Bibeln

Gamla testamentet

Jeremia utan noter

Jeremia

1 1Detta är Jeremias ord. Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. 2Herrens ord kom till honom då Josia, Amons son, var kung över Juda, i hans trettonde regeringsår, 3och då Jojakim, Josias son, var kung över Juda, och ända till slutet av det elfte året som Sidkia, Josias son, var kung över Juda. Det var det året, i den femte månaden, som Jerusalems befolkning fördes bort i fångenskap.

Profetens kallelse och uppdrag

4Herrens ord kom till mig:
5Innan jag formade dig i moderlivet
utvalde jag dig,
innan du kom ut ur modersskötet
gav jag dig ett heligt uppdrag:
att vara profet för folken.

6Men jag svarade: "Nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala - jag är för ung!" 7Då sade Herren till mig:

Säg inte att du är för ung
utan gå dit jag sänder dig
och säg det jag befaller dig!
8Låt dem inte skrämma dig,
ty jag är med dig
och jag skall rädda dig,
säger Herren.

9Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade:

Jag lägger mina ord i din mun.
10I dag ger jag dig makt
över folk och riken.
Du skall rycka upp och vräka omkull,
förstöra och bryta ner,
bygga upp och plantera.

11Herrens ord kom till mig: "Vad ser du, Jeremia?" Jag svarade: "Jag ser en gren av ett mandelträd." 12Herren sade: "Du har sett rätt: jag vakar över mitt ord tills det bär frukt."

13Herrens ord kom till mig för andra gången: "Vad ser du?" Jag svarade: "Jag ser en kokande gryta i norr, den lutar hitåt." 14Då sade Herren:

Från norr skall olyckan välla in
över alla som bor i landet,
15ty nu bådar jag upp
alla stammar från rikena i norr,
säger Herren.
De skall komma och ställa sina troner
framför Jerusalems portar,
kring stadens murar
och kring alla städer i Juda.
16Jag skall gå till rätta med mitt folk
för all deras ondska, för att de övergav mig.
De tände offereld åt andra gudar
och tillbad ting de själva gjort.

17Fäst upp dina kläder,
res dig och säg till dem
allt vad jag befaller dig!
Var inte förskräckt för dem,
ty då slår jag dig med skräck inför dem.
18Se, jag gör dig i dag
till en befäst stad,
en pelare av järn, en mur av koppar,
som håller stånd mot hela landet,
mot Judas kungar och dess stormän,
mot prästerna och folket i landet.
19De skall angripa dig,
men de skall inte besegra dig,
ty jag är med dig,
säger Herren,
och jag skall rädda dig.

1:1 Jeremias ord Eller "Jeremias historia". Profeten Jeremia verkade från 620-talet till 580-talet f.Kr. I Jeremiaboken finns såväl poetiskt formade profetord som predikningar och biografiska berättelser av och om profeten. Materialet har i viss utsträckning ordnats kronologiskt, och boken har av allt att döma fått sin slutliga form långt efter Jeremias egen tid. Jer är i Septuaginta åtskilligt kortare än i MT; Profetböcker.

1:1 Anatot Stad ca 5 km norr om Jerusalem.

1:2 Josia ... hans trettonde regeringsår 627 f.Kr.

1:3 det elfte året som Sidkia ... var kung 587 f.Kr.

1:11 f. mandelträd, vakar De båda hebreiska orden liknar varandra (shaqéd resp. shoqéd). Ordlekar av denna typ, som sällan kan återges i översättning, är vanliga hos profeterna.

Herren anklagar sitt folk för avfall och trolöshet

2 1Herrens ord kom till mig: 2Gå och förkunna för Jerusalem: Så säger Herren:

Jag minns hur hängiven du var som ung,
hur du älskade mig som brud,
hur du följde mig genom öknen,
genom landet där ingen sår.
3Israel var helgat åt Herren,
det första av hans skörd.
Alla som åt av det ådrog sig skuld,
olyckan drabbade dem,
säger Herren.

4Lyssna till Herrens ord,
Jakobs ätt, Israels alla släkter!
5Så säger Herren:
Vad hade era fäder att förebrå mig,
eftersom de gick bort från mig,
följde det som var intet
och själva blev till intet?
6De frågade inte: "Var är Herren,
han som förde oss ut ur Egypten,
som ledde oss genom öknen,
det öde och oländiga landet,
torkans och mörkrets land,
landet där ingen färdas,
där ingen människa bor?"
7Jag förde er till ett bördigt land
att njuta dess frukter och allt dess goda.
Men när ni kom dit gjorde ni mitt land orent
och min egendom till något avskyvärt.
8Prästerna frågade inte:
"Var är Herren?"
Lagens förvaltare ville inte veta av mig.
De styrande satte sig upp mot mig,
profeterna profeterade i Baals namn
och följde gudar som ingen hjälp kunde ge.
9Därför fortsätter jag att ställa er till svars,
säger Herren,
ja, även era barnbarn skall jag ställa till svars.
10Far bort till kitteernas kuster och se,
sänd någon till Kedar att undersöka
om något sådant har skett:
11har ett folk någonsin bytt ut sina gudar?
- Och de är ju ändå inga gudar. -
Men mitt folk har bytt bort sin ära
mot det som ingen hjälp kan ge.
12Häpna, himmel, över detta,
rys och bäva, säger Herren.
13Ty mitt folk har begått en dubbel synd:
de har övergett mig,
källan med det friska vattnet,
och huggit ut cisterner,
cisterner som spricker
och inte håller vatten.

14Är Israel en träl,
är han född i slaveri?
Varför blev han ett villebråd?
15Lejonen ryter och morrar mot honom.
De har lagt hans land öde
och hans städer är nerbrända,
ingen kan bo i dem.
16Ja, män från Memfis och Tachpanches
skall beta din hjässa kal.
17Detta har drabbat dig
för att du övergav Herren, din Gud.
18Men vad tjänar det till att du far till Egypten
för att dricka av Nilens vatten?
Vad tjänar det till att du far till Assyrien
för att dricka av Eufrats vatten?
19Din ondska skall dra straff över dig,
din trolöshet skall döma dig.
Besinna hur bitter din plåga blir
när du överger Herren, din Gud,
och inte fruktar mig längre,
säger Herren Gud Sebaot.

20För länge sedan bröt du sönder ditt ok,
slet av dina band
och sade: "Jag vill inte tjäna."
På alla höga kullar
och under alla grönskande träd
skrevade du och horade.
21Jag planterade dig som ett ädelt vin,
en ranka av yppersta slag.
Hur kunde du förvandlas
till en usel och främmande vinstock?
22Om du så tvättar dig med lut
och slösar med såpa,
förblir du smutsig av synd inför mig,
säger Herren Gud.
23Hur kan du säga: "Jag är inte oren,
jag har inte följt baalsgudarna"?
Betänk hur du bar dig åt i dalen,
inse vad du har gjort!
Du är ett ystert kamelsto
som löper kors och tvärs,
24som ger sig av ut i öknen
flåsande av brunst.
Vem kan tämja hennes begär?
Ingen behöver springa sig trött efter henne,
i parningstiden är hon lätt att finna.
25Akta dig, så att du inte sliter ut sulorna
och din strupe blir torr!
Men du svarade: "Lönlöst!
Jag älskar främmande gudar
och dem vill jag följa."
26Som en tjuv tagen på bar gärning
skall Israel stå där med skam,
dess kungar och stormän,
dess präster och profeter,
27de som säger till trästycket: "Du är min fader"
och till stenen: "Du födde mig."
Mot mig har de vänt ryggen,
inte ansiktet,
men i olyckan ropar de:
"Kom och rädda oss!"
28Var finns då de gudar du gjort åt dig?
Låt dem komma till din räddning i olyckan om de kan!
Dina gudar har blivit lika talrika
som dina städer, Juda.
29Varför går ni till rätta med mig?
Ni har ju alla satt er upp mot mig,
säger Herren.
30Förgäves har jag slagit era söner,
de har inte tagit varning.
Som rovlystna lejon
dräpte era svärd profeterna.
31Har jag blivit till en öken för Israel,
till ett mörkrets land?
Varför säger mitt folk: "Vi går vart vi vill,
vi kommer aldrig tillbaka till dig!"
32Inte glömmer en ung kvinna sina smycken
eller en brud sin gördel?
Men mitt folk har glömt mig
i alla tider.

33Du är skicklig att hitta vägen
när du är ute efter kärlek!
Till och med slinkorna
har lärt av dig.
34Din mantelfåll är fläckad
av blod från fattiga som var utan skuld;
de ertappades inte vid inbrott.
[---]
35Ändå säger du: "Jag är frikänd,
hans vrede mot mig har upphört."
Men jag skall ställa dig till svars
för att du påstår dig vara utan synd.
36Tror du att du så lätt
kan välja en annan väg?
Även Egypten kommer att svika dig,
som Assyrien svek dig en gång.
37Också därifrån måste du gå
med händerna över huvudet.
Herren har förkastat dem du litat på,
av dem har du ingenting att vinna.

2:3 det första av hans skörd Först.

2:5 det som var intet Avgudarna.

2:10 kitteernas kuster Cypern och det nordöstra medelhavsområdet; jfr not till 4 Mos 24:24. Kedar Se not till Jes 21:16.

2:11 sin ära Herren.

2:16 Memfis, Tachpanches Städer i Egypten; jfr noter till 43:7; 44:1.

2:16 beta din hjässa kal Dvs. "förhärja ditt land"; jfr 6:3; 12:10; 47:5. Annan tolkning "krossa din skalle".

2:18 Egypten, Assyrien Israel varnas för politiska allianser med stormakterna i söder och norr; jfr v. 36.

2:20 "Jag vill inte tjäna." ... horade Otrogen.

2:23 dalen Troligen Hinnomdalen söder om Jerusalem, där hednisk kult hade bedrivits; se 7:31 ff.; 19:2 ff.; 32:35; 2 Kung 23:10.

2:31 Rättelse; i MT inleds versen med "Ni släkte, se Herrens ord", som kommit med av misstag.

2:33 Till och med ... av dig Grundtextens innebörd osäker. Annan tolkning "Därför har du också vant dig vid ondskans vägar".

2:34 [---] Text.

2:36 Egypten, Assyrien Se not till 2:18.

3 1Om en man skiljer sig från sin hustru
och hon lämnar honom
och gifter sig med en annan,
kan han sedan gå tillbaka till henne?
Blir då inte landet vanhelgat?
Och du som har horat med många män,
skulle du få komma tillbaka till mig?
säger Herren.

2Lyft blicken mot de kala höjderna och se:
var har du inte vältrat dig i otukt?
Vid vägarna satt du och väntade
som en arab i öknen.
Du vanhelgade landet
med ditt horande och din ondska.
3Regnskurarna hölls tillbaka
och inget vårregn föll,
men du var fräck som en hora
och vägrade skämmas.
4Ändå ropar du nu till mig: "Fader!
Du var min vän när jag var ung!
5Kan en vän vredgas för all framtid,
kan hans raseri vara för evigt?"
Så säger du, men du gjorde det onda
- och det med framgång.

Israel och Juda — två trolösa systrar

6På kung Josias tid sade Herren till mig: Har du sett vad Israel, den avfälliga, har gjort? Hon gick upp på alla höga berg och in under alla grönskande träd och horade där. 7Jag trodde att hon skulle vända tillbaka till mig när hon hade gjort allt detta, men hon vände inte tillbaka. Detta såg hennes syster Juda, den trolösa. 8Hon såg också att jag försköt Israel, den avfälliga, och gav henne skilsmässobrev på grund av hennes äktenskapsbrott. Ändå blev den trolösa systern Juda inte avskräckt utan började också hon bedriva hor; 9hon vanhelgade landet med sitt otuktiga lättsinne och var otrogen med beläten av sten och trä. 10Trots detta vände hennes trolösa syster Juda inte tillbaka till mig på allvar utan låtsades bara, säger Herren.

11Herren sade till mig: Israel, den avfälliga, har visat sig mindre skyldig än Juda, den trolösa. 12Gå och ropa ut detta budskap mot norr:

Vänd tillbaka, Israel, du avfälliga,
säger Herren,
jag skall inte se på er med ovilja,
ty jag visar mildhet, säger Herren.
Min vrede varar inte för evigt.
13Men du måste inse din skuld,
du har satt dig upp mot Herren, din Gud,
och löpt hit och dit efter främmande gudar
under alla grönskande träd
och inte lyssnat till mig,
säger Herren.

14Vänd tillbaka, ni trolösa barn, säger Herren. Ty det är jag som är er herre, och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion. 15Jag skall ge er herdar efter mitt sinne, och de skall leda er med kunskap och visdom. 16Och när ni då förökar er och är fruktsamma i ert land, säger Herren, skall ingen längre nämna Herrens förbundsark; ingen skall tänka på den eller minnas den, ingen skall sakna den eller göra någon ny. 17När den tiden kommer skall Jerusalem kallas Herrens tron, och där skall alla folk samlas för att dyrka Herren i Jerusalem. De skall inte längre lyda sina onda och hårda hjärtan. 18Då skall Judas folk slå följe med Israels folk, och tillsammans skall de komma från landet i norr till det land jag gav era fäder som egendom.

Maning till bot och bättring

19Jag ville gärna behandla dig som en son
och ge dig ett ljuvligt land som egendom,
skönare än de andra folkens.
Jag trodde att du skulle kalla mig din fader
och aldrig vända dig bort från mig.
20Men som en kvinna är otrogen mot sin man,
så var du, Israel, otrogen mot mig,
säger Herren.
21Det hörs rop på de kala höjderna,
gråt och böner från Israels folk.
De har slagit in på villovägar
och glömt Herren, sin Gud.
22Vänd tillbaka, ni trolösa barn,
jag skall bota er från er trolöshet.

"Nu kommer vi till dig,
ty du, Herre, är vår Gud.
23Fåfäng var vår dyrkan på kullarna,
fåfängt vårt larm på bergen.
Endast hos Herren, vår Gud,
finns räddning för Israel.
24Sedan vår ungdom har skamguden slukat
allt vad våra fäders arbete gav,
deras fårflockar och boskapshjordar,
deras söner och döttrar.
25Låt skammen bli vår bädd
och vanäran vårt täcke,
ty mot Herren, vår Gud, har vi syndat,
vi och våra fäder,
från vår ungdom till denna dag,
och vi har inte lyssnat till Herren, vår Gud."

3:1 Om en man skiljer sig Se 5 Mos 24:1‑4.

3:6 På kung Josias tid Josia regerade 639‑609 f.Kr.; jfr 1:2 med not.

3:6 upp på alla höga berg och in under alla grönskande träd Syftar på den kanaaneiska fruktbarhetskulten.

3:6 f. Israel, Juda Det israelitiska riket delades efter Salomos död (ca 926 f.Kr.) i Nordriket (Israel) och Sydriket (Juda); jfr not till 1 Kung 12:1.

3:8 försköt Israel Syftar på Nordrikets undergång 722 f.Kr. Nederlaget och deportationerna (2 Kung 17) uppfattades som Herrens straff för folkets synder.

3:14 det är jag som är er herre Det hebreiska ordet för "herre" är detsamma som gudsnamnet Baal. Herren säger alltså att det är han, inte Baal, som är Israels rätte báal, "herre", även i betydelsen "äkta man"; Otrogen.

3:15 herdar Folkets ledare; jfr 23:1 ff.; 25:34 ff. Herde.

3:16 Herrens förbundsark Ark.

3:19 behandla dig som en son I grundtexten är "dig" en femininform. Israel skildras alltså som en dotter, åt vilken Herren vill ge samma arvsrätt som åt en son. Normalt saknade döttrar arvsrätt om det fanns söner; se 4 Mos 27:1 ff. Familj.

3:24 skamguden Ordagrant "skammen", hånfull beteckning för Baal.

4 1Om du vänder tillbaka, Israel,
säger Herren,
skall du få komma tillbaka till mig,
och om du tar bort dina vidriga avgudar ur min åsyn
skall du slippa att irra omkring.
2Då skall du svära vid Herren
uppriktigt, rätt och ärligt,
och folken skall välsigna sig med hans namn
och lovsjunga honom.
3Ty så säger Herren
till männen i Juda och till Jerusalem:
Bryt er ny mark,
så inte bland törnen.
4Omskär er för Herren,
skär bort era hjärtans förhud,
ni män i Juda och invånare i Jerusalem.
Annars flammar min vrede upp
likt en eld som ingen kan släcka,
för era onda gärningars skull.

Herrens straffdom: angrepp från norr

5Kungör detta i Juda,
ropa ut det i Jerusalem,
stöt i horn över hela landet,
kalla samman ett uppbåd:
Låt oss samlas i de befästa städerna!
6Höj fälttecknet! Till Sion!
Sätt er i säkerhet! Stanna inte!
Ty jag låter olyckan komma från norr
med stor förödelse.
7Lejonet har lämnat sitt snår,
folkens förhärjare är på marsch,
han har brutit upp från sitt tillhåll
för att lägga ditt land öde.
Dina städer skall bli till ruiner
där ingen kan bo.
8Så klä er i säcktyg,
klaga och jämra er!
Herrens flammande vrede
har inte vänt sig från oss.
9Den dagen, säger Herren,
skall modet svika konung och stormän,
prästerna skall slås av skräck,
profeterna stå förstummade.
10De skall säga: "Herre, vår Gud,
du har bedragit
detta folk och Jerusalem:
du lovade oss fred och trygghet -
och nu har vi svärdet mot strupen!"

11När den tiden kommer
skall detta folk och Jerusalem få höra:
En brännhet vind från öknens kala höjder
sveper ner mot mitt folk.
I den kan ingen rensa säd,
12den vind jag låter komma är starkare än så.
Nu går jag till rätta med dem.
13Se, som ovädersmoln skockar sig fienden,
hans vagnar är som en stormvind,
hans hästar snabbare än örnar.
Ve oss, vi är förlorade!
14Gör ditt hjärta rent från ondska, Jerusalem,
så att du kan bli räddad.
Hur länge skall onda tankar
bo kvar i ditt bröst?
15Hör, ett budskap har kommit från Dan,
ett olycksbud från Efraims berg!
16Förkunna för folket,
låt Jerusalem höra:
Fiender kommer från fjärran land,
deras stridsrop skallar mot städerna i Juda.
17Som vakterna kring ett fält
omringar de henne från alla håll,
ty mig har hon trotsat,
säger Herren.
18Ditt liv och dina gärningar
är skuld till detta,
allt kommer av din ondska,
allt bittert som träffar dig rakt i hjärtat.

19Mitt bröst, mitt bröst! Jag vrider mig i smärta!
Hjärtat vill sprängas, mitt inre är i uppror.
Jag kan inte tiga.
Jag hör hornstötar och stridsrop.
20Katastrof på katastrof,
hela landet blir härjat:
plötsligt är mina hus raserade,
tälten förintade på ett ögonblick.
21Hur länge måste jag se fälttecknen
och höra hornen larma?
22Mitt folk är dårar,
de vill inte veta av mig.
De är barn utan allt förnuft.
De begriper sig på att göra det onda,
men att göra det rätta förstår de inte.

23Jag ser på jorden - den är öde och tom,
på himlen - där finns inget ljus.
24Jag ser på bergen - de skälver
och alla höjder skakar.
25Jag ser - där finns inte en människa,
alla himlens fåglar har flytt.
26Jag ser - det bördiga landet har blivit öken,
alla dess städer ruiner.
Detta är Herrens verk,
hans flammande vredes verk.
27Ty så säger Herren:
Hela landet skall läggas öde,
jag skall förinta det.
28Därför sörjer jorden
och himlen svartnar därovanför.
Jag har talat och tar inte tillbaka,
beslutat och ändrar mig inte.

29För ryttarnas och bågskyttarnas larm
tar hela landet till flykten,
man gömmer sig bland snåren
och uppe bland klipporna.
Alla städer är övergivna,
inte en människa finns kvar där.
30Vad tjänar det då till
att du klär dig i scharlakansrött,
pryder dig med gyllene smycken,
gör ögonen stora med smink?
Förgäves gör du dig vacker:
dina älskare föraktar dig,
de står efter ditt liv.
31Jag hör stön som från en kvinna i födslosmärtor,
skrik som från en förstföderska.
Det är Sion - flämtande sträcker hon ut sina händer:
Ve mig! Vanmäktig är jag inför dråparna.

4:7 Lejonet, folkens förhärjare Troligen den babyloniske härskaren Nebukadnessar (605‑562 f.Kr.), som intog Jerusalem 597 och 587 f.Kr.; se 2 Kung 24‑25.

4:10 De skall säga Med Septuaginta-handskrifter; MT har "Jag sade".

4:23 öde och tom ... inget ljus Jfr 1 Mos 1:2.

4:27 förinta Rättelse; MT har "inte förinta", vilket troligen är ett senare försök att mildra profetens ord; jfr not till 5:10.

Herrens dom över folkets synder

5 1Gå ut på Jerusalems gator
och se er noga omkring!
Sök på torgen
och se om ni kan finna någon,
om det finns en enda som handlar rätt
och försöker leva hederligt -
då skall jag förlåta staden.
2Också när de svär vid Herren
svär de falskt.
3Herre, dina ögon vill se ärlighet.
Du slog dem, men de kände ingen smärta,
du krossade dem, men de vägrade ta varning.
De gjorde sina ansikten hårdare än sten
och vägrade vända tillbaka.
4Jag tänkte: De är bara enkelt folk,
de bär sig dåraktigt åt,
de känner inte Herrens vilja,
inte sin Guds krav.
5Nu skall jag gå till de mäktiga
och tala med dem,
de känner Herrens vilja,
sin Guds krav.
Men också dessa hade brutit oket
och slitit alla band.
6Därför slår dem skogens lejon,
därför härjar ökenvargen bland dem,
leoparden lurar vid deras städer,
den som vågar sig ut blir sliten i stycken,
ty deras synder är många,
gång på gång har de avfallit.
7Varför skulle jag förlåta dig?
Dina söner har övergett mig
och svurit vid gudar som inte är gudar.
Fastän jag gav dem vad de behövde
var de otrogna
och skockades i horhuset.
8De är brunstiga, kåta hingstar,
de frustar efter andras hustrur.
9Skall jag inte straffa dem för detta?
säger Herren.
Skall jag inte utkräva hämnd
på ett sådant folk?

10Upp på vinbergets terrasser!
Skövla och fördärva allt!
Riv bort deras rankor,
ty de är inte Herrens.
11De har svikit mig,
både Israel och Juda,
säger Herren.
12De har förnekat Herren
och avvisat honom:
"Inget ont skall drabba oss,
svärd och svält skall vi slippa.
13Profeternas tal blir till luft,
Guds ord finns inte hos dem."

14Därför säger Herren, härskarornas Gud:
Eftersom de säger sådant
gör jag nu mina ord i din mun till eld,
och detta folk skall bli veden som förtärs.
15Mot er, israeliter, sänder jag
ett folk långt bortifrån,
säger Herren,
ett urgammalt folk,
ett folk som funnits från äldsta tid,
ett folk vars språk du inte förstår,
vars tal du inte begriper.
16Deras koger är gapande gravar,
alla är de tappra krigare.
17De skall sluka dina skördar och ditt bröd,
sluka dina söner och dina döttrar,
sluka dina får och dina kor,
sluka dina vinstockar och fikonträd.
Med svärd skall de förstöra de befästa städer
som du förlitar dig på.

18Men när den tiden kommer, säger Herren, skall jag inte förgöra er helt. 19Och om de frågar: "Varför har Herren, vår Gud, gjort oss allt detta?" skall du svara dem: "Eftersom ni övergav mig och tjänade främmande gudar i ert eget land, skall ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert."

20Kungör detta för Jakobs folk,
ropa ut det i Juda:
21Hör detta, du dåraktiga folk
som saknar förstånd,
som har ögon men inte ser,
som har öron men inte hör.
22Skall ni inte frukta mig,
säger Herren,
skall ni inte darra inför mig
som gjorde sanden till en gräns för havet,
en evig spärr som inte kan genombrytas:
bränningarna dånar, men förgäves,
vågorna brusar, men hejdas där.
23Men detta folk är vrångt och trotsigt,
de lämnade mig och gick.
24De tänkte aldrig:
"Vi måste frukta Herren, vår Gud,
han som ger regn i rätt tid,
både höstregn och vårregn,
och tryggar våra skördetider."
25Nu har era brott rubbat denna ordning,
era synder har berövat er detta goda.
26Ty i mitt folk finns onda män,
som fågelfängare binder de sina nät
och gillrar fällor
för att fånga människor.
27Som korgen fylls av fåglar
är deras hus fyllda av svek.
Därför har de blivit mäktiga och rika,
28skinande feta.
Det finns ingen gräns för deras ondska,
de dömer inte rättvist,
de driver inte den faderlöses sak till seger
och hävdar inte den fattiges rätt.
29Skall jag inte straffa dem för detta?
säger Herren.
Skall jag inte utkräva hämnd
på ett sådant folk?
30Fasansfulla och skrämmande ting
sker i landet.
31Profeterna profeterar lögner,
och prästerna styr efter deras råd.
Och så vill mitt folk ha det.
Men vad skall ni göra
när det blir slut på detta?
6 1Sätt er i säkerhet, Benjamins stam,
bort från Jerusalem!
Stöt i horn i Tekoa,
tänd en vårdkase vid Bet-Hackerem!
Olyckan hotar från norr
och stor förödelse.
2Sion, du vackra och bortskämda dotter,
du drabbas av ödeläggelse.
3Mot henne kommer herdarna med sina hjordar.
De slår upp sina tält omkring henne,
tar var sitt stycke mark till bete.
4Invig er till strid mot henne!
Kom, vi anfaller i middagssol!
För sent! Dagen är redan förbi,
kvällsskuggorna blir längre.
5Kom, vi anfaller om natten
och förstör hennes borgar!
6Ty så säger Herren Sebaot:
Hugg ner träd och bygg
en stormningsramp mot Jerusalem!
Ve denna lögnens stad!
Den är full av förtryck,
7som brunnen flödar av vatten
så flödar den över av ondska.
Den genljuder av våld och plundring,
plågor och sår ser jag ständigt.
8Ta varning, Jerusalem,
annars vänder jag dig ryggen,
annars gör jag dig till en öde trakt,
ett land där ingen bor.

9Så säger Herren Sebaot:
Skörda en andra gång,
som från en vinstock,
dem som är kvar av Israel!
Plocka rankorna rena
som druvplockarna gör!
10Till vem skall jag tala,
vem lyssnar på min varning?
Deras öron är tillslutna
så att de inte kan höra.
För Herrens ord har de bara förakt,
de vill inte veta av det.
11Av Herrens vrede är jag fylld,
jag orkar inte hålla den tillbaka.
Töm ut den över barnen på gatan
och över de unga som samlas där!
Man och kvinna skall drabbas,
gamla och ålderstigna.
12Andra skall överta deras hus,
deras åkrar och hustrur.
Ty jag lyfter min hand
mot dem som bor i landet,
säger Herren.
13Alla, hög som låg,
vill girigt roffa åt sig.
Alla, profet som präst,
handlar svekfullt.
14De botar skadan hos mitt folk,
men bara på ytan.
De säger "Allt är väl, allt är väl!"
men allt är inte väl.
15De handlar skamligt och avskyvärt -
ändå känner de ingen skam,
har inte vett att blygas.
Därför skall de falla bland de fallna.
De skall störta till marken
i hemsökelsens stund,
säger Herren.

16Så sade Herren:
Slå in på vägarna från fordom,
fråga efter de gamla stigarna,
efter den rätta vägen.
Ta den vägen, och ni skall finna vila.
Men de svarade: "Det vill vi inte."
17Jag satte väktare över er -
lystra när hornet ljuder!
Men de svarade: "Det vill vi inte."
18Lyssna därför, alla folk,
lägg noga märke till vad som sker med dem!
19Lyssna, jord:
Jag låter olyckan drabba detta folk,
en följd av deras onda anslag,
ty de har inte brytt sig om mina ord
och min lag har de förkastat.
20Vad skall jag med rökelse från Saba,
finaste kalmus från fjärran land?
Era brännoffer tar jag inte emot,
era slaktoffer behagar mig inte.
21Därför säger Herren:
Se, jag lägger framför detta folk
stenar som de skall snava på,
far och son, granne och vän,
alla skall de gå under.

22Så säger Herren:
Se, ett folk kommer från ett land i norr,
ett väldigt rike reser sig
vid världens bortersta hörn.
23De bär båge och sabel,
de är grymma och utan förbarmande.
Med ett larm likt havets dån
drar de fram till häst,
rustade för strid
mot dig, arma Sion.
24Ryktet når oss
och våra händer förlamas.
Vi grips av ångest
som en kvinna i födslosmärtor.
25Gå inte ut på öppna fältet,
vandra inte längs vägarna,
där härskar fiendens svärd
- skräck från alla håll!
26Mitt arma folk, klä dig i säcktyg,
kräla i aska!
Håll dödsklagan som över ende sonen,
en bitter sorgehögtid.
Ty plötsligt är förhärjaren över oss.

Profeten skall pröva folket

27Jag har satt dig att pröva mitt folk
som man prövar silver,
du skall granska och pröva deras liv.
28Alla är de tredskande avfällingar,
de går med förtal,
alla är de fördärvade.
29Blåsbälgen flåsar,
men ur elden flyter bara bly.
Smältarens arbete är förgäves:
de onda kan inte skiljas ut.
30Värdelöst silver kallas de,
ty för Herren är de utan värde.

5:7 skockades Eller "ristade sig blodiga"; i så fall är "horhuset" en beteckning för avgudatemplet. Enligt 1 Kung 18:28 brukade Baals profeter sarga sig med knivar och spjut.

5:10 Uppmaningen är riktad till Israels fiender, som verkställer Herrens dom.

5:10 fördärva Rättelse; MT har "inte fördärva", vilket troligen är ett senare försök att mildra profetens ord; jfr not till 4:27.

5:15 ett folk Troligen babylonierna.

5:18 f. Detta avsnitt kan vara ett senare tillägg. Det tycks förutsätta Jerusalems fall år 587 f.Kr. och den babyloniska fångenskapen.

5:26 som fågelfängare binder de sina nät Grundtextens innebörd osäker.

5:28 skinande Det hebreiska ordets betydelse osäker.

6:1 Stöt i horn I hebreiskan anspelning på namnet Tekoa.

6:1 Tekoa, Bet-Hackerem Orter i Juda inte långt från Jerusalem.

6:2 Sion.

6:3 herdarna med sina hjordar Fientliga kungar med sina arméer. Herde.

6:6 Ve denna lögnens stad Med Septuaginta; MT oklar.

6:17 väktare Profeterna; jfr Hes 3:17; 33:2‑9.

6:18 lägg noga ... med dem Grundtextens innebörd osäker.

