Koranen

Till Kap. 68. Al-Qalam (Pennan)

Till Kap. 70. Al-Ma'aridj (Vägarna upp till gud)

Al-Haqqah (Sanningens stund)

Mekka-perioden

69 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

69:1 SANNINGENS stund [skall komma]! 69:2 Vad betyder Sanningens stund? 69:3 Och vad kan låta dig förstå vad Sanningens stund betyder?

69:4 [STAMMARNA] Thamud och Aad ville inte tro på det dundrande slaget. 69:5 Thamudenerna begravdes av ett jordskalv; 69:6 och vad [stammen] Aad beträffar utplånades den av en piskande stormvind med iskyla, 69:7 som Han lät rasa mot dem utan uppehåll i sju nätter och åtta dagar. Där kunde man se människorna ligga utsträckta [på marken] som urgröpta palmstubbar. 69:8 Kan du [nu] finna några spår efter dem? 69:9 Och Farao och [folken] som levde före honom och [människorna i] de ödelagda [städerna] bar [alla på en tung börda av] synd. 69:10 När de satte sig upp mot sin Herres sändebud, straffade Han dem med fruktansvärd stränghet. 69:11 När vattenmassorna sprängde alla hinder lät Vi arken bära er. 69:12 Den skulle bli ett tecken och en påminnelse för er, som varje uppmärksam lyssnare bevarar i sitt hjärta.

69:13 Och när domedagsbasunen ljuder - en enda gång - 69:14 och jordytan och bergen lyfts upp och krossas i en enda stöt, 69:15 den Dagen har det kommit som måste komma. 69:16 Och himlen - som har blivit skör - skall brista 69:17 och änglarna [skall stiga fram] från alla håll och över dem skall åtta [bärare] den Dagen bära din Herres tron. 69:18 Den Dagen kommer ni att undergå [rannsakan och dom] och ingenting, som ni höll hemligt, skall förbli dolt. 69:19 Och den som får ta emot sin bok med höger hand skall ropa: "Kom! Läs [vad som står] i min bok! 69:20 Jag visste att jag [en dag] skulle kallas att avlägga räkenskap!" 69:21 Han skall leva, salig, 69:22 i ett himmelskt paradis, 69:23 där [alla] frukter är [lockande] nära. 69:24 [Han och hans medbröder skall uppmanas:] "Ät och drick av hjärtans lust! [Detta är lönen] för de [goda handlingar] som ni sände framför er!" 69:25 Men den som får ta emot sin bok med vänster hand skall säga: "Ack, om jag ändå hade sluppit se min bok 69:26 och fått förbli i okunnighet om denna räkenskap över mitt [liv]! 69:27 Om ändå detta hade varit slutet! 69:28 Ingen nytta har jag av allt det som jag ägde! 69:29 Mina argument har mist all styrka!" 69:30 [Då skall befallningen ges:] "Grip honom och slå honom i en krage av järn 69:31 och låt helvetets lågor sveda honom. 69:32 Kedja därefter ihop honom [med andra syndare] i en kedja vars längd är sjuttio alnar; 69:33 han ville nämligen inte tro på Guds höga majestät, 69:34 och uppmanade ingen att ge den fattige att äta. 69:35 Därför har han här i dag ingen vän 69:36 och får ingen annan föda än sådana motbjudande anrättningar 69:37 som bara syndarna kan svälja."

69:38 VID allt det som ni kan urskilja 69:39 och vid det som ni inte kan urskilja! 69:40 Förvisso är detta ett ädelt Sändebuds ord, 69:41 inte ord av en poet - få är de ting ni tror på! - 69:42 Inte heller ord av en spåman - få är de ting ni ägnar eftertanke åt! 69:43 [Detta är] en uppenbarelse från världarnas Herre! 69:44 Om han [som fått uppenbarelserna sig anförtrodda hade tillfogat] några ord och påstått att de var Våra, 69:45 skulle Vi ha gripit hans högra hand 69:46 och sedan ha skurit upp hans kroppspulsåder. 69:47 Ingen av er hade då kunnat rädda honom! 69:48 [Denna Koran] är helt visst en påminnelse till dem som fruktar Gud och ständigt har Honom för ögonen. 69:49 Vi vet att det bland er finns de som kommer att förneka [den] 69:50 och detta kommer att orsaka förnekarna [själva] bitter grämelse. 69:51 Helt visst är den den absoluta Sanningen. 69:52 Prisa därför din Herres namn, omstrålat av makt och härlighet!

Till Kap. 68. Al-Qalam (Pennan)

Till Kap. 70. Al-Ma'aridj (Vägarna upp till gud)