Koranen

Till Kap. 53. An-Nadjm (Stjärnan)

Till Kap. 55. Ar-Rahman (Den nåderike)

Al-Qamar (Månen)

Mekka-perioden

54 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

54:1 STUNDEN NÄRMAR sig och månen har rämnat!

54:2 Men om de [som förnekar sanningen] får se ett tecken, vänder de sig bort och säger: "Alltid dessa trollkonster!" - 54:3 De är beslutna att avvisa [sanningen] och följer [bara] vad de själva tycker och önskar. Men allt har sin fasta bestämmelse. 54:4 De har fått lyssna till berättelser som borde ha hållit dem tillbaka 54:5 [och] till djup visdom, men varningarna var till ingen nytta; 54:6 vänd dig därför ifrån dem. Den Dag då roparen kallar människorna till det okända, 54:7 kommer de att stiga ut ur sina gravar, stirrande i marken, och som svärmar av gräshoppor 54:8 skynda fram mot roparen, och de som förnekade sanningen skall säga: "Detta är en svart dag!"

54:9 FÖRE dem förnekade Noas folk [uppståndelsens] sanning; de beskyllde Vår tjänare för lögn och kallade honom besatt och drev bort honom. 54:10 Och han ropade till sin Herre: "De är starkare än jag; [Herre,] kom till min hjälp!" 54:11 Och Vi öppnade himlens portar och lät rikligt regn strömma [utan uppehåll], 54:12 och källor springa fram ur marken så att vattnen möttes - allt i enlighet med [Guds] beslut. 54:13 Och Vi räddade honom på [skeppet] som timrats av plankor och spik, 54:14 och det rörde sig fram [över havet] under Våra ögon; [detta var] belöningen till den som hade kallats lögnare. 54:15 Vi gjorde denna [katastrof] till ett tecken, [ett exempel för människorna] - finns det någon som bevarar den i minnet [och tar lärdom]? 54:16 Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar! 54:17 Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]?

54:18 STAMMEN Aad förnekade sanningen och hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar! 54:19 [Till sist,] en lång och olycksdiger dag, sände Vi en rasande stormvind mot dem, 54:20 som grep tag i människorna, [kastade omkull dem och lämnade dem utsträckta på marken] som palmstubbar, uppryckta med rötterna. 54:21 Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar! 54:22 Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]?

54:23 [STAMMEN] Thamud trodde inte på de varningar [som Vi sände dem], 54:24 och de sade: "Skall vi följa en ensam [man] ur våra egna led? [Om vi gjorde så] skulle vi ha gått vilse eller förlorat förståndet! 54:25 Skulle det bland oss [alla] vara just han som utmärktes med den [gudomliga] påminnelsen [och inte en av våra mer förtjänta män]? Nej, han är ingenting annat än en fräck lögnare!" 54:26 [Och Gud sade till deras profet Salih:] "De skall snart få veta vem som är en fräck lögnare! 54:27 Vi skall nu låta kamelstoet löpa fritt för att sätta dem på prov; ge dig till tåls och se vad de företar sig. 54:28 Men säg dem att vattnet i brunnarna skall fördelas mellan dem - var och en måste vara där, när hans tur [att vattna sina djur] har kommit." 54:29 Men de tillkallade en man i stammen som åtog sig [att slakta kamelstoet] och han slaktade det på grymmaste sätt. 54:30 Hur [hårt drabbade dem inte] Mitt straff, [de som inte fäste vikt vid] Mina varningar! 54:31 Vi lät ett enda dån [- dånet av detta straff -] genljuda över dem, och där låg de som [en hög] torra störar till en inhägnad. 54:32 Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]?

54:33 LOTS folk [trodde inte heller] på [Våra] varningar; 54:34 [och] Vi sände över dem en orkan [av död och förintelse]. Men före gryningen räddade Vi Lot och dem som följde honom [i tron]. 54:35 Vår nåd var med dem; så belönar Vi de tacksamma. 54:36 [Lot] varnade dem för Vårt stränga straff; men de trodde inte på varningarnas [allvar] 54:37 och försökte förmå honom att utlämna sina gäster [till dem]. Då slog Vi dem med blindhet. "Pröva då på Mitt straff, [ni som inte fäste vikt vid] Mina varningar!" 54:38 Och en morgon, tidigt, drabbade dem det slutliga straffet. 54:39 "Pröva nu på Mitt straff, [ni som inte fäste vikt vid] Mina varningar!" 54:40 Vi har gjort Koranen lätt att minnas; finns det någon som bevarar [dess ord] i minnet [och tar lärdom]?

54:41 [Även] Faraos folk varnades; 54:42 [och då] de avvisade alla Våra tecken straffade Vi dem med den överväldigande styrkan hos en allsmäktig Gud, som ingen kan motstå.

54:43 ÄR DÅ de bland er som förnekar sanningen bättre än de [forna folk som här har nämnts], eller har [äldre tiders] böcker med nedtecknad gudomlig visdom förklarat er oskyldiga? 54:44 Kanske säger de: "Vi är alla [eniga i vår åsikt och följaktligen] är det vi som måste vinna?" 54:45 [Nej,] skaran [av förnekare] skall besegras och skall tvingas göra helt om och fly. 54:46 Men den Yttersta stunden är den tid då de är kallade att inställa sig, och denna Stund [kommer att för dem betyda] det djupaste elände och den bittraste sorg. 54:47 Då skall de obotfärdiga syndarna [inse att] de gick vilse och [att] deras förstånd svek dem. 54:48 Den Dag då de släpas på sina ansikten in i Elden [skall de höra en röst:] "Pröva på dess heta famntag!" 54:49 ALLT har Vi skapat med rätta mått 54:50 och Vår befallning [och dess omsättning i verklighet] är ett och detsamma - ett ögonblickligt skeende. 54:51 Era likar [i synd och förnekelse bland tidigare folk] lät Vi gå under; finns det någon som bevarar detta i minnet [och tar lärdom]?

54:52 Alla deras handlingar omtalas i [äldre tiders] böcker med nedtecknad gudomlig visdom; 54:53 allt är redovisat, stort som smått. 54:54 De rättfärdiga skall vistas i lustgårdar [vattnade av] bäckar. 54:55 [Och de skall] ta plats inför en allsmäktig Konung i sanningens [församling].

Till Kap. 53. An-Nadjm (Stjärnan)

Till Kap. 55. Ar-Rahman (Den nåderike)