6:20 Saba.

6:20 kalmus Växt, använd vid framställning av rökelse, parfym och smörjelse.

6:22 ett land i norr Troligen Babylonien.

6:29 bly Smält bly användes vid metallutvinning för att avlägsna slagg. Här misslyckas reningen: slaggen, en bild för de onda bland folket, blir kvar.

Jeremias tempelpredikan

7 1Detta ord kom till Jeremia från Herren: 2Ställ dig i porten till Herrens hus. Där skall du ropa ut detta budskap:

Hör Herrens ord, alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! 3Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats. 4Lita inte på lögner som "Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel." 5Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, 6om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, 7då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid. 8Men ni litar på lögner som inte är till hjälp. 9Tror ni att ni kan stjäla och dräpa och begå äktenskapsbrott och svära falskt och tända offereld åt Baal och följa andra gudar som ni inte känner 10och sedan träda fram inför mig i detta hus, som mitt namn är utropat över, och säga "Vi är räddade", och sedan fortsätta med alla dessa vidrigheter? 11Detta hus, som mitt namn är utropat över, tar ni det för ett rövarnäste? Det är det också i mina ögon, säger Herren.

12Gå till min helgedom i Shilo, där jag förr lät mitt namn bo, och se vad jag gjorde med den på grund av mitt folk Israels ondska. 13Och nu har ni gjort allt detta, säger Herren. Gång på gång har jag talat till er, men ni har inte lyssnat, jag har ropat på er, men ni har inte svarat. 14Detta hus, som mitt namn är utropat över och som ni förlitar er på, och denna plats, som jag gett åt er och era fäder, skall jag därför behandla så som jag behandlade Shilo. 15Jag skall kasta er bort ur min åsyn så som jag kastade bort alla era bröder, hela Efraims släkte.

Falsk och sann gudsdyrkan

16Du skall inte be för detta folk, inte komma med klagan och förböner och inte vädja till mig, jag kommer inte att lyssna på dig. 17Ser du inte vad de gör i Judas städer och på Jerusalems gator? 18Barnen samlar ved, fäderna tänder eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt Himladrottningen, och de utgjuter dryckesoffer åt andra gudar för att förtreta mig. 19Men är det till förtret för mig? säger Herren. Är det inte till förtret för dem, till skam för dem själva? 20Därför säger Herren Gud: Se, min vrede och mitt raseri skall välla ut över denna plats, över människor och djur, över markens träd och jordens frukt; den skall brinna utan att slockna.

21Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Lägg era brännoffer till era slaktoffer och ät köttet! 22Ty när jag förde era fäder ut ur Egypten gav jag dem inte någon befallning eller något bud om brännoffer och slaktoffer. 23Vad jag befallde dem var detta: Lyssna till mig, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra alltid den väg jag befaller er att vandra, så skall det gå er väl. 24/25Men de ville inte lyssna, inte höra på mig. Era fäder lydde sina onda och hårda hjärtan. Från den dag de lämnade Egypten ända till denna dag har de gått bakåt och inte framåt. Gång på gång sände jag mina tjänare profeterna till dem, 26men de ville inte lyssna till mig, inte höra på mig. De var styvnackade och bar sig värre åt än sina fäder.

27Du skall säga allt detta till dem, men de kommer inte att höra på dig; du skall ropa till dem, men de kommer inte att svara dig. 28Säg då till dem: Detta är det folk som inte vill lyssna till Herren, sin Gud, och inte ta varning. Sanningen har försvunnit, den hörs inte mer från deras mun.

29Klipp av dig dina lockar och kasta bort dem,
stäm upp en klagosång på de kala höjderna.
Herren har förkastat och övergivit
det släkte som väcker hans vrede.

30Ty folket i Juda har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. De har ställt upp sina vidriga avgudar i det hus som mitt namn är utropat över, de har gjort det orent. 31De har byggt Tofets offerplats i Ben-Hinnoms dal. Där bränner de sina söner och döttrar. Något sådant har jag aldrig befallt och aldrig tänkt.

32Därför skall det komma en tid, säger Herren, då det inte längre heter Tofet och Ben-Hinnoms dal utan Dråpdalen, och man skall gräva gravar i Tofet tills där inte längre finns någon plats kvar. 33Ja, detta folks döda kroppar skall bli till föda åt himlens fåglar och markens djur, ty ingen finns som kan jaga bort dem. 34Och i Judas städer och på Jerusalems gator skall jag tysta alla glada röster, jubelrop och bröllopsglädje. Ja, landet skall läggas öde.

7:10 som mitt namn är utropat över Att utropa namnet över någon eller något var ett sätt att markera äganderätten; jfr 5 Mos 28:10; Am 9:12. Namn.

7:12 Shilo.

7:18 Himladrottningen En gudinna som inte kan identifieras med full säkerhet; troligen den babylonisk-assyriska modergudinnan Ishtar, kanaaneernas Astarte.

7:22 brännoffer, slaktoffer Offer.

7:29 Klipp av dig Uppmaningarna i versen riktas till en kvinna, en personifikation av det trolösa folket. - Att klippa av håret var ett sorgebruk (16:6; Mik 1:16).

7:31 Tofet, Ben-Hinnoms dal Molok. Hinnomdalen.

7:32 tills ... plats kvar Eller "därför att det inte finns någon annan plats".

8 1När den tiden kommer, säger Herren, skall Juda kungars ben och dess stormäns ben, prästernas och profeternas ben och alla Jerusalems invånares ben hämtas fram ur gravarna 2och spridas ut under solen, månen och himlens hela härskara, som de älskat och tjänat och följt, som de vänt sig till och dyrkat. De skall inte samlas ihop och begravas, de skall bli till gödsel på marken. 3Alla överlevande, de som blir kvar av detta onda släkte på alla de platser dit jag fördrivit dem, skall föredra döden framför livet, säger Herren Sebaot.

Avfall och dom

4Du skall säga till dem:
Så säger Herren:
Om någon faller, reser han sig igen.
Om någon tar fel väg, vänder han tillbaka.
5Men detta avfälliga folk -
varför framhärdar de?
De håller fast vid sitt svek,
de vägrar att vända tillbaka.
6Jag har lyssnat och hört efter:
de talar inte sanning.
Ingen ångrar sin ondska
och säger: "Vad har jag gjort!"
De rusar alla blint i väg
som hästen spränger fram i striden.
7Till och med hägern i skyn
vet sin bestämda tid,
turturduvan och svalan
vet när de skall återvända.
Men mitt folk känner inte till
vad Herren kräver.
8Hur kan ni säga: "Vi är visa,
hos oss finns Herrens lag."
Ja, men förgäves har pennan präntat,
förgäves skrivarna!
9De visa står där med skam,
skräckslagna fångas de i snaran.
De har förkastat Herrens ord
- vad är det för slags vishet?
10Därför skall jag ge deras hustrur åt andra
och deras åkrar åt erövrare.
Alla, hög som låg,
vill girigt roffa åt sig.
Alla, profet som präst,
handlar svekfullt.
11De botar skadan hos mitt folk,
men bara på ytan.
De säger "Allt är väl, allt är väl!"
men allt är inte väl.
12De handlar skamligt och avskyvärt -
ändå känner de ingen skam,
har inte vett att blygas.
Därför skall de falla bland de fallna.
De skall störta till marken
i hemsökelsens stund,
säger Herren.
13När jag vill skörda dem, säger Herren,
bär vinstocken inga druvor,
fikonträdet ingen frukt,
bladen har vissnat.

14Varför sitter vi här?
Låt oss samlas i de befästa städerna
och möta vår undergång där!
Herren, vår Gud, låter oss gå under,
han ger oss förgiftat vatten att dricka,
ty vi har syndat mot Herren.
15Vi hoppas på fred och välgång
men lyckan uteblir,
vi hoppas på en tid av läkedom
men möter skräck.
16Från Dan hörs hans hästar gnägga,
när hans hingstar frustar
darrar hela landet.
De kommer, de slukar
landet och allt vad där finns,
städerna och alla som bor i dem.
17Se, jag sänder ormar mot er,
giftiga ormar,
som ingen besvärjelse hjälper mot.
De skall bita er, säger Herren.

Profetens klagan över folkets ondska

18Obotlig är min smärta,
mitt hjärta är tungt.
19Hör hur mitt arma folk
ropar från fjärran land:
"Är inte Herren på Sion?
Är inte Konungen där?"
Varför väckte de min vrede med sina bildstoder,
med sina främmande beläten?
20Skörden är över, sommaren förbi,
men vi blev inte räddade.
21Jag är förkrossad för att mitt folk är krossat,
jag är mörk av sorg, skräcken har gripit mig.
22Finns ingen balsam i Gilead,
finns ingen läkare där?
Varför läker inte såren
hos mitt arma folk?
9 1O om mitt huvud vore en källa
och mitt öga en brunn med tårar,
då skulle jag gråta dag och natt
över de fallna i mitt folk.

2O om jag kunde finna
ett rastställe i öknen,
om jag kunde lämna mitt folk
och gå bort ifrån dem!
Alla är de äktenskapsbrytare,
en samling trolösa.
3En spänd pilbåge är deras tunga.
Lögn, inte sanning,
härskar i landet.
De går från illdåd till illdåd
och mig vill de inte veta av,
säger Herren.
4Var på vakt mot era vänner,
lita inte ens på en bror!
En bror bedrar sin bror,
vänner går med förtal.
5Den ene lurar den andre,
de talar inte sanning.
Deras tunga är tränad i lögn.
I sin förvändhet kan de inte 6vända om.
Övergrepp på övergrepp, svek på svek.
De vill inte veta av mig,
säger Herren.
7Därför säger Herren Sebaot:
Jag smälter ner dem och prövar dem.
Vad skall jag ta mig till med mitt folks ondska?
8En skarpslipad pil är deras tunga,
svek är orden i deras mun.
Den ene talar vänligt med den andre,
men i sitt hjärta lägger han försåt.
9Skall jag inte straffa dem för detta?
säger Herren.
Skall jag inte utkräva hämnd
på ett sådant folk?

Klagosång över Jerusalem och Juda

10Jag bryter ut i gråt och klagan över bergen,
i sorgesång över utmarkernas beten.
Ty de är förbrända, ingen färdas där,
ingen boskap hörs råma.
Himlens fåglar och de vilda djuren,
alla har flytt och är borta.
11Jag gör Jerusalem till en ruinhög,
ett tillhåll för schakaler.
Städerna i Juda gör jag till en ödemark
där ingen kan bo.

12Vem är så vis att han begriper detta? Vem har fått ta emot Herrens ord och kan förklara detta? Varför är landet fördärvat, förbränt som en öken där ingen färdas?

13Herren svarade: Därför att de har övergett min lag, som jag har förelagt dem. De har inte lyssnat till mig och inte följt min lag 14utan lytt sina hårda hjärtan, de har följt baalsgudarna, så som deras fäder lärt dem. 15Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag skall ge dem malört att äta och förgiftat vatten att dricka. 16Jag skall skingra dem bland folkslag som varken de eller deras fäder känt till, och jag skall låta svärdet härja bland dem tills jag har förintat dem.

17Kalla på gråterskor, sänd dem hit!
Hämta kunniga kvinnor, sänd dem hit!
18Låt dem genast komma
och stämma upp klagosång över oss,
så att våra ögon fylls av gråt
och tårarna strömmar!
19Hör, klagosång stiger från Sion:
"Allt är förött,
vår skam är stor.
Vi måste lämna vårt land,
vi har drivits bort från våra hem."
20Kvinnor, lyssna på Herrens ord,
ta emot dem från hans läppar.
Lär era döttrar en klagosång,
lär varandra ett sorgekväde:
21Döden stiger in genom våra fönster,
tränger in i våra borgar,
den rycker bort barnen från gatorna
och de unga från torgen,
22lik av människor ligger
som gödsel på åkrarna,
som mejad säd efter slåtterkarlen,
och ingen samlar upp.

Den sanna stoltheten

23Så säger Herren:
Den vise skall inte vara stolt över sin vishet,
den starke inte över sin styrka,
den rike inte över sin rikedom.
24Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta:
att han har insikt och kunskap om mig,
om att jag, Herren, verkar i kärlek,
i rätt och rättfärdighet på jorden,
ty däri har jag min glädje,
säger Herren.

Yttre och inre omskärelse

25Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall straffa alla som är omskurna: 26Egypten, Juda, Edom, ammoniterna, Moab och alla ökenborna med håret klippt vid tinningarna. Ty alla hednafolk är oomskurna, och hela Israels folk har oomskurna hjärtan.

8:7 svalan Det är osäkert vilken fågel det hebreiska ordet avser.

8:8 Ja, men ... skrivarna Grundtextens innebörd osäker. Annan tolkning "Nej, skrivarnas lögnpenna har gjort den till lögn".

8:9 vad är det för slags vishet? Eller "vad har de då (kvar) för vishet?".

8:13 I slutet av versen har MT tre ord som är obegripliga och därför har lämnats oöversatta.

8:16 hans hästar, hans hingstar Dvs. angriparens, som inte anges närmare.

8:22 balsam i Gilead Gilead, område öster om Jordan, förknippas i GT med balsam, en läkande salva framställd av harts, möjligen från storaxträdet; jfr 46:11.

9:1-26 Motsvarar i MT 8:23; 9:1‑25; Kapitel- och versindelning.

9:4 bedrar I hebreiskan anspelning på Jakob; se not till 1 Mos 27:36.

9:5 f. I sin förvändhet ... på övergrepp Med Septuaginta; MT har "Att handla förvänt har de blivit trötta av. 6Du bor mitt ibland".

9:17 Kalla Rättelse med stöd av Septuaginta och Peshitta; i MT inleds versen med "Så säger Herren Sebaot: Ge akt och", som kommit med av misstag; jfr v. 22.

9:22 lik av människor Med Septuaginta; i MT inleds versen med "Tala: Så lyder Herrens ord"; jfr v. 17.

9:25 f. omskurna, oomskurna Trots att de här nämnda grannfolken praktiserade omskärelse kallas de oomskurna. I inre avseende är de alltså oomskurna i samma mening som de trolösa israeliterna, hos vilka det yttre förbundstecknet, omskärelsen, inte motsvaras av en helhjärtad inre anslutning till förbundet.

Herren och avgudarna

10 1Hör det ord som Herren talar till er, Israels folk.

2Så säger Herren:
Ta inte efter andra folk,
bli inte skrämda av tecknen på himlen,
som skrämmer de andra folken.
3De gudar folken skräms av är tomhet,
stockar man huggit i skogen.
Hantverkare har yxat till dem
4och prytt dem med silver och guld.
De måste fästas med hammare och spik
för att inte ramla omkull.
5De liknar fågelskrämmor på ett gurkfält,
de kan inte tala,
de måste bäras, de kan inte gå.
Frukta dem inte,
de kan inte göra något ont -
och något gott kan de heller inte göra.
6Ingen är som du, Herre,
du är stor, stort och mäktigt är ditt namn.
7Vem måste inte frukta dig, folkens konung,
ty fruktan tillkommer dig.
Bland folkens alla visa,
bland alla deras kungar
finns ingen som du.
8Alla är de enfaldiga dårar,
fostrade av tomheter - idel trä,
9hamrat silver, skeppat från Tarshish,
och guld från Ufas,
alltihop ett verk av snickare och guldsmeder,
skrudat i violett och purpurrött,
tillverkat av konstförfarna män.
10Men Herren är en verklig Gud,
en levande Gud, en evig konung.
För hans vrede bävar jorden,
folken uthärdar inte hans raseri.

11Så skall ni säga till dem: De gudar som inte gjort himmel och jord skall försvinna från jorden, och de skall inte finnas kvar under himlen.

12Han har gjort världen med sin kraft,
grundat jorden med sin visdom
och med sin klokhet spänt upp himlen.
13När hans stämma ljuder brusar himlens vatten,
han får regnmoln att stiga vid världens ände,
han låter blixtar ljunga och regnet falla
och sänder ut vindar från sina förråd.
14Alla står där i sin enfald, de förstår ingenting,
guldsmeden har svikits av sin gudabild:
hans beläten är bländverk,
det finns inget liv i dem.
15De är tomhet, löjeväckande ting.
I hemsökelsens stund förintas de.
16Sådan är inte han, Jakobs andel,
ty det är han som har skapat allt,
och Israel är hans egen stam,
Herren Sebaot är hans namn.

Förödelse och fångenskap hotar

17Tag era bylten! Bort ur landet,
ni som bor i en belägrad stad!
18Ty så säger Herren:
Denna gång slungar jag i väg
dem som bor i landet.
Jag skall ta itu med dem
och krama musten ur dem.

19Ve mig, jag är krossad,
mitt sår kan inte läkas.
Och jag trodde att detta
var en plåga jag kunde bära.
20Mitt tält är förstört,
alla mina tältlinor avslitna.
Mina barn har lämnat mig,
de finns inte mer.
Ingen finns kvar att resa mitt tält
och spänna upp mina tältdukar.
21Herdarna var enfaldiga,
de sökte inte Herren.
Därför har de misslyckats
och hela deras hjord är skingrad.

22Något hörs. Det kommer närmare!
Ett väldigt dån från landet i norr.
Judas städer skall läggas öde,
de skall bli tillhåll för schakaler.

En bön av profeten

23Jag vet, Herre, att människan
inte bestämmer över sin väg,
att vandraren själv inte styr sina steg.
24Tukta oss, Herre, men med rättvisa,
inte i vredesmod, så att du förgör oss.
25Töm din vrede över de andra folken,
de som inte känner dig,
över de stammar
som inte åkallar dig,
ty de har slukat Jakob och förintat honom,
lagt hela landet öde.

10:8 fostrade ... trä Grundtextens innebörd osäker.

10:9 Ufas Land eller ort med okänt läge. Tarshish.

10:11 Versen är på arameiska. Troligen är den en marginalanteckning, som av misstag kommit in i den hebreiska texten.

10:16 Jakobs andel Egendom.

10:19 jag Den som talar är en personifikation av landet eller av staden Jerusalem.

10:22 landet i norr Troligen Babylonien; jfr not till 6:22.

Det brutna förbundet

11 1Detta ord kom till Jeremia från Herren: 2Tala till männen i Juda och invånarna i Jerusalem. 3Säg till dem: Så säger Herren, Israels Gud: Förbannelse över den som inte lyder de förbundsvillkor 4som jag ålade era fäder då jag förde dem ut ur Egypten, ut ur smältugnen. Jag sade: Ni skall lyda mig och rätta er efter allt det som jag befaller er. Då skall ni vara mitt folk och jag skall vara er Gud, 5och då skall jag hålla den ed jag svor: att ge era fäder ett land som flödar av mjölk och honung, det land som i dag är ert.

Jag svarade: Det skall ske, Herre.

6Herren sade till mig: Förkunna allt detta i Judas städer och på Jerusalems gator: Lyd förbundsvillkoren och rätta er efter dem! 7Gång på gång, från den dag jag förde era fäder ut ur Egypten och ända till denna dag, har jag varnat dem och sagt: Lyd mig! 8Men de ville inte lyssna och hörde inte på mig; alla följde de sina onda och hårda hjärtan. Då lät jag dem drabbas av allt det jag sagt i dessa förbundsvillkor, som de vägrat uppfylla trots min befallning.

9Herren sade till mig: Jag vet att männen i Juda och invånarna i Jerusalem har sammansvurit sig. 10De har återfallit i sina förfäders synd, de som vägrade att lyssna till mina ord. De har följt andra gudar och tjänat dem. Israels folk och Judas folk har brutit det förbund jag slöt med deras fäder.

11Därför säger Herren: Se, jag låter dem drabbas av en olycka som de inte kan undkomma, och när de då ropar till mig skall jag inte lyssna på dem. 12De som bor i Judas städer och i Jerusalem kommer att vända sig till de gudar som de tänder offereld åt och ropa till dem, men de har ingen räddning att ge i olyckans stund. 13Dina gudar har blivit lika talrika som dina städer, Juda, och ni har rest lika många offeraltaren åt Baal som det finns gator i Jerusalem, altaren åt skamguden. 14Du skall inte be för detta folk, inte komma med klagan och förböner, ty jag kommer inte att lyssna när de ropar till mig om sin olycka.

15Vad har min älskade i mitt hus att göra,
hon som handlat så skändligt?
Kan fettstycken och offerkött
avvända olyckan från dig?
Tror du att de kan rädda dig?
16Ett grönskande, praktfullt olivträd -
så kallade Herren dig.
Nu sätter han lövverket i brand,
och med ett väldigt dån
brinner dina grenar.

17Herren Sebaot, som planterade dig, har uttalat olycksdomen över dig på grund av det onda som Israels folk och Judas folk har bedrivit: de väckte min vrede genom att tända offereld åt Baal.

Mordplaner mot profeten

18Herren lät mig veta det, och då förstod jag. Ja, du lät mig se deras handlingar. 19Själv var jag som ett fogligt lamm som leds till slakt. Jag insåg inte att det var mot mig de smidde sina planer: "Låt oss fördärva trädet medan det har sav, låt oss utplåna honom ur de levandes land, så att ingen längre minns hans namn!"

20Herre Sebaot, rättvise domare,
du som prövar njurar och hjärtan,
låt mig få se dig ta hämnd på dem,
ty dig har jag anförtrott min sak.

21Därför säger Herren om de män från Anatot som står efter ditt liv och som hotar att dräpa dig om du inte slutar profetera i Herrens namn, 22om dem säger Herren Sebaot så: Se, jag hemsöker dem; de unga männen skall dö för svärd, deras söner och deras döttrar skall dö av svält. 23Ingenting skall bli kvar av dem, ty jag låter olyckan drabba männen från Anatot när hemsökelsens år är inne.

11:2 Rättelse; i MT inleds versen med "Lyd förbundsvillkoren". Orden passar inte in grammatiskt och bryter sammanhanget; de tycks ha hamnat här av misstag (jfr v. 6, där de passar in).

11:15 f. Texten rekonstruerad med stöd av bl.a. Septuaginta; MT delvis obegriplig.

11:21 Anatot Se not till 1:1.

Profetens klagan och Herrens svar

12 1Herre, du skulle få rätt
om jag tvistade med dig.
Ändå vill jag ställa dig till svars:
varför har den gudlöse framgång,
varför lever bedragaren i trygghet?
2Du planterar dem och de slår rot,
de växer upp och bär frukt.
Du är ständigt på deras läppar
men fjärran från deras hjärtan.
3Men, Herre, du ser mig och känner mig,
du har prövat mitt hjärta, min trohet mot dig.
Skilj ut dem som får till slakten,
invig dem till offerdagen.
4Hur länge skall jorden sörja
och markens gräs vissna bort?
Boskap och fåglar går under,
ty de som bor där är onda, de tänker:
"Han ser inte vad vi har för oss."

5Du som inte orkar hålla jämna steg med fotfolk,
hur skulle du kunna tävla med hästar?
Du som bara känner dig trygg i en fredlig trakt,
hur skulle du klara dig bland Jordandalens täta snår?

6Till och med dina bröder och släktingar sviker dig, till och med de bådar upp folk bakom ryggen på dig. Lita inte på dem och deras fagra ord.

Herren klagar över sitt folk

7Jag har lämnat mitt hus,
övergett min egendom.
Min älskade har jag utlämnat åt hennes fiender.
8Hon, min egendom, har vänt sig mot mig
som ett lejon i skogen,
hon har höjt rösten mot mig.
Därför har jag förskjutit henne.
9Har mitt land blivit en hyenas näste
med rovfåglar kretsande ovanför?
Kom hit, alla vilda djur,
samlas här och kalasa!
10Herdar i mängd har härjat min vingård,
trampat ner min åker.
Min ljuvliga åker
har de gjort till en öde öken.
11De har ödelagt den,
sörjande och öde ligger den framför mig,
hela landet är förött,
ty ingen bryr sig om det.
12Över öknens kala höjder
rycker förhärjare fram.

Ett Herrens svärd förtär allt från den ena änden av landet till den andra; inget levande kommer undan.

13De sådde vete men skördade tistlar,
de tröttade ut sig till ingen nytta,
besvikna står de där med sin gröda
för Herrens flammande vredes skull.

Israel och dess grannar

14Så säger Herren om alla de onda grannfolk som förgripit sig på den egendom han gett åt sitt folk Israel: Jag skall rycka upp dem ur deras mark, och Judas folk skall jag rycka upp från dem. 15Men sedan jag ryckt upp dem, skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin egendom, var och en till sitt land. 16Och om de lär sig att göra som mitt folk och svär vid mitt namn, "så sant Herren lever", så som de lärde mitt folk att svära vid Baal, då skall de få leva vidare bland mitt folk. 17Men det folk som inte vill lyssna skall jag rycka upp och förgöra, säger Herren.

12:4 vad vi har för oss Med Septuaginta; MT har "vårt slut".

12:6 bådar upp folk bakom ryggen på dig Grundtextens innebörd osäker. Annan tolkning "ropar för full hals när du vänder ryggen till".

12:7 mitt hus, min egendom Israels folk.

12:9 Har ... ovanför Grundtextens innebörd osäker.

12:10 Herdar Se not till 6:3.

Det förstörda höftskynket

13 1Så sade Herren till mig: Gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt på dig det, men låt det inte komma i vatten. 2Jag köpte höftskynket som Herren hade sagt och satte på mig det. 3Då kom Herrens ord till mig en andra gång: 4Tag höftskynket som du köpte och som du bär om livet och gå till Eufrat. Där skall du gömma det i en bergskreva. 5Jag gick bort och gömde det i Eufrat, så som Herren hade befallt mig. 6En lång tid därefter sade Herren till mig: Gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag befallde dig att gömma där. 7Jag gick till Eufrat och letade fram höftskynket där jag hade gömt det. Men då var det förstört och dög inte till någonting. 8Då kom Herrens ord till mig: 9Så säger Herren: På samma sätt skall jag göra slut på Judas och Jerusalems stora övermod. 10Detta onda folk, som vägrar att lyssna till mig, som lyder sina hårda hjärtan och följer andra gudar, tjänar dem och tillber dem, skall bli som detta höftskynke, som inte duger till någonting. 11Ty liksom höftskynket knyts kring en mans höfter, så knöt jag hela Israels folk och hela Judas folk till mig, säger Herren, för att de skulle vara mitt folk, min berömmelse, min ära och min prydnad. Men de lyssnade inte.

De krossade vinkrusen

12Säg detta till dem: Så säger Herren, Israels Gud: Vinkrus fyller man med vin. När de då svarar: "Som om vi inte visste att man fyller vinkrus med vin!" 13skall du säga till dem: Så säger Herren: Jag skall fylla alla som bor här i landet med vin så att de blir druckna, kungarna som sitter på Davids tron, prästerna, profeterna och alla som bor i Jerusalem. 14Jag skall krossa dem mot varandra, både föräldrar och barn, säger Herren. Jag skall förgöra dem utan förskoning, utan medlidande, utan förbarmande.

Varning och straff

15Lyssna! Hör på! Var inte för stolta,
ty Herren själv talar.
16Ge Herren, er Gud, ära
innan han låter mörkret falla,
innan ni snavar i skymningen bland bergen.
Det ljus ni väntar
skall han vända i djupaste mörker
och förvandla till töcken.
17Men om ni inte lyssnar till detta,
måste jag gråta i det fördolda
över ert högmod och fälla tårar.
Ur mina ögon skall tårarna strömma
när Herrens hjord förs bort i fångenskap.

18Säg till kungen och kungamodern:
Stig ner från er höga plats,
ty den praktfulla kronan
har fallit från era huvuden.
19Städerna i Negev är stängda,
ingen kan öppna dem.
Hela Juda är bortfört i fångenskap,
bortfört till sista man.

20Lyft blicken och se
dem som kommer från norr:
var är nu fåren du fick om hand,
den hjord som var din stolthet?
21Vad kommer du att säga
när de som du gjorde till nära vänner
sätts till härskare över dig?
Kommer du då inte att plågas
likt en födande kvinna?
22Och du skall fråga dig:
"Varför hände detta mig?"
För dina många synders skull
drogs dina kjolar upp
och din kropp blev skändad.
23Kan nubiern ändra sin hudfärg
eller leoparden sina fläckar?
Då skulle också ni kunna göra det goda,
ni som vant er vid att göra det onda.
24Jag skall skingra er som boss
som virvlar bort för ökenvinden.
25Detta skall bli din lott,
den del jag mäter ut åt dig, säger Herren,
du som glömde mig
och förlitade dig på lögn.
26Jag drar själv upp dina kjolar
över ansiktet på dig
så att du blottas i all din skam.
27Din frustande otukt!
Ditt skamlösa horande!
På kullarna och på fälten
har jag sett dina vidrigheter.
Ve dig, Jerusalem!
Skall du aldrig någonsin bli ren?

13:4 Eufrat Eller "Perat". Det hebreiska ordet för floden Eufrat är identiskt med namnet på en ort nära Jeremias hemstad Anatot strax norr om Jerusalem.

13:18 kungen och kungamodern Troligen kung Jojakin och hans mor Nechushta. Jojakins far, Jojakim, dog medan Jerusalem belägrades av babyloniska trupper, och Jojakin blev kung vid 18 års ålder. Efter endast tre månader måste han kapitulera (597 f.Kr.), och han deporterades till Babylonien av kung Nebukadnessar; se 2 Kung 24:8 ff. - Jojakin kallas i Jer även Jekonja och Konja.

13:20 ff. du Här tilltalas Jerusalem, personifierat som en kvinna.

13:21 Texten rekonstruerad med stöd av Septuaginta; MT oklar och troligen skadad.

Den svåra torkan. Klagan, bön och Herrens svar

14 1Detta är Herrens ord till Jeremia om torkan.

2Juda sörjer,
städernas portar sjunker samman,
lutar mot jorden i sorg,
ett klagoskri stiger från Jerusalem.
3Stormännen skickar sina drängar efter vatten,
men när de kommer till dammen
finner de inget vatten.
De återvänder med tomma kärl.
Besvikna och vanmäktiga
täcker de sina huvuden.
4Marken spricker,
ty inget regn har fallit i landet.
Därför täcker bönderna besvikna sina huvuden.
5Också hinden på fältet
överger sin nyfödda kalv
då det inte finns något grönt.
6Vildåsnorna står på de kala höjderna
och flämtar som schakaler.
Deras ögon är matta,
ty det finns inget gräs.
7Fastän våra brott vittnar mot oss -
grip in, Herre, ditt namn till ära!
Ja, vår trolöshet är stor,
mot dig har vi syndat.
8Du Israels hopp,
dess räddare i nödens tid,
varför är du som en främling i landet,
en vandrare som stannar en enda natt?
9Varför står du lamslagen,
lik en kämpe som inte kan segra?
Du finns ju mitt ibland oss, Herre,
och ditt namn är utropat över oss,
överge oss inte!

