösen för många Bilden utgår från att en slav eller krigsfånge kunde köpas fri med pengar. Samtidigt anspelas på Jes 53, särskilt v. 12.

Intåget i Jerusalem

21 1När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar 2och sade till dem: "Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. 3Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem." 4Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 5Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. 6Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. 7De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. 8Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. 9Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: "Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!" 10När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: "Vem är han?" 11Och folket svarade: "Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen."

Templet rensas

12Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, 13och han sade till dem: "Det står skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste."

14Blinda och lytta kom fram till honom i templet, och han botade dem. 15När översteprästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet: "Hosianna Davids son", blev de förargade 16och sade till honom: "Hör du vad de säger?" Jesus svarade: "Ja, har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig?" 17Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten.

Fikonträdet som vissnade

18När han tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. 19Han fick se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men hittade ingenting annat på det än blad. Då sade han till det: "Aldrig någonsin skall du bära frukt." Och med en gång vissnade trädet. 20Lärjungarna häpnade och sade: "Hur kunde fikonträdet vissna så tvärt?" 21Jesus svarade: "Sannerligen, om ni har tro och inte tvivlar, kan ni göra detta med fikonträdet och mer än så, ni kan säga till berget här: Upp och kasta dig i havet! och det skall ske. 22Allt vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror."

Frågan om Jesu fullmakt

23När han hade kommit till templet och höll på att undervisa kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: "Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten?" 24Jesus svarade: "Jag har också en fråga till er, och om ni svarar på den skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. 25Dopet Johannes döpte med, varifrån kom det, från himlen eller från människor?" De överlade med varandra: "Om vi svarar: Från himlen, säger han: Varför trodde ni då inte på honom? 26Men om vi svarar: Från människor, måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet." Därför svarade de: "Vi vet inte." 27Då sade Jesus till dem: "I så fall talar jag inte heller om vad jag har för fullmakt att göra detta."

Liknelsen om de båda sönerna

28"Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ 29Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. 30Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. 31Vilken av de båda gjorde som fadern ville?" De svarade: "Den förste." Då sade Jesus till dem: "Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. 32Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom.

Liknelsen om arrendatorerna i vingården

33Lyssna nu till en annan liknelse. En jordägare planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. 34När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till arrendatorerna för att hämta den del av skörden som han skulle ha. 35Arrendatorerna grep tjänarna och pryglade den ene, dödade den andre och stenade den tredje. 36Då skickade han dit ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde likadant med dem. 37Till sist skickade han sin son. Han sade: ’Min son kommer de att ha respekt för.’ 38Men när arrendatorerna fick se sonen sade de till varandra: ’Här har vi arvtagaren. Kom, så dödar vi honom och får hans arv.’ 39De tog fast honom, släpade ut honom ur vingården och slog ihjäl honom. 40När nu vingårdens ägare kommer, vad gör han då med dessa arrendatorer?" 41Översteprästerna och de äldste svarade: "Han lönar ont med ont och tar död på dem, och vingården arrenderar han ut till andra som ger honom hans del av skörden i rätt tid." 42Jesus sade: "Har ni aldrig läst vad som står i skriften: Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. 43Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk hos vilket det kan bära frukt. 44Den som faller på denna sten blir sönderslagen, och den som stenen faller på blir krossad."

45När översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser förstod de att det var dem han talade om. 46De hade velat gripa honom men var rädda för folket, som ansåg honom vara en profet.

21:1 Betfage Platsen nämns endast i detta sammanhang; jfr Mark 11:1; Luk 19:29. Dess exakta läge är inte känt.

21:5 på en åsna och på ett föl I Sak 9:9 står här en poetisk upprepning: det djur som den kommande kungen rider på nämns två gånger. I Matteus användning av citatet handlar det om två djur. Skrifttolkning.

21:9 Hosiánna ... han som kommer Uttryck från Ps 118:25 f. (se not) används som hyllning av Davids son, dvs. Messias. I nytestamentlig tid var "han som kommer" en beteckning för Messias.

21:12 alla som sålde ... som växlade pengar Djuren som såldes (troligen i en stor pelarhall vid tempelområdets södra sida) var avsedda för offer. Växlingen behövdes därför att tempelskatten (jfr 17:24 med not) skulle erläggas i judiskt mynt.

21:16 lovsång Citatet följer Septuaginta; jfr noter till Ps 8:2 f. Motsvarande hebreiska ord betyder i sitt ursprungliga sammanhang sannolikt "värn".

21:17 Betania En by vid Olivbergets sydöstra sida, ca 3 km från Jerusalems centrum. Dess nutida arabiska namn är bildat av namnet Lasaros; jfr Joh 11:1 ff.

21:19 ett fikonträd Ett ofruktbart träd är en vanlig bild för ett olydigt folk; jfr Jer 8:13; Luk 13:6‑9.

21:29 Nej Här och i de följande verserna förekommer flera avvikande läsarter, som kastar om ordningsföljden mellan sönerna och deras svar.

21:33 vingård Liknelsens början påminner om Jes 5:1‑7, där Israels folk liknas vid en ofruktbar vingård. Skörden betecknar den tro och lydnad som Gud vill finna.

