Koranen

Till Kap. 71. Nuh (Noa)

Till Kap. 73. Al-Muzzammil (Du som täcker över dig)

Al-Djinn (Osynliga väsen)

Mekka-perioden

72 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

72:1 Säg [Muhammad]: ”Det har uppenbarats för mig att en skara av osynliga väsen fick lyssna till [Koranen], och [att] de sade [till de sina]: 'Vi har lyssnat till en märklig uppläsning, 72:2 som leder [lyssnaren] till kunskap om rätt och orätt. Vi tror på dess [ord] och vi skall inte sätta gudar vid vår Herres sida. 72:3 Låt Vår Herres namn hållas högt i ära, Han som aldrig haft en ledsagerska vid Sin sida och inte har [avlat] någon son! 72:4 Den dåraktigaste av oss brukade göra oerhörda [påståenden] om Gud, 72:5 och förr trodde vi att varken människorna eller de osynliga väsendena skulle yttra lögner om Gud. 72:6 Men det fanns människor som hade för vana att anropa några av de osynliga väsendena om skydd, och kom på så sätt deras högmod att växa, 72:7 och de trodde, liksom ni har trott, att Gud inte skulle sända någon ytterligare [profet]. 72:8 Vi försökte nå himlen [för att utforska dess hemligheter], men där fann vi mäktiga väktare och flammor av eld; 72:9 och vi [försökte] komma till de platser där vi brukade lyssna, men den som nu vill lyssna kommer att finna [att] en flamma av eld ligger i beredskap för honom. 72:10 Vi vet inte om de som lever på jorden skall få det onda [på sin lott] eller om deras Herre vill [ge dem] kunskap om rätt och orätt. 72:11 Bland oss finns de som vill göra det rätta och andra som har mindre intresse för det rätta; ja, vi har alltid varit delade i olika grupper. 72:12 Men vi har insett att vi inte kan trotsa Guds [vilja] på jorden och inte heller komma undan den genom att fly. 72:13 Och efter att [nu] ha fått höra om vägledningen, tror vi på den; den som tror på sin Herre behöver inte vara rädd att [hans förtjänster] skall frånkännas honom eller [att han skall få lida annan] orätt. 72:14 Bland oss finns [nu] de som har underkastat sig Guds vilja och de som går det ondas väg. De som har underkastat sig Guds vilja är de som sökte kunskap om rätt och orätt; 72:15 men de som väljer att gå det ondas väg skall bli bränsle för helvetets [ugnar]!'”

72:16 OM DE [som förnekar Oss] hade slagit in på den raka vägen, skulle Vi helt visst ha skänkt dem regn i riklig mängd 72:17 för att pröva deras [villighet att tacka Oss för Våra gåvor]. Och den som vägrar att åkalla sin Herre skall Han utlämna åt ett straff från vilket ingen lindring ges. 72:18 All dyrkan tillkommer Gud; anropa därför ingen vid sidan av Honom! 72:19 Men när Guds tjänare reser sig för att anropa Honom tränger massorna på [som om de ville övermanna honom]. 72:20 Säg: "Jag anropar ingen annan än min Herre och jag sätter ingen vid Hans sida." 72:21 Säg: "Jag har ingen makt över er och kan inte vålla er skada; inte heller [kan jag] förmå er att följa den raka vägen." 72:22 Säg: "Ingen kan skydda mig mot Gud och jag kan heller inte finna en tillflykt undan Honom, 72:23 om [jag] inte förkunnar vad Gud [befaller mig att förkunna] och framför [alla] Hans budskap."

Och på den som visar olydnad mot Gud och Hans Sändebud väntar helvetets eld och i den skall han [och hans likar] förbli till evig tid. 72:24 När de [som sätter gudar vid Guds sida] till sist får skåda [straffet], som de varnades för; skall de inse vilka som hade det svagaste stödet och var obetydligast till antalet [- de eller de troende]! 72:25 Säg: "Jag vet inte om det som har lovats er är nära förestående eller om min Herre skall skjuta upp det." 72:26 Han känner det som är dolt för människor, men Han låter ingen få insikt i Sina hemligheter 72:27 utom det sändebud som Han [utser till detta]. Och då sätter Han ut vakter framför och bakom sändebudet, 72:28 för att det skall vara uppenbart att [han såväl som de andra sändebuden] har kunnat framföra sin Herres budskap. Allt som berör dem har Han under uppsikt och Han håller räkning på allt [i Sin skapelse].

Till Kap. 71. Nuh (Noa)

Till Kap. 73. Al-Muzzammil (Du som täcker över dig)