10Så säger Herren om detta folk: De älskar att driva omkring, de har svårt att hålla fötterna i styr. Herren vill inte veta av dem; nu minns han deras skuld och straffar deras synder.

11Herren sade till mig: "Du skall inte be om välgång för detta folk. 12När de fastar skall jag inte höra deras rop, och när de offrar brännoffer och matoffer vill jag inte veta av dem. Med svärd och svält och pest skall jag göra slut på dem." 13Då sade jag: "Herre, min Gud, profeterna säger till dem att de inte skall drabbas av svärd eller svält, eftersom du skall ge dem fred och trygghet på denna plats."

14Herren svarade mig: Profeterna profeterar lögn i mitt namn. Jag har inte sänt dem och inte gett dem något uppdrag och inte talat till dem. Lögnsyner, tomma spådomskonster och bedrägliga påfund är vad dessa profeter kommer med. 15Därför säger jag, Herren, om de profeter som profeterar i mitt namn fastän jag inte har sänt dem, de som säger att varken svärd eller svält skall drabba detta land: Genom svärd och svält skall dessa profeter gå under. 16Och människorna som de profeterar för skall bli liggande på Jerusalems gator, offer för svält och svärd, och ingen skall begrava dem - män och hustrur, söner och döttrar. Så skall jag låta deras egen ondska drabba dem.

17Detta skall du säga till dem:
Tårar strömmar från mina ögon
natt och dag, utan avbrott.
Ty mitt folk, min arma dotter,
har drabbats av ett förkrossande slag,
av ett oläkligt sår.
18Går jag ut på fälten
ser jag dem som stupat för svärd,
går jag in i staden
ser jag svältens härjningar.
Även präster och profeter
irrar omkring i landet, rådlösa.
19Har du helt förkastat Juda?
Känner du avsky för Sion?
Varför har du slagit oss,
gett oss oläkliga sår?
Vi hoppas på fred och välgång
men lyckan uteblir,
vi hoppas på en tid av läkedom
men möter skräck.
20Herre, vi erkänner vår ondska,
våra fäders skuld,
ja, vi har syndat mot dig.
21För ditt namns ära: förskjut oss inte,
förnedra inte din härlighets tron!
Kom ihåg ditt förbund med oss, bryt det inte!
22Kan någon av folkens falska gudar ge regn?
Kan himlen själv låta skurar falla?
Endast du kan det, Herre, vår Gud,
du är vårt hopp.
Ty du är den som gjort allt detta.

14:9 Namn.

14:18 irrar omkring i landet, rådlösa Grundtextens innebörd osäker.

14:21 din härlighets tron Jerusalem och dess tempel. Härlighet.

15 1Herren sade till mig: Inte ens om Mose och Samuel stod här inför mig skulle jag ha någon medkänsla med detta folk. Driv bort dem ur min åsyn, låt dem gå sin väg! 2Och när de frågar dig vart de skall gå skall du svara dem: Så säger Herren:

Till pesten de som hör pesten till,
till svärdet de som hör svärdet till,
till svälten de som hör svälten till,
till fångenskapen de som hör fångenskapen till.

3Fyra olika plågor bådar jag upp mot dem, säger Herren: svärdet som skall döda, hundarna som skall släpa bort, himlens fåglar och markens djur som skall äta och sönderslita. 4Jag skall göra dem till en skräckbild för alla riken på jorden på grund av allt vad Judas kung Manasse, Hiskias son, har gjort sig skyldig till i Jerusalem.

Jerusalems öde

5Vem har medlidande med dig, Jerusalem,
vem visar deltagande?
Vem gör sig besvär att fråga
hur det går för dig?
6Det var du som övergav mig, säger Herren,
du som vände mig ryggen.
Jag lyfte min hand mot dig och krossade dig.
Jag är trött på att visa förbarmande.
7Alla som bodde i städerna
kastade jag med kastskovel.
Jag gjorde dem barnlösa, lät mitt folk gå under -
de vek inte av från sin väg.
8Deras änkor blev talrikare
än sandkornen på stranden.
Jag sände mot dem inkräktare
som härjade mitt på ljusa dagen.
Skräck och förfäran
lät jag plötsligt drabba dem.
9Hon som har fött sju söner
sjunker samman i vanmakt.
Hennes sol gick ner medan det ännu var dag,
hon berövades sin ära.
Dem som är kvar av folket
skall jag prisge åt fiendens svärd,
säger Herren.

Profetens klagan och Herrens svar

10Ve mig, min mor, att du födde mig,
en man som ständigt råkar i tvist och träta
med hela världen!
Jag står inte i skuld till någon
och ingen står i skuld till mig.
Ändå förbannar de mig alla.
11Sannerligen, Herre, dig har jag tjänat
med deras bästa för ögonen.
Jag har bett till dig för mina fiender
i olyckans och nödens tid,
det vet du, Herre.

12Kan man bryta sönder järn,
järn från norr, och koppar?

13Din rikedom och dina skatter
skall jag utlämna till plundring
som straff för alla de synder
du begått överallt i ditt land.
14Jag skall göra dig till slav åt dina fiender
i ett land du inte känner.
Ty min vrede har tänt en eld,
den brinner för alltid.

15Herre, tänk på mig och ta dig an mig,
ge mig hämnd på mina förföljare!
Låt inte ditt tålamod bli mitt fall!
Tänk på hur jag smutskastas för din skull
16av dem som föraktar dina ord.
Krossa dem, så att ditt ord
kan fylla mitt hjärta med glädje!
Ty ditt namn är utropat över mig,
Herre, härskarornas Gud.
17Aldrig får jag skratta
tillsammans med glada vänner.
Jag sitter ensam, tyngd av din hand,
ty din vrede uppfyller mig.
18Varför måste jag ständigt plågas,
varför är mitt sår obotligt?
Det vill inte läka.
En sinande bäck har du blivit för mig,
ett vatten som sviker.

19Och nu säger Herren:
Om du vänder tillbaka
skall jag låta dig komma tillbaka
och bli min tjänare.
Om ditt tal är lödigt och utan slagg
skall du få bli min mun.
Människorna skall komma tillbaka till dig,
men du skall inte komma tillbaka till dem.
20Mot detta folk gör jag dig
till en ointaglig mur av koppar.
De skall angripa dig,
men de skall inte besegra dig,
ty jag är med dig,
jag skall komma till din hjälp
och rädda dig, säger Herren.
21Jag skall rädda dig ur de ondas hand
och befria dig ur våldsmännens grepp.

15:4 Manasse, Hiskias son Kung i Juda 695‑642 f.Kr.; om hans synder se 2 Kung 21; 2 Krön 33. Jfr Man v. 1‑15.

15:7 kastade jag med kastskovel Judas undergång liknas vid rensning av säd; jfr not till Rut 3:2.

15:9 sju söner, sin ära Söner betraktades som en kvinnas ära. Talet sju står här för en fullkomlighet som förintas.

15:11 det vet du, Herre I MT börjar v. 15 med dessa ord. V. 12‑14 tycks vara ett senare inskott, och orden hör alltså ursprungligen samman med v. 11.

15:12 Denna gåtfulla utsaga har tolkats på flera olika sätt, alla lika osäkra.

15:15 ditt tålamod bli mitt fall Dvs. Guds tålamod med profetens motståndare.

15:16 av dem som föraktar ... med glädje Med Septuaginta; MT har "Jag fann dina ord och åt dem, ditt ord fyllde mitt hjärta med glädje". Tanken att "äta" det gudomliga ordet finns hos Hesekiel (2:8‑3:3) men saknas hos Jeremia, som i stället brukar se Guds befallningar att förkunna som en orsak till smärta och lidande. Jfr not till Hes 3:2.

Profetens liv ett tecken för folket

16 1Herrens ord kom till mig: 2Du skall inte ta dig någon hustru eller skaffa dig söner och döttrar på denna plats. 3Ty så säger Herren om de söner och döttrar som föds här, om mödrarna som föder dem och om fäderna som avlar dem i detta land: 4De skall dö av svåra sjukdomar, de skall inte begråtas och inte begravas; de skall bli till gödsel på marken. För svärd och svält skall de gå under, och deras döda kroppar skall bli till föda åt himlens fåglar och markens djur.

5Så säger Herren: Deltag inte i någon sorgehögtid, inte i någon dödsklagan, visa dem inget medlidande, ty jag har tagit bort min fred från detta folk, säger Herren, och min kärlek och barmhärtighet. 6Stora och små skall dö i detta land, och de skall inte begravas. Ingen dödsklagan skall hållas över dem. Ingen skall rista sig blodig eller raka sitt huvud för deras skull. 7Ingen skall bryta bröd till tröst för den som sörjer en död eller räcka tröstebägaren åt den som förlorat sin far eller sin mor. 8Gå inte heller på någon fest för att sitta tillsammans med dem och äta och dricka. 9Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud: I er livstid, inför era egna ögon, skall jag på denna plats tysta alla glada röster, jubelrop och bröllopsglädje.

10När du nu berättar allt detta för folket kommer de att fråga dig: "Varför hotar Herren oss med dessa svåra olyckor? Vad har vi gjort för ont? Vilken synd har vi begått mot Herren, vår Gud?" 11Då skall du svara dem: "Era fäder övergav mig, säger Herren, de följde andra gudar, de tjänade dem och tillbad dem, men mig övergav de och min lag höll de inte. 12Och ni har burit er ännu värre åt än era fäder. Var och en av er har följt sitt onda och hårda hjärta utan att lyssna till mig. 13Jag skall kasta ut er ur detta land, till ett land som varken ni eller era fäder har känt till. Där får ni tjäna andra gudar dag och natt. Jag tänker inte visa er något förbarmande."

Löften och varningar

14Därför skall det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger "Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten" 15utan "Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Nordlandet och alla andra länder dit han fördrivit dem." Ty jag skall låta dem återvända till den mark som jag gav åt deras fäder.

16Nu sänder jag bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska dem. Sedan skall jag sända bud efter många jägare, och de skall jaga dem ner från varje berg och varje höjd och ut ur klyftorna. 17Ty jag håller ögonen på allt vad de gör. De kan inte gömma sig för mig, och deras brott kan inte döljas för mina blickar. 18Först skall jag vedergälla dem dubbelt för deras synd och skuld, för att de har vanhelgat mitt land med sina vidriga as till gudar och fyllt min egendom med sina skändligheter.

19Herre, min styrka och mitt värn,
min tillflykt på nödens dag,
till dig skall folken komma
från jordens ändar och säga:
"Lögn och tomhet var våra fäders arv,
gudar som ingen hjälp kan ge."
20Kan människan själv göra sig gudar?
Då är de inga gudar.
21Därför skall jag visa dem,
en gång för alla skall jag visa dem
min styrka och min makt.
De skall inse att mitt namn är Herren.

16:5 ff. Sorg.

16:15 Nordlandet Se not till 6:22.

Judas synd

17 1Judas synd är upptecknad med järnstift,
ristad med diamantspets på deras hjärtas tavla
och på deras altarens horn
2till ett vittnesbörd mot dem.

Deras altaren och asherapålar står vid grönskande träd, på de höga kullarna 3och i bergstrakterna.

Din rikedom och alla dina skatter
skall jag utlämna till plundring
som straff för alla de synder
du begått överallt i ditt land.
4Den egendom jag givit dig
skall du tvingas avstå från.
Jag skall göra dig till dina fienders slav
i ett land som du inte känner.
Ty min vrede har tänt en eld,
den brinner för alltid.

Falsk och sann trygghet

5Så säger Herren:
Förbannad den man
som sätter sin lit till människor,
som stöder sig på mänsklig kraft
och vänder sig bort från Herren.
6Han blir som en buske i ödemarken
och får aldrig se det goda komma.
Han skall leva i förbrända trakter,
på saltjord där ingen kan bo.
7Välsignad den man
som sätter sin lit till Herren,
som litar helt till Herren.
8Han blir som ett träd
planterat nära vatten.
Det sträcker sina rötter mot bäcken.
Det har inget att frukta av hettan,
bladen är alltid gröna.
Det ängslas inte under torra år,
upphör inte att bära frukt.

9Hjärtat är bedrägligast av allt,
det är oförbätterligt - vem kan förstå det?
10Jag, Herren, rannsakar hjärtat
och prövar njurarna
och lönar var och en för vad han gjort,
så som hans gärningar förtjänar.
11En rapphöna ruvande på ägg
som hon aldrig får kläcka
är den som ohederligt samlat rikedomar:
mitt i livet måste han lämna dem
och står där till slut som ett fån.

Israels hopp

12En härlighetens tron, upphöjd sedan begynnelsen,
är platsen för vår helgedom.
13Herre, Israels hopp,
alla som överger dig skall stå där med skam,
de som avfaller från dig skall utrotas ur landet,
ty de har övergivit Herren,
källan med det friska vattnet.

En bön av profeten

14Bota mig, Herre, och jag är botad!
Rädda mig, och jag är räddad!
Du är min lovsång.
15De säger till mig:
"Vad blir det av Herrens ord?
Skall det inte slå in?"
16Jag har aldrig bestormat dig
och bett dig sända olycka,
jag har aldrig önskat ofärdens dag.
Du känner allt som gått över mina läppar,
allt jag sagt har du hört.
17Bli inte till fördärv för mig,
du är min tillflykt på olyckans dag.
18Må mina förföljare stå där med skam,
inte jag,
må de bli skräckslagna,
inte jag.
Låt olyckans dag drabba dem,
krossa dem och krossa dem igen!

Sabbatsbudet

19Så sade Herren till mig: Gå och ställ dig i Medborgarporten, där Judas kungar går in och går ut, och i alla andra portar i Jerusalem 20och säg till dem: Hör Herrens ord, ni Judas kungar, Judas folk och alla invånare i Jerusalem, ni som går in genom dessa portar. 21Så säger Herren: Ta er noga i akt för att bära någon börda på sabbatsdagen eller föra in den genom Jerusalems portar. 22Bär inte ut någon börda ur era hus på sabbatsdagen och utför inget arbete utan håll sabbatsdagen helig, så som jag befallde era fäder. 23De ville inte lyda, inte höra på, utan vägrade styvnackat att lyssna och ta varning. 24Men om ni lyder mig, säger Herren, och inte för in någon börda genom denna stads portar på sabbatsdagen utan håller sabbaten helig och inte utför något arbete den dagen, 25då skall kungar som sitter på Davids tron och som har hästar och vagnar färdas genom denna stads portar, följda av sina stormän, av männen i Juda och invånarna i Jerusalem. Och denna stad skall sedan alltid vara bebodd. 26Människor skall komma från städerna i Juda, från Jerusalems omgivningar, från Benjamins land, från Låglandet, från bergsbygden och från Negev, och de skall bära fram brännoffer och slaktoffer, matoffer och rökelse och offra tackoffer i Herrens hus. 27Men om ni inte lyder min befallning att hålla sabbatsdagen helig och inte bära någon börda när ni går in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då skall jag sätta eld på dess portar och branden skall härja Jerusalems borgar, och den skall inte släckas.

17:1 på deras altarens horn Vad de horn som fanns på vissa altaren betecknade är osäkert. Att synden sägs vara inristad på dem är därför svårtolkat. I samband med syndoffer strök prästen blod på hornen på altaret; se 3 Mos 4:7 med not. Meningen här kan vara att folkets synd sitter så djupt att den bildligt talat är inristad t.o.m. på det ställe där man brukade stryka offerblodet som skulle rena från synd.

17:2 f. Grundtextens innebörd osäker.

17:2 till ett vittnesbörd mot dem Rättelse; MT har "så som deras söner minns".

17:2 Ashera.

17:2 vid grönskande träd, på de höga kullarna Se not till 3:6.

17:4 Egendom.

17:5-8 Det finns stora likheter mellan detta avsnitt och Ps 1, men det är osäkert om det föreligger något samband. Kanske utnyttjar de båda dikterna samma traditionella bilder och motiv.

17:11 Den som blivit rik med ohederliga metoder är lika sårbar som rapphönan, vars talrika ägg i det oskyddade boet hotas av många faror och ofta går förlorade.

17:19 Medborgarporten Denna port nämns bara här i GT. Dess läge är okänt.

17:26 från Benjamins land ... från Negev Dvs. från alla håll: den centrala bergsbygden, Benjamins land i norr, Låglandet i väster och Negev i söder.

Leran i krukmakarens händer

18 1Detta ord kom till Jeremia från Herren: 2Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord.

3Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. 4Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det.

5Herrens ord kom till mig: 6Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. 7Ena gången hotar jag att rycka upp, vräka omkull och förstöra ett folk och ett rike. 8Men om det folk jag hotat vänder om från sin ondska, ångrar jag mig och gör inte det onda jag tänkt tillfoga dem. 9En annan gång lovar jag att bygga upp och plantera ett folk och ett rike. 10Men om de gör det som är ont i mina ögon och inte lyder mig, ångrar jag mig och gör inte det goda jag lovat dem.

11Säg nu till männen i Juda och invånarna i Jerusalem: Så säger Herren: Som krukmakaren formar leran, så skapar jag en olycka åt er och tänker ut en plan mot er. Lämna er onda väg! Ändra era liv och era gärningar! 12Men de kommer att svara: "Lönlöst! Vi följer våra egna planer och handlar var och en efter sitt eget onda och hårda hjärta."

Israels avfall och Guds dom

13Därför säger Herren så:
Ställ den frågan till folken:
Vem har hört något sådant?
Fasansfullt är det
som jungfrun Israel har gjort.
14Kan stenarna försvinna från åkern
eller snön från Libanons berg?
Kan strömmande vatten sina
eller flödande källor?
15Ändå har mitt folk glömt mig
och tänder offereld åt falska gudar,
som fått dem att snubbla på vägen,
den urgamla vägen,
och slå in på obanade stigar.
16Så skall deras land läggas öde
och ständigt bli utsatt för hån.
Alla som har sin väg förbi
skall bestörta skaka på huvudet.
17Som östanvinden skall jag skingra dem
inför fienden.
Ryggen, inte ansiktet, skall jag vända mot dem
på deras olyckas dag.

Profetens bön om hämnd

18De sade: "Vi måste tänka ut ett sätt att komma åt Jeremia. Vi får ändå vägledning från prästerna, råd från de visa, gudsord från profeterna. Vi smutskastar honom, så behöver vi inte bry oss om vad han säger."

19Lyssna till mig, Herre,
och hör vad mina motståndare säger.
20Skall gott lönas med ont?
De har grävt en grop åt mig.
Tänk på hur jag stod inför dig
och vädjade för dem
och bad dig vända din vrede från dem.
21Utlämna därför deras barn åt svälten
och prisge dem åt svärdet.
Gör deras kvinnor till barnlösa änkor,
låt männen bli pestens offer,
låt de unga huggas ner i strid.
22Låt klagoskrik stiga från deras hus
när du släpper lös rövarhopar mot dem.
Ty de har grävt en grop för att fånga mig
och gillrat snaror för mina fötter.
23Men du, Herre, känner till
alla deras mordplaner mot mig.
Förlåt inte deras brott,
utplåna inte deras synd!
Låt dem ligga där slagna inför dig!
Grip in mot dem på din vredes dag.

18:14 Grundtextens innebörd osäker.

Den krossade lerkrukan

19 1Så sade Herren: Gå och köp en kruka av lergods. Ta med dig några av folkets och prästernas äldste 2och gå ut till Ben-Hinnoms dal mitt emot Lerskärvsporten. Där skall du förkunna de ord jag talar till dig. 3Du skall säga: Hör Herrens ord, ni kungar av Juda och ni invånare i Jerusalem! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag skall låta en sådan olycka drabba denna plats att det kommer att skrälla i öronen på alla som får höra det. 4De har övergivit mig, de har gjort denna plats främmande och tänt offereld här åt andra gudar, som varken de eller deras fäder eller Judas kungar kände, och de har fyllt denna plats med oskyldigas blod. 5De har byggt offerplatser där de bränner sina barn som offer åt Baal. Något sådant har jag aldrig befallt, aldrig talat om och aldrig tänkt.

6Därför skall det komma en tid, säger Herren, då denna plats inte längre kallas Tofet eller Ben-Hinnoms dal utan Dråpdalen. 7På denna plats skall jag spräcka Judas och Jerusalems planer. Jag skall låta dem stupa för sina motståndares svärd och för sina dödsfienders hand. Deras döda kroppar skall jag ge till föda åt himlens fåglar och markens djur. 8Jag skall ödelägga denna stad och den skall bli utsatt för hån: alla som har sin väg förbi skall bestörta dra efter andan när de ser förödelsen där. 9Jag skall tvinga dem att äta sina söners och döttrars kött. De skall äta varandras kött under den fruktansvärda nöd som deras motståndare och dödsfiender vållar dem.

10Sedan skall du krossa krukan inför ögonen på dem som gått med dig. 11Och du skall säga till dem: Så säger Herren Sebaot: Jag skall krossa detta folk och denna stad som man krossar en lerkruka så att den aldrig mer går att laga. Och i Tofet skall människor begravas tills där inte längre finns någon plats att begrava på. 12Så skall jag göra med denna plats, säger Herren, och med dem som bor här, jag skall göra denna stad lik Tofet. 13Husen i Jerusalem och Juda kungars hus skall bli som Tofet - alla dessa orena hus på vilkas tak man tänt offereld åt hela den himmelska hären och utgjutit dryckesoffer åt andra gudar.

Jeremia och Pashchur

14När Jeremia återvände från Tofet, dit Herren hade sänt honom att profetera, ställde han sig på förgården till Herrens hus och sade till folket: 15Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, över denna stad och dess lydstäder skall jag sända alla de olyckor som jag hotat med, eftersom de styvnackat har vägrat att lyssna till mina ord.

19:1 Ta med dig Med Peshitta; orden saknas i MT.

19:2 Ben-Hinnoms dal Hinnomdalen.

19:2 Lerskärvsporten Denna port nämns bara här i GT. Den är möjligen identisk med Dyngporten (Neh 2:13).

19:6 Tofet Molok.

19:10 krossa krukan Se not till 1 Kung 22:11.

19:11 tills ... plats Se not till 7:32.

19:13 den himmelska hären Himlakroppar, dyrkade som gudomligheter. Här.

20 1Prästen Pashchur, Immers son, som var överuppsyningsman i Herrens hus, hörde Jeremia uttala denna profetia. 2Då lät han prygla profeten Jeremia och sätta honom i stocken vid Övre Benjaminporten in till Herrens hus. 3När Pashchur dagen därpå befriade honom ur stocken sade Jeremia till honom: "Herren kallar dig inte Pashchur utan Magor Missaviv, Skräck från alla håll. 4Ty så säger Herren: Jag skall göra dig till en skräck för dig själv och för alla dina vänner. Du skall med egna ögon se dem falla för sina fienders svärd. Hela Juda skall jag ge i den babyloniske kungens våld, och han skall deportera dem till Babylon och döda dem med svärd. 5Denna stads alla rikedomar, all egendom och alla dyrbarheter, Juda kungars alla skatter, skall jag ge i fiendernas våld. De skall ta det som byte och föra det till Babylon. 6Och du själv, Pashchur, och alla som bor i ditt hus skall föras bort i fångenskap. Till Babylon skall du komma; där skall du dö och där skall du begravas, du och alla dina vänner för vilka du har profeterat dina lögner."

Profetens klagan

7Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas.
Du blev mig för stark, du fick övertaget.
Jag har blivit till ständigt åtlöje,
alla gör narr av mig.
8Ty varje gång jag talar måste jag ropa,
måste jag skrika: "Våld och förtryck!"
Ja, mig har Herrens ord
vållat ständigt spott och spe.
9Men tänker jag: "Jag bryr mig inte om honom,
aldrig mer skall jag tala i hans namn",
då blir det i mitt bröst som brann där en eld,
instängd i mitt innersta.
Jag försöker stå emot
men förmår det inte.
10Ja, jag hör folkhopen viska:
"Skräck från alla håll!
Ange honom! Vi skall ange honom!"
Alla som stod mig nära
väntar nu på mitt fall:
"Kanske låter han lura sig,
så att vi får övertaget
och kan ta hämnd på honom."
11Men Herren står på min sida,
stark och fruktansvärd.
Därför skall mina förföljare snava,
de skall komma till korta
och stå där med skam,
de skall inte ha framgång -
en smälek som aldrig skall glömmas.
12Herre Sebaot, du som prövar rättvist,
du som rannsakar njurar och hjärtan,
låt mig få se dig ta hämnd på dem,
ty dig har jag anförtrott min sak.

13Sjung till Herrens ära!
Prisa Herren!
Ty han räddar den fattige
ur nidingars våld.

14Förbannad den dag då jag föddes!
Olycksaliga dag då min mor gav mig livet!
15Förbannad den man
som kom med bud till min far:
"Du har fått en son!"
och gjorde honom glad.
16Må det gå den mannen som det gick de städer
som Herren ödelade utan förskoning.
Låt honom höra klagoskrik om morgonen
och stridsrop mitt på dagen,
17för att han inte dräpte mig i moderlivet,
så att min mor fick bli min grav
och hennes livmoder havande för alltid.
18Varför måste jag lämna moderlivet
för att möta elände och sorg
och sluta mina dagar i skam?

20:2 Övre Benjaminporten En port i muren kring tempelområdet, troligen åt det håll där Benjamins stamområde låg, dvs. åt norr. Den kan vara identisk med "Övre porten i Herrens hus", som omtalas i 2 Kung 15:35. Däremot var Benjaminporten (37:13; 38:7) en port i stadsmuren kring Jerusalem.

20:17 i moderlivet Med Septuaginta och Peshitta; MT har "från moderlivet".

Den oundvikliga domen

21 1Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när kung Sidkia hade sänt till honom Pashchur, Malkias son, och prästen Sefanja, Maasejas son. De sade: 2"Fråga Herren för vår räkning, ty Nebukadnessar, kungen av Babylonien, har börjat krig mot oss. Kanske gör Herren ett under som han så ofta har gjort och får honom att dra sig tillbaka." 3Jeremia svarade dem att de skulle säga till Sidkia: 4"Så säger Herren, Israels Gud: De vapen med vilka ni strider utanför muren mot den babyloniske kungen och kaldeerna som belägrar er, dem skall jag vrida ur era händer och samla ihop inne i denna stad. 5Och jag skall själv strida mot er med lyftad hand och stark arm, i vrede, ursinne och vilt raseri. 6Jag skall dräpa dem som bor i denna stad, både människor och djur; i en svår pest skall de dö. 7Och därefter, säger Herren, skall jag utlämna Sidkia, kungen av Juda, och hans hov och alla andra i denna stad som överlever pesten, svärdet och svälten. Jag skall utlämna dem åt Nebukadnessar, kungen av Babylonien, åt deras motståndare och dödsfiender. Han skall hugga ner dem med svärd, utan medlidande, utan förskoning, utan förbarmande."

8Och till detta folk skall du säga: Så säger Herren: Jag låter er välja mellan livets väg och dödens väg. 9Den som stannar kvar i denna stad skall dö genom svärd och svält och pest. Men den som går över till kaldeerna som belägrar er, han kommer undan med livet. 10Ty jag har vänt mig mot denna stad för att bringa den olycka och inte lycka, säger Herren. Den skall falla i den babyloniske kungens händer, och han skall bränna ner den.

Dom över kung och folk

11Till kungahuset i Juda:
Hör Herrens ord, 12du Davids ätt!
Så säger Herren:
Döm med rättvisa var morgon,
rädda den utplundrade ur förtryckarens våld.
Annars flammar min vrede upp
likt en eld som ingen kan släcka,
för era onda gärningars skull.
13Nu vänder jag mig mot dig,
du som tronar i dalen,
du klippa på slätten,
säger Herren,
mot er som säger: "Vem kan överfalla oss?
Vem kan tränga in där vi bor?"
14Jag skall straffa er
så som era gärningar förtjänar,
säger Herren.
Jag skall tända en skogsbrand,
elden skall sprida sig och förtära allt.

21:4 Kaldeen.

21:13 du som ... på slätten Orden tycks vara riktade till Jerusalem, men den beskrivning som ges av stadens läge stämmer inte med verkligheten. Möjligen tillämpas på Jerusalem en utsaga som ursprungligen gällt en annan stad.

Herrens varningar

22 1Så sade Herren: Gå bort till judakungens palats och tala där dessa ord: 2Hör Herrens ord, du Judas konung, som sitter på Davids tron, du och ditt hov och ditt folk, de som går in genom dessa portar. 3Så säger Herren: Handla rättvist och rättfärdigt och rädda den utplundrade ur förtryckarens våld. Kränk inte invandraren, den faderlöse och änkan, bruka inte våld mot dem. Låt inte oskyldigt blod flyta på denna plats! 4Om ni rättar er efter denna befallning skall kungar som sitter på Davids tron och som har hästar och vagnar färdas genom portarna till detta palats, följda av sitt hov och sitt folk. 5Men om ni inte lyder dessa befallningar, så svär jag vid mig själv, säger Herren, att detta palats skall läggas i ruiner. 6Ty så säger Herren om judakungens palats:

Du är för mig som Gilead,
som berget Libanons krön,
men jag skall göra dig till ödemark,
till städer där ingen bor.
7Jag inviger män
till att förhärja dig med sina yxor.
De skall hugga ner dina yppersta cedrar
och kasta dem i elden.

8Folk från många länder skall ha sin väg förbi denna stad, och när de undrar varför Herren handlat så mot denna stora stad 9skall svaret bli: Därför att folket övergav förbundet med Herren, sin Gud, och föll ner för andra gudar och dyrkade dem.

Om Shallum

10Gråt inte över den döde,
sörj honom inte.
Gråt i stället över den som vandrar bort,
ty han skall aldrig återvända
och se det land där han föddes.

11Ty så säger Herren om Shallum, Josias son, kungen av Juda, som efterträdde sin far Josia och som fördes bort från denna plats: Han skall aldrig återvända hit. 12Han skall dö på den plats dit han förvisats, och han skall aldrig återse detta land.

Om Jojakim

13Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet
och murar övervåningen med orätt,
som låter sin nästa arbeta utan betalning
och inte ger honom lön,
14den som säger: "Jag skall bygga ett väldigt hus
med rymlig övervåning,
förse det med fönster
och paneler av cederträ
och måla det lysande rött!"
15Är det att vara konung,
att pråla med cederträ?
Tänk på din far: han åt och drack
och gjorde det som var rätt och riktigt -
då gick allt honom väl.
16Han värnade den svages och fattiges rätt -
då gick allt väl.
Är inte det att känna mig?
säger Herren.
17Du har inte ögon för annat,
inte tanke på annat,
än att roffa åt dig,
att låta oskyldigt blod flyta
och hänge dig åt våld och tyranni.