21:33 presskar Denna anläggning bestod av två urholkningar i det mjuka berget, den ena nedanför den andra. I den övre pressades druvorna genom trampning, i den undre samlades druvsaften.

21:42 Hörnsten.

21:44 Hela versen saknas i en läsart.

Liknelsen om bröllopsfesten

22 1Än en gång talade Jesus till dem i liknelser: 2"Med himmelriket är det som när en kung höll bröllop för sin son. 3Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. 4Då skickade han ut andra tjänare och lät dem säga till de inbjudna: ’Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ 5Men de brydde sig inte om det. En gick bort till sina åkrar och en till sina affärer. 6De andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. 7Då greps kungen av vrede, skickade ut sina soldater och lät döda mördarna och bränna ner deras stad. 8Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. 9Gå ut och ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.’ 10Och då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.

11När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var klädd i bröllopskläder. 12Han sade: ’Min vän, hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig?’ Mannen kunde inte svara. 13Då sade kungen till tjänarna: ’Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder.’ 14Många är bjudna, men få är utvalda."

Frågan om skatt till kejsaren

15Då gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sade. 16De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: "Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. 17Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?" 18Jesus märkte deras onda avsikt och sade: "Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? 19Visa mig ett mynt som man betalar skatt med." De räckte honom en denar, 20och han frågade: "Vems bild och namn är det här?" - 21"Kejsarens", svarade de. Då sade han till dem: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud." 22När de hörde detta blev de häpna. De lät honom vara och gick sin väg.

Frågan om uppståndelsen

23Samma dag kom det fram några saddukeer och sade att det inte finns någon uppståndelse, och de frågade honom: 24"Mästare, Mose har sagt: Om någon dör barnlös, skall hans bror gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. 25Det fanns här hos oss sju bröder. Den förste gifte sig och dog, och då han inte hade några barn fick hans bror överta hustrun. 26På samma sätt gick det med den andre och den tredje och med alla sju. 27Sist av alla dog kvinnan. 28Vem av de sju blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne." 29Jesus svarade: "Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. 30Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen. 31Och vad de dödas uppståndelse beträffar, så har ni väl läst vad Gud har sagt till er: 32Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande." 33När folket hörde detta häpnade de över hans undervisning.

Frågan om det största budet i lagen

34När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, 35och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: 36"Mästare, vilket är det största budet i lagen?" 37Han svarade honom: "Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. 38Detta är det största och första budet. 39Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. 40På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna."

Är Messias Davids son?

41Då fariseerna var församlade frågade Jesus dem: 42"Vad anser ni om Messias? Vems son är han?" - "Davids", svarade de. 43Då sade han: "Hur kan då David på Andens ingivelse kalla honom herre och säga: 44Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida, så skall jag lägga dina fiender under dina fötter. 45Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara Davids son?" 46Ingen kunde svara honom, och efter den dagen vågade heller ingen längre ställa frågor till honom.

22:9 där vägarna skiljs Dvs. utanför stadsportarna, där trafiken in till staden samlas och där vägarna från staden löper ut åt olika håll.

22:11 som inte var klädd i bröllopskläder Avsnittet om den vardagsklädde mannen saknas i Luk 14:15‑24 och kan från början ha varit en självständig liknelse, där mannen var inbjuden på vanligt sätt.

22:16 Herodes Dvs. Herodes Antipas; jfr 14:1 med not. Den inhemska kungafamiljen var beroende av romarna och ansvarig inför dem när det gällde ordningen i landet.

22:17 skatt till kejsaren Den romerska skatten var ett hatat tecken på landets underkastelse och ansågs inkräkta på Guds överhöghet. Romerska mynt bar bilder av kejsaren (v. 20; jfr 2 Mos 20:4) och texter som tillskrev honom överjordisk värdighet.

22:19 Denar.

22:23 Sadduké.

22:24 skall hans bror gifta sig med änkan Familj.

22:30 gifter man sig inte eller blir bortgift Det första uttrycket syftar på mannen, den aktiva parten i ett giftermål, och det andra på kvinnan, som inte fick gifta sig utan tillstånd av en manlig släkting.

22:31 har ni väl läst vad Gud har sagt Citatet från 2 Mos 3:6 tolkas så att patriarkerna är levande för Gud även sedan de dött. Därav dras slutsatsen att alla, levande och döda, är närvarande hos honom. Skrifttolkning.

22:36 Lag.

22:44 min herre Orden uttalas i Ps 110 av en profet eller präst, som förmedlar "Herrens ord" till kungen ("min härskare"). De tänks här vara yttrade av David, som enligt den nuvarande överskriften författat psalmen, med syftning på Messias, den kommande kungen.

22:45 hur kan han då vara Davids son? Att en son skulle kallas herre av sin far var otänkbart. Här förutsätts att Messias inte bara är Davids efterkommande, utan också en härskare med mer än jordisk makt. I den egenskapen är han också Davids herre. Jfr Rom 1:3 f. Davids son.

Anklagelser mot de skriftlärda och fariseerna

23 1Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar 2och sade: "De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. 3Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. 4De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. 5Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. 6De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, 7och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. 8Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en är er läromästare och ni är alla bröder. 9Ni skall inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. 10Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. 11Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. 12Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Verop

13Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och dem som vill komma dit in släpper ni inte in.

15Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som far över land och hav för att vinna en enda proselyt, och när någon har blivit det gör ni honom till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva.

16Ve er, ni blinda ledare som säger: Svär man vid templet betyder det ingenting, men svär man vid guldet i templet är eden bindande. - 17Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt? 18Ni säger: Svär man vid offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är eden bindande. - 19Ni blinda, vilket är förmer, gåvan eller altaret som gör gåvan helig? 20Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. 21Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. 22Och den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den.

23Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. 24Ni blinda ledare, som silar mygg men sväljer kameler!

25Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. 26Du blinde farisé, gör först bägaren ren inuti, så blir också utsidan ren.

27Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som är som vitkalkade gravar. Utanpå ser de prydliga ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och annat orent. 28På samma sätt visar ni upp ett rättfärdigt yttre för människorna, medan ert inre är fullt av hyckleri och orättfärdighet.

29Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar 30och säger: Om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. 31Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. 32Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. 33Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet? 34Därför skall jag sända er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem kommer ni att döda och korsfästa och andra kommer ni att piska i era synagogor och jaga från stad till stad. 35Så skall allt rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden komma över er, alltifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret. 36Sannerligen, alltsammans skall detta släkte få svara för.

Jesu klagan över Jerusalem

37Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. 39Ty jag säger er: ni ser mig inte mera förrän den dag då ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

23:2 har satt sig på Moses stol Dvs. har i kraft av sitt ämbete giltig auktoritet att utlägga Moses lag.

23:5 böneremsor I bokstavlig lydnad för 2 Mos 13:9, 16; 5 Mos 6:8; 11:18 bar man kring armen och pannan remmar med små kapslar, som innehöll dessa bibelspråk. I nutida judisk sed används de endast vid morgonbönen på vardagar. Jfr not till 5 Mos 6:8 f.

23:5 manteltofsar Kläder.

23:7 Rabbi.

23:15 Proselyt.

23:16 är eden bindande De uttalanden som här och i v. 18 tillskrivs de skriftlärda är inte kända från rabbinsk tradition. Däremot finns andra exempel på att man i den juridiska klarhetens intresse bestämde vilken lydelse eder och löften måste ha för att gälla.

23:23 tionde av mynta och dill och kummin Enligt 3 Mos 27:30; 5 Mos 14:22‑29 måste en tiondel av säd och frukt tas undan för religiöst bruk; jfr not till Tob 1:7. De skriftlärda avgjorde på vilka jordbruks- och trädgårdsprodukter bestämmelsen skulle tillämpas. Om kryddväxterna fanns olika meningar. Att ge tionde av dem var alltså tecken på stor noggrannhet i religiösa ting.

23:27 vitkalkade gravar Att beträda en grav vållade rituell orenhet (4 Mos 19:16). För att undvika detta markerade man gravarna med vitkalkning.

23:30 profeternas blod GT-ställen som t.ex. Neh 9:26; Jer 26:20‑23; 38:1‑13 utbroderades i traditioner där även andra profeter, bl.a. Jesaja, blev martyrer.

23:35 alltifrån den rättfärdige Abels blod till blodet från Sakarja Abel nämns i början (1 Mos 4), Sakarja i slutet (2 Krön 24:20‑22) av den hebreiska bibeln, där Krönikeböckerna står sist. - Sakarja, Jojadas son, (2 Krön 24:20) har här blandats samman med den mera kände Sakarja som var son till Berekja (Sak 1:1, 7).

23:38 ert övergivna hus Grundtextens ordalag anknyter till Jer 22:5. Jfr också Hes 11:23, där profeten ser Guds härlighet lämna staden innan den ödeläggs. Jesu bortgång tolkas här på liknande sätt; jfr Joh 12:36.

23:39 den dag då ni säger Troligen menas domens dag, då Jesus återvänder till jorden och hälsas som Messias av alla (jfr Upp 1:7). Tolkningen att Jesus gömde sig för folket före sitt intåg i Jerusalem kan inte vara avsedd i Matt, där intåget redan ägt rum (21:9), men möjligen i Luk 13:35.

Templets förestående fall

24 1När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. 2Då sade han till dem: "Se på allt detta - sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten, allt skall brytas ner."

TALET OM TIDENS SLUT (kap. 24–25)
Kommande prövningar

3När han sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sade: "Säg oss när det skall hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut?" 4Jesus svarade: "Se upp så att ingen bedrar er. 5Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många. 6Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter skrämma er. Sådant måste hända, men det är ännu inte slutet. 7Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. 8Allt detta är början på födslovärkarna. 9Då skall man utlämna er till att plågas och dödas, och alla folk skall hata er för mitt namns skull. 10Då skall många komma på fall och ange varandra och hata varandra. 11Många falska profeter skall framträda och bedra många. 12Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. 13Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. 14Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.

