Koranen

Till Kap. 70. Al-Ma'aridj (Vägarna upp till gud)

Till Kap. 72. Al-Djinn (Osynliga väsen)

Nuh (Noa)

Mekka-perioden

71 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

71:1 VI SÄNDE Noa till hans folk med uppdraget: "Varna ditt folk, innan ett plågsamt straff drabbar dem!" 71:2 [Och Noa] sade: "Jag har kommit, mitt folk, för att varna er klart och entydigt: 71:3 dyrka Gud och frukta Honom! Och lyd mig! 71:4 Då skall Gud förlåta er era synder och ge er uppskov till en tid [som Han] har fastställt - när den är inne, kan den inte uppskjutas - om ni [bara] visste...!"

71:5 [Noa bad till Gud och] sade: "Herre! Jag har talat till mitt folk natt och dag, 71:6 men mina uppmaningar har bara lett till att de alltmer drar sig undan. 71:7 Och varje gång jag kallar dem [till tron] för att Du skall ge dem Din förlåtelse, sätter de fingrarna i öronen och sveper kläderna tätare om sig, och de förskansar sig i envishet och högmod. 71:8 Jag har vädjat till dem med hög röst 71:9 och talat offentligt till dem på allmän plats, och jag har talat med dem i förtrolighet 71:10 och sagt dem: 'Be er Herre om förlåtelse för era synder! Han förlåter och förlåter på nytt; 71:11 Han skall låta himlen sända er rikligt regn 71:12 och föröka er rikedom och era söners [antal] och skänka er trädgårdar, vattnade av bäckar. 71:13 Hur är det fatt med er? Ni håller inte Gud i ära så som Han i Sitt höga majestät bör äras! 71:14 Det är Han som har skapat er steg för steg! 71:15 Ser ni inte att Gud har skapat sju himlar, som välver sig över varandra, 71:16 och satt ibland dem månen [som lyser med lånat] ljus och solen som en sprakande fackla? 71:17 Gud har låtit er växa upp som plantor ur jorden; 71:18 med den skall Han sedan låta er återförenas [och till slut] skall Han låta er träda fram [ur den på nytt] i uppståndelsens [ögonblick]. 71:19 Och Gud har brett ut jordens [yta] för er som en matta, 71:20 för att ni skall kunna färdas över den på vägar och stigar.'”

71:21 Noa sade [vidare]: "Herre! De lyssnar inte till mig men följer den som [stoltheten över stora] rikedomar och [många] söner driver allt närmare undergången. 71:22 De har gjort upp en slug plan 71:23 och säger [till varandra]: 'Låt oss aldrig överge våra gudar – varken Wadd, Suwa, Yaghuth, Ya'uq eller Nasr!' 71:24 På detta sätt har de lett många vilse. Herre! Låt dessa orättfärdiga [människor] gå vidare från misstag till misstag!"

71:25 De dränktes på grund av sina synder och [en Dag] skall de ledas in i Elden, och de kommer inte att finna en annan hjälpare än Gud. 71:26 Och Noa [sade till Gud]: "Herre! Låt ingen av dem som förnekar sanningen bli kvar på jorden; 71:27 om Du låter dem bli kvar, kommer de att leda Dina tjänare vilse och de kan inte lämna i arv annat än [ytterligare] sedligt fördärv och gudlöshet. 71:28 Herre! Skänk oss Din förlåtelse - mig och mina föräldrar och de troende som stiger in i mitt hus och alla troende män och kvinnor! Och låt de orättfärdiga gå allt snabbare mot sin undergång!"

Till Kap. 70. Al-Ma'aridj (Vägarna upp till gud)

Till Kap. 72. Al-Djinn (Osynliga väsen)