18Därför säger Herren så om Jojakim, Josias son, kungen av Juda:

Ingen skall hålla dödsklagan över honom:
"Ack, min broder! Ack, syster!"
Ingen skall hålla dödsklagan över honom:
"Ack, herre! Ack, all din prakt!"

19Han skall få en åsnebegravning, han skall släpas bort och slängas utanför Jerusalems portar.

Om Jerusalem

20Stig upp på Libanon och ropa,
låt din röst ljuda i Bashan,
ropa högt från Avarim,
ty alla dina älskare är krossade.
21Jag talade till dig när du levde i trygghet,
men du svarade: "Jag vill inte lyssna."
Sådan har du varit sedan din ungdom:
du har inte lyssnat på mig.
22Dina herdar skall vallas av vinden,
dina älskare föras bort i fångenskap.
Du skall stå där skamsen och förödmjukad
för all din ondskas skull.
23Du som bor på ett Libanon
och har byggt ditt näste bland cedrarna,
du skall stöna när värkarna kommer över dig,
du skall plågas som en födande kvinna!

Om Jojakin

24Så sant jag lever, säger Herren, även om du, Konja, Jojakims son, Judas konung, vore en sigillring på min högra hand, skulle jag slita bort den. 25Jag skall utlämna dig åt dina dödsfiender, åt dem du fruktar, åt kung Nebukadnessar av Babylonien och åt kaldeerna. 26Dig själv och din mor som födde dig skall jag slunga bort till ett annat land, ett land där ni inte är födda. Och där skall ni dö. 27Till det land dit de längtar skall de aldrig återvända.

28Är då denne Konja ett kasserat kärl som skall krossas, en kruka som ingen vill ha? Varför kastas han och hans barn bort och slungas i väg till ett land de inte känner?

29Land, land, land, hör Herrens ord! 30Så säger Herren: Uppteckna denne man som barnlös, en som aldrig lyckats med något i livet. Ty ingen av hans efterkommande skall lyckas bestiga Davids tron och åter regera i Juda.

22:1 judakungens palats Grundtextens uttryck, ordagrant "judakungens hus", kan syfta antingen på kungapalatset eller på kungaätten. I v. 1 och 4 avses tydligen palatset, men särskilt i v. 6 är båda tolkningarna möjliga.

22:6 Gilead.

22:6 Libanon.

22:7 cedrar Syftar här troligen på inredningsdetaljer av cederträ i kungapalatset, paneler eller pelare.

22:11 Shallum Regerade under namnet Joachas i tre månader efter sin far Josias död 609 f.Kr. men fördes av farao Neko till Egypten och dog där. Se 2 Kung 23:30‑34.

22:18 Ack, syster! Den i sammanhanget överraskande formuleringen kan bero på att profeten citerar en klagosång som kunde användas om alla människor, män som kvinnor. Jfr 34:5; 1 Kung 13:30.

22:18 Jojakim Farao Neko gjorde 608 f.Kr. Jojakim till kung över Juda i Joachas ställe. Jojakim hette före sitt trontillträde Eljakim och var liksom Joachas son till kung Josia. Han dog under belägringen av Jerusalem 598 f.Kr.

22:20 Libanon, Bashan, Avarim Berg eller högplatåer norr, nordost och sydost om Israel.

22:23 Libanon Här använt om Jerusalem; jfr v. 6 f.

22:24 Konja Se not till 13:18.

22:24 en sigillring Se Hagg 2:24 med not.

Löften om ett rättfärdigt styre

23 1Ve de herdar som låter fåren i min hjord gå vilse och skingras, säger Herren. 2Därför säger Herren, Israels Gud, om de herdar som vallar mitt folk: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem. Ni har inte tagit hand om dem, men nu skall jag ta hand om er och straffa era onda gärningar, säger Herren. 3Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. 4Och jag skall ge dem nya herdar, som skall valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda, och ingen av dem skall komma bort, säger Herren.

5Det skall komma en tid, säger Herren,
då jag skall låta ett rättfärdigt skott
växa ur Davids stam.
Han skall vara konung och härska med vishet
och skapa rätt och rättfärdighet i landet.
6Under hans tid skall Juda vara skyddat
och Israel leva i trygghet.
Detta är det namn han skall bära:
Herren vår rättfärdighet.

7Därför skall det komma en tid, säger Herren, då man inte längre säger "Så sant Herren lever, han som förde israeliterna ut ur Egypten" 8utan "Så sant Herren lever, han som förde Israels ättlingar ut ur Nordlandet och hämtade hem dem från alla andra länder dit han fördrivit dem, för att låta dem bo i deras eget land."

Dom över falska profeter

9Om profeterna.

Mitt hjärta slits sönder,
hela min kropp skakar.
Jag har blivit som en drucken,
som en man berusad av vin,
på grund av Herren,
på grund av hans heliga ord.

10Landet är fullt av äktenskapsbrytare,
för deras skull sörjer jorden
och utmarkernas beten vissnar.
Deras strävan är ondska,
deras styrka det orätta.
11Både profeter och präster är gudlösa,
ja, i mitt eget hus möter jag deras ondska,
säger Herren.
12Därför skall deras väg
bli slipprig och hal,
de skall knuffas ut i mörkret
och falla omkull där.
Ty jag låter olyckan drabba dem
när hemsökelsens år är inne,
säger Herren.
13Hos profeterna i Samaria
såg jag motbjudande ting:
de profeterade i Baals namn
och förde mitt folk Israel vilse.
14Men hos profeterna i Jerusalem
ser jag fasansfulla ting:
de begår äktenskapsbrott och far med lögn.
De ger ogärningsmän sitt stöd
så att ingen omvänder sig från sin ondska.
För mig är de alla som Sodom,
folket har blivit som Gomorra.
15Därför säger Herren Sebaot om profeterna:
Jag skall ge dem malört att äta
och förgiftat vatten att dricka.
Ty Jerusalems profeter har spritt
gudlöshet över hela landet.
16Så säger Herren Sebaot:
Lyssna inte till vad profeterna säger
när de profeterar för er.
De väcker tomma förhoppningar,
de predikar syner de själva hittat på,
de talar inte på Herrens uppdrag.
17De säger till dem som föraktar Herrens ord:
"Det skall gå er väl"
och till alla som lyder sina hårda hjärtan:
"Inget ont skall drabba er."

18Men vem av dem har varit med vid Herrens rådslag, hört och uppfattat hans ord? Vem har lyssnat på hans ord och förkunnat det?

19Herrens stormvind, vreden, bryter lös,
virvelstormen.
Över de ondas huvuden virvlar den fram.
20Herrens vrede stillas inte
förrän han förverkligat sina planer.
I kommande dagar skall ni inse detta.
21Jag har inte sänt dessa profeter,
ändå rusar de i väg.
Jag har inte talat till dem,
ändå profeterar de.
22Om de varit med vid mitt rådslag
borde de förkunna mina ord för mitt folk
och få dem att lämna sin onda väg,
sina onda gärningar.
23Är jag bara Gud på nära håll,
säger Herren,
och inte Gud långt borta?
24Kan någon gömma sig så väl
att inte jag ser honom?
säger Herren.
Uppfyller inte jag både himmel och jord?
säger Herren.

25Jag har hört vad profeterna säger, de som profeterar lögn i mitt namn: "Jag har haft en dröm, en dröm, 26en dröm!" Är det jag som verkar i de profeter som profeterar lögn och predikar sina egna bedrägliga påfund? 27Med de drömmar de berättar för varandra tänker de få mitt folk att glömma mitt namn, så som deras fäder glömde mitt namn för Baal. 28Den profet som har haft en dröm, han berättar en dröm, men den som har fått ta emot mitt ord, han förkunnar verkligen mitt ord. Det är skillnad på halm och säd, säger Herren.

29Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, en slägga som krossar klippan? 30Därför vänder jag mig nu mot profeterna, säger Herren, mot dem som stjäl mina ord från varandra. 31Jag vänder mig mot profeterna, säger Herren, mot dem som låter tungan löpa och låtsas att det är Herrens ord. 32Jag vänder mig mot dem som profeterar lögndrömmar, säger Herren, och som berättar dem och för mitt folk vilse med sina lögner och sina skrönor, fastän jag inte har sänt dem och inte gett dem något uppdrag. De är inte till någon nytta för detta folk, säger Herren.

Herrens börda

33När detta folk eller en profet eller en präst frågar dig: "Vilka tunga ord bär du fram från Herren?" skall du svara dem: "Det är ni som är en tung börda, och jag skall kasta av er", säger Herren. 34Och om en profet eller en präst eller någon av folket säger "Herrens tunga ord", då skall jag straffa den mannen och hans familj. 35Nej, så skall ni säga till varandra när ni talar med varandra: "Vad har Herren svarat?" eller "Vad har Herren talat?" 36Men "Herrens tunga ord" skall ni aldrig mera nämna. Skulle hans ord vara en tung börda för någon, så att ni därför skulle förvanska orden från den levande Guden, Herren Sebaot, vår Gud? 37Så skall du säga till profeten: "Vad har Herren svarat?" eller "Vad har Herren talat?" 38Men om ni säger "Herrens tunga ord", då säger Herren: Ni talar om "Herrens tunga ord", trots att jag har sänt bud till er och förbjudit er att säga så. 39Därför lyfter jag er nu som en tung börda och kastar er bort ur min åsyn, er och den stad jag gett åt er och era fäder. 40Och jag skall låta er drabbas av evig skam, av en smälek som aldrig skall glömmas.

23:1 ff. Herde.

23:5 ett rättfärdigt skott Det hebreiska uttrycket kan också betyda "ett skott av äkta börd", "en legitim arvinge". Samma ordstam återkommer i de hebreiska orden för "rättfärdighet" i denna och följande vers. Att detta nya skott på den davidiska dynastins stam kallas "rättfärdigt" kan vara en indirekt kritik mot kung Sidkia: den nya davidsättlingen skall förverkliga det ideal som Sidkia trots sitt namn har svikit; jfr not till 23:6. Även nyansen "legitim" kan fattas som riktad mot Sidkia: kanske betraktades den deporterade kung Jojakin som den rätte regenten, inte den av babylonierna insatte Sidkia. - I texter från tiden efter den babyloniska fångenskapen används "skott", "telning" som en benämning på Messias (Sak 3:8; 6:12). Davids son.

23:6 Herren vår rättfärdighet Se not till v. 5. Kanske är detta en anspelning på kunganamnet "Sidkia", som betyder "Herren min rättfärdighet".

23:8 Nordlandet Se not till 6:22.

23:13 profeterna i Samaria Profeterna i det forna Nordriket, som erövrades av assyrierna 722 f.Kr. (2 Kung 17); Samaria.

23:14 Sodom.

23:18 Herrens rådslag Herren omgavs av ett himmelskt hov, till vars rådslag profeterna hade tillträde; se t.ex. 1 Kung 22:19 ff.

23:23 Versens innebörd osäker. Troligen avses att Herren inte är en gud med begränsad makt och bunden till en viss ort utan herre över himmel och jord och därför allseende (v. 24).

23:25 en dröm Drömmar ansågs kunna förmedla gudomliga uppenbarelser; jfr 1 Sam 28:6, 15.

23:33-39 tunga ord, tung börda Grundtexten använder ett enda hebreiskt ord, som kan betyda både "utsaga" och "börda". För att återspegla ordleken har ordet översatts omväxlande med "tunga ord" och "tung börda"; jfr Jes 13:1 med not.

23:36 Skulle hans ord vara en tung börda för någon Grundtextens innebörd osäker.

23:39 lyfter jag Med bl.a. några hebreiska handskrifter (Text) och Septuaginta; MT har "glömmer jag".

De två fikonkorgarna

24 1Herren lät mig se denna syn: två korgar med fikon stod framför Herrens tempel. Detta hände efter det att den babyloniske kungen Nebukadnessar hade deporterat Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda, tillsammans med Judas stormän, hantverkarna och smederna och fört bort dem från Jerusalem till Babylonien. 2I den ena korgen fanns mycket goda fikon, lika fina som fikon av den första skörden. I den andra korgen fanns mycket dåliga fikon, så dåliga att de var oätliga. 3Herren frågade mig: "Vad ser du, Jeremia?" Jag svarade: "Fikon. De goda fikonen är mycket goda och de dåliga är mycket dåliga, så dåliga att de är oätliga." 4Då kom Herrens ord till mig: 5Så säger Herren, Israels Gud: Liksom jag ser på dessa goda fikon ser jag med välvilja på dem som förts bort från Juda, dem som jag förvisat härifrån till Kaldeen. 6Jag skall vaka över dem med välvilja och föra dem tillbaka till detta land. Jag skall bygga upp dem, inte bryta ner. Jag skall plantera dem, inte rycka upp. 7Jag skall ge dem förmågan att lära känna mig och förstå att jag är Herren. De skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud, när de återvänder till mig av hela sitt hjärta. 8Men som de dåliga fikonen, de som är så dåliga att de är oätliga - så säger Herren - skall jag behandla Sidkia, kungen av Juda, och hans stormän och dem av Jerusalems invånare som överlevt, vare sig de är kvar här i landet eller bor i Egypten. 9Jag skall göra dem till en skräckbild för alla riken på jorden, till en skam och en visa, till hån och förbannelse på alla de platser dit jag fördriver dem. 10Jag skall sända svärd och svält och pest mot dem tills de utplånats från den mark jag gav åt dem och åt deras fäder.

24:1 Jekonja Se not till 13:18.

24:5 Kaldeen.

Babyloniernas sjuttioåriga herravälde

25 1Detta ord om folket i Juda kom till Jeremia under Jojakims, Josias sons, fjärde regeringsår i Juda, vilket var den babyloniske kungen Nebukadnessars första regeringsår, 2detta är vad profeten Jeremia sade till folket i Juda och till alla Jerusalems invånare: 3Ända sedan Josias, Amons sons, trettonde regeringsår i Juda och till i dag, i hela tjugotre år, har Herrens ord kommit till mig. Gång på gång har jag talat till er, men ni ville inte lyssna. 4Gång på gång har Herren sänt sina tjänare profeterna till er. Men ni ville inte lyssna, inte höra 5när de sade: Lämna er onda väg, era onda gärningar. Då skall ni få bo på den mark som Herren gav åt er och åt era fäder för all framtid. 6Följ inte andra gudar, tjäna dem inte och dyrka dem inte. Väck inte min vrede med gudar ni själva tillverkat, så skall jag inte göra er något ont. 7Men ni ville inte lyssna på mig, säger Herren, utan väckte min vrede med gudar ni själva tillverkat, till er egen olycka. 8Därför säger Herren Sebaot så: Eftersom ni inte har lyssnat till mina ord 9kallar jag nu på alla stammarna i norr, säger Herren, och jag kallar på min tjänare, den babyloniske kungen Nebukadnessar. Jag skall låta dem välla in över detta land och dess invånare och över alla folken häromkring. Dem skall jag viga åt förintelse och utsätta för ödeläggelse och hån och krossa för alltid. 10Jag skall tillintetgöra alla glada röster där, jubelrop och bröllopsglädje, handkvarnens ljud och lampans ljus. 11Hela detta land skall läggas i ruiner och bli öde, och dessa folk skall tjäna den babyloniske kungen i sjuttio år. 12Men när sjuttio år har gått skall jag straffa den babyloniske kungen och hans folk för deras synd, säger Herren, och göra kaldeernas land till en evig ödemark. 13Alla mina ord mot detta land skall jag låta gå i uppfyllelse, allt som står skrivet i denna bok, Jeremias profetior mot folken. 14Ty även de skall träla under många folk och mäktiga kungar, och jag skall vedergälla dem för deras gärningar och för vad de gjort.

Vredens bägare

15Ty så sade Herren, Israels Gud, till mig: "Tag denna vinbägare - denna vredesbägare - ur min hand och räck den åt alla de folk som jag sänder dig till. 16De skall dricka tills de kräks och blir som galna, drabbade av det svärd jag sänder." 17Då tog jag bägaren ur Herrens hand och räckte den åt alla de folk som Herren sänt mig till: 18Jerusalem och städerna i Juda, dess kungar och stormän, för att krossa dem och utsätta dem för ödeläggelse och hån och förbannelse, så som nu har skett; 19farao, kungen av Egypten, och hans hovmän, ämbetsmän och hela hans folk 20och utlänningarna där; alla kungarna i Us och alla de filisteiska kungarna, i Ashkelon, Gaza, Ekron och det som är kvar av Ashdod; 21Edom, Moab och ammoniterna; 22alla kungarna i Tyros och alla kungarna i Sidon och kungarna i kustländerna bortom havet; 23Dedan, Tema, Bus och alla med håret klippt vid tinningarna; 24alla arabkungarna som bor i öknen; 25alla kungarna i Simri; alla kungarna i Elam, alla kungarna i Medien 26och alla kungarna i norr, vare sig de bor nära eller långt ifrån varandra; ja, all världens kungadömen över hela jorden. Och efter alla dessa skall kungen av Sheshak dricka.

27Du skall säga till dem: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Drick tills ni blir så berusade att ni spyr och ramlar omkull och inte kan resa er, drabbade av det svärd jag sänder. 28Och vägrar de att ta emot bägaren ur din hand och dricka, skall du säga till dem: Så säger Herren Sebaot: Ni måste dricka! 29Ty först låter jag straffet drabba den stad som mitt namn är utropat över. Skulle ni då slippa undan? Nej, ni skall inte slippa undan, ty jag kallar på ett svärd och riktar det mot alla som bor på jorden, säger Herren Sebaot.

30Du skall profetera allt detta för dem och säga:

Herren ryter från höjden,
hans röst dånar från hans heliga boning,
går som ett rytande över hans marker,
skallar som vintramparens rop.
Till jordens alla invånare, 31till världens ände
når hans dånande stämma,
ty Herren går till rätta med folken,
han går till doms med allt levande.
De onda prisger han åt svärdet,
säger Herren.
32Så säger Herren Sebaot:
Se, olyckan drar fram
från folk till folk,
en väldig storm bryter lös
från världens bortersta hörn.

33Den dagen skall de som Herren dräpt ligga strödda över hela jorden, från den ena änden till den andra. De skall inte begråtas, inte samlas ihop och inte begravas; de skall bli till gödsel på marken.

34Klaga, ni herdar, och jämra er,
kräla på marken, ni hjordens ledare.
Ty tiden är inne då ni skall slaktas,
ni skall stupa som präktiga baggar.
35Ingen tillflykt finns för herdarna,
ingen räddning för hjordens ledare.
36Hör hur herdarna ropar,
hur hjordens ledare klagar!
Ty Herren ödelägger deras betesmarker.
37De frodiga ängarna förhärjas
av Herrens flammande vrede.
38Likt ett lejon har han lämnat sin boning.
Ja, deras land är förött
av det härjande svärdet,
av hans flammande vrede.

25:1 Jojakims ... fjärde regeringsår, Nebukadnessars första regeringsår 605 f.Kr.

25:3 Josias ... trettonde regeringsår 627 f.Kr.; jfr 1:2.

25:9 Förintelse.

25:11 sjuttio år Se not till Jes 23:15.

25:15 Vrede.

25:20 Us Okänt område; se not till Job 1:1.

25:20 Filisteen.

25:20 det som är kvar av Ashdod Enligt den grekiske historieskrivaren Herodotos fick Ashdod på 600-talet f.Kr. utstå en lång belägring för att till slut erövras av farao Psammetik I. Kanske ligger dessa händelser bakom uttryckssättet här.

25:23 Dedan, Tema, Bus Områden i nordvästra Arabien, gränsande till Edom.

25:25 Simri Område med okänt läge.

25:26 Sheshak Chiffer för Babylonien, på hebreiska Bábel. Man ersätter alfabetets första bokstav med den sista, den andra med den näst sista, osv. På detta sätt blir B-b-l i stället Sh-sh-k.

25:34 baggar Med Septuaginta; MT har "kärl".

25:34 ff. Herde.

25:38 Likt ett lejon har han Möjligen syftar detta på Nebukadnessar; jfr 4:7 med not. Enligt en annan tolkning är "han" Herren.

25:38 svärdet Med åtskilliga hebreiska handskrifter (Text) och Septuaginta; MT har "vreden".

Jeremia grips och anklagas

26 1När Jojakim, Josias son, hade blivit kung över Juda kom detta ord från Herren: 2Så säger Herren: Ställ dig på förgården till Herrens hus och tala till dem som kommer från alla städerna i Juda för att tillbe i Herrens hus. Säg dem allt det jag befaller dig att säga, utelämna ingenting. 3Kanske lyssnar de och lämnar sin onda väg. Då skall jag ångra mig och inte göra det onda jag tänkt tillfoga dem på grund av deras onda gärningar. 4Du skall säga till dem: Så säger Herren: Om ni inte lyssnar till mig och följer den lag jag har förelagt er, 5inte lyssnar till vad mina tjänare profeterna säger, dessa som jag gång på gång har sänt till er utan att ni lyssnat - 6då skall jag göra med detta hus som med Shilo, och namnet på denna stad skall bli en förbannelse bland alla jordens folk.

7Prästerna och profeterna och hela folket hörde Jeremia säga detta i Herrens hus. 8Men när Jeremia hade framfört allt vad Herren befallt honom att säga till folket greps han av prästerna och profeterna och folket, och de ropade: "Du skall dö! 9Hur vågar du profetera i Herrens namn att detta hus skall bli som Shilo och att denna stad skall läggas i ruiner, så att ingen kan bo här?" Och folkmassan samlades kring Jeremia i Herrens hus.

10När Judas stormän fick höra vad som skett begav de sig från kungapalatset till Herrens hus, där de tog plats vid ingången till den nya porten. 11Prästerna och profeterna sade till stormännen och till folket: "Mannen här förtjänar dödsstraff, ty han har profeterat mot denna stad, det har ni hört med egna öron!"

12Då sade Jeremia till stormännen och till folket: "Det är Herren som har sänt mig att profetera mot detta tempel och mot denna stad och säga allt det ni nu har hört. 13Ändra ert liv och era gärningar och lyssna till Herren, er Gud. Då skall Herren ångra sig och inte göra det onda han hotat er med. 14Själv är jag nu i händerna på er. Gör med mig vad ni finner rätt och riktigt. 15Men det skall ni veta: dödar ni mig, utgjuter ni oskyldigt blod och drar skuld över er själva och över denna stad och dess invånare. Ty Herren själv har sänt mig till er för att förkunna allt detta."

16Då sade stormännen och hela folket till prästerna och profeterna: "Denne man förtjänar inte dödsstraff, ty i Herrens, vår Guds, namn har han talat till oss." 17Och några av landets äldste tog till orda och sade till hela det församlade folket: 18"Mika från Moreshet framträdde som profet på den tid då Hiskia var kung av Juda, och han sade till hela Judas folk: Så säger Herren Sebaot:

Sion skall plöjas till åkermark,
Jerusalem bli en ruinhög,
tempelberget en skogklädd höjd.

19Men inte blev han dödad av Hiskia, kungen av Juda, och av Judas folk. Nej, kungen fruktade Herren och sökte blidka honom, och Herren ångrade sig och gjorde inte det onda han hotat dem med. Håller vi inte på att dra en stor olycka över oss själva?"

Profeten Urias öde

20Det fanns också en annan man, Uria, Shemajas son, från Kirjat-Jearim, som framträdde som profet i Herrens namn. Han profeterade mot denna stad och detta land så som Jeremia gjorde. 21När kung Jojakim och alla hans kämpar och alla stormännen hörde vad han sagt ville kungen döda honom. Uria fick reda på detta, och han blev rädd och flydde till Egypten. 22Men kung Jojakim skickade några män till Egypten, Elnatan, Akbors son, och några andra med honom. 23De hämtade Uria från Egypten och förde honom till kung Jojakim. Denne lät avrätta honom med svärd, och liket kastades på de fattigas begravningsplats.

24Men Achikam, Shafans son, skyddade Jeremia så att han inte blev utlämnad till folket och dödad.

26:1 Jojakim ... kung över Juda Se not till 22:18.

26:6 Shilo.

26:18 Mika från Moreshet Profeten Mika verkade i Juda under senare hälften av 700-talet f.Kr., alltså ett århundrade före Jeremia; jfr not till Mik 1:1. Den profetia som citeras här återfinns i Mik 3:12.

26:18 då Hiskia var kung av Juda Hiskia regerade 715‑696 f.Kr. Enligt Mik 1:1 verkade Mika under tre kungar: Jotam, Achas och Hiskia.

Det babyloniska oket

27 1När Jojakim, Josias son, hade blivit kung över Juda kom detta ord till Jeremia från Herren: 2Så har Herren sagt till mig: Skaffa dig rep och okträn och lägg på din nacke. 3Skicka sedan bud till kungen av Edom, kungen av Moab, kungen över ammoniterna, kungen i Tyros och kungen i Sidon med de budbärare som har kommit till Jerusalem, till Sidkia, kungen av Juda. 4Ge dem detta budskap att framföra till sina härskare: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Så skall ni säga till era härskare: 5Jag är den som med min stora makt och med lyftad arm har gjort jorden och människorna och djuren på jorden, och jag ger den åt vem jag vill. 6Nu ger jag alla dessa länder till min tjänare kung Nebukadnessar av Babylonien. Också de vilda djuren ger jag honom för att de skall tjäna honom. 7Alla folk skall tjäna honom och hans son och hans sonson, tills tiden är inne också för hans land. Då skall många folk och mäktiga kungar tvinga honom till underkastelse. 8Det folk och det rike som inte underkastar sig Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och inte böjer sin nacke under hans ok, det folket skall jag straffa med svärd och svält och pest, säger Herren, tills jag tvingat det in under hans välde. 9Lyssna inte till era profeter och spåmän och drömmare och teckentydare och trollkarlar som säger: "Ni skall inte underkasta er kungen av Babylonien." 10Lögn är vad de profeterar för er, och därför skall ni föras långt bort från ert land. Jag skall fördriva er och ni skall gå under. 11Men det folk som böjer sin nacke under den babyloniske kungens ok och underkastar sig honom skall jag låta leva i ro på sin egen mark, säger Herren, och de skall bruka den och bo där.

12Till Sidkia, kungen av Juda, talade jag på samma sätt: "Böj era nackar under den babyloniske kungens ok, underkasta er honom och hans folk, så skall ni få leva. 13Inte vill ni väl dö, du och ditt folk, genom svärd och svält och pest, så som Herren sagt att det skall ske med det folk som inte underkastar sig kungen av Babylonien. 14Lyssna inte till de profeter som säger att ni inte skall underkasta er kungen av Babylonien - lögn är vad de profeterar för er. 15Jag har inte sänt dem, säger Herren. De profeterar lögn i mitt namn, och följden blir att jag driver bort er, och ni skall gå under, ni och de profeter som profeterar för er."

16Till prästerna och hela detta folk sade jag: "Så säger Herren: Lyssna inte på vad era profeter säger när de profeterar för er: Se, föremålen från Herrens hus skall snart föras tillbaka från Babylon. - Lögn är vad de profeterar för er. 17Lyssna inte till dem! Underkasta er den babyloniske kungen, så skall ni få leva! Inte skall väl denna stad läggas i ruiner? 18Om de verkligen är profeter och Herrens ord finns hos dem, låt dem då vädja till Herren Sebaot, så att de föremål som är kvar i Herrens hus och i judakungens palats och i Jerusalem inte förs till Babylon. 19Ty så säger Herren Sebaot om pelarna och Havet och stativen och övriga föremål som är kvar här i staden, 20dem som Nebukadnessar, kungen av Babylonien, inte tog med sig när han förde bort Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda, från Jerusalem till Babylon tillsammans med alla stormän i Juda och Jerusalem - 21ja, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, om de föremål som är kvar i Herrens hus och i judakungens palats och i Jerusalem: 22Till Babylon skall de föras och där skall de bli kvar till dess att jag tar mig an dem, säger Herren, och för dem tillbaka hit."

27:1 Jojakim Se not till 22:18. Namnet Jojakim måste dock vara ett misstag av någon som redigerat profetboken: enligt v. 3, 12, 16 ff. är kungen inte Jojakim utan Sidkia, som regerade 597‑587 f.Kr.; jfr även 28:1.

27:16 föremålen från Herrens hus Krigsbyte som förts till Babylonien efter den babyloniska erövringen av Jerusalem 597 f.Kr.; se 2 Kung 24:13.

27:19 pelarna, Havet, stativen Se 1 Kung 7, där föremålen i templet finns beskrivna.

27:20 Jekonja Se not till 13:18.

Hananja och Jeremia

28 1Samma år, i det fjärde årets femte månad, när Sidkia hade blivit kung över Juda, talade profeten Hananja, Assurs son, som var från Givon, till mig i Herrens hus i prästernas och hela folkets närvaro: 2"Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag bryter sönder den babyloniske kungens ok. 3Inom två år skall jag föra tillbaka hit alla de föremål från Herrens hus som Nebukadnessar, kungen av Babylonien, tog härifrån och förde till Babylon. 4Och Jekonja, Jojakims son, kungen av Juda, och alla som deporterats från Juda till Babylonien skall jag föra tillbaka hit, säger Herren. Jag skall bryta sönder den babyloniske kungens ok." 5Då gav profeten Jeremia detta svar till profeten Hananja inför prästerna och alla som stod i Herrens hus: 6"Ja och amen! Må Herren göra så, må Herren låta din profetia gå i uppfyllelse så att föremålen från Herrens hus och alla de deporterade kommer tillbaka hit från Babylonien. 7Men hör vad jag har att säga dig och hela folket. 8Forna tiders profeter, de som levde före mig och dig, profeterade om krig och olycka och pest för många länder och mäktiga riken. 9Men en profet som profeterar om fred och lycka, hans ord måste gå i uppfyllelse innan det står klart att han verkligen är sänd av Herren."

10Profeten Hananja tog oket från profeten Jeremias nacke och bröt sönder det. 11Och Hananja sade i hela folkets närvaro: "Så säger Herren: Just så skall jag inom två år lyfta den babyloniske kungen Nebukadnessars ok från folkens nacke och bryta sönder det." Då gick profeten Jeremia sin väg.

12Efter det att profeten Hananja hade lyft oket från profeten Jeremias nacke och brutit sönder det kom Herrens ord till Jeremia: 13Gå och säg till Hananja: Så säger Herren: Ett ok av trä har du brutit sönder, men i stället har du gjort ett ok av järn. 14Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ett ok av järn lägger jag på alla dessa folks nacke. De skall underkasta sig Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och lyda honom. Även de vilda djuren ger jag åt honom. 15Och profeten Jeremia sade till profeten Hananja: "Hör på, Hananja! Herren har inte kallat dig, och du har fått detta folk att tro på lögner. 16Därför säger Herren så: Nu kallar jag dig - bort från jorden. I år skall du dö, eftersom du har talat lögnaktigt om Herren." 17Det året, i den sjunde månaden, dog profeten Hananja.