Den sista stora nöden

15När ni ser den vanhelgande skändlighet som profeten Daniel har talat om stå på helig plats (må den som läser fatta det rätt), 16då måste de som bor i Judeen fly upp i bergen. 17Den som är på taket skall inte gå ner och hämta vad han har i huset, 18och den som är ute på åkern skall inte vända tillbaka och hämta sin mantel. 19Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. 20Be att ni slipper fly under vintern eller på sabbaten. 21Ty det skall bli ett lidande vars like inte har funnits från världens början till denna dag och inte heller kommer att finnas. 22Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 23Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! 24Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda. 25Nu har jag sagt er det i förväg. 26Om ni alltså får höra: Han är ute i öknen, så gå inte dit, eller: Han är inne i kammaren, så tro det inte. 27Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid Människosonens återkomst. 28Där kadavret ligger, där samlas gamarna.

Människosonens ankomst

29Strax efter den tidens lidanden skall solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna skall falla från skyn och himlens makter skakas. 30Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och då skall alla jordens stammar höja klagorop, och man skall få se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. 31Och han skall sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra.

Liknelsen om fikonträdets knoppning

32Lär av en jämförelse med fikonträdet. När kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. 33På samma sätt vet ni när ni ser allt detta hända att han är nära, utanför dörren. 34Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. 35Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 36Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.

Håll er vakna

37Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. 38Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. 40Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. 41Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. 42Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. 43Det förstår ni ju att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. 44Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.

En god och en dålig tjänare

45Tänk er en trogen och klok tjänare som av sin herre satts att ha uppsikt över tjänstefolket och ge dem mat i rätt tid. 46Salig den tjänaren, när hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. 47Sannerligen, han skall låta honom ta hand om allt han äger. 48Men om det är en dålig tjänare, en som tänker: Min herre dröjer, 49och så börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med de druckna, 50då skall hans herre komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om 51och hugga ner honom och låta honom dela lott med hycklarna. Där skall man gråta och skära tänder.

24:3 Olivberget.

24:3 tecknet för din återkomst Det följande svaret anknyter till samtida judiska föreställningar om världens sista tid. Tecken. Apokalyptik. - Många senare händelser har tolkats som uppfyllelsen av Jesu förutsägelser, bl.a. det uppror mot Rom som ledde till Jerusalems förstöring år 70 e.Kr. Sådana tolkningar kan ha påverkat evangelisternas återgivning av vad Jesus sagt.

24:8 födslovärkarna En bild för de lidanden som föregår världens slut. Återfödelse.

24:15 må den som läser fatta det rätt Denna inskjutna anmärkning syftar sannolikt på de dunkla ställena i Daniels bok.

24:15 vanhelgande skändlighet Uttrycket är hämtat från Dan 11:31; 12:11 (jfr 9:27). Det syftar där på ett hedniskt altare som Antiochos IV Epifanes år 168 f.Kr. lät sätta upp i Jerusalems tempel (1 Mack 1:54; 2 Mack 6:2). Här tillämpas uttrycket på en person som förkroppsligar den sista tidens gudlöshet och ondska; Antikrist.

24:24 Falska frälsare Personer som med orätt gör anspråk på att vara Messias, dvs. Kristus. Grundtextens uttryck påminner om 1 Joh 2:18 ("många antikrister").

24:28 Där kadavret ligger, där samlas gamarna Man kommer att uppfatta den sista dagens händelser lika tveklöst som när en flock gamar visar att det ligger ett dött djur på marken. Samma ordspråk används på ett annat sätt i Luk 17:37.

24:29 skall solen förmörkas Förutsägelserna i denna vers är en sammanflätning av GT-ställen som handlar om "Herrens dag" eller liknande ämnen (Jes 13:10; 34:4; Hes 32:7 f.; Joel 2:10, 31; Hagg 2:7, 22).

24:30 Människosonens tecken Vad som konkret avses kan inte avgöras: kanske något ljusfenomen, kanske Människosonens egen gestalt (jfr Jes 11:10). Enligt fornkyrkliga utläggningar menas korset.

24:30 höja klagorop Grundtexten erinrar om Sak 12:10, som här tillämpas på folkens skräck och ånger inför den sista domen; jfr Upp 1:7; Joh 19:37 med not.

24:30 komma på himlens moln med makt Dvs. för att upprätta sitt rike; se Dan 7:13 f. Bilden av Människosonens uppenbarelse var grundläggande för det urkristna framtidshoppet och återkommer i 26:64 med par.; 1 Thess 4:16 f.; Upp 1:7.

24:34 Släkte.

24:38 gifte sig och blev bortgift Se not till 22:30.

24:40 tas med Dvs. till det nya gudsriket tillsammans med de rättfärdiga.

Liknelsen om de tio brudtärnorna

25 1Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 2Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka. 3De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. 4De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. 5När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. 6Vid midnatt hördes ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ 7Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. 8De oförståndiga sade till de kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ 9De kloka svarade: ’Den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå i stället och köp hos dem som säljer olja.’ 10Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. 11Efter en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’ 12Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ 13Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne.

Liknelsen om talenterna

14Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. 15Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. 16Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. 17Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. 18Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. 19Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. 20Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ 21Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ 22Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ 23Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ 24Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. 25Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ 26Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. 27Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. 28Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. 29Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 30Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där skall man gråta och skära tänder.

Människosonens dom

31När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. 32Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. 33Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. 34Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. 35Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, 36jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ 37Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? 38När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? 39Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ 40Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’

41Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. 42Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, 43jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ 44Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ 45Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ 46Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv."

