Koranen

Till Kap. 69. Al-Haqqah (Sanningens stund)

Till Kap. 71. Nuh (Noa)

Al-Ma'aridj (Vägarna upp till gud)

Mekka-perioden

70 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

70:1 EN MAN frågade om ett straff som väntar 70:2 dem som förnekar sanningen och som ingen kan avvärja, 70:3 [ett straff] från Gud till vilken många vägar leder upp. 70:4 Till Honom stiger änglarna och den heliga ingivelsens ande upp under en dag vars längd är femtiotusen år. 70:5 Uthärda därför [dina prövningar, Muhammad,] med väl buret tålamod! 70:6 De ser [straffet] som något mycket avlägset, 70:7 men Vi ser det som något som ligger helt nära! 70:8 Den Dagen skall himlen likna smält koppar 70:9 och bergen skall vara som högar av rödfärgad ull. 70:10 Ingen vän frågar efter en vän; 70:11 [ändå] får de se varandra. För att köpa sig fri från straffet kommer den obotfärdige syndaren den Dagen att vilja offra [till och med] sina barn, 70:12 sin hustru, sin broder, 70:13 de anhöriga som hade beskyddat honom, 70:14 ja, alla jordens invånare - [om] han på så sätt kan rädda sig. 70:15 Ack, nej! [Han slipper inte ifrån denna] rasande eld 70:16 som skall [bränna] bort hans hud upp till och med huvudsvålen! 70:17 Den kallar alla dem som vände ryggen [åt budskapet] och drog sig undan 70:18 och dem som samlade och gömde [rikedomar i sina kassakistor].

70:19 MÄNNISKAN är skapad rastlös och otålig. 70:20 Hon beklagar sig så fort hon drabbas av något ont, 70:21 men om det goda kommer på hennes lott visar hon [de behövande] ifrån sig. 70:22 [Så uppträder] inte de som med allvar ger sig hän åt sin andakt 70:23 och som oförtröttligt förrättar sin bön, 70:24 och som av vad de äger [anslår] rättmätiga andelar 70:25 åt tiggarna och dem som [i tysthet] lider nöd 70:26 och som tror på Domens dag 70:27 och fruktar sin Herres straff - 70:28 ingen kan vara säker på att gå fri från sin Herres straff - 70:29 och som håller sina begär i styr 70:30 och inte [ger fritt utlopp åt sin lust] med andra än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter - inget klander kan då riktas mot dem; 70:31 men går de längre är de syndare - 70:32 och de som troget fullgör sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften, 70:33 och de som står fast vid sitt vittnesmål, 70:34 och de som slår vakt om bönen. 70:35 [Alla] dessa skall [hälsas] med hedersbetygelser i [paradisets] lustgårdar.

70:36 HUR ÄR det fatt med [dessa] sanningens förnekare, som ivrigt tränger fram med sträckta halsar 70:37 från höger och vänster i stora grupper? 70:38 Är det av iver att få stiga in i lycksalighetens lustgårdar? 70:39 Visst inte! De vet ju av vad de har skapats! 70:40 Vid alla soluppgångars och alla solnedgångars Herre! Vi är sannerligen i stånd 70:41 att i deras ställe sätta bättre [människor än de] - ingenting kan hindra Oss! 70:42 Låt nu [förnekarna] fortsätta med sina ordlekar, till dess de står inför den Dag som de fått löfte om, 70:43 den Dag då de skall skynda fram ur sina gravar, som om de hade bråttom att inställa sig [till andakten] inför sina gudabilder, 70:44 stirrande i marken, nedtyngda av skam. Detta är den Dag om vars ankomst de gång på gång har varskotts.

Till Kap. 69. Al-Haqqah (Sanningens stund)

Till Kap. 71. Nuh (Noa)