28:1 Samma år ... kung över Juda Dateringarna i denna vers är inbördes motstridiga. Den hebreiska fras som översatts "när ... hade blivit kung" syftar på året för tronbestigningen och är alltså oförenlig med uppgiften att det var Sidkias fjärde regeringsår. När händelserna i kap. 28 sägs ha inträffat samma år som de i kap. 27, är denna uppgift även oförenlig med dateringen i 27:1 (jfr noten där). Troligen är den rätta tidpunkten för händelserna både i kap. 27 och i kap. 28 kung Sidkias fjärde regeringsår, dvs. 594 f.Kr.

28:4 Jekonja Se not till 13:18. Jojakim Se not till 22:18.

28:16 talat lögnaktigt om Eller "predikat uppror mot".

Jeremias brev till de deporterade

29 1Detta är det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till dem av de äldste som fanns kvar bland de deporterade, till prästerna och profeterna och till hela folket, dem som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babylonien. 2Det skedde sedan kung Jekonja hade lämnat Jerusalem tillsammans med kungamodern, hovmännen, stormännen i Juda och Jerusalem och hantverkarna och smederna. 3Brevet överlämnades av Elasa, Shafans son, och Gemarja, Hilkias son, som av Sidkia, kungen av Juda, sänts till Babylon, till Nebukadnessar, kungen av Babylonien. Det löd:

4"Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien: 5Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. 6Ta er hustrur och avla söner och döttrar, ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre! 7Gör allt för att den stad jag har deporterat er till skall blomstra, och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. 8Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Låt inte lura er av profeterna bland er eller av era spåmän och bry er inte om drömmarna de drömmer. 9Ty lögn är vad de profeterar för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. 10Så säger Herren: Först när sjuttio år har gått för Babylonien skall jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka hit. 11Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. 12När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. 13När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig 14skall jag låta er finna mig, säger Herren. Jag skall vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag skall låta er återvända till den plats jag har förvisat er från.

15Men ni säger: Herren har låtit profeter träda fram bland oss i Babylonien.

16Så säger Herren om den kung som sitter på Davids tron och om alla dem som bor i denna stad, era bröder som inte fördes bort med er i fångenskap, 17så säger Herren Sebaot: Se, jag sänder svärd och svält och pest mot dem. Jag skall behandla dem som skämda fikon, som är så dåliga att de är oätliga. 18Jag skall förfölja dem med svärd och svält och pest och göra dem till en skräckbild för alla riken på jorden, till en förbannelse, jag skall utsätta dem för ödeläggelse och hån och skam bland alla de folk till vilka jag har fördrivit dem, 19eftersom de inte lyssnade till mina ord, säger Herren. Gång på gång sände jag mina tjänare profeterna till dem. Men ni ville inte lyssna, säger Herren.

20Men hör Herrens ord, alla ni deporterade som jag sänt från Jerusalem till Babylonien. 21Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, om Achav, Kolajas son, och om Sidkia, Maasejas son, som profeterar lögn för er i mitt namn: Se, jag utlämnar dem åt Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och han skall låta avrätta dem inför era ögon. 22Deras namn skall användas som en förbannelse av alla dem som deporterats från Juda till Babylonien; de skall säga: ’Må Herren göra med dig som med Sidkia och Achav, som kungen av Babylonien lät steka!’ 23Ty de gjorde vad som är en vettlöshet i Israel: de horade med varandras hustrur och de uttalade lögner i mitt namn, sådant som jag aldrig befallt dem att säga. Jag vet, jag kan vittna, säger Herren."

Shemajas brev

24Till nechelamiten Shemaja skall du säga: 25Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Du har på eget bevåg sänt brev till folket i Jerusalem, till prästen Sefanja, Maasejas son, och till alla de andra prästerna och skrivit: 26"Herren har utsett dig till präst efter prästen Jojada, till att ha uppsikt i Herrens hus över alla galningar som uppträder som profeter och sätta dem i stock och halsjärn. 27Varför har du inte tagit itu med Jeremia från Anatot som uppträder som profet för er? 28Han har ju skickat bud till oss i Babylonien och sagt: Det är lång tid kvar. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem."

29Prästen Sefanja läste upp detta brev för profeten Jeremia. 30Då kom Herrens ord till Jeremia: 31Sänd detta budskap till alla de deporterade: Så säger Herren om nechelamiten Shemaja: Shemaja har profeterat för er, trots att jag inte sänt honom, och han har fått er att tro på lögner. 32Därför säger Herren så: Jag skall straffa nechelamiten Shemaja och hans efterkommande. Ingen av dem skall få bo bland detta folk och uppleva den lycka jag skall bereda mitt folk, säger Herren. Ty han har talat lögnaktigt om Herren.

29:2 sedan kung Jekonja hade lämnat Jerusalem Se not till 13:18.

29:3 Sidkia Se not till 27:1.

29:4 de deporterade Babyloniska fångenskapen.

29:10 sjuttio år Se not till Jes 23:15.

29:11 en framtid Eller "efterkommande".

29:16 den kung som sitter på Davids tron Dvs. Sidkia; se not till 27:1.

29:22 lät steka Att brottslingar brändes levande omtalas både i det gamla Israel (1 Mos 38:24; 3 Mos 21:9; Jos 7:15) och i Babylonien (Hammurapis lag); jfr Dan 3:6.

29:24 nechelamiten Sådana beteckningar brukar ange härkomst från en släkt eller en ort, men här är ordets mening okänd.

29:32 talat lögnaktigt om Se not till 28:16.

Löften om befrielse och läkedom

30 1Detta ord kom till Jeremia från Herren: 2Så säger Herren, Israels Gud: Skriv ner i en bokrulle allt vad jag har talat till dig. 3Ty det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall vända ödet för mitt folk, Israel och Juda, säger Herren. Jag skall föra dem tillbaka till det land jag gav åt deras fäder, och det skall bli deras egendom.

4Detta är vad Herren talade om Israel och Juda. 5Ja, så säger Herren:

Vi hör ångestskrin,
rop i hjälplös skräck.
6Tänk efter: inte kan en man föda barn?
Varför ser jag då alla män
hålla händerna om magen
som födande kvinnor?
Varför har alla ansikten skiftat färg
och blivit dödsbleka?
7Oerhörd är den dagen,
ingen annan lik.
Det blir en nödens tid för Jakob,
men han skall bli räddad.

8Den dagen, säger Herren Sebaot, skall jag lyfta oket från hans nacke och bryta sönder det och slita av hans band. De skall inte längre träla under främlingar. 9De skall tjäna Herren, sin Gud, och David, den kung som jag skall låta stiga fram bland dem.

10Var inte rädd, du min tjänare Jakob,
säger Herren,
var inte förskräckt, du Israel.
Jag skall rädda dig ur fjärran land,
dina barn ur det land där de är fångna.
Jakob skall åter leva trygg,
ingen skall hota honom.
11Ty jag är med dig, säger Herren,
och jag skall rädda dig.
Jag skall förgöra alla de folk
bland vilka jag har skingrat dig.
Men dig skall jag inte förgöra.
Jag skall tukta dig, men rättvist,
jag låter dig inte undgå straff.
12Ty så säger Herren:
Din skada kan aldrig helas,
ditt sår kommer inte att läkas.
13Det finns ingen bot för ditt variga sår,
det finns ingen läkedom.
14Alla dina älskare har glömt dig,
de frågar inte längre efter dig.
Som en fiende slog jag dig,
jag tuktade dig grymt,
för att din skuld var så stor,
dina synder så många.
15Varför klagar du över din skada,
över att ingen bot finns för din plåga?
För att din skuld var så stor,
dina synder så många,
har jag gjort dig detta.
16Men alla som ätit av dig skall själva ätas,
alla dina fiender skall föras bort i fångenskap.
De som skövlat dig skall själva skövlas,
alla som plundrat dig skall jag utlämna till plundring.
17Jag skall skänka dig läkedom
och hela dina sår, säger Herren,
dig som man kallat "den utstötta",
"Sion som ingen bryr sig om".

18Så säger Herren:
Jag skall resa Jakobs tält på nytt
och förbarma mig över hans boningar.
Staden skall byggas upp på sin kulle,
och palatset skall stå på sin rätta plats.
19Lovsång skall höras därifrån
och glada skratt.
Jag skall göra dem flera, inte färre,
jag skall göra dem ärade, inte ringa.
20Deras barn skall bli som fordom,
deras menighet skall bestå inför mig,
och jag skall straffa deras förtryckare.
21Deras ledare skall vara en av deras egna,
härskaren komma ur deras egna led.
Jag skall låta honom träda fram inför mig,
ty vem skulle annars ha mod att nalkas mig,
säger Herren.
22Ni skall vara mitt folk
och jag skall vara er Gud.

23Herrens stormvind, vreden, bryter lös,
virvelstormen.
Över de ondas huvuden virvlar den fram.
24Herrens flammande vrede skall inte släckas,
förrän han förverkligat sina planer.
I kommande dagar skall ni inse detta.

30:7, 10 Jakob.

30:9 David Dvs. en ättling av den davidiska kungadynastin.

30:13 Det finns ingen Rättelse; MT tillägger (före ordet "bot") "som tar sig an din sak".

30:18 Staden, palatset Syftar antingen på Jerusalem med dess kungapalats eller på städerna i Juda och deras förnämsta byggnader.

31 1När den tiden kommer, säger Herren, skall jag vara Gud för alla Israels släkter, och de skall vara mitt folk.

Löften om räddning och återkomst till hemlandet

2Så säger Herren:
Det folk som undkom svärdet
fann nåd i öknen.
Israel var på vandring för att finna ro,
3ur fjärran uppenbarade sig Herren för dem.
Med evig kärlek älskar jag dig,
därför har jag så länge visat dig godhet.
4Än en gång skall jag låta dig blomstra,
ja, du skall blomstra igen, jungfru Israel.
Än en gång skall du smyckad med bjällror
träda ut i glädjedansen.
5Än en gång skall du plantera vingårdar
på Samariens höjder,
och de som planterar skall själva skörda frukten.
6Ja, det kommer en dag
då väktarna skall ropa från Efraims berg:
Kom, låt oss vandra upp till Sion,
till Herren, vår Gud!

7Ty så säger Herren:
Jubla av fröjd över Jakob,
ropa ut er glädje över det främsta bland folken!
Låt lovsången ljuda:
Herren har räddat sitt folk,
dem som är kvar av Israel.
8Jag för dem från landet i norr,
samlar in dem från världens bortersta hörn.
Bland dem finns blinda och halta,
havande kvinnor och födande.
I stora skaror skall de återvända hit.
9Gråtande kommer de,
men jag tröstar dem och leder dem.
På en jämn väg där de inte snavar
för jag dem till strömmande vatten.
Ty jag är en fader för Israel,
Efraim är min förstfödde son.

10Hör Herrens ord, ni främmande folk,
förkunna det i de fjärran kustländerna:
Han som skingrade Israel skall samla dem.
Han skall vakta dem som herden sin hjord.
11Ty Herren friköper Jakob
och räddar dem från övermakten.
12De skall komma till Sions höjd och jubla,
de skall stråla av lycka över allt vad Herren ger,
över säd och vin och olja,
över får och oxar.
De skall bli som en grönskande trädgård,
aldrig mer skall de lida nöd.
13Då skall flickorna dansa i glädje,
ynglingar och gamla fröjdas.
Deras sorg skall jag vända i jubel,
jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan.
14Jag skall ge prästerna deras lystmäte av det feta
och mätta mitt folk med det goda jag ger,
säger Herren.

15Så säger Herren:
Rop hörs i Rama,
klagan och bitter gråt:
Rakel gråter över sina barn.
Hon låter inte trösta sig,
ty hennes barn finns inte mer.
16Så säger Herren:
Hör upp med din klagan,
gråt inte mer!
Du skall få lön för din möda,
säger Herren,
de skall återvända från fiendeland.
17Det finns hopp för din framtid,
säger Herren,
dina barn skall vända hem till sitt land.

18Jag kan höra hur Efraim klagar:
"Du tuktade mig, jag blev tuktad
som en otämjd kalv.
För mig åter, så vänder jag åter,
ty du är Herren, min Gud.
19Jag vände mig bort,
men nu ångrar jag mig.
Jag kom till insikt,
och nu slår jag mina lår i sorg.
I blygsel och förödmjukelse
bär jag skammen för min ungdoms synd."
20Är Efraim min käraste son,
är han mitt älsklingsbarn?
Han förblir i mina tankar,
trots att jag ofta gått till rätta med honom.
Mitt hjärta blöder för honom,
jag måste förbarma mig över honom,
säger Herren.

21Res vägmärken,
rösa leden!
Minns var du gick,
vilken väg du följde.
Vänd åter, jungfru Israel,
vänd åter till dina städer!
22Hur länge skall du vända dig än hit, än dit,
du trolösa dotter?
Herren skapar något nytt på jorden:
kvinnan skall värna mannen.

23Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ännu en gång skall dessa ord uttalas i Juda och dess städer då jag vänder deras öde: "Må Herren välsigna dig, du rättfärdighetens nejd, du heliga berg." 24Där skall alla från Juda och från dess städer bo, bönder och kringströvande herdar. 25Ty jag skall släcka de utmattades törst och mätta alla nödlidande.

26Därefter vaknade jag och såg upp, och min sömn hade varit ljuvlig.

27Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall beså Israels land och Judas land med säd av människor och säd av boskap. 28Och liksom jag har vakat över dem för att rycka upp och vräka omkull, för att bryta ner och förstöra och skada, så skall jag nu vaka över dem för att bygga upp och plantera, säger Herren. 29När den tiden kommer skall de inte längre säga:

När fäderna äter surkart
får barnen ont i tänderna.

30Nej, var och en skall dö för sin egen synd: den som äter surkart får själv ont i tänderna.

Det nya förbundet

31Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, 32inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. 33Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 34De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: "Lär känna Herren", ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.

35Så säger Herren,
han som har satt solen att lysa om dagen,
månen och stjärnorna att lysa om natten,
han som rör upp havet i dånande vågor,
han vars namn är Herren Sebaot:
36När denna ordning upphör att gälla,
säger Herren,
först då skall Israels ätt upphöra
att för alltid vara mitt folk.
37Så säger Herren:
När himlen därovan kan mätas,
när jordens grundvalar kan utforskas,
först då skall jag förkasta Israels ätt
för allt de har gjort, säger Herren.

38Det skall komma en tid, säger Herren, då staden skall byggas upp igen till Herrens ära från Hananeltornet till Hörnporten. 39Men mätsnöret skall dras ännu längre, rakt fram mot Garevhöjden och sedan i riktning mot Goa. 40Och hela dalen med liken och offeraskan och alla avsatserna fram till Kidrondalen, till hörnet vid Hästporten i öster, skall vara helgade åt Herren. Aldrig mer skall staden ödeläggas och raseras.

31:2 undkom svärdet Syftar på israeliternas räddning undan den egyptiska hären; se 2 Mos 14.

31:3 för dem Med Septuaginta; MT har "för mig".

31:6 Efraim. Sion.

31:8 landet i norr Se not till 6:22.

31:9 Förstfödd.

31:9 jag tröstar dem Med Septuaginta; MT har "med böner (leder jag dem)".

31:14 det feta Prästernas andel av offren, som skall bli rikliga i den överflödets tid som väntar (v. 12). Jfr 3 Mos 7:31 ff.

31:15 Rama Ort en knapp mil norr om Jerusalem, på Benjamins stams område. Enligt 1 Sam 10:2 fanns Rakels grav i denna trakt.

31:15 Rakel En av Jakobs hustrur, mor till Josef och Benjamin; se 1 Mos 30:22 ff.; 35:16 ff. Klagoropen gäller dem som deporterades när Nordriket besegrades av Assyrien 722 f.Kr. I Matt 2:17 f. tillämpas profetordet på berättelsen om Herodes barnamord i Betlehem.

31:17 framtid Se not till 29:11.

31:22 värna Det hebreiska ordets betydelse osäker.

31:26 Denna gåtfulla vers bryter sammanhanget; dess innebörd är osäker.

31:38 Hananeltornet, Hörnporten I nordöstra resp. nordvästra delen av Jerusalem; jfr Neh 3:1 med not.

31:39 Garevhöjden, Goa Platserna nämns ingen annanstans i GT, och deras exakta läge är okänt.

31:40 hela dalen Troligen Hinnomdalen utanför Jerusalem.

31:40 Kidrondalen Öster om Jerusalem, mellan staden och Olivberget.

31:40 Hästporten Troligen i sydöstra delen av Jerusalem.

Jeremias åkerköp

32 1Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren under Sidkias tionde regeringsår i Juda, vilket var Nebukadnessars artonde regeringsår. 2Då belägrade den babyloniske kungens här Jerusalem, och profeten Jeremia satt fängslad på vaktgården i judakungens palats. 3Där hade Sidkia, kungen av Juda, låtit spärra in honom och sagt: "Hur kan du säga i dina profetior: Så säger Herren: Jag skall prisge denna stad åt den babyloniske kungen, och han skall inta den. 4Och Sidkia, kungen av Juda, skall inte undkomma kaldeerna. Han skall falla i den babyloniske kungens hand och stå till svars inför honom, ansikte mot ansikte, öga mot öga. 5Sidkia skall föras till Babylon och bli kvar där, tills jag tar mig an honom, säger Herren. I kriget mot kaldeerna skall ni inte ha någon framgång."

6Jeremia sade: Herrens ord kom till mig: 7Hanamel, din farbror Shallums son, skall komma till dig och säga: "Köp min åker i Anatot, eftersom du står i tur att lösa in den." 8Och min kusin Hanamel kom till mig på vaktgården, så som Herren hade sagt. Han sade till mig: "Köp du min åker i Anatot i Benjamins land, eftersom du har rätt att förvärva den och står i tur att lösa in den. Köp den!" Då förstod jag att detta var ett ord från Herren. 9Jag köpte åkern av min kusin Hanamel i Anatot och vägde upp betalningen åt honom, 17 siklar silver. 10Jag skrev ett kontrakt, förseglade det och tillkallade vittnen; sedan vägde jag upp silvret på en våg. 11Jag tog köpekontraktet, både det förseglade - avtalet med villkoren - och det öppna, 12och gav det till Baruk, son till Neria, son till Machseja, i närvaro av min kusin Hanamel och dem som bevittnat köpekontraktet och alla de judeer som befann sig på vaktgården. 13I deras närvaro gav jag Baruk detta uppdrag: 14Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Tag dessa kontrakt, det förseglade köpekontraktet och det öppna, och lägg dem i ett lerkrus, så att de bevaras för framtiden. 15Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Än en gång skall hus och åkrar och vingårdar köpas i detta land.

Profetens bön

16Sedan jag lämnat köpekontraktet till Baruk, Nerias son, bad jag denna bön till Herren: 17Ack, Herre, min Gud, du har gjort himlen och jorden med väldig makt och lyftad arm. Ingenting är omöjligt för dig, 18du som visar godhet mot tusenden och som låter vedergällningen för fädernas skuld drabba också deras barn efter dem. Store och väldige Gud, Herren Sebaot är ditt namn. 19Du är stor i råd och mäktig i gärningar. Du vakar över allt vad människorna företar sig, och du vedergäller var och en efter hans gärningar och efter vad hans handlingar förtjänar. 20Du gjorde tecken och under i Egypten och gör så än i dag, både i Israel och bland andra folk, och du har gjort ditt namn ryktbart intill denna dag. 21Du förde ditt folk Israel ut ur Egypten med tecken och under, med stark hand och lyftad arm, med fruktansvärd makt. 22Du gav dem detta land som du med ed hade lovat deras fäder, ett land som flödar av mjölk och honung. 23Men när de hade kommit hit och tagit det i besittning lyssnade de inte till dig och följde inte din lag; ingenting av det du hade befallt dem att göra gjorde de. Då lät du allt detta onda drabba dem. 24Nu har kaldeerna kastat upp belägringsvallar för att storma staden, och den är prisgiven åt angriparna, åt svärd och svält och pest. Det du hotade med har skett, du ser det själv. 25Ändå säger du till mig, Herre, min Gud: "Köp åkern och tillkalla vittnen" - och detta fastän staden är prisgiven åt kaldeerna.

Guds svar

26Herrens ord kom till Jeremia: 27Jag är Herren, allt levandes Gud - finns det något som är omöjligt för mig? 28Därför säger Herren så: Jag skall prisge denna stad åt kaldeerna och åt Nebukadnessar, den babyloniske kungen, och han skall inta den. 29Och kaldeerna som angriper staden skall komma och sätta eld på den och bränna ner den och med den de hus på vilkas tak offereld tändes åt Baal och dryckesoffer utgöts åt andra gudar så att min vrede väcktes. 30Ty folket i Israel och Juda har från sin första stund inte gjort annat än det som är ont i mina ögon. Ja, folket i Israel har ständigt väckt min vrede med vad de gjort, säger Herren. 31Denna stad har gjort mig så vredgad och förbittrad, från den dag den byggdes och till denna dag, att jag skall utplåna den ur min åsyn 32på grund av allt det onda som folket i Israel och Juda har gjort för att väcka min vrede, de och deras kungar, deras stormän, deras präster och profeter, männen i Juda och invånarna i Jerusalem. 33De har vänt ryggen mot mig, inte ansiktet, och fastän jag gång på gång undervisat dem har de inte lyssnat och tagit varning. 34De har ställt upp sina vidriga avgudar i det hus som mitt namn är utropat över och har gjort det orent. 35De har byggt offerplatser åt Baal i Ben-Hinnoms dal och offrat sina söner och döttrar till Molok, fastän jag aldrig befallt dem detta och aldrig tänkt att de skulle göra något så avskyvärt. Så förledde de Juda till synd.

36Därför säger nu Herren, Israels Gud, om denna stad som ni påstår vara prisgiven åt den babyloniske kungen, åt svärd och svält och pest: 37Jag skall samla in dem från alla de länder dit jag fördrivit dem i min vrede, mitt ursinne och vilda raseri, och jag skall föra dem tillbaka hit och låta dem bo i trygghet. 38Och de skall vara mitt folk och jag skall vara deras Gud. 39Jag skall ge dem en enda vilja och en enda väg: att alltid frukta mig, så att det går väl för dem och för deras barn efter dem. 40Och jag skall sluta ett evigt förbund med dem och lova att aldrig överge dem och alltid visa dem godhet. Jag skall fylla deras hjärtan med fruktan och vördnad för mig, så att de aldrig vänder sig ifrån mig. 41Det skall vara min glädje att visa dem godhet, och av hela mitt hjärta och hela min själ skall jag i trofasthet plantera dem här i landet.

42Ty så säger Herren: Liksom jag har låtit denna stora olycka drabba detta folk skall jag också skänka dem allt det goda jag har utlovat. 43Åkrar skall åter köpas i detta land som ni påstår vara ödelagt, tomt på människor och djur, prisgivet åt kaldeerna. 44Åkrar skall köpas för pengar, man skall skriva köpebrev och försegla dem och tillkalla vittnen i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar, i Judas städer, i städerna i bergsbygden och i Låglandet och i Negev. Ty jag skall vända deras öde, säger Herren.

32:1 Sidkias tionde regeringsår 587 f.Kr.

32:7 Anatot Se not till 1:1.

32:8 står i tur att lösa in den Grundtextens uttryck används om en anhörigs rätt eller plikt att inlösa egendom tillhörig en släkting som blivit utarmad eller avlidit; jfr 3 Mos 25:25; Rut 2:20 med noter.

32:9 siklar Mynt och vikt.

32:11 köpekontraktet, både det förseglade ... och det öppna Man gjorde två exemplar av viktiga dokument, ett som veks eller rullades ihop och försågs med sigill, så att det var skyddat mot ändringar, och ett som inte förseglades utan kunde rådfrågas när som helst.

32:12 judeer Juda.

32:34 mitt namn är utropat över Se not till 7:10.

32:35 Ben-Hinnoms dal Hinnomdalen.

32:35 Molok.

Löften om fred och trygghet

33 1Herrens ord kom till Jeremia en andra gång, medan han ännu satt inspärrad på vaktgården: 2Så säger Herren, han som har gjort jorden, som danat den och gett den fast form, han vars namn är Herren: 3Ropa till mig och jag skall svara dig och låta dig höra om stora ting, hemligheter du inte känner. 4/5Ty så säger Herren, Israels Gud, om husen i denna stad och om judakungarnas palats som raserats [---] och fyllts med liken av de människor som jag dräpt i min vrede och mitt raseri och som var så onda att jag dolde mitt ansikte för denna stad: 6Jag skall skänka läkedom och bot, jag skall bota dem och de skall få njuta fredens och trygghetens rikedomar. 7Jag skall vända Judas öde och Israels öde och bygga upp dem igen så som de en gång var. 8Jag skall rena dem från all den synd de begått mot mig och jag skall förlåta dem alla de synder de begått och förövat mot mig. 9Och staden skall bli mig till glädje och berömmelse, till pris och ära inför alla jordens folk, när de får höra om allt det goda jag gjort för den. De kommer att bäva och darra inför all den lycka och välgång som jag skänkt staden.

10Så säger Herren: I denna trakt, som ni säger är förhärjad och tom på människor och djur, i Judas städer och på Jerusalems gator, som ligger öde och folktomma, utan människor, utan djur, 11här skall ännu en gång höras glada röster, jubelrop och bröllopsglädje, rop från dem som bär fram tackoffer i Herrens hus: "Tacka Herren Sebaot, ty Herren är god, evigt varar hans nåd." Jag skall vända landets öde, och det skall bli som det en gång var, säger Herren.

12Så säger Herren Sebaot: Denna trakt som är förhärjad, tom på människor och djur, och alla dess städer skall åter ha betesmarker där herdar låter fåren vila. 13I bergsbygdens städer, i Låglandets och i Negevs städer, i Benjamins land, i Jerusalems omgivningar och i Judas städer skall herdar än en gång räkna in sina får, säger Herren.

Löften om davidsätten och leviterna

14Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk. 15När den tiden och den dagen kommer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall skapa rätt och rättfärdighet i landet. 16När den tiden kommer skall Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet, och detta skall vara stadens namn: Herren vår rättfärdighet. 17Ty så säger Herren: Aldrig skall det saknas en man av Davids ätt på Israels tron. 18Och aldrig skall det saknas levitiska präster som inför mig dagligen offrar brännoffer och bränner matoffer och frambär slaktoffer.

19Herrens ord kom till Jeremia: 20Så säger Herren: Först när ni har upphävt mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten, så att dag och natt inte kommer som de skall, 21först då skall också mitt förbund med min tjänare David upphävas, så att det inte längre finns en ättling till honom på kungatronen, och likaså mitt förbund med levitprästerna som tjänar mig. 22Som stjärnorna på himlen som inte kan räknas, som sanden vid havet som inte kan mätas, så talrika skall jag göra min tjänare Davids ättlingar, och likaså leviterna som gör tjänst åt mig.

23Herrens ord kom till Jeremia: 24Har du inte märkt vad folket säger: "De två släkter som Herren utvalde, dem har han förkastat." De föraktar mitt folk och räknar det inte längre som ett folk. 25Så säger Herren: Lika säkert som jag har skapat dag och natt och fastställt ordningen för himmel och jord, 26lika säkert kommer jag att hålla fast vid ättlingarna till Jakob och till min tjänare David. Jag kommer alltid att sätta någon av hans ättlingar till härskare över Abrahams, Isaks och Jakobs ätt. Ty jag skall vända deras öde och förbarma mig över dem.

33:3 Hemlighet.

33:4/5 [---] Text.

33:15 ett rättfärdigt skott Jfr not till 23:5.

33:24 två släkter Troligen Juda och Israel (v. 14), men det är också möjligt att uttrycket syftar på davidsätten och leviterna (v. 17 ff.).

Jeremias budskap till Sidkia

34 1Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, när kung Nebukadnessar av Babylonien angrep Jerusalem och dess lydstäder med hela sin här, med alla de riken på jorden som löd under hans välde och med alla folk: 2Så säger Herren, Israels Gud: Gå till kung Sidkia av Juda och säg till honom: Så säger Herren: Jag skall prisge denna stad åt den babyloniske kungen, och han skall bränna ner den. 3Du skall inte undkomma honom, du skall tas till fånga och falla i hans hand. Du skall stå till svars inför den babyloniske kungen, öga mot öga och ansikte mot ansikte, och du skall föras till Babylon. 4Men hör Herrens ord, kung Sidkia av Juda: Så säger Herren om dig: Du skall inte dö för svärd. 5Du skall dö i frid, och eldar skall tändas till din ära liksom eldar tändes för dina förfäder, de kungar som regerade före dig. Man skall hålla dödsklagan över dig och ropa: "Ack, herre!" Jag har talat, säger Herren.

6Profeten Jeremia sade allt detta till Sidkia, kungen av Juda, i Jerusalem. 7Det var när den babyloniske kungens här angrep Jerusalem och de städer i Juda som fanns kvar, Lakish och Aseka. Dessa var de enda befästa städer i Juda som ännu höll stånd.

Brott mot förbundet

8Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren sedan kung Sidkia hade slutit ett avtal med Jerusalems befolkning om att kungöra frigivning av slavarna. 9Var och en skulle frige sina hebreiska slavar, manliga som kvinnliga; ingen skulle hålla en judeisk landsman som slav. 10Alla som hade ingått avtalet, både stormännen och folket, rättade sig efter detta och frigav sina slavar och slavinnor. De höll dem inte längre som slavar utan gick med på att släppa dem fria. 11Men efteråt ändrade de sig och tog tillbaka de slavar och slavinnor som de hade frigett och tvingade dem att bli slavar igen. 12Då kom detta ord till Jeremia från Herren: 13Så säger Herren, Israels Gud: Jag slöt ett förbund med era fäder när jag förde dem ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Jag sade: 14Vart sjunde år skall var och en av er frige de hebreiska landsmän som har sålt sig till er; när de har tjänat er i sex år skall ni frige dem. Men era fäder lyssnade inte på mig, de lydde mig inte. 15Nyss ändrade ni er och gjorde det som är rätt i mina ögon när ni kungjorde frigivning av era landsmän och slöt ett avtal inför mig i det hus som mitt namn är utropat över. 16Men sedan har ni ändrat er igen och vanhelgat mitt namn. Alla har ni tagit tillbaka de slavar och slavinnor som ni skänkt friheten, ni har tvingat dem att åter bli era slavar. 17Därför säger Herren så: Ni har inte lytt mig. Ni har inte släppt era bröder och landsmän. Därför skall jag släppa lös svärd och pest och svält mot er, säger Herren, jag skall göra er till en skräckbild för alla riken på jorden. 18De män som har brutit mitt förbund och inte uppfyllt villkoren i det förbund de slöt inför mig skall jag behandla som kalven de högg mitt itu för att sedan gå fram mellan styckena. 19Stormännen i Juda och i Jerusalem, hovmännen och prästerna och hela folket i landet som gick fram mellan kalvens två delar, 20dem skall jag utlämna åt deras motståndare och dödsfiender, och deras lik skall bli till föda åt himlens fåglar och markens djur. 21Och kung Sidkia av Juda och hans stormän skall jag utlämna åt deras motståndare och dödsfiender, åt den babyloniske kungens här, som nu har dragit bort härifrån. 22Nu befaller jag dem, säger Herren, att återvända till denna stad. De skall angripa den, och de skall erövra den och bränna ner den, och städerna i Juda skall jag göra till en ödemark där ingen kan bo.