25:1 facklor Troligen ett slags marschaller. Oljan fylldes i behållare, monterade på stänger, och brann med vekar av klädtrasor.

25:1 för att möta brudgummen Brudens väninnor samlades i hennes hem. På natten hämtade brudgummen sin brud och förde henne och väninnorna till sitt eget föräldrahem, där bröllopet hölls.

25:15 Talent.

25:31 härlighetens tron Se not till 19:28.

25:40 dessa minsta Se not till 10:42.

Planer på att döda Jesus

26 1När Jesus hade avslutat hela detta tal sade han till sina lärjungar: 2"Ni vet att det är påsk om två dagar. Då skall Människosonen utlämnas för att bli korsfäst." 3Under tiden samlades översteprästerna och folkets äldste i översteprästen Kajafas palats 4och kom överens om att gripa Jesus med list och döda honom. 5"Men inte under själva helgen", sade de, "så att det uppstår oro bland folket."

Kvinnan med balsamflaskan

6Medan Jesus befann sig i Betania hos Simon den spetälske 7kom en kvinna fram till honom med en flaska dyrbar balsam och hällde ut den över hans huvud, där han låg till bords. 8Då blev lärjungarna förargade och sade: "Vilket slöseri! 9För det där hade man ju kunnat få mycket pengar att ge åt de fattiga." 10Jesus märkte det och sade till dem: "Varför gör ni kvinnan ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. 11De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. 12När hon hällde denna balsam över min kropp förberedde hon min begravning. 13Sannerligen, överallt i världen där evangeliet förkunnas skall man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne."

Judas blir förrädare

14Då gick en av de tolv, han som hette Judas Iskariot, till översteprästerna 15och sade: "Vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er?" De räknade upp trettio silvermynt åt honom. 16Från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att utlämna honom.

Påskmåltiden förbereds

17Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?" 18Han svarade: "Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar." 19Lärjungarna gjorde som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.

Jesus utpekar förrädaren

20På kvällen lade han sig till bords med de tolv. 21Medan de åt sade han: "Sannerligen, en av er skall förråda mig." 22De blev mycket bedrövade och började fråga honom, en efter en: "Det är väl inte jag, herre?" 23Han svarade: "Den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda mig. 24Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född." 25Judas, som skulle förråda honom, sade: "Det är väl inte jag, rabbi?" Jesus svarade: "Du har själv sagt det."

Den sista måltiden

26Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: "Tag och ät, detta är min kropp." 27Och han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: "Drick av den alla. 28Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. 29Jag säger er: nu kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike."

Jesus förutsäger Petrus förnekelse

30När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. 31Då sade Jesus till dem: "I natt skall ni alla komma på fall för min skull, ty det står skrivet: Jag skall dräpa herden, och fåren i hjorden skall skingras. 32Men när jag har uppstått skall jag gå före er till Galileen." 33Petrus svarade honom: "Även om alla andra kommer på fall för din skull, så skall då jag aldrig komma på fall." 34Men Jesus sade: "Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger." 35Petrus sade: "Om jag så måste dö med dig, skall jag aldrig förneka dig." Och detsamma sade alla lärjungarna.

Jesus i Getsemane

36Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till dem: "Sitt kvar här, medan jag går dit bort och ber." 37Han tog med sig Petrus och Sebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom, 38och han sade till dem: "Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig." 39Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad: "Fader, låt denna bägare gå förbi mig, om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill." 40Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov, och han sade till Petrus: "Ni orkade alltså inte hålla er vakna en enda timme med mig? 41Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men kroppen är svag." 42Sedan gick han bort och bad för andra gången: "Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den, så låt din vilja ske." 43När han kom tillbaka fann han återigen att de sov; de orkade inte hålla ögonen öppna. 44Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord. 45Sedan kom han tillbaka till lärjungarna och sade till dem: "Ja, ni sover och vilar er. Men nu är stunden här då Människosonen skall överlämnas i syndarnas händer. 46Stig upp, låt oss gå. Här kommer han som skall förråda mig."

Jesus fängslas

47Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar, utsänd av översteprästerna och folkets äldste. 48Förrädaren hade kommit överens med dem om ett tecken: "Den som jag kysser är det, grip honom." 49Han gick rakt fram till Jesus, hälsade honom med att säga rabbi och kysste honom. 50Jesus sade till honom: "Min vän, nu har du gjort ditt." Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. 51En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd, och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. 52Då sade Jesus till honom: "Stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd skall dödas med svärd. 53Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? 54Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända?"

55Vid samma tillfälle sade Jesus till folkhopen: "Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att fängsla mig. Var dag satt jag i templet och undervisade utan att ni grep mig. 56Men allt detta har skett för att profeternas skrifter skall uppfyllas." Då övergav alla lärjungarna honom och flydde.

