Koranen

Till Kap. 97. Al-Qadr (Allmaktens natt)

Till Kap. 99. Al-Zalzalah (När jorden skälver)

Al-Bayyinah (Det klara vittnesbördet)

Perioden oviss

98 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

98:1 DE SOM framhärdar i att förneka sanningen, antingen de är efterföljare av äldre tiders uppenbarelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, utestängdes inte [från Guds nåd] förrän det klara vittnesbördet hade nått dem - 98:2 ett sändebud från Gud, som framförde rena, oförvanskade budskap 98:3 med sanna, klara och evigt giltiga påbud. 98:4 De som i äldre tid fick ta emot uppenbarelser söndrades [i tron] först sedan de nåtts av detta klara vittnesbörd. 98:5 Men inga andra påbud gavs dem än att dyrka Gud med ren och uppriktig tro liksom de som i gångna tider sökte sanningen, och att förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Detta är den sanna, i människans natur nedlagda religionens klara och evigt giltiga [påbud]. 98:6 På dem som [trots detta] framhärdar i att förneka sanningen, antingen de är efterföljare av äldre tiders uppenbarelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, väntar helvetets eld, och där skall de förbli till evig tid; de är de uslaste av alla skapade varelser.

98:7 Men de som tror och lever ett rättskaffens liv, de är de bästa av alla skapade varelser. 98:8 Belöningen väntar hos deras Herre: Edens lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]. Detta väntar dem som står i bävan inför sin Herre.

Till Kap. 97. Al-Qadr (Allmaktens natt)

Till Kap. 99. Al-Zalzalah (När jorden skälver)