34:5 Sorg.

34:7 Aseka Ort ca 30 km västsydväst om Jerusalem. Lakish.

34:14 Vart sjunde år ... frige dem Se 2 Mos 21:1 ff.; 3 Mos 25:39 ff.; 5 Mos 15:12.

34:18 kalven ... styckena Se not till 1 Mos 15:9 ff. - Det hebreiska verbet för "sluta (ett förbund)" betyder egentligen "skära", "hugga", samma ord som används om "kalven de högg mitt itu".

34:21 har dragit bort härifrån Syftar troligen på att babylonierna avbröt belägringen av Jerusalem när en egyptisk här 588 f.Kr. närmade sig för att undsätta israeliterna; se 37:5. Efter att ha slagit tillbaka egypterna återupptog babylonierna belägringen.

Rekaviterna — ett föredöme

35 1Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, då Jojakim, Josias son, var kung över Juda: 2Gå till rekaviterna och tala med dem, ta med dem till Herrens hus, till en av kamrarna där och ge dem vin att dricka. 3Då tog jag med mig Jaasanja, son till Jeremia, son till Havassinja, och hans bröder, hans söner och alla de andra rekaviterna. 4Jag förde dem till Herrens hus, till den kammare som tillhörde sönerna till gudsmannen Hanan, Jigdaljas son, den som ligger intill stormännens kammare ovanför den som tillhörde tröskelväktaren Maaseja, Shallums son.

5Jag satte fram fyllda vinkrus och bägare för rekaviterna och uppmanade dem att dricka. 6Men de svarade: "Vi dricker inte vin. Vår förfader Jonadav, Rekavs son, har förbjudit oss det. Han sade: ’Ni och era efterkommande skall aldrig någonsin dricka vin. 7Ni skall inte bygga hus, ni skall inte så säd, och vingårdar skall ni inte anlägga eller äga. I tält skall ni bo i hela ert liv. Då får ni leva länge på den mark där ni nu bor.’ 8Och vi har åtlytt allt vad vår förfader Jonadav, Rekavs son, befallde oss: vi dricker aldrig vin, varken vi eller våra hustrur eller våra söner och döttrar. 9Vi bygger oss inga hus och vi äger varken vingårdar, åkrar eller säd. 10Vi bor i tält, vi gör lydigt allt vad vår förfader Jonadav befallde oss. 11Men när kung Nebukadnessar av Babylonien ryckte in i landet sade vi: ’Låt oss flytta till Jerusalem, undan kaldeernas och arameernas härar.’ Och så bosatte vi oss i Jerusalem."

12Herrens ord kom till Jeremia: 13Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Gå till männen i Juda och till invånarna i Jerusalem och säg till dem: Skall ni aldrig ta varning och lyda mina befallningar, säger Herren. 14Jonadav, Rekavs son, förbjöd sina efterkommande att dricka vin, och det förbudet iakttas än. Intill denna dag dricker de inte vin utan lyder sin förfaders befallning. Men när jag gång på gång har talat till er har ni inte velat lyda. 15Gång på gång har jag sänt mina tjänare profeterna till er och sagt: Lämna er onda väg och gör det goda! Följ inte andra gudar och tjäna dem inte, så skall ni få bo på den mark som jag gav åt er och åt era fäder. Men ni lydde inte, ni lyssnade inte på mig. 16Jonadavs, Rekavs sons, efterkommande iakttar sin förfaders befallning. Men detta folk har inte lyssnat på mig. 17Därför säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud: Allt det onda jag har hotat med skall jag låta drabba Juda och alla Jerusalems invånare. Jag talade till dem, och de lyssnade inte. Jag kallade på dem, och de svarade inte.

18Till rekaviterna sade Jeremia: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ni har lytt er förfader Jonadav, rättat er efter hans befallningar och gjort allt han ålagt er. 19Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud: Aldrig skall den dag komma då inte en ättling till Jonadav, Rekavs son, gör tjänst inför mig.

35:1 då Jojakim ... var kung 609‑598 f.Kr.

35:2 rekaviterna Rekaviterna har ofta betraktats som företrädare för en konservativ tradition som ville bevara nomadiska ideal och levnadsvanor och avvisade det kanaaneiska inflytande som israeliterna på olika områden utsatts för (se v. 6 ff.). Enligt en annan uppfattning var rekaviterna ett kringvandrande skrå av smeder. I 1 Krön 2:55 förknippas de med keniterna, en halvnomadisk stam i söder. Deras "förfader Jonadav, Rekavs son" (v. 6) omtalas i 2 Kung 10:15 ff. som följeslagare till Jehu vid utrotandet av baalsprofeterna.

35:4 tröskelväktaren Se not till 2 Kung 12:9.

Bokrullen med Jeremias profetior

36 1Under Jojakims, Josias sons, fjärde regeringsår i Juda kom detta ord till Jeremia från Herren: 2Tag en bokrulle och skriv ner allt vad jag har talat till dig om Israel och om Juda och om de andra folken från den dag jag först talade till dig på Josias tid intill denna dag. 3Kanske kommer alla i Juda att lämna sin onda väg när de får höra vilka olyckor jag tänker utsätta dem för. Då skall jag förlåta deras synd och skuld. - 4Jeremia kallade då till sig Baruk, Nerias son, och efter Jeremias diktamen skrev Baruk ner i en bokrulle allt vad Herren hade talat till honom.

5Jeremia gav Baruk detta uppdrag: "Själv är jag förhindrad att gå till Herrens hus. 6Men du skall gå dit, och ur den rulle du skrev efter min diktamen skall du läsa Herrens ord för folket som är i Herrens hus på fastedagen, liksom för alla som kommit dit från städerna i Juda. 7Kanske ber de då Herren om nåd och lämnar sin onda väg, ty stor är den vrede som Herren har hotat detta folk med." 8Och Baruk, Nerias son, gjorde som profeten Jeremia hade befallt honom: i Herrens hus läste han ur bokrullen Herrens ord. 9Under Jojakims, Josias sons, femte regeringsår i Juda, i nionde månaden, samlades alla Jerusalems invånare och alla som kom från städerna i Juda till en fasta inför Herren i Jerusalem. 10Ur bokrullen läste Baruk då upp Jeremias ord för allt folket i Herrens hus; det skedde i den kammare som tillhörde sekreteraren Gemarja, Shafans son, vid den övre förgården, nära ingången till den nya porten till Herrens hus.

11När Mika, son till Gemarja, son till Shafan, hörde Herrens ord läsas upp ur bokrullen 12gick han ner till kungens palats, till sekreterarens kammare. Där satt alla stormännen: sekreteraren Elishama, Delaja, Shemajas son, Elnatan, Akbors son, Gemarja, Shafans son, Sidkia, Hananjas son, och de andra stormännen. 13För dem berättade Mika allt han hade hört Baruk läsa ur bokrullen inför folket.

14Stormännen sände då Jehudi, son till Netanja, son till Shelemja, son till Kushi, för att säga till Baruk: "Tag rullen du läste ur för folket och kom hit!" Och Baruk, Nerias son, tog rullen och gick till dem. 15"Sätt dig ner och läs den för oss", bad de honom, och Baruk läste för dem. 16När de fick höra vad som stod där såg de förskräckta på varandra och sade: "Det här måste vi tala om för kungen!" 17Och de frågade Baruk: "Tala nu om för oss: hur kom det sig att du skrev ner allt detta?" 18Baruk svarade: "Jeremia dikterade det för mig, och jag skrev ner det med bläck i bokrullen." 19Stormännen sade till Baruk: "Gå och göm er, du och Jeremia, och låt ingen få veta var ni finns!" 20De lämnade rullen i förvar i sekreteraren Elishamas kammare och gick till kungen på borggården och berättade allt för honom.

Jojakim bränner upp bokrullen

21Kungen skickade då Jehudi efter rullen, och han hämtade den i sekreteraren Elishamas kammare. Sedan läste Jehudi upp den för kungen och för alla stormännen i hans uppvaktning. 22Eftersom det var den nionde månaden var kungen i vinterhuset, och elden brann i kolpannan framför honom. 23När Jehudi hade läst tre eller fyra spalter skar kungen av dem med skrivarkniven och kastade dem i den brinnande kolpannan, tills hela rullen hade bränts upp. 24Varken kungen eller hans män blev förfärade när de hörde det som lästes upp, de rev inte sönder sina kläder. 25Och trots att Elnatan och Delaja och Gemarja vädjade till kungen att inte bränna upp rullen, lyssnade han inte på dem. 26Kungen gav prins Jerachmeel, Seraja, Asriels son, och Shelemja, Avdeels son, order att gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men Herren hade gömt dem.

Den nya bokrullen

27Sedan kungen hade bränt upp rullen med allt vad Baruk hade skrivit efter Jeremias diktamen kom Herrens ord till Jeremia: 28Tag en ny rulle, och skriv ner allt det som stod i den första rullen, den som kung Jojakim av Juda brände upp. 29Och till kung Jojakim av Juda skall du säga: Så säger Herren: Du brände upp rullen och sade: "Hur kan du skriva att den babyloniske kungen skall komma och ödelägga det här landet och utrota både människor och djur?" 30Därför säger Herren så om kung Jojakim av Juda: Aldrig skall en ättling till honom sitta på Davids tron. Hans lik skall ligga utslängt i dagens hetta och nattens köld. 31Och jag skall straffa honom och hans ättlingar och hans hov för deras synd. Allt det onda som jag hotat dem med skall jag låta drabba dem och invånarna i Jerusalem och männen i Juda, ty de har inte lyssnat.

32Jeremia tog då en ny rulle och gav den till skrivaren Baruk, Nerias son. Och efter Jeremias diktamen skrev han ner allt det som stått i den bokrulle som kung Jojakim av Juda brände upp. Dessutom tillfogades mycket annat av samma slag.

36:1 Jojakims ... fjärde regeringsår 605 f.Kr.

36:2 på Josias tid Se not till 3:6.

36:6 fastedagen Fasta kunde utlysas då nöd och faror hotade. Vid ett sådant tillfälle kunde profeten räkna med många åhörare.

36:9 Jojakims ... femte regeringsår ... nionde månaden December 604 f.Kr.

36:24 Troligen en medveten kontrast till skildringen i 2 Kung 22:8 ff., där Jojakims fromme far, kung Josia, river sönder sina kläder när han får veta vad som står i bokrullen som man funnit i templet.

Hotet mot Jerusalem

37 1Sidkia, Josias son, efterträdde Konja, Jojakims son, på tronen. Det var kung Nebukadnessar av Babylonien som gjorde honom till kung över Juda. 2Varken han eller hans hov eller folket i landet lyssnade till de ord Herren hade talat genom profeten Jeremia.

3Kung Sidkia sände Jukal, Shelemjas son, och prästen Sefanja, Maasejas son, till profeten Jeremia med uppmaningen: "Be för oss till Herren, vår Gud!" 4Jeremia kunde då röra sig fritt bland folket; han hade ännu inte satts i fängelse. 5Faraos här hade marscherat upp från Egypten, och när kaldeerna, som belägrade Jerusalem, fått rapport om detta hade de dragit sig tillbaka från staden. 6Då kom Herrens ord till profeten Jeremia: 7Så säger Herren, Israels Gud: Ni skall svara kungen av Juda, som har sänt er till mig för att få besked: Faraos här, som ryckt ut för att undsätta er, kommer att återvända hem till Egypten. 8Kaldeerna skall komma tillbaka. De skall angripa denna stad, de skall erövra den och bränna ner den. 9Så säger Herren: Intala er inte att kaldeerna kommer att dra bort från er. Det kommer de inte att göra. 10Även om ni besegrade hela den kaldeiska här som strider mot er, så att bara några sårade låg kvar i sina tält, så skulle dessa resa sig och bränna ner denna stad.

Jeremia fängslas

11När kaldeerna inför hotet från faraos här hade dragit sig tillbaka från Jerusalem 12tänkte Jeremia lämna staden och bege sig till Benjamins område för att dela ett arv med sina släktingar där. 13Men när han kom till Benjaminporten stod där som vakthavande befäl en man som hette Jiria, son till Shelemja, son till Hananja. Han grep profeten Jeremia och sade: "Du tänker gå över till kaldeerna!" 14Jeremia svarade: "Det är lögn! Jag tänker inte gå över till kaldeerna." Men Jiria brydde sig inte om vad Jeremia sade utan grep honom och förde honom till stormännen. 15Stormännen blev rasande på Jeremia, de lät prygla honom och satte honom i häkte i sekreteraren Jonatans hus, som hade gjorts till fängelse. 16Så hamnade Jeremia i fängelsehålan, i valven, och där fick han sitta länge.

17Men kung Sidkia lät hämta honom och frågade i hemlighet ut honom i sitt palats. "Har det kommit något ord från Herren?" sade kungen. "Ja", svarade Jeremia, "du skall falla i den babyloniske kungens händer." 18Och Jeremia frågade kung Sidkia: "Vad har jag gjort dig och dina män och detta folk för ont, eftersom ni har satt mig i fängelse? 19Och var är de nu, era profeter som profeterade för er att den babyloniske kungen inte skulle angripa er och detta land? 20Nu ber jag dig att lyssna till mig, min herre och konung: jag bönfaller dig att inte skicka mig tillbaka till sekreteraren Jonatans hus. Låt mig inte dö där." 21Då befallde kung Sidkia att Jeremia skulle förpassas till vaktgården. Där fick han en brödkaka om dagen från bagarnas gata, så länge det fanns bröd kvar i staden. Och Jeremia fick stanna på vaktgården.

37:5 belägrade Jerusalem 588 f.Kr. Jfr not till 39:1.

37:12 för att dela ett arv med sina släktingar där Grundtextens innebörd osäker.

37:13 Benjaminporten Se not till 20:2.

Jeremia i brunnen

38 1Shefatja, Mattans son, Gedalja, Pashchurs son, Jukal, Shelemjas son, och Pashchur, Malkias son, hörde vad Jeremia sade till folket: 2Så säger Herren: Den som stannar kvar i denna stad skall dö genom svärd och svält och pest. Men den som går över till kaldeerna, han kommer undan med livet, han får leva. 3Så säger Herren: Denna stad skall falla i händerna på den babyloniske kungens här, och han skall inta den. 4Då sade stormännen till kungen: "Den mannen måste dö, för han sprider modlöshet bland soldaterna som är kvar här i staden och bland hela befolkningen när han talar till dem som han gör. Den mannen strävar inte efter folkets väl utan efter dess olycka." 5Kung Sidkia svarade: "Ni får göra som ni vill med honom." Kungen var maktlös mot dem. 6Då tog de Jeremia och kastade honom i prins Malkias brunn på vaktgården. De firade ner Jeremia med rep. I brunnen fanns inget vatten, bara gyttja, och Jeremia sjönk ner i gyttjan.

7Nubiern Eved-Melek, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen. Kungen satt då i Benjaminporten, 8och Eved-Melek lämnade kungapalatset för att gå och tala med kungen: 9"Min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden."

10Kungen gav då nubiern Eved-Melek denna befallning: "Ta med dig tre män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör." 11Eved-Melek tog med sig männen till klädkammaren i kungapalatsets förråd. Där hämtade de trasor av gamla utslitna kläder och firade ner dem till Jeremia i brunnen med rep. 12Nubiern Eved-Melek ropade till Jeremia: "Lägg klädtrasorna i armhålorna, under repen!" Jeremia gjorde så, 13och de drog upp honom med repen ur brunnen. Men Jeremia måste stanna på vaktgården.

Sidkia och Jeremia

14Kung Sidkia skickade efter profeten Jeremia och lät hämta honom till sig vid tredje ingången till Herrens hus. Och kungen sade till Jeremia: "Jag vill fråga dig en sak, dölj ingenting för mig." 15Jeremia svarade Sidkia: "Talar jag om något för dig kommer du säkert att döda mig, och ger jag dig ett råd kommer du inte att lyssna." 16Då gav kung Sidkia i hemlighet Jeremia ett löfte och svor: "Så sant Herren lever, han som skänkt oss detta liv: jag skall inte döda dig eller utlämna dig till dem som är ute efter ditt liv." 17Jeremia sade till Sidkia: "Så säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud: Om du ger dig åt den babyloniske kungens befälhavare skall du få leva, och denna stad skall inte brännas ner; du och din familj skall få leva. 18Men om du inte ger dig åt den babyloniske kungens befälhavare skall denna stad falla i kaldeernas händer, och de skall bränna ner den. Och du själv skall inte komma undan." 19Kung Sidkia sade till Jeremia: "Jag är rädd för de judeer som har gått över till kaldeerna, att jag skall bli utlämnad till dem och att de skall misshandla mig." 20Jeremia svarade: "Det kommer inte att ske. Lyssna nu till Herrens röst, till vad jag har att säga dig, så skall allt gå dig väl och du skall få leva. 21Men om du vägrar att ge dig, så är detta vad Herren har uppenbarat för mig: 22Alla kvinnor som är kvar i judakungens palats skall föras ut till den babyloniske kungens befälhavare, och de skall klaga:

Dina vänner har förlett dig
och fått makt över dig.
När dina fötter sjunkit ner i dyn
vänder de dig ryggen.

23Alla dina kvinnor och dina barn skall föras ut till kaldeerna, och själv skall du inte komma undan. Du skall bli den babyloniske kungens fånge, och denna stad skall brännas ner."

24Sidkia sade till Jeremia: "Röj inte vårt samtal för någon, då riskerar du livet. 25Om stormännen får reda på att jag har talat med dig kommer de till dig och säger: Berätta för oss vad du sade till kungen, dölj inget för oss, för då dödar vi dig! Berätta också vad kungen sade till dig! 26Då skall du svara dem: Jag bönföll kungen att han inte skulle skicka tillbaka mig till Jonatans hus för att dö där."

27Alla stormännen kom till Jeremia och frågade ut honom, men han svarade så som kungen hade befallt. Då lämnade de honom i fred, eftersom ingen hade hört vad som sagts. 28Så fick Jeremia stanna på vaktgården ända till dess Jerusalem blev intaget.

38:7 Nubiern Kush.

38:10 tre Med en hebreisk handskrift (Text); MT har "trettio".

38:22 Den klagosång som citeras här påminner om psaltarpsalmer som talar om opålitliga vänner (Ps 41:10) och om att sjunka ner i dyn (Ps 69:15).

Jerusalems fall och Jeremias frigivning

När Jerusalem var intaget - 39 1under kung Sidkias nionde regeringsår i Juda, i tionde månaden, hade den babyloniske kungen Nebukadnessar och hela hans här kommit och belägrat Jerusalem, 2och under Sidkias elfte regeringsår, på nionde dagen i fjärde månaden, hade staden stormats - 3då kom den babyloniske kungens alla befälhavare och slog sig ner i Mittporten: det var fältmarskalken Nergalsareser, hovmarskalken Nebusarsekim, generalen Nergalsareser och den babyloniske kungens alla övriga befälhavare. 4När kung Sidkia av Juda och hans soldater fick se dem flydde de, och under natten lämnade de staden genom den kungliga trädgården och en port mellan de båda murarna. Kungen tog vägen mot Jordandalen, 5men den kaldeiska hären förföljde dem och hann upp Sidkia i öknen vid Jeriko. De grep honom och förde honom till Nebukadnessar, den babyloniske kungen, i Rivla i Hamat, och där rannsakades han. 6Den babyloniske kungen lät i Rivla avrätta Sidkias söner inför hans ögon. Alla förnäma män i Juda lät den babyloniske kungen också avrätta. 7Därefter lät han sticka ut ögonen på Sidkia. Han slog honom i bojor och förde honom till Babylon. 8Kungens palats och invånarnas hus brände kaldeerna ner, och de rev ner Jerusalems murar. 9De soldater som var kvar i staden och de som deserterat fördes bort till Babylonien av gardesbefälhavaren Nebusaradan, liksom de kvarvarande hantverkarna. 10Endast några av de fattigaste, som ingenting ägde, lämnade gardesbefälhavaren Nebusaradan kvar i Juda; samtidigt gav han dem vingårdar och åkrar.

11Nebukadnessar, kungen av Babylonien, gav gardesbefälhavaren Nebusaradan följande befallning i fråga om Jeremia: 12"Ta hand om honom och vaka över honom. Gör honom inget ont, låt honom få vad han önskar." 13Gardesbefälhavaren Nebusaradan, hovmarskalken Nebushasban, generalen Nergalsareser och den babyloniske kungens alla övriga befälhavare 14lät då hämta Jeremia från vaktgården. De överlämnade honom till Gedalja, son till Achikam, Shafans son, för att denne skulle föra honom hem. Så fick han bo bland folket.

15Till Jeremia kom Herrens ord, medan han satt inspärrad på vaktgården: 16Gå till nubiern Eved-Melek och säg: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag skall låta mina ord mot denna stad gå i uppfyllelse, jag skall bringa den olycka och inte lycka, och det skall ske i din åsyn den dagen. 17Men dig skall jag rädda den dagen, säger Herren. Du skall inte falla i händerna på dem du fruktar, 18utan jag skall låta dig komma undan. Du skall inte falla för svärdet, du skall komma undan med livet därför att du har förtröstat på mig, säger Herren.

39:1 f. Tidsangivelsen avbryter meningen, som fortsätter i v. 3. Den har troligen infogats i efterhand och är huvudsakligen tagen från 2 Kung 25:1 ff. (=Jer 52:4 ff.). Förmodligen är texten även i andra avseenden i olag; möjligen hör v. 3 ursprungligen samman med v. 14 (v. 4‑13 saknas i Septuaginta).

39:1 Sidkias nionde regeringsår ... tionde månaden Januari 588 f.Kr.

39:2 Sidkias elfte regeringsår ... fjärde månaden Juli 587 f.Kr.

39:3 Mittporten Nämns bara här i GT; dess läge är okänt.

39:3 Den exakta innebörden av de babyloniska titlarna är okänd.

39:5 Rivla i Hamat Stad i det nuvarande Syrien (Hamat) vid floden Orontes, där härvägarna från Mesopotamien och Egypten möttes. Nebukadnessar hade sitt högkvarter där.

39:9 de kvarvarande hantverkarna Rättelse (jfr 52:15); MT har "det kvarvarande folket".

39:14 föra honom hem Till vems hem Jeremia skulle föras, sitt eget eller Gedaljas, framgår inte. Annan tolkning "föra honom till huset", dvs. till någon babylonisk administrationsbyggnad.

Jeremia och ståthållaren Gedalja

40 1Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren sedan gardesbefälhavaren Nebusaradan hade släppt honom fri i Rama; han hade låtit hämta Jeremia, som fjättrad i bojor befann sig bland de fångar från Jerusalem och Juda som skulle deporteras till Babylonien.

2När gardesbefälhavaren hade hämtat Jeremia sade han till honom: "Herren, din Gud, har hotat denna plats med olycka, 3och det hotet har Herren nu verkställt. Ni syndade mot Herren och lyssnade inte till honom. Därför har detta drabbat er. 4Nu befriar jag dig från bojorna du bär. Vill du följa med mig till Babylonien, så gör det. Jag skall beskydda dig. Vill du inte följa med mig till Babylonien, så behöver du inte. Hela landet ligger öppet för dig 5om du föredrar att stanna. Du kan vända tillbaka till Gedalja, son till Achikam, Shafans son, som den babyloniske kungen har gjort till ståthållare över städerna i Juda, och stanna hos honom och folket där, eller också kan du gå vart du vill." Gardesbefälhavaren gav Jeremia färdkost och en gåva och lät honom gå. 6Jeremia begav sig till Gedalja, Achikams son, i Mispa och stannade hos honom och dem som var kvar i landet.

7Befälhavarna för trupperna på landsbygden och deras män fick höra att den babyloniske kungen hade gjort Gedalja, Achikams son, till ståthållare i landet och gett honom ansvaret för män, kvinnor och barn, de fattiga som inte hade förts bort till Babylonien. 8De begav sig då med sina män till Gedalja i Mispa. Det var Ismael, Netanjas son, Jochanan och Jonatan, Kareachs söner, Seraja, Tanchumets son, sönerna till Ofaj från Netofa och Jesanja, son till en man från Maaka. 9Gedalja, son till Achikam, Shafans son, gav dem alla sitt ord på att de utan fruktan kunde underkasta sig kaldeerna. "Stanna här i landet och tjäna den babyloniske kungen", sade han. "Då går det er väl. 10Jag tänker själv stanna i Mispa för att stå till tjänst åt de kaldeer som kommer till oss. Lägg upp förråd av vin och frukt och olja, och stanna i de städer ni tagit i besittning." 11Också alla de judeer som befann sig i Moab eller hos ammoniterna, i Edom eller i andra länder fick höra att den babyloniske kungen hade låtit några av judeerna bli kvar i Juda och att han hade gjort Gedalja, son till Achikam, Shafans son, till ståthållare över dem. 12Alla dessa judeer återvände då från de platser dit de skingrats och kom till Juda, till Gedalja i Mispa. De samlade stora mängder vin och frukt.

Mordet på Gedalja

13Jochanan, Kareachs son, och befälhavarna för trupperna på landsbygden kom till Gedalja i Mispa, 14och de sade till honom: "Du vet väl att ammoniternas kung Baalis har sänt Ismael, Netanjas son, för att mörda dig?" Men Gedalja, Achikams son, trodde dem inte. 15Jochanan, Kareachs son, sade då i hemlighet till Gedalja: "Låt mig gå och döda Ismael, Netanjas son! Ingen kommer att få veta något. Annars dödar han dig, och då skingras alla de judeer som har samlats kring dig, och det som är kvar av Juda går under." 16Men Gedalja, Achikams son, svarade honom: "Nej, gör inte det! Vad du säger om Ismael är inte sant."

40:1 Rama Se not till 31:15.

40:4-5 Rättelse; MT delvis obegriplig och troligen skadad.

40:6 Mispa.

40:7 trupperna på landsbygden Tydligen spridda judeiska enheter som lyckats undkomma babylonierna. Jfr 52:8.

40:11 Moab. Ammon. Edom.

41 1I den sjunde månaden kom Ismael, son till Netanja, Elishamas son, en man av kunglig börd, med tio man till Gedalja, Achikams son, i Mispa. Medan de åt tillsammans 2reste sig Ismael, Netanjas son, och hans tio män och stack med sina svärd ner Gedalja, son till Achikam, Shafans son, som den babyloniske kungen hade gjort till ståthållare i landet. 3Ismael mördade också alla de judeer som var hos honom, hos Gedalja, i Mispa, liksom de kaldeiska soldater som befann sig där.

4Dagen efter mordet på Gedalja, innan det ännu blivit känt, 5kom åttio män från Shekem, Shilo och Samaria. De hade rakat av sig skägget, rivit sönder kläderna och ristat sig blodiga. Med sig hade de matoffer och rökelse som de skulle frambära i Herrens hus. 6Ismael, Netanjas son, gick dem till mötes utanför Mispa, och han grät där han gick. När han mötte dem sade han: "Kom med till Gedalja, Achikams son!" 7Men när de kom in i staden slog Ismael, Netanjas son, och hans män ihjäl dem och kastade dem i en brunn. 8Men bland dem fanns tio män som sade till Ismael: "Döda oss inte! Vi har gömt undan förråd av vete och korn, olja och honung ute på landet." Då hejdade han sig och lät bli att döda dem med de andra. 9Brunnen där Ismael kastade liken av de män han huggit ner var den stora brunn som kung Asa hade låtit gräva inför hotet från Basha, Israels kung. Den fyllde nu Ismael, Netanjas son, med dräpta män. 10Ismael tillfångatog resten av folket som befann sig i Mispa, kungadöttrarna och alla de andra som blivit kvar där, och över vilka gardesbefälhavaren Nebusaradan hade gjort Gedalja, Achikams son, till ståthållare. Ismael, Netanjas son, tog dem till fånga och bröt upp för att bege sig till ammoniterna.

11Jochanan, Kareachs son, och befälhavarna som var hos honom fick höra om det illdåd som Ismael, Netanjas son, hade begått. 12De drog ut med alla sina män för att kämpa mot Ismael, Netanjas son, och de träffade på honom vid den stora dammen i Givon. 13När de som var hos Ismael fick se Jochanan, Kareachs son, och de andra befälhavarna blev de glada. 14Alla de som Ismael hade fört bort som fångar från Mispa slöt sig nu till Jochanan, Kareachs son. 15Ismael, Netanjas son, lyckades tillsammans med åtta man undkomma Jochanan och begav sig till ammoniterna.

Judeerna flyr till Egypten trots Jeremias varningar

16Jochanan, Kareachs son, och befälhavarna som var hos honom tog med sig resten av folket, alla som Ismael, Netanjas son, hade fört bort från Mispa som fångar, efter att ha mördat Gedalja, Achikams son: soldater och kvinnor och barn och hovmän som han hade hämtat tillbaka från Givon. 17De gav sig av, och i Gerut Kimham nära Betlehem stannade de för att sedan fortsätta till Egypten, 18undan kaldeerna. De var rädda för dem, eftersom Ismael, Netanjas son, hade mördat Gedalja, Achikams son, som den babyloniske kungen hade gjort till ståthållare i landet.

41:5 Shekem. Shilo. Samaria. Pilgrimerna kom från dessa viktiga kultorter i det tidigare Nordriket för att fira gudstjänst i Jerusalem, där någon form av offer tycks ha förekommit även efter templets förstöring 587 f.Kr.

41:5 rakat ... blodiga Sorg.

41:9 var den stora brunn Med Septuaginta; MT har "genom Gedalja".

41:9 Asa Kung i Juda 913‑873 f.Kr. Basha Kung i Israel 900‑877 f.Kr.

41:10 kungadöttrarna Sidkias döttrar hade tydligen undgått sönernas öde; jfr 39:6; 52:10.

41:12 Givon.

