Koranen

Till Kap. 67. Al-Mulk (Herravälde)

Till Kap. 69. Al-Haqqah (Sanningens stund)

Al-Qalam (Pennan)

Mekka-perioden

68 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

68:1 Nun.

VID PENNAN och det som skrivs ned!

68:2 Tack vare din Herres nåd är du inte besatt! 68:3 Helt visst kommer din belöning att vara i evighet. 68:4 Ditt liv och ditt handlande är ett lysande [exempel], 68:5 och du skall se - och [dina fiender] skall se - 68:6 vem av er som har förlorat förståndet. 68:7 Din Herre vet bäst vem som har vikit av från Hans väg, och Han vet bäst vem som följer Hans ledning. 68:8 Hör därför inte på dem som förnekar sanningen; 68:9 de skulle vilja att du gick dem till mötes för att då visa sig tillmötesgående [mot dig]. 68:10 Och lyssna inte till den som är färdig att svära på allt 68:11 och springer med skvaller och illvilligt förtal, 68:12 som motarbetar det goda, överträder alla förbud [och] syndar [av vana], 68:13 grov i sättet och omåttlig [och] därtill av tvivelaktig härkomst. 68:14 [Högmodig över] sin rikedom och sina [talrika] söner 68:15 säger han, när han hör Våra budskap läsas upp: "[Detta är ingenting annat än] sagor från förfädernas tid!" 68:16 På hans panna skall Vi bränna in skammens och vanärans brännmärke!

68:17 Vi har satt [dessa människor] på prov, liksom Vi satte ägarna till en fruktträdgård på prov, när de svor att de skulle skörda [dess frukt] följande morgon 68:18 utan att göra förbehåll [för Guds vilja]. 68:19 Medan de sov, kom en [besökare sänd] av din Herre; han gick ronden [runt fruktträdgården] 68:20 och följande morgon låg [den] tom som ett redan skördat sädesfält. 68:21 I gryningen ropade de till varandra: 68:22 "Vi bör gå tidigt till trädgården om vi vill skörda [frukten]!" 68:23 Och när de gick sade de sinsemellan med låg röst: 68:24 "I dag får ingen fattiglapp komma in och störa oss!" 68:25 Och de begav sig tidigt i väg, beslutna att genomföra vad de hade föresatt sig. 68:26 Men när de fick se [trädgården] sade de: "Vi måste ha tagit fel väg!" 68:27 [Men när de insåg vad som hänt ropade de:] "Vi har blivit ruinerade!" 68:28 Den förnuftigaste av dem sade: ”Jag sa' er ju att ni skulle prisa Gud.” 68:29 Och de svarade: "Stor är vår Herre i Sin härlighet! Vi har sannerligen gjort orätt!" 68:30 Och de överföll varandra med förebråelser. 68:31 [Till sist] sade de: "Vår olycka var att vi gick för långt! 68:32 Kanske ger oss vår Herre något ännu bättre än det [som vi har förlorat] - till vår Herre vänder vi vår håg, till honom sätter vi vårt hopp!" 68:33 SÅDANT är Vårt straff [i denna värld]. Men det straff [som väntar syndarna] i det kommande livet är sannerligen hårdare - om de bara visste ...!

68:34 [Men] på de gudfruktiga väntar lycksalighetens lustgårdar hos deras Herre; 68:35 eller skulle Vi behandla dem som har underkastat sig Vår vilja på samma sätt som de obotfärdiga syndarna? 68:36 Hur är det fatt med ert omdöme? 68:37 Eller har ni en Skrift som ni studerar 68:38 där [det sägs] att ni skall ha det som ni [själva] väljer? 68:39 Eller har ni fått ett högtidligt löfte av Oss, gällande till Uppståndelsens dag, att låta er själva fälla avgörandet? 68:40 Fråga dem vem av dem som borgar för detta; 68:41 Har de några som är med dem i detta, låt dem då kalla på dem, om de har talat sanning. 68:42 [Påminn dem om] den Dag då allt som varit djupast dolt skall dras fram i ljuset och de kommer att uppmanas att falla ned [inför Gud] men förmår inte göra det. 68:43 [De skall stå] med sänkta huvuden, överväldigade av skam, eftersom de redan [i livet], friska [till kropp och själ], uppmanades att falla ned [inför Honom men vägrade].

68:44 Lämna nu åt Mig [att ta itu med] dem som förnekar sanningen i detta budskap; Vi skall föra dem mot undergången steg för steg, utan att de inser vad [som sker]; 68:45 Jag ger dem ett uppskov, men Min plan ligger fast. 68:46 Eller begär du en avgift av dem [för att framföra ditt budskap], så att de nu tyngs av skuldbördor 68:47 Eller har de [sådan kunskap om] den verklighet som är dold för människor att de [kan] skriva ned [vad de vet]? 68:48 HA därför tålamod, [Muhammad,] och avvakta din Herres dom och var inte som han som slukades av en väldig fisk och som anropade [sin Herre], medan vreden [mot hans motspänstiga landsmän ännu] kokade inom honom. 68:49 Och om inte hans Herre hade inneslutit honom i Sin nåd, skulle han ha kastats upp på den öde stranden, tyngd av sin skuld. 68:50 Men Gud hade utvalt honom och gjort honom till en av de rättfärdiga. 68:51 [Ha tålamod] även om de som förnekar sanningen kastar så hätska blickar mot dig, när de får höra [stycken av] Koranen [att de så när får dig att förlora fattningen] och säger: "Han är sannerligen galen!" 68:52 Denna [Koran] är ingenting mindre än en påminnelse till alla folk.

Till Kap. 67. Al-Mulk (Herravälde)

Till Kap. 69. Al-Haqqah (Sanningens stund)