Förhöret inför rådet

57De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kajafas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. 58Petrus följde efter på avstånd, ända till översteprästens palats. Där gick han in på gården och satte sig bland tjänarna för att se hur det skulle sluta. 59Översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till döden, 60men de lyckades inte trots att det uppträdde många falska vittnen. Till sist trädde det fram två 61som påstod att han hade sagt: "Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen inom tre dagar." 62Då reste sig översteprästen och frågade: "Har du inget att svara på deras beskyllningar?" 63Men Jesus teg. Och översteprästen sade: "Jag besvär dig vid den levande Gudens namn att säga oss om du är Messias, Guds son." 64Jesus svarade: "Du har själv sagt det. Men jag säger er: efter detta skall ni få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln." 65Då slet översteprästen sönder sina kläder och sade: "Han har hädat. Vad skall vi nu med vittnen till? Ni har själva hört hädelsen. 66Vad säger ni?" De svarade: "Han förtjänar döden." 67Då spottade de honom i ansiktet och slog honom, och några gav honom örfilar 68och sade: "Visa att du är en profet, Messias: vem var det som slog dig?"

Petrus förnekar Jesus

69Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sade: "Du var också tillsammans med Jesus från Galileen." 70Men han förnekade det inför alla och sade: "Jag förstår inte vad du talar om." 71Han gick ut i porten, och där var det en annan kvinna som såg honom, och hon sade till dem runt omkring: "Han där var tillsammans med Jesus från Nasaret." 72Han förnekade det på nytt och svor på det: "Jag känner inte den mannen." 73Strax efteråt kom de som stod där fram till Petrus och sade: "Visst är du också en av dem. Det hörs på talet." 74Då svor han och bedyrade: "Jag känner inte den mannen." I samma ögonblick gol en tupp. 75Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger", och han gick ut och grät bittert.

26:1 När Jesus hade avslutat hela detta tal Se not till 7:28.

26:2 påsk Högtider.

26:3 Kajafas Överstepräst 18-36 e.Kr., avsattes sedan av romarna.

26:6 hos Simon den spetälske Mannen nämns endast här och i Mark 14:3. I Luk 7:36‑50, där en liknande händelse berättas i annat sammanhang, sägs dock värden, en farisé, heta Simon (v. 40).

26:6 Betania Se not till 21:17.

26:7 hällde ut den över hans huvud Orden kan antyda att Jesus hyllades som Messias; Smord.

26:14 Iskariot Se not till 10:4.

26:15 trettio silvermynt Jfr Sak 11:12 f. med not. Även i 27:9 anspelas på detta GT-ställe.

26:17 ordna för påskmåltiden Se not till Mark 14:12. Högtider.

26:18 Stund.

26:23 Den som doppade handen i skålen När man åt ur en gemensam skål kunde två personers händer lätt snudda vid varandra. Orden utpekar förrädaren på ett sätt som är tydligt för honom men otydligt för de andra. Möjligen menas bara att han är med i bordsgemenskapen (jfr Luk 22:21); i Joh 13:26 utpekas Judas öppet.

26:26 tackbönen Här avses tacksägelsen till Gud för att han skapat brödet (jfr 14:19 med not), i v. 27 sannolikt den avslutande måltidsbönen (jfr not till 1 Kor 10:16).

26:28 förbundsblodet Jesu blodiga död jämförs här med de djuroffer varmed forntida fördrag bekräftades; jfr 2 Mos 24:8. Förbund.

26:30 lovsången I påskmåltidens ritual ingår högtidlig läsning eller sång av Ps 113‑118. En del av texterna reciteras i början av måltiden, återstoden vid dess slut.

26:31 det står skrivet Det citerade stället, Sak 13:7, är dunkelt och kan ursprungligen ha varit ett domsord över en ovärdig ledare; jfr Sak 11:17. Skrifttolkning.

26:37 Sebedaios båda söner Apostlarna Jakob och Johannes; se 10:2 och jfr 17:1; 20:20.

26:39 bägare Se not till 20:22.

26:41 Prov.

26:41 kroppen Kött.

26:48 Den som jag kysser Kyssen var en vanlig vördnadsbetygelse mot en religiös lärare.

26:50 nu har du gjort ditt Eller "låt det ske som du har kommit hit för".

26:53 tolv legioner Dvs. en väldig himmelsk här (jfr 2 Kung 6:16 f.; Luk 2:13; Upp 19:14). Officer.

26:61 Jag kan riva ner Guds tempel Författaren klargör inte om han betraktar dessa ord som fritt uppfunna eller som en förvrängning av något verkligt Jesus-ord; jfr Joh 2:19 ff. Anklagelsen kan ha byggt på att Jesus förutsagt templets fall; jfr Matt 24:2 med par.

26:64 Maktens En omskrivning för "Guds"; jfr Himlen.

26:64 komma på himlens moln Jfr 24:30 med not.

26:65 Kläder. Sorg.

26:65 Han har hädat Hädelse var att uttryckligen nämna Guds namn på ett förlöjligande eller nedsättande vis. Hur Jesu ord kan ha bedömts så är oklart. Kanske byggde domen på att han med sina citat från Ps 110 och Dan 7 åsyftade sig själv och gjorde sig jämställd med Gud.

26:66 Han förtjänar döden Enligt 3 Mos 24:16 skall en hädare stenas till döds.

26:73 Det hörs på talet Se Mark 14:70 med not.