42 1Alla befälhavarna, bland dem Jochanan, Kareachs son, och Asarja, Hoshajas son, och hela folket, från den störste till den minste, 2vände sig till profeten Jeremia och sade: "Vi bönfaller dig att be till Herren, din Gud, för alla oss som finns kvar. Vi var många, men som du själv ser är vi bara några få kvar. 3Be Herren, din Gud, att tala om för oss vart vi skall gå och vad vi skall göra." 4Profeten Jeremia svarade dem: "Ja, jag skall göra som ni har sagt och be till Herren, er Gud, och allt vad Herren svarar skall jag berätta för er. Jag skall inte förtiga något." 5Då sade de till Jeremia: "Herren är vårt vittne. Vi lovar att rätta oss efter det besked Herren, din Gud, sänder oss genom dig. 6Det må vara bra eller dåligt, vi skall lyda Herren, vår Gud, som vi sänder dig till. Så skall det gå oss väl när vi lyder Herren, vår Gud."

7Efter tio dagar kom Herrens ord till Jeremia. 8Då kallade han till sig Jochanan, Kareachs son, och befälhavarna som var hos honom och hela folket, från den störste till den minste, 9och sade till dem: "Så säger Herren, Israels Gud, som ni sände mig till med era böner: 10Om ni stannar kvar här i landet skall jag bygga upp er, inte riva ner er. Jag skall plantera er, inte rycka upp er. Ty jag ångrar det onda jag utsatt er för. 11Var inte rädda för den babyloniske kungen, som ni nu fruktar. Var inte rädda för honom, säger Herren, ty jag är med er, jag skall hjälpa er och befria er ur hans våld. 12Jag skall visa er barmhärtighet och göra honom barmhärtig mot er, så att han låter er bo kvar i ert land. 13Men kanske vill ni inte lyda Herren, er Gud, utan säger: ’Vi vill inte bo kvar i detta land, 14nej, vi vill bege oss till Egypten. Där slipper vi krig och hornsignaler och slipper hungra efter bröd. Där vill vi bo.’ 15Därför måste ni nu höra Herrens ord, ni som är kvar av Juda: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Om ni beslutar er för att bege er till Egypten och bosätta er där 16skall svärdet som ni fruktar hinna upp er i Egypten, och svälten som ni ängslas för skall förfölja er till Egypten, och där skall ni dö. 17Alla de som beslutar sig för att bege sig till Egypten och bosätta sig där skall dö genom svärd och svält och pest. Ingen av dem skall undkomma och överleva den olycka jag låter drabba dem. 18Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Så som min vrede och mitt raseri vällde ut över Jerusalems invånare, så skall min vrede välla ut över er, om ni beger er till Egypten. Ni skall bli till en förbannelse och en svordom och utsättas för ödeläggelse och hån, och ni skall aldrig återse denna plats. 19Herren har talat till er som är kvar av Juda: Bege er inte till Egypten! - Kom ihåg att jag har varnat er i dag. 20Ni gör ett misstag som kommer att kosta er livet. Ni har själva sänt mig till Herren, er Gud, och sagt: ’Be för oss till Herren, vår Gud, och tala om allt vad han säger, så skall vi rätta oss efter det.’ 21I dag har jag talat om det för er. Men ni lyssnar inte till Herren, er Gud, och till det han har sänt mig att säga till er. 22Nu kan ni vara förvissade om att ni skall dö genom svärd och svält och pest på den plats där ni så gärna vill bosätta er."

42:1 Asarja Med Septuaginta; MT har "Jesanja".

42:18 bli till en förbannelse Dvs. användas i förbannelser som exempel på fruktansvärd olycka; jfr 29:22.

43 1När Jeremia hade avslutat sitt tal till folket och framfört allt vad Herren, deras Gud, hade sänt honom att säga, 2var Asarja, Hoshajas son, och Jochanan, Kareachs son, och alla de andra fräcka nog att svara honom: "Du ljuger! Herren, vår Gud, har inte sänt dig att varna oss för att bege oss till Egypten och bosätta oss där. 3Det är Baruk, Nerias son, som har hetsat dig mot oss, för att vi skall bli utlämnade åt kaldeerna och dödade eller deporterade till Babylonien." 4Varken Jochanan, Kareachs son, eller befälhavarna eller folket ville lyssna till Herren och stanna kvar i Juda. 5I stället tog Jochanan, Kareachs son, och befälhavarna med sig alla av Juda som var kvar: de som hade återvänt från de folk till vilka de skingrats och bosatt sig i Juda, 6män, kvinnor och barn, och kungadöttrarna och alla de som gardesbefälhavaren Nebusaradan hade lämnat kvar hos Gedalja, son till Achikam, Shafans son, däribland profeten Jeremia och Baruk, Nerias son. 7De begav sig till Egypten, eftersom de inte lyssnade till Herren. Så kom de till Tachpanches.

Profetia om Nebukadnessars erövring av Egypten

8Herrens ord kom till Jeremia i Tachpanches: 9Tag några stora stenar och göm dem i jordgolvet vid ingången till faraos palats i Tachpanches. Gör detta i några judeiska mäns åsyn. 10Säg till dem: Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Se, jag skall hämta hit min tjänare, Nebukadnessar, kungen av Babylonien, och han skall ställa sin tron ovanpå de stenar som jag gömmer här, och han skall breda ut sin tronmatta över dem. 11Han skall komma och besegra Egypten och utlämna

till pesten dem som hör pesten till,
till fångenskapen dem som hör fångenskapen till,
till svärdet dem som hör svärdet till.

12Han skall sätta eld på de egyptiska gudarnas tempel och bränna ner dem och föra bort gudarna. Han skall rensa Egypten som en herde rensar sina kläder från löss. Sedan skall han obesegrad dra bort därifrån. 13Han skall krossa stoderna i Bet-Shemesh i Egypten, och de egyptiska gudarnas tempel skall han bränna ner.

43:6 kungadöttrarna Se not till 41:10.

43:7 Tachpanches Se not till 44:1.

43:9 jordgolvet Det hebreiska ordets betydelse osäker.

43:13 Bet-Shemesh Hebreiska uttryck som betyder "Solhuset", "Soltemplet" och som i Septuaginta återgetts med "Heliopolis" ("Solstaden"), stad ca 8 km nordost om det nuvarande Kairo. Orden "i Egypten" avser att förhindra en förväxling med Bet-Shemesh i Juda; jfr not till Dom 13:24.

Strafftal till judeerna i Egypten

44 1Detta är det ord som kom till Jeremia om de judeer som bodde i Egypten, i Migdol, Tachpanches, Memfis och i Patros område: 2Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ni har sett den olycka jag har låtit drabba Jerusalem och alla städerna i Juda. Nu ligger de i ruiner. Ingen bor där. 3Detta har skett på grund av allt det onda de gjorde när de väckte min vrede genom att tända offereld åt andra gudar och dyrka dem, gudar som var okända både för dem och för er och era fäder. 4Gång på gång har jag sänt mina tjänare profeterna till er för att säga: "Upphör med dessa vidrigheter, som jag avskyr!" 5Men de ville inte lyssna, inte höra på; de vände inte om från sin ondska och slutade inte att tända offereld åt andra gudar. 6Då vällde min vrede och mitt raseri fram och flammade mot Judas städer och mot Jerusalems gator, så att de blev ödelagda och ligger i ruiner än i dag.

7Och nu säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud: Varför drar ni olycka över er själva? Ni utrotar män och kvinnor, barn och spädbarn ur Juda, så att ingen enda av er blir kvar. 8Ni väcker min vrede med det ni gör, ni tänder offereld åt andra gudar i Egypten, där ni har bosatt er. Därför skall ni utrotas, därför skall ni bli till en förbannelse och utsättas för hån av alla jordens folk. 9Har ni glömt allt ont som era fäder har gjort, allt ont som Judas kungar och deras hustrur, som ni själva och era hustrur har gjort i Juda och på Jerusalems gator? 10Intill denna dag har ni inte visat någon förkrosselse eller fruktan, ni har inte följt min lag och mina stadgar, som jag förelagt er och era fäder. 11Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag vänder mig mot er för att bringa er olycka och för att utrota hela Juda. 12Jag skall ta itu med dem som är kvar av Juda, dem som beslutat sig för att bege sig till Egypten och bosätta sig där. De skall alla gå under i Egypten. De skall falla för svärd och förgås av svält. Från den störste till den minste skall de gå under. Genom svärd och svält skall de dö, och de skall bli till en förbannelse och en svordom och utsättas för ödeläggelse och hån. 13Jag skall straffa dem som bor i Egypten, så som jag straffade Jerusalem, med svärd och svält och pest. 14Ingen skall bli räddad, ingen skall överleva av dem som är kvar av Juda, av dem som kom till Egypten för att bosätta sig där. Ingen skall återvända till Juda, dit de längtar tillbaka och där de vill leva. Ingen skall återvända, utom några få som blir räddade.

15Då fick Jeremia detta svar av männen, som kände till att deras hustrur tände offereld åt andra gudar, och av den stora skara kvinnor som samlats där, alla som bodde i Patros i Egypten: 16"Det ord du har talat till oss i Herrens namn tänker vi inte lyda. 17Vi tänker göra som vi har sagt: tända offereld åt Himladrottningen och utgjuta dryckesoffer åt henne så som vi gjorde förr, vi och våra fäder, våra kungar och stormän, i Judas städer och på Jerusalems gator. Då kunde vi äta oss mätta, vi hade det bra och drabbades inte av någon olycka. 18Men sedan vi slutade med att tända offereld åt Himladrottningen och utgjuta dryckesoffer åt henne har vi lidit brist på allt, och vi har fallit offer för svärd och för svält." 19Och kvinnorna sade: "Vi tänder offereld åt Himladrottningen och utgjuter dryckesoffer åt henne, och det är med våra mäns samtycke som vi bakar offerkakor med hennes bild och utgjuter dryckesoffer åt henne."

20Jeremia sade till folket, till männen och kvinnorna, alla som hade gett honom detta svar: 21"De offereldar ni tände i Judas städer och på Jerusalems gator, ni själva och era fäder, era kungar och era stormän och folket i landet, dem har Herren kommit ihåg, han har inte glömt dem. 22Herren kunde inte längre uthärda era onda gärningar och era vidriga bruk, och därför blev ert land lagt i ruiner. Det utsattes för ödeläggelse och blev till en förbannelse; ingen kan bo där mer - så som nu har skett. 23Eftersom ni tände offereld och syndade mot Herren, inte lyssnade till honom och inte följde hans lag och hans stadgar och befallningar, har denna olycka drabbat er, så som nu har skett."

24Jeremia sade till hela folket och till alla kvinnorna: "Hör Herrens ord, alla ni av Judas folk som är i Egypten: 25Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ni kvinnor har nu i handling bekräftat era egna ord: ’Vi tänker hålla våra löften att tända offereld åt Himladrottningen och utgjuta dryckesoffer åt henne.’ Så infria då era löften, förrätta era dryckesoffer! 26Hör därför Herrens ord, alla ni av Juda folk som bor i Egypten: Jag svär vid mitt höga namn, säger Herren, att ingen judeisk man någonstans i Egypten hädanefter skall nämna mitt namn, ingen skall säga ’Så sant Herren Gud lever’. 27Jag vakar över dem för att bringa dem olycka och inte lycka. Alla judeiska män i Egypten skall falla offer för svärd och för svält tills alla är borta. 28Endast några få som undkommer svärdet skall återvända från Egypten till Juda. Så skall alla som är kvar av Juda, de som begett sig till Egypten för att bosätta sig där, inse vems ord som går i uppfyllelse, mitt eller deras. 29Och detta är det tecken jag ger er, säger Herren, tecknet på att jag skall straffa er på denna plats, för att ni skall inse att mina hotelser mot er skall förverkligas: 30Så säger Herren: Jag skall utlämna farao Hofra, kungen av Egypten, åt hans motståndare och dödsfiender, så som jag utlämnade Sidkia, kungen av Juda, åt kung Nebukadnessar av Babylonien, hans motståndare och dödsfiende."

44:1 Migdol, Tachpanches Städer i nordöstra Nildeltat. Memfis Stad ca 20 km söder om det nuvarande Kairo. Patros område Övre, dvs. södra, Egypten.

44:8 bli till en förbannelse Se not till 42:18.

44:17 Himladrottningen Se not till 7:18.

44:19 Och kvinnorna sade Med Septuaginta-handskrifter; orden saknas i MT.

44:30 farao Hofra Egyptisk kung, som regerade 589‑570 f.Kr. och dödades i samband med ett uppror.

Ett budskap till Baruk

45 1Detta är vad profeten Jeremia talade till Baruk, Nerias son, han som på Jeremias diktamen skrev ner hans ord i en bokrulle under judakungen Jojakims, Josias sons, fjärde regeringsår. 2Jeremia sade: "Så säger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk: 3Du säger: ’Ve mig, Herren lägger ny smärta till min plåga! Jag är matt av mitt suckande, jag finner ingen ro.’ 4Ge honom detta svar: Så säger Herren: Vad jag byggt upp bryter jag ner, och vad jag planterat rycker jag upp. Detta gäller hela jorden. 5Begär du något stort för egen räkning? Gör inte det! Jag låter olycka drabba allt levande, säger Herren. Men jag skall låta dig komma undan med livet, vart du än beger dig."

45:1 Jojakims ... fjärde regeringsår 605 f.Kr.

45:4 Detta gäller hela jorden Grundtextens innebörd osäker.

Dom över Egypten

46 1Detta är Herrens ord till profeten Jeremia om folken.

2Om Egypten.

Mot den egyptiske kungen farao Nekos här, som stod vid floden Eufrat, vid Karkemish, och som besegrades av den babyloniske kungen Nebukadnessar under Jojakims, Josias sons, fjärde regeringsår i Juda.

3Gör sköldarna redo,
ryck fram till strid!
4Spänn för hästarna!
Ryttare, sitt upp!
Ställ upp i hjälm,
låt spjuten blänka,
dra på brynjorna!

5Vad är det jag ser?
De grips av skräck,
de viker tillbaka.
Deras hjältar är slagna.
De tar till flykten,
ser sig inte om.
Skräck från alla håll,
säger Herren.
6Den snabbaste kan inte fly,
hjälten kommer inte undan.
Norrut, vid Eufrat,
vacklar de och faller.

7Vem är det som stiger likt Nilen,
likt strömmar av brusande vatten?
8Egypten stiger likt Nilen,
likt strömmar av brusande vatten.
Han tänker: Jag skall stiga, jag skall översvämma jorden,
förgöra städerna och alla som bor i dem.
9Framåt, hästar!
Vagnar, storma fram!
Ryck fram, hjältar,
män från Kush och Put med era sköldar,
ludeer med spända bågar!

10Den dagen skall vara en hämndens dag, då Herren Gud Sebaot tar hämnd på sina fiender.

Då skall svärdet frossa,
släcka sin törst med deras blod,
ty Herren Gud Sebaot
ställer till ett slaktoffer
i landet i norr, vid Eufrat.
11Bege dig till Gilead och hämta balsam,
arma jungfru Egypten.
Förgäves prövar du många botemedel -
det finns ingen läkedom för ditt sår.
12Folken har hört om din skam,
ditt klagoskri fyller världen.
Hjältarna faller över varandra
och stupar tillsammans.

13Detta är det ord som Herren talade till profeten Jeremia, att Nebukadnessar, kungen av Babylonien, skulle komma och besegra Egypten:

14Ropa ut i Egypten,
förkunna i Migdol,
förkunna i Memfis och Tachpanches:
"Fatta posto, gör dig redo,
ty svärdet frossar runt omkring dig!"
15Varför har Apis flytt,
varför höll din tjurgud inte stånd?
Därför att Herren drev bort honom.
16Den lejda hopen vacklade och föll,
och de ropade till varandra:
"Kom, låt oss vända tillbaka
till vårt folk och det land där vi föddes,
undan det härjande svärdet!"
17Ge farao, Egyptens kung, detta öknamn:
Bullret som aldrig kom.

18Så sant jag lever, säger Konungen,
han vars namn är Herren Sebaot,
som Tabor bland bergen,
som Karmel vid havet
är han som kommer.
19Gör dig redo för landsflykt,
du folk som bor i Egypten,
ty Memfis skall läggas öde,
förhärjas, så att ingen kan bo där.
20En grann kviga är Egypten,
men en broms kommer farande från norr.
21Och legoknektarna i landet,
dessa gödda kalvar,
allihop vänder de och flyr.
De kan inte hålla stånd,
ty olyckans dag är över dem,
hemsökelsens stund.
22Hon väser som en orm
när deras här rycker an.
Som timmerhuggare
ger de sig på henne med sina yxor,
23de hugger ner hennes skog, säger Herren.
De är otaliga,
talrikare än gräshoppor,
ingen kan räkna dem.
24Det arma Egypten står där med skam,
utlämnat åt folket från norr.

25Herren Sebaot, Israels Gud, säger: Jag straffar Amon från No och farao och Egypten, dess gudar och kungar, både farao och dem som satt sin lit till honom. 26Jag utlämnar dem åt deras dödsfiender, åt den babyloniske kungen Nebukadnessar och hans män. Men därefter skall landet åter vara bebott som i forna dagar, säger Herren.

Löfte till Israel

27Var inte rädd, du min tjänare Jakob,
var inte förskräckt, du Israel.
Jag skall rädda dig ur fjärran land,
dina barn ur det land där de är fångna.
Jakob skall åter leva trygg,
ingen skall hota honom.
28Var inte rädd, du min tjänare Jakob,
säger Herren,
ty jag är med dig.
Jag skall förgöra alla de folk
till vilka jag har fördrivit dig.
Men dig skall jag inte förgöra.
Jag skall tukta dig, men rättvist,
jag låter dig inte undgå straff.

46:2 farao Neko Egyptisk kung, som regerade 609‑593 f.Kr.

46:2 Karkemish Stad vid Eufrat i nordöstra Syrien. Här blev egypterna under Neko år 605 f.Kr. slagna av babylonierna under Nebukadnessar, då ännu tronföljare.

46:9 Put, ludeer Se not till Jes 66:19. Kush.

46:11 Gilead ... balsam Se not till 8:22.

46:11 jungfru Egypten Dotter.

46:14 Migdol, Memfis, Tachpanches Se not till 44:1.

46:15 har Apis flytt ... din tjurgud Med Septuaginta; MT har "har (dina väldiga) slagits ner".

46:15 Apis Helig tjur, dyrkad i Memfis; se not till 44:1. Apis-tjuren förkroppsligade den egyptiske guden Ptah.

46:25 Amon från No Amon var den främste guden i No, det nuvarande Luxor, i södra Egypten; se not till Hes 30:14.

Dom över filisteerna

47 1Detta är Herrens ord till profeten Jeremia om filisteerna, innan farao erövrade Gaza.

2Så säger Herren:
Se, vattnet stiger i norr,
det blir till en svallande flod.
Det översvämmar landet och allt vad där finns,
städerna och alla som bor i dem.
Människor ropar i nöd,
alla som bor i landet jämrar sig,
3när hingstarnas hovar stampar,
när vagnarna rasslar och hjulen dånar.
Fäderna ser sig inte om efter barnen,
deras händer är förlamade.
4Ty dagen är inne då filisteerna skall förintas,
då alla som kunde bistå Tyros och Sidon
skall utrotas till sista man.
Herren skall förinta filisteerna,
kvarlevan från Kaftors ö.
5Gazas hjässa blir rakad,
Ashkelon förintas.
Du kvarleva av anakiterna,
hur länge skall du rista dig blodig?
6Ack, du Herrens svärd,
när skall du komma till ro?
Återvänd till din skida,
vila där och var stilla!
7Men hur kan svärdet komma till ro
när Herren har gett sin befallning?
Mot Ashkelon och mot kustlandet
har han beordrat det.

47:1 farao erövrade Gaza Gaza var en av de filisteiska städerna på kustslätten i sydvästra Palestina (se v. 4 f.). Vilket krig som avses är osäkert.

47:4 Kaftors ö Troligen Kreta eller möjligen Cypern; se not till 1 Mos 10. Filisteen.

47:5 anakiterna Med Septuaginta; MT har "deras dal" eller "deras styrka". - Anakiterna var en folkstam som enligt Jos 11:21 f. fanns i landet före israeliterna och som levde kvar i några filisteiska städer; jfr not till 4 Mos 13:23.

Dom över Moab

48 1Om Moab.

Så säger Herren Sebaot, Israels Gud:
Ve över Nebo, det är ödelagt!
Kirjatajim är erövrat,
fästet nesligen krossat.
2Moabs ära finns inte mer.
I Heshbon smiddes onda planer:
"Låt oss utrota Moab,
det skall inte längre vara ett folk."
Också du, Madmen, skall tystas,
svärdet är efter dig.
3Ett klagorop hörs från Horonajim -
våld och stor förödelse.
4Moab är krossat,
klagoropet hörs ända till Soar.
5Uppför sluttningen mot Luchit
går folket gråtande.
På vägen ner mot Horonajim
hörs klagorop över förödelsen.
6Fly! Rädda livet!
Bli som buskar i öknen!
7Eftersom du satte din lit
till dina bedrifter och dina skatter
skall också du bli erövrad.
Kemosh skall föras bort i fångenskap,
hans präster och stormän med honom.
8Förhärjaren skall komma till varje stad.
Ingen stad skall slippa undan.
Dalen skall skövlas,
högslätten läggas öde,
så som Herren har sagt.
9Res en gravsten över Moab,
ty det skall förstöras i grund,
dess städer skall läggas öde,
så att ingen kan bo där.
10Förbannad den som inte ivrigt utför Herrens verk!
Förbannad den som tvekar att bloda ner sitt svärd!

11I trygghet har Moab levt sedan sin ungdom,
ostörd likt vin som fått vila på dräggen
och inte hällts från kärl till kärl.
Han drevs aldrig i landsflykt.
Därför har han bevarat sin smak,
och hans doft är oförändrad.

12Men det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall skicka vintappare till honom. De skall tappa vinet, de skall tömma hans kärl och krossa krukorna. 13Moab skall svikas av Kemosh, så som Israel blev sviket av Betel, den gud de litade på.

14Hur kan ni säga: "Vi är hjältar
och tappra krigare"?
15Moabs förhärjare rycker fram mot hans städer.
De bästa av hans unga män
drar ut för att slaktas,
säger Konungen, han vars namn är Herren Sebaot.
16Moabs undergång är nära,
olyckan nalkas med stormsteg.
17Ömka honom, ni som är hans grannar,
alla ni som känner hans rykte.
Säg: "Ack, bräckt är den starka spiran,
den praktfulla härskarstaven."

18Stig ner från ärans höjd
och sätt dig i dyngan,
du som bor i Divon,
ty Moabs förhärjare rycker fram mot dig
och förstör dina fästen.
19Ställ dig vid vägen och spana,
du som bor i Aroer,
fråga honom som flyr
och henne som söker rädda sig:
"Vad är det som har hänt?"
20Moab är nesligen krossat.
Klaga och jämra er!
Berätta vid Arnon
att Moab är förhärjat.

21Domen har fallit över högslätten, över Holon, Jahas och Mefaat, 22över Divon, Nebo och Bet Divlatajim, 23över Kirjatajim, Bet Gamul och Bet Meon, 24över Keriot och Bosra, över alla städer i Moab, både nära och fjärran.

25Avhugget är Moabs horn,
hans makt är bruten,
säger Herren.

26Drick honom full, han har förhävt sig mot Herren. Moab skall spy ner sig och bli till åtlöje också han. 27Du, Moab, gjorde ju Israel till åtlöje. Blev han kanske ertappad bland tjuvar, eftersom du skakar på huvudet så hånfullt varje gång du talar om honom?

28Överge era städer och slå er ner bland klipporna,
ni som bor i Moab!
Gör som duvan som bygger sitt bo
inne i gapande klyftor!

29Vi har sett Moabs högmod,
det måttlösa,
hans högfärd, stolthet och högmod,
sett hur han förhävde sig.

30Jag vet hur fräck han är, säger Herren. Skamlöst är hans skrävel, skamlöst allt han gör. 31Därför jämrar jag mig över Moab, klagar över alla i Moab, suckar över männen i Kir-Heres.

32Mer än över Jaser gråter jag över dig,
Sivma, du vinstock.
Dina rankor sträckte sig ut över havet,
de nådde ända till Jaser.
På din frukt och din vinskörd
har förhärjaren slagit ner.
33Glädjen och jublet är borta
från trädgårdarna, från Moabs land.
Jag har tömt pressarna på vin,
ingen trampar längre druvorna.
Skörderopen har tystnat.

34Heshbon och Elale klagar, deras rop når ända till Jahas, från Soar ända till Horonajim och Eglat Shelishia. Ty också Nimrims vatten skall bli ökenmark. 35I Moab, säger Herren, skall jag göra slut på dem som offrar på höjderna och tänder offereld åt sina gudar. 36Därför klagar mitt hjärta över Moab som en flöjt, ja, mitt hjärta klagar som en flöjt över Kir-Heres män. Och därför har allt de vunnit gått förlorat. 37Varje hjässa är rakad, varje skägg avklippt. Alla har ristat sina händer blodiga, alla har svept sig i säcktyg. 38På alla tak och på alla torg i Moab hålls dödsklagan, ty jag har krossat Moab som en kruka ingen vill ha, säger Herren. 39"Ack, Moab är förstört", klagar de, "Moab vänder sig bort i skam." Moab skall bli till åtlöje och skräck för alla sina grannar.

40Ty så säger Herren:
Som en örn skall han med utbredda vingar
slå ner på Moab.
41Städerna skall falla,
fästningarna intas.
Den dagen skall Moabs hjältar
ängslas som en kvinna i barnsnöd.
42Moab skall utplånas som folk,
ty mot Herren har det förhävt sig.
43Fara, fallgrop och fälla
väntar er som bor i Moab,
säger Herren.
44Den som flyr faran
skall falla i gropen,
och den som tar sig upp ur gropen
skall fastna i fällan.

Ty jag skall låta ett hemsökelsens år drabba dem, drabba Moab, säger Herren.

45I skuggan av Heshbon
står flyktingar utmattade.
Eld slog ut från Heshbon,
en flamma från Sichons palats.
Den förbrände Moabs tinning
och hjässan på stridslarmets män.
46Ve dig, Moab!
Förlorat är Kemoshs folk!
Dina söner har fängslats,
dina döttrar förts bort i fångenskap.

47Men jag skall vända Moabs öde i kommande dagar, säger Herren.

Så långt domen över Moab.

48:1-5 Av de uppräknade städerna i Moab är det exakta läget känt bara för Heshbon; se not till 4 Mos 21:25 f. Utsagorna om Heshbon och Madmen innehåller i hebreiskan ordlekar på städernas namn; jfr not till 1:11 f.

48:4 ända till Soar Med Septuaginta (jfr Jes 15:5); MT har "(från) dess små".

48:7 Kemosh.

48:9 gravsten Rättelse med stöd av Septuaginta; MT har "blomma".

48:13 Betel Här är Betel ett gudsnamn, belagt också i papyrustexter från den judiska kolonin i Elefantine i Egypten (400-talet f.Kr.).

48:18 f. Divon, Aroer Städer i Moab nära floden Arnon.

48:21-24 Av de uppräknade städerna i Moab är några nämnda i det föregående. Även för de övriga gäller att deras läge är okänt eller osäkert. Bosra avser inte huvudstaden i Edom (49:13, 22) utan en ort i Moab, kanske identisk med Beser (5 Mos 4:43).

48:31 Kir-Heres Se not till 2 Kung 3:25.

48:32 Jaser, Sivma Se not till Jes 16:8.

48:32 havet Döda havet.

48:33 Skörderopen har tystnat Grundtextens innebörd osäker.

48:34 Nimrims vatten Se not till Jes 15:6.

48:34 Av de uppräknade städerna i Moab är några nämnda i det föregående. Även för de övriga gäller att deras läge är okänt eller osäkert.

48:37 rakad ... säcktyg Sorg.

48:45 Sichon Amoreisk kung i Heshbon; se 4 Mos 21:21 ff.

Dom över Ammon

49 1Om ammoniterna.

Så säger Herren:
Har Israel inga söner,
har han inte någon arvinge?
Eller varför har Milkom tagit Gad i arv,
varför bor hans folk i städerna där?
2Men det skall komma en tid,
säger Herren,
då jag låter ett härskri skalla
mot Rabba i ammoniternas land.
Det skall bli till en ruinhög,
och städerna där omkring skall brännas ner.
Israel skall ta arv efter dem som tog hans arv,
säger Herren.
3Jämra dig, Heshbon,
ty Aj är ödelagt,
ropa högt, ni Rabbas kvinnor!
Klä er i säcktyg och klaga,
sarga er med gisslet!
Ty Milkom skall föras bort i fångenskap
och hans präster och stormän med honom.

4Varför skryter du med din styrka?
Din styrka har runnit bort,
du trolösa dotter,
du som förlitar dig på dina skatter:
"Vem vågar anfalla mig?"
5Men jag låter skräcken drabba dig
- säger Herren Gud Sebaot -
från alla sidor.
Ni skall skingras åt alla håll
och ingen skall samla de flyende.

6Men sedan skall jag vända ammoniternas öde, säger Herren.

Dom över Edom

7Om Edom.

Så säger Herren Sebaot:
Finns det inte mer någon vishet i Teman?
Har de kloka inga råd att ge?
Har deras vishet murknat?
8Fly! Vänd om! Göm er djupt nere,
ni som bor i Dedan!
Ty jag låter olyckan drabba Esau,
när hans hemsökelses stund är inne.
9Kommer det druvplockare till dig
lämnar de ingen efterskörd.
Kommer det tjuvar om natten
förstör de så mycket de kan.
10Jag genomsöker Esau,
avslöjar hans gömställen.
Han kan inte hålla sig dold.
Förintade är hans barn,
hans släkt och hans grannar.
Det finns ingen som säger:
11"Lämna dina faderlösa till mig,
jag skall dra försorg om dem,
dina änkor kan ty sig till mig."

12Så säger Herren: Om de som inte förtjänar det måste dricka ur bägaren, skulle då du slippa undan? Nej, du skall inte slippa undan, du måste dricka! 13Jag har svurit vid mig själv, säger Herren, att Bosra skall utsättas för ödeläggelse och hån och förstörelse och bli till en förbannelse. Och dess lydstäder skall läggas öde för all framtid.

14Ett budskap har jag fått från Herren,
en budbärare har sänts ut bland folken:
"Gå samman och marschera mot henne!
Upp till strid!"
15Se, jag gör dig till det ringaste av folken,
föraktat av alla.
16Du förleddes av ditt övermod
och av den fruktan du väckte,
du som bor bland klyftorna
och har ditt tillhåll på bergskrönet.
Bygger du ditt näste högt som örnen
skall jag ändå störta dig ner därifrån,
säger Herren.

17Edom skall läggas öde, alla som har sin väg förbi skall bestörta dra efter andan när de ser förstörelsen där. 18Det skall bli som när Sodom och Gomorra och deras grannstäder ödelades, säger Herren: ingen skall bo där, ingen människa vistas där. 19Se, likt lejonet som kommer fram ur Jordandalens täta snår ut på ständigt gröna betesmarker skall jag plötsligt jaga bort dem därifrån och välja ut de bästa baggarna till byte. Ty vem är min like? Vem kan ställa mig till svars? Vilken herde kan hålla stånd mot mig? 20Hör därför vad Herren har beslutat om Edom, vilka planer han gjort upp mot dem som bor i Teman:

Sannerligen, de minsta i flocken skall släpas bort,
ja, betesmarkerna skall rysa över deras öde.
21När de faller skall dånet få jorden att bäva,
ett skri skall höras ända till Sävhavet.
22Som en örn skall han stiga
och med utbredda vingar slå ner på Bosra.
Den dagen skall Edoms hjältar
ängslas som en kvinna i barnsnöd.

Dom över Damaskus

23Om Damaskus.

Hamat och Arpad står med skam,
ty ett ont budskap har nått dem.
De skälver av ångest
likt ett oroligt hav
som inte kan bli stilla.
24Damaskus har tappat modet,
vänder sig om och flyr,
slagen av skräck,
ängslig och plågad likt en födande kvinna.
25Ack, övergiven är den ryktbara staden,
glädjens hemvist!
26Nu faller de unga männen på gatorna,
alla soldaterna stupar den dagen,
säger Herren Sebaot.
27Jag skall sätta Damaskus murar i brand,
elden skall härja Ben-Hadads borgar.

Dom över Kedar och Hasor

28Om Kedar och om Hasors kungariken, som erövrades av den babyloniske kungen Nebukadnessar.

Så säger Herren:
Gå till angrepp mot Kedar,
krossa folket i öster!
29Deras tält och deras hjordar skall tas ifrån dem,
deras tältdukar och allt deras bohag.
Deras kameler skall föras bort,
och man skall ropa till dem:
"Skräck från alla håll!"
30Fly! Skynda er bort! Göm er djupt nere,
ni som bor i Hasor!
säger Herren.
Ty Nebukadnessar, kungen av Babylonien,
har fattat ett beslut om er,
han har gjort upp en plan mot er.
31Gå till angrepp mot detta trygga folk
som lever i ostörd ro,
säger Herren.
De har varken portar eller bommar
där de bor i avskildhet.
32Deras kameler skall tas som byte,
deras boskapshjordar som rov.
Jag skall skingra dem för alla vindar,
folken med håret klippt vid tinningarna.
Från alla håll skall jag låta olyckan drabba dem,
säger Herren.
33Hasor skall bli ett tillhåll för schakaler,
en ödemark för all framtid.
Ingen skall bo där,
ingen människa vistas där.

Dom över Elam

34Detta är Herrens ord till profeten Jeremia om Elam, när Sidkia hade blivit kung över Juda:

35Så säger Herren Sebaot:
Jag bryter sönder Elams båge,
dess främsta vapen.
36Jag släpper lös fyra vindar mot Elam
från himlens fyra hörn.

Jag skall skingra dem för alla dessa vindar, och det skall inte finnas något folk dit inte flyktingar från Elam kommit.

37Jag skall injaga skräck i Elam
för dess motståndare och dödsfiender.
Jag skall låta olyckan drabba dem,
min flammande vrede,
säger Herren.
Jag skall låta svärdet härja bland dem,
tills jag har förintat dem.
38I Elam skall jag resa min tron,
och jag skall förgöra kungen och stormännen där,
säger Herren.

39Men i kommande dagar skall jag vända Elams öde, säger Herren.

49:1 Ammon. Milkom.

49:1 Gad Gads stams område låg öster om Jordan. När assyrierna på 730- och 720-talen f.Kr. besegrat Nordriket och fört bort folket, utnyttjade ammoniterna läget och intog området.

49:2 Rabba.

49:3 Heshbon Se not till 48:1‑5. Denna moabitiska stad låg nära gränsen till Ammon och förutsätts här vara behärskad av ammoniterna.

49:3 Aj Stad med okänt läge, inte identisk med det Aj som enligt Jos 7‑8 erövrades av Josua.

49:7 f. Teman, Dedan Område resp. stad i Edom; se noter till Job 2:11; Jes 21:13.

49:8 Esau Dvs. Edom.

49:9 lämnar de ingen efterskörd Eller "lämnar de ju en efterskörd".

49:9-10 Motsvarar Ob v. 5‑6.

49:9 förstör de så mycket de kan Eller "förstör de ju inte mer än nödvändigt".

49:10 genomsöker Med Peshitta (jfr Ob v. 6); MT har "blottar".

49:13 Bosra Huvudstaden i Edom.

49:14-16 Motsvarar Ob v. 1‑4; jfr not till Ob v. 1.

49:16 fruktan Det hebreiska ordets betydelse osäker.

49:19 Grundtextens innebörd osäker.

49:21 Sävhavet.

49:23 Damaskus. Hamat. Arpad Liksom Hamat en arameisk stadsstat i Syrien.

49:27 Ben-Hadad Namn på arameiska kungar.

49:28 Kedar Se not till Jes 21:16. Hasor Här troligen beteckning för arabiska stammar.

49:34 Elam Rike i norra Persien, det nuvarande Iran.

49:34 när Sidkia hade blivit kung över Juda 597 f.Kr.

Dom över Babylonien och löften om Israels befrielse

50 1Detta är det ord som Herren talade om Babylonien, kaldeernas land, genom profeten Jeremia.

2Förkunna för folken, ropa ut,
höj fälttecknet, förkunna,
tig inte, ropa:
"Babylon har fallit,
Bel står med skam,
Marduk har krossats.
Avgudarna står med skam,
belätena har krossats."
3Ty ett folk från norr rycker fram
och gör landet till en ödemark
där ingen kan bo.
Både människor och djur
flyr och är borta.

4När den tiden och den dagen kommer, säger Herren, skall Israels folk komma vandrande, och Judas folk tillsammans med dem. Gråtande skall de söka sig till Herren, sin Gud. 5De skall fråga efter Sion, de skall vända blicken hitåt. De skall komma och sluta sig till Herren i ett evigt förbund som aldrig skall glömmas. 6En vilsegången hjord var mitt folk, herdarna förde dem vilse, ledde dem på avvägar i bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. 7Alla som träffade på dem slukade dem, och deras fiender sade: "Vi är utan skuld." De hade ju syndat mot Herren, han som är deras rätta betesmark och deras fäders hopp.

8Fly från Babylonien,
lämna kaldeernas land,
och gå som bockar i spetsen för hjorden.
9Nu bådar jag upp en här av väldiga folk
och leder dem mot Babylon från landet i norr.
De gör sig redo för strid,
från norr blir det erövrat.
Deras pilar liknar en segerrik hjälte,
han återvänder inte med oförrättat ärende.
10Kaldeen skall bli plundrat,
plundrarna skall få sitt lystmäte,
säger Herren.
11Ni gläder er och jublar,
ni som plundrar min egendom,
ja, ni skuttar som kvigor på grönbete
och frustar som hingstar.
12Men er mor skall stå med skam och nesa,
hon som födde er skall bli vanärad.
Hon skall bli det ringaste bland folken
- en torr och öde öken.
13För Herrens vredes skull
skall Babylon vara obebott,
det skall läggas helt öde.
Alla som har sin väg förbi
skall bestörta dra efter andan
när de ser förödelsen där.

14Bågskyttar, gör er redo,
anfall Babylon från alla sidor!
Skjut mot henne,
spara inte på pilarna!
Mot Herren har hon syndat.
15Höj härskri mot henne från alla håll!
Hon sträcker vapen,
hennes torn faller,
hennes murar störtar samman.
Detta är Herrens hämnd.
Ta hämnd på henne,
gör med henne så som hon själv har gjort!
16Utrota ur Babylonien dem som sår
och dem som går med skäran i skördetiden.
Undan det härjande svärdet
skall var och en vända hem till sitt folk,
var och en fly till sitt land.

17Israel är ett vilsegånget får,
jagat av lejon.

Först slukades det av den assyriske kungen, och till sist har nu den babyloniske kungen Nebukadnessar gnagt på dess ben. 18Därför säger Herren Sebaot, Israels Gud: Jag skall straffa den babyloniske kungen och hans land så som jag straffade den assyriske kungen. 19Och jag skall föra Israel tillbaka till dess betesmarker, och det skall gå i bet på Karmel och i Bashan. På Efraims berg och i Gilead skall det få äta sig mätt. 20När den tiden och den dagen kommer, säger Herren, skall man söka efter Israels skuld, men den finns inte längre, söka efter Judas synder, men de är borta, ty jag skall förlåta dem som jag låter leva kvar.

21Ryck fram mot landet Meratajim,
angrip det, angrip invånarna i Pekod!
Hugg ner dem, vig deras sista rest åt förintelse,
säger Herren.
Gör vad jag har befallt dig!
22Stridslarm i landet
och stor förödelse.
23Ack, bräckt och krossad
är släggan som slog hela världen.
Ack, Babylons öde
väcker fasa bland folken.
24Du lade en snara för dig själv, Babylon,
och innan du visste ordet av var du fångad.
Du blev ertappad och gripen,
ty det var Herren du utmanade.
25Herren har öppnat sin rustkammare
och tagit fram sin vredes vapen,
ty Herren Gud Sebaot
har ett verk att utföra i kaldeernas land.
26Ryck fram mot det från alla håll,
öppna dess kornbodar,
skyffla allt i högar och vig det åt förintelse,
låt ingenting bli kvar!
27Hugg ner tjurarna,
till slaktbänken med dem!
Ve dem, deras dag är inne,
deras hemsökelses stund.

28Hör hur de flyende räddar sig ut ur Babylonien för att berätta i Sion om Herrens, vår Guds, hämnd, hämnden för hans tempel!

29Båda upp bågskyttar mot Babylon,
alla som kan spänna en båge!
Omringa henne från alla håll,
låt ingen komma undan!
Ge igen för alla hennes ogärningar,
gör med henne så som hon själv har gjort!
Hon har satt sig upp mot Herren,
mot Israels Helige.
30Därför faller de unga männen på gatorna,
alla hennes soldater stupar den dagen,
säger Herren.
31Se, jag vänder mig mot dig, du förmätna,
säger Herren Gud Sebaot,
ty din dag är inne,
din hemsökelses stund.
32Den förmätna snavar och faller
och ingen reser henne upp.
Jag skall sätta hennes städer i brand,
elden skall sprida sig och förtära allt.

33Så säger Herren Sebaot:
Förtryckt är Israels folk
och Judas folk likaså.
De som fört bort dem i fångenskap
håller dem kvar och vägrar att släppa dem.
34Men deras befriare är mäktig,
Herren Sebaot är hans namn.
Han tar sig an deras sak
och skänker ro åt jorden
men oro åt dem som bor i Babylon.

35Svärd mot kaldeerna,
säger Herren,
mot dem som bor i Babylon,
mot dess stormän och visa!
36Svärd mot orakelprästerna,
de skall stå där som dårar!
Svärd mot dess kämpar,
de skall slås av skräck!
37Svärd mot dess hästar och vagnar,
mot legoknektarna därinne,
de skall bli som kvinnor!
Svärd mot dess skattkamrar,
de skall plundras!
38Svärd mot dess vatten,
de skall torka ut!
Ty detta är avgudarnas land,
de dyrkar skräckbelätena som besatta.
39Därför skall ökendjur och hyenor bo där,
uvar ha sitt tillhåll där.

Aldrig mer skall det bebyggas, från släkte till släkte skall det vara obebott. 40Det skall bli som när Gud ödelade Sodom och Gomorra och deras grannstäder, säger Herren: ingen skall bo där, ingen människa vistas där.

41Se, ett folk kommer från norr,
ett väldigt rike och mäktiga kungar reser sig
vid världens bortersta hörn.
42De bär båge och sabel,
de är grymma och utan förbarmande.
Med ett larm likt havets dån
drar de fram till häst,
rustade för strid
mot dig, arma Babylon.
43Ryktet når kungen av Babylonien
och hans händer förlamas.
Han grips av ångest
som en kvinna i födslosmärtor.

44Se, likt lejonet som kommer fram ur Jordandalens täta snår ut på ständigt gröna betesmarker skall jag plötsligt jaga bort dem därifrån och välja ut de bästa baggarna till byte. Ty vem är min like? Vem kan ställa mig till svars? Vilken herde kan hålla stånd mot mig? 45Hör därför vad Herren har beslutat om Babylon, vilka planer han gjort upp mot kaldeernas land:

Sannerligen, de minsta i flocken skall släpas bort,
ja, betesmarkerna skall rysa över deras öde.
46Vid ropet "Babylon har fallit" skall jorden bäva,
och ett skri skall höras bland folken.

50:2 Bel, Marduk Två namn på den främste babyloniske guden; Baal.

50:3 ett folk från norr Se not till v. 41 ff.

50:17 Först slukades det av den assyriske kungen Se not till 3:8.

50:19 Karmel. Bashan. Efraim. Gilead.

50:21 Pekod Folkstam i östra Babylonien. Namnet kan på hebreiska tolkas som "hemsökelse".

50:21 Meratajim Område i södra Babylonien vid Eufrats och Tigris utlopp. Namnet kan på hebreiska tydas som "dubbelt uppror".

50:29 bågskyttar Rättelse; MT har "många".

50:41 ff. ett folk kommer från norr Ett domsord som i 6:22 ff. riktas mot Jerusalem tillämpas här på Babylon. I kap. 6 är fienden från norr babylonierna; här är det babylonierna själva som drabbas (jfr v. 15, 29). Det framgår inte vilket folket från norr är.

51 1Så säger Herren:

Se, jag uppväcker en förhärjande storm
mot Babylon och mot dem som bor i Lev Kamaj.
2Jag skall sända främlingar att tröska Babylonien.
De skall utplundra landet.
Från alla håll skall de angripa det
på olyckans dag.
3Bågskytten skall spänna bågen
och brösta sig i sin brynja.
Skona inte dess unga män,
vig hela hären åt förintelse!
4De skall falla dräpta i kaldeernas land,
genomborrade på dess gator.

5Israel och Juda är inte änklingar,
inte övergivna av sin Gud, av Herren Sebaot,
men deras land är fyllt av skuld
inför Israels Helige.
6Fly bort från Babylonien,
sätt er i säkerhet,
annars drabbar straffet också er.
Ty tiden är inne för Herrens hämnd,
han vedergäller dem för vad de gjort.
7En gyllene bägare var Babylon i Herrens hand,
den gjorde hela världen drucken.
Folken drack av vinet i den,
därför blev de som galna.
8Plötsligt har Babylon fallit och krossats.
Brist ut i klagorop över henne!
Hämta balsam till hennes sår,
kanske kan det läkas.
9Vi försökte bota Babylon,
men hon kunde inte botas.
Lämna henne! Låt oss ge oss av
var och en till sitt land.
Domen över henne når till himlen,
den räcker upp till skyarna.

10Herren har fört vår rättvisa sak till seger.
Kom, låt oss berätta i Sion
vad Herren, vår Gud, har gjort!

11Vässa pilarna,
fyll era koger!

Herren har uppeggat de mediska kungarna, ty hans avsikt är att förgöra Babylon. Detta är Herrens hämnd, hämnden för hans tempel.

12Höj fälttecknet mot Babylons murar!
Skärp bevakningen,
sätt ut poster,
förbered bakhåll!
Herren har fattat sitt beslut
och sätter nu i verket
sina hotelser mot Babylons invånare.
13Du som bor vid väldiga vattendrag
och är så rik på skatter,
ditt slut har kommit,
din väv skärs ner.
14Herren Sebaot har svurit vid sig själv:
Jag skall fylla dig med människor,
talrika som en gräshoppssvärm.
De skall höja ett härskri mot dig.

15Han har gjort världen med sin kraft,
grundat jorden med sin visdom
och med sin klokhet spänt upp himlen.
16När hans stämma ljuder brusar himlens vatten,
han får regnmoln att stiga vid världens ände,
han låter blixtar ljunga och regnet falla
och sänder ut vindar från sina förråd.
17Alla står där i sin enfald, de förstår ingenting,
guldsmeden har svikits av sin gudabild:
hans beläten är bländverk,
det finns inget liv i dem.
18De är tomhet, löjeväckande ting.
I hemsökelsens stund förintas de.
19Sådan är inte han, Jakobs andel,
ty det är han som har skapat allt,
och Israel är hans egen stam,
Herren Sebaot är hans namn.

20Du är min hammare, mitt stridsvapen.
Med dig krossar jag folk,
med dig förintar jag riken,
21med dig krossar jag häst och ryttare,
med dig krossar jag stridsvagn och vagnskämpe,
22med dig krossar jag man och kvinna,
med dig krossar jag gammal och ung,
med dig krossar jag yngling och flicka,
23med dig krossar jag herde och hjord,
med dig krossar jag bonde och oxspann,
med dig krossar jag ståthållare och styresmän.

24Jag skall vedergälla Babylon
och alla som bor i Kaldeen
för allt det onda de gjort mot Sion
inför era ögon, säger Herren.

25Nu vänder jag mig mot dig, du fördärvets berg, säger Herren, du som fördärvar hela jorden. Jag lyfter min hand mot dig och vältrar ner dig från klipporna och gör dig till ett förbränt berg.

26Från dig skall ingen hämta
hörnsten eller grundsten,
ty du skall läggas öde
för all framtid, säger Herren.

27Höj ett fälttecken på jorden,
stöt i horn bland folken,
invig dem till strid mot Babylon,
båda upp riken mot henne
- Ararat, Minni och Ashkenas -
utse en fältherre mot henne,
låt hästarna rycka fram
likt svärmar av borstiga gräshoppor.

28Invig folken till strid mot henne, Mediens kungar, dess ståthållare och alla styresmän, hela det välde de härskar över.

29Då bävar jorden och skälver,
ty Herrens planer mot Babylonien förverkligas:
att lägga landet öde
så att ingen kan bo där.
30Babylons kämpar har gett upp sin kamp,
de sitter i sina fästen,
deras kraft har sinat,
de har blivit som kvinnor.
Husen har satts i brand,
bommarna är bräckta.
31Löpare efter löpare,
budbärare efter budbärare
kommer från alla håll till kungen av Babylonien
med bud att hans stad erövras.
32Flodövergångarna har besatts,
bålverken är nerbrända,
soldaterna har slagits av skräck.
33Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud:
Det arma Babylon är som en tröskplats
som just trampats till.
Inom kort är skördetiden inne.

34Nebukadnessar, kungen av Babylonien,
slukade mig, han sög ur mig.
Han ställde undan mig som ett tomt kärl.
Likt en drake svalde han mig,
fyllde sin buk med mina läckerheter
och drev bort mig.
35Må allt våld, all förstörelse som drabbat mig
nu drabba Babylon,
säger Sions invånare.
Må straffet för mitt utgjutna blod
drabba Kaldeens invånare,
säger Jerusalem.
36Därför säger Herren så:
Nu tar jag mig an din sak
och utkräver hämnd för dig.
Jag låter deras hav torka ut
och deras källa sina.
37Och Babylon skall bli en stenhög,
ett tillhåll för schakaler,
en kuslig ödemark,
där ingen kan bo.
38De ryter i flock som lejon,
morrar som unga lejon.
39Jag skall förvandla deras dryck till gift
och dricka dem medvetslösa.
De skall falla i evig sömn
och aldrig mer vakna upp,
säger Herren.
40Som lamm skall jag föra dem till slakt,
som baggar och bockar.
41Ack, Sheshak har fallit,
hela världens stolthet har intagits.
Ack, Babylons öde
väcker fasa bland folken.
42Babylon har dränkts av havet,
översvämmats av brusande vågor.
43Dess städer har lagts öde,
blivit ett förtorkat ökenland,
där ingen kan bo,
dit ingen människa färdas.
44Jag straffar Bel i Babylon
och sliter ur hans gap vad han slukat.
Folken skall inte längre
strömma till honom.
Också Babylons murar faller.

45Mitt folk, dra ut därifrån,
sätt er i säkerhet
undan Herrens flammande vrede.

46Tappa inte modet, bli inte skrämda av de rykten som går i landet. Ena året kommer ett rykte, året därpå ett annat, rykten om våld i landet, om härskares kamp mot härskare.

47Ja, det skall komma en tid
då jag skall straffa Babylons avgudar.
Hela landet skall stå med skam
och alla ligga där fallna.
48Himmel och jord och allt som finns där
skall jubla över Babylons fall,
när förhärjarna tränger in från norr,
säger Herren.
49Ja, Babylon måste falla
för deras skull som har dräpts i Israel,
så som för Babylons skull
dräpta har fallit över hela jorden.
50Ni som har undkommit svärdet,
ge er av, bli inte kvar!
Tänk på Herren i fjärran land
och minns Jerusalem.
51Vi blev vanärade och hånade,
våra ansikten rodnade av skam,
när främlingar trängde in
i Herrens heliga tempel.
52Men det skall komma en tid,
säger Herren,
då jag skall straffa Babylons avgudar
och landet skall fyllas av de sårades jämmer.
53Om Babylon så steg upp i himlen
och gjorde sin höga fästning ointaglig,
skulle ändå mina förhärjare nå dit,
säger Herren.
54Ett klagoskri hörs från Babylon,
stor är förödelsen i kaldeernas land.
55Ty Herren förhärjar Babylon,
han gör slut på dess väldiga larm.
Vågorna brusar som en mäktig flod
med larmande dån.
56Förhärjaren kommer,
han kommer mot Babylon.
Hjältarna tas till fånga,
deras bågar bräcks.
Ty Herren är en hämndens Gud,
han vedergäller till fullo.

57Babylons stormän och visa skall jag dricka berusade, dess ståthållare, styresmän och hjältar. De skall falla i evig sömn och aldrig mer vakna upp, säger Konungen, han vars namn är Herren Sebaot.

58Så säger Herren Sebaot:
Babylons breda mur
skall jämnas med marken,
dess höga portar sättas i brand.
Folkens mödor mynnar ut i intet,
allt de slitit för blir eldens rov.

59Detta är det uppdrag profeten Jeremia gav Seraja, son till Neria, Machsejas son, när Seraja följde med judakungen Sidkia till Babylonien i hans fjärde regeringsår. Seraja var kvartermästare. 60Jeremia skrev i en bokrulle ner alla de olyckor som skulle drabba Babylon, allt detta som är skrivet om Babylon. 61Jeremia sade till Seraja: "När du kommer till Babylon, läs då upp allt som står här. 62Du skall säga: Herre, du har själv hotat att förstöra denna plats, så att ingen kan bo där, varken människor eller djur; den skall läggas öde för all framtid. 63När du har läst upp bokrullen skall du binda en sten vid den och kasta den i Eufrat. 64Sedan skall du säga: Så skall Babylon sjunka och aldrig mer komma upp, på grund av de olyckor som jag låter drabba det."

Så långt Jeremias ord.

51:1 en förhärjande storm Eller "en förhärjares ande", dvs. "(uppeggar) en förhärjare"; jfr v. 11.

51:1 Lev Kamaj Troligen ett chiffer för Kaldeen, dvs. Babylonien (se not till 25:26). Det hebreiska lev kamáj betyder "mina motståndares hjärta".

51:11 fyll era koger Grundtextens innebörd osäker. Annan tolkning "gör sköldarna redo".

51:11 de mediska kungarna Medien.

51:19 Israel Med många hebreiska handskrifter (Text), Targumen och Vulgata; ordet saknas i MT.

51:20 Du är min hammare Vem som tilltalas är osäkert. Troligen är det Babylon som är Herrens straffande redskap (men som självt skall straffas); jfr 27:6 f.; 50:23. Enligt en annan tolkning syftar v. 20 ff. på den persiske kungen Kyros, som höll sitt intåg i Babylon 539 f.Kr.

51:27 Ararat, Minni, Ashkenas Områden i Armenien under medisk överhöghet.

51:32 bålverken Det hebreiska ordets betydelse osäker.

51:41 Sheshak Se not till 25:26.

51:44 Bel Se not till 50:2.

51:51 främlingar ... tempel Syftar på babyloniernas erövring av Jerusalem 597 och 587 f.Kr.

51:59 Sidkia ... hans fjärde regeringsår 594 f.Kr.

51:63 f. binda en sten Se not till 1 Kung 22:11.

Jerusalems fall, templets förstöring och folkets bortförande

52 1Sidkia var tjugoett år då han blev kung, och han regerade elva år i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal, Jeremias dotter, från Livna. 2Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, alldeles som Jojakim gjort. 3Och i sin vrede mot Jerusalem och Juda stötte Herren dem till sist ifrån sig.

Sidkia bröt med kungen av Babylonien, 4och under hans nionde regeringsår, på tionde dagen i tionde månaden, kom den babyloniske kungen Nebukadnessar tågande mot Jerusalem med hela sin här. De inringade staden och kastade upp en vall omkring den. 5Belägringen varade ända till kung Sidkias elfte regeringsår. 6På nionde dagen i fjärde månaden, när hungersnöden blivit så svår att folket inte hade någonting att äta, 7inleddes stormningen av staden. Under natten flydde kungen och alla soldaterna och lämnade den omringade staden genom en port mellan de båda murarna invid den kungliga trädgården. De tog vägen mot Jordandalen, 8men den kaldeiska hären förföljde Sidkia och hann upp honom i öknen vid Jeriko. Då övergav alla hans krigare honom och skingrades. 9Kaldeerna grep honom och förde honom till den babyloniske kungen i Rivla i Hamat, och där rannsakades han. 10Den babyloniske kungen lät avrätta Sidkias söner inför hans ögon. Också alla stormän i Juda lät han avrätta i Rivla. 11Därefter lät han sticka ut ögonen på Sidkia. Den babyloniske kungen slog honom i bojor och förde honom till Babylon. Där fick han sitta fängslad tills han dog.

12På tionde dagen i femte månaden - det var i kung Nebukadnessars nittonde regeringsår i Babylonien - kom Nebusaradan, som var befälhavare för livgardet och en av den babyloniske kungens närmaste män, till Jerusalem. 13Han brände ner Herrens hus och kungens palats, ja, alla hus i Jerusalem, alla stormanshus, stack han i brand. 14Och de kaldeiska trupper som stod under hans befäl rev ner alla murar runt Jerusalem. 15De soldater som var kvar i staden och de som deserterat till den babyloniske kungen fördes bort av gardesbefälhavaren Nebusaradan, liksom de kvarvarande hantverkarna. 16Men av de fattigaste i landet lämnade gardesbefälhavaren Nebusaradan kvar några som skulle bruka vingårdar och åkrar.

17Kaldeerna slog sönder bronspelarna i Herrens hus, liksom stativen och Havet av brons som fanns där, och förde bort all brons till Babylonien. 18De tog också grytorna, skovlarna, knivarna, offerskålarna, pannorna och alla andra föremål av brons som använts i gudstjänsten. 19Gardesbefälhavaren lade beslag på faten, ämbaren, offerskålarna, grytorna, lampställen, pannorna och bägarna, som var av guld eller silver alltigenom. 20Två pelare, Havet, tolv tjurar av brons under Havet, stativen som kung Salomo lät tillverka för Herrens hus - det gick inte att väga bronsen i alla dessa föremål. 21Vad de båda pelarna beträffar var de 18 alnar höga och hade en omkrets på tolv alnar; de var ihåliga, och väggarna hade en tjocklek av fyra fingerbredder. 22Båda hade pelarhuvuden av brons som var fem alnar höga och omgavs av ett flätverk med granatäpplen, allt av brons. 23Av granatäpplena var 96 synliga; sammanlagt var det 100 granatäpplen runt flätverket.

24Gardesbefälhavaren grep översteprästen Seraja, prästen närmast under honom, Sefanja, och de tre tröskelväktarna. 25Av dem som fanns i staden grep han den man vid hovet som var krigskommissarie, sju av kungens närmaste män, stabschefens sekreterare, som skrev ut medborgarna till krigstjänst, samt 60 andra män i staden. 26Gardesbefälhavaren Nebusaradan grep dem och förde dem till den babyloniske kungen i Rivla. 27Där lät kungen avliva dem, i Rivla i Hamat. Så fördes Judas folk bort från sitt land.

28Detta är de som bortfördes av Nebukadnessar: under det sjunde året 3 023 judeer, 29under Nebukadnessars artonde regeringsår 832 personer från Jerusalem 30och under Nebukadnessars tjugotredje regeringsår 745 judeer som fördes bort av gardesbefälhavaren Nebusaradan - sammanlagt 4 600 personer.

Jojakins benådning

31Under det trettiosjunde året som Judas kung Jojakin var i fångenskap, på tjugofemte dagen i tolfte månaden, blev han benådad av den babyloniske kungen Evil Merodak, samma år som denne blev kung. Han släppte ut honom ur fängelset 32och behandlade honom vänligt; han gav honom den förnämsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babylon. 33Jojakin fick lägga av sin fångdräkt, och sedan åt han alltid vid kungens bord, så länge han levde. 34Det han behövde för sitt uppehälle fick han regelbundet av den babyloniske kungen, en viss tilldelning för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde.

52 Jeremiaboken avslutas med en efterskrift, hämtad från 2 Kung 24:18‑25:30 men med smärre avvikelser. Avsnittet har till syfte att visa hur Jeremias profetior gick i uppfyllelse.

52:1 Sidkia Se not till 27:1.

52:2 Jojakim Se not till 22:18.

52:3 f. Sidkia ... hans nionde regeringsår ... tionde månaden Se not till 39:1.

52:5 f. Sidkias elfte regeringsår Se not till 39:2.

52:9 Rivla i Hamat Se not till 39:5.

52:12 Nebukadnessars nittonde regeringsår 587 f.Kr.

52:17-23 Föremålen i templet finns beskrivna också i 1 Kung 7.

52:23 synliga Det hebreiska ordets betydelse osäker.

52:24 tröskelväktarna Se not till 2 Kung 12:9.

52:28-30 Uppgifterna om de bortförda saknas i 2 Kung 25 liksom också i Septuagintas text till Jer; jfr not till 1:1.

52:28 det sjunde året Nebukadnessars sjunde regeringsår motsvarar 598 f.Kr. Någon deportation detta år är annars inte känd, däremot en i Nebukadnessars åttonde regeringsår = 597 f.Kr.; se 2 Kung 24:12. Skillnaden kan bero på olika sätt att ange regeringstidens början. Nebukadnessars artonde (v. 29) och tjugotredje (v. 30) regeringsår motsvarar 587 resp. 582 f.Kr.; Tideräkning.

52:31 det trettiosjunde året 561 f.Kr.

52:31 Evil Merodak Den hebreiska formen av det babyloniska namnet Amel Marduk, son och efterträdare till Nebukadnessar. Han regerade i Babylonien 561‑560 f.Kr.

Till Jesaja

Till Klagovisorna