Jesus inför Pilatus

27 1På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. 2De lät binda honom, förde bort honom och överlämnade honom åt Pilatus, ståthållaren.

3När Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste 4och sade: "Jag har syndat och förrått oskyldigt blod." De svarade: "Vad angår det oss? Det är din sak." 5Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig. 6Översteprästerna tog pengarna och sade: "Det går inte att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar." 7Och de beslöt att i stället köpa Krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. 8Därför heter denna åker ännu i dag Blodsåkern. 9Så uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: De tog de trettio silvermynten, priset på den prissatte, honom som några israeliter bestämde priset på, 10och gav dem i betalning för Krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig.

11Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denne frågade honom: "Du är alltså judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." 12Och när han anklagades av översteprästerna och de äldste svarade han inte. 13Då sade Pilatus till honom: "Hör du inte vad de beskyller dig för?" 14Men han svarade inte på en enda fråga, och ståthållaren blev mycket förvånad.

Barabbas friges. Jesus döms

15Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge efter folkets önskan. 16Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. 17När folket nu var samlat frågade Pilatus: "Vem vill ni att jag skall frige, Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias?" 18Han visste att det var av avund mot Jesus som man hade utlämnat honom. 19Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru: "Du skall inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull." 20Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad. 21Ståthållaren sade nu till dem: "Vilken av de båda vill ni att jag skall frige?" De svarade: "Barabbas." 22Pilatus frågade: "Vad skall jag då göra med den Jesus som kallas Messias?" Alla svarade: "Han skall korsfästas!" 23Han frågade: "Vad har han gjort för ont?" Men de ropade ännu högre: "Han skall korsfästas!"

24När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade: "Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak." 25Men hela folket ropade: "Hans blod må komma över oss och våra barn." 26Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.

Soldaterna hånar Jesus

27Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. 28De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa 29och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade honom och sade: "Leve judarnas konung." 30De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. 31Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom.

Korsfästelsen

32På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors. 33När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder Skallen, 34gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. 35När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, 36och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. 37Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.

38Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om honom. 39De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet 40och sade: "Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar - hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset." 41Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: 42"Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom. 43Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom, om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son." 44På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.

Jesu död

45Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. 46Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachtani?" (vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?). 47Några som stod där hörde det och sade: "Han ropar på Elia." 48En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. 49Då sade de andra: "Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom." 50Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan.

51Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, 52och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, 53och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. 54När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: "Den mannen måste ha varit Guds son."

55Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, 56och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Sebedaios söner.

Gravläggningen

57På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. 58Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas, 59och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg 60och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. 61Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.

62Nästa dag - det var dagen efter förberedelsedagen - gick översteprästerna och fariseerna tillsammans till Pilatus 63och sade: "Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet sade han: ’Efter tre dagar skall jag uppstå.’ 64Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar, så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första." 65Pilatus svarade: "Ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan." 66De gav sig i väg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.

27:1 försöka få Jesus avrättad Det är ovisst om det judiska rådet i nytestamentlig tid hade befogenhet att verkställa dödsstraff (jfr Apg 7:58 ff., där detta förutsätts, och Joh 18:31, där det förnekas). En politisk anklagelse inför den romerska ockupationsmyndigheten kan ha varit en nödvändig omväg, i varje fall ett sätt att låta de hatade utlänningarna bära ansvaret för avrättningen.

27:2 Pilatus Romersk ståthållare i provinsen Judeen från år 26 e.Kr. till år 36, då han avsattes.

27:8 Blodsåkern Varken detta namn eller Krukmakaråkern (v. 10) är bekant från utombibliska källor. Möjligen avses en plats i Hinnomdalen, som nämns i Jer 19:2, 6. En avvikande förklaring av namnet ges i Apg 1:18 f.

27:9 det som sagts genom profeten Jeremia Det följande citatet är en fri återgivning av Sak 11:12 f. Att det tillskrivs profeten Jeremia kan bero på åkerköpet i Jer 32:6‑15 och besöket hos en krukmakare i Jer 18‑19.

27:11 Du själv säger det Uttrycket är dubbeltydigt. Det kan vara en bekräftelse eller en antydan om att Pilatus själv får stå för sin formulering.

27:16 Jesus Barabbas Annan läsart "Barabbas". - Jesus var inget ovanligt namn (jfr t.ex. Kol 4:11), men många kristna tycks ha tagit anstöt av att en rövare bar det. Att det saknas i många handskrifter beror troligen på detta.

27:26 korsfästas Denna avrättningsform var inte bara plågsam utan ansågs också vanärande. Den användes mot slavar och upproriska utlänningar, inte mot romerska medborgare. Redan pryglandet, som regelmässigt föregick avrättningen, utfördes med fruktansvärd grymhet.

27:27 vaktstyrkan Officer.

27:27 residenset Troligen avses ett palats, uppfört av Herodes den store i västra delen av det dåvarande Jerusalem, där nu det s.k. Davids torn är beläget. I byggnaden hade den romerske ståthållaren sitt högkvarter och höll domstolsförhandlingar när han vistades i staden. Hans ordinarie residens låg i Caesarea vid havet. - Den föregående scenen (domstolsförhandlingen) utspelas på en öppen plats utanför palatset; jfr Joh 19:13.

27:32 Kyrene Huvudstad i Kyrenaika, en grekisk, av romarna övertagen koloni på Nordafrikas kust, som nu utgör en del av Libyen.

27:32 bära hans kors Den dödsdömde skulle själv bära avrättningsredskapet, i detta fall troligen den löstagbara tvärbjälken på korset (jfr Joh 19:17). När en man i folkvimlet beordrades att hjälpa till måste detta ha berott på att Jesus var utmattad.

27:33 Golgota Namnet syftade troligen på kullens form. Var den låg är inte med säkerhet känt, men den gamla tradition som förlägger den till platsen för Heliga gravens kyrka är från flera synpunkter rimlig.

27:34 galla I Mark 15:23 står "myrra", ett aromatiskt ämne som verkade bedövande. Matteus kan ha menat att galla hade samma verkan. Han anspelar på Ps 69:22, där Septuaginta återger hebreiskans "förgiftade" med "blandade galla i". Meningen blir då att den lidandes plåga ökas, inte lindras.

27:34 gav de honom vin Enligt judiska traditioner bekostade kvinnorna i Jerusalem en dryck som skulle ges till dödsdömda före avrättningen. För denna sed åberopade man Ords 31:6.

27:35 delade de upp hans kläder Den som skulle avrättas kläddes av, och kläderna ansågs tillhöra bödlarna. Berättelsen anknyter också till Ps 22:19.

27:37 judarnas konung Orden innebär att Jesus var dömd som upprorsman. Ett anslag med uppgift om brottet anbragtes enligt romersk sed på avrättningsredskapet.

27:39 De som gick förbi Avrättningar verkställdes på väl synliga platser. Traditionens Golgota låg på Jesu tid strax utanför stadsmuren, intill en av stadens utfartsvägar.

27:40 Du som river ner templet Se 26:61 med not.

27:45 Timme.

27:46 Elí, Elí, lemá sabachtáni Ps 22:2 återges här på arameiska, Jesu modersmål. Avvikelsen från Mark 15:34 ("Eloi") beror på en mindre anpassning till hebreiskan. - Se not till Ps 22:2.

27:47 Elia.

27:48 surt vin Den enkla dryck som soldater och arbetare släckte törsten med. Septuaginta använder grundtextens ord med denna betydelse i Rut 2:14, i Ps 69:22 däremot om ättika som den frommes fiender plågar honom med (jfr not till v. 34).

27:51 förhänget Templets innersta rum, det allra heligaste, avskildes genom ett förhänge. Matteus antyder att vägen till Gud öppnades genom Jesu död. Jfr Heb 6:19 f.; 10:19 f.

27:52 avlidna heliga Dvs. trogna israeliter, som väntade på uppståndelsen.

27:56 Maria från Magdala Nämns i detta sammanhang även i Mark och Joh, i samband med Jesu uppståndelse av alla fyra evangelisterna. Jfr också Luk 8:2. Magdala låg vid västra stranden av Galileiska sjön.

27:56 Maria som var Jakobs och Josefs mor Också denna kvinna nämns i evangelierna i samband med korsfästelsen eller uppståndelsen. Om samma person avses i Joh 19:25 hette hennes man Klopas.

27:56 Sebedaios söner Dvs. apostlarna Jakob och Johannes; se 10:2. Med stöd av Mark 15:40 har man gissat att modern hette Salome och med stöd av Joh 19:25 att hon var syster till Jesu mor.

27:57 Arimataia Möjligen det Ramatajim som nämns i 1 Sam 1:1. Rama. - Josef nämns av alla fyra evangelisterna i samband med Jesu begravning, men inte i något annat sammanhang.

27:60 en stor sten Ingången till en klippgrav av denna typ stängdes med en kvarnstensliknande sten, som rullades fram i ett spår.

27:62 dagen efter förberedelsedagen Förberedelsedagen, då Jesus enligt alla evangelierna blev korsfäst, var fredag. Här menas sabbatsdagen, dvs. lördag.

27:63 Efter tre dagar Uttrycket används i NT omväxlande med "på tredje dagen" och med samma innebörd. Dagen efter en händelse räknas som den andra dagen, den därnäst följande som den tredje. Man fann antydningar om Jesu uppståndelse både i Hos 6:2 ("tredje dagen") och i Jon 2:1 ("tre dagar och tre nätter"; jfr 12:40).

Kvinnorna vid graven

28 1Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. 2Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. 3Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. 4Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. 5Men ängeln sade till kvinnorna: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. 6Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg. 7Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se honom.’ Nu har jag sagt er detta." 8De lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. 9Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. 10Men Jesus sade till dem: "Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig."

11Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. 12Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: 13"Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. 14Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er." 15Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.

Jesus sänder ut sina lärjungar

16De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. 18Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

28:1 i gryningen den första veckodagen Dvs. söndag morgon. Uttrycket kan också beteckna den föregående kvällen, då sabbatsdygnet upphörde. De andra evangelierna säger dock tydligt att det var morgon (Mark 16:2; Luk 24:1; Joh 20:1).

28:1 Maria från Magdala Se not till 27:56.

Till Markusevangeliet