Koranen

Till Kap. 52. At-Tur (Sinai berg)

Till Kap. 54. Al-Qamar (Månen)

An-Nadjm (Stjärnan)

Mekka-perioden

53 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

53:1 VID den sjunkande stjärnan! 53:2 Er landsman har inte gått vilse och han är alls inte besatt. 53:3 Och han talar inte av egen drift - 53:4 nej, [det är] uppenbarelsens ord, 53:5 som en av de allra mäktigaste lär honom, 53:6 [en ängel] stark och vis. Och han framträdde i sin verkliga skepnad 53:7 över horisonten; 53:8 därefter närmade han sig till dess han stod [svävande i luften] 53:9 på två båglängders avstånd eller ännu närmare. 53:10 Så uppenbarade [Gud] det han ville uppenbara för Sin tjänare. 53:11 Hjärtat tog inte miste på vad han såg; 53:12 ifrågasätter ni att han såg detta som han såg? 53:13 Ja, han såg honom ännu en gång 53:14 vid lotusträdet [nära] den yttersta gränsen, 53:15 intill [den ljuvliga] vilans lustgård; 53:16 och lotusträdet badade [i ett bländande ljus]. 53:17 Han tog inte sina ögon [från synen] och inte heller försökte han se mer än vad han såg; 53:18 han fick ju se några av sin Herres största tecken.

53:19 HAR ni ägnat en tanke åt Al-Lat och Al-Uzza 53:20 och Manat, den tredje [som ni dyrkar]? 53:21 Förbehåller ni er alltså manlig, och tillskriver Honom kvinnlig avkomma? 53:22 Det är sannerligen en ojämn fördelning! 53:23 Nej, dessa [gudinnor] är ingenting annat än namn som ni och era förfäder har uppfunnit; Gud har aldrig gett tillstånd till detta. - De följer enbart lösa antaganden och vad som faller dem in. Men ändå har vägledningen från deras Herre nått dem. 53:24 Eller skall människan få allt vad hon önskar? 53:25 Nej, [de som anropar krafter som de tror har del i Guds makt, skall veta att] allt i det kommande livet och i denna värld tillhör Gud. 53:26 Hur talrika änglarna i himlen än är, är deras förböner till ingen nytta, om inte Gud har gett Sitt tillstånd; och Han ger det till förmån för den Han vill och som funnit nåd inför Honom. 53:27 De som betraktar änglarna som kvinnliga väsen tror [i själva verket] inte på livet efter detta. 53:28 Om det har de ingen kunskap; de följer bara lösa antaganden, och lösa antaganden kan inte ersätta sanningen. 53:29 Vänd dig därför ifrån dem som försummar att åkalla Oss och vars hela intresse är riktat mot det jordiska livet [och dess fröjder]; 53:30 där ligger summan av deras kunskap. Din Herre vet bäst vem som överger Hans väg och Han vet bäst vem som låter sig vägledas. 53:31 Allt det som himlarna rymmer och allt det som jorden bär tillhör Gud; Han kommer att straffa dem som gör ont med [det som svarar mot] deras handlingar och belöna dem som gör gott med det högsta goda. 53:32 De som avhåller sig från de grövsta synderna och från skamliga handlingar [skall se] - även om de begår mindre felsteg - [att] det inte finns någon gräns för din Herres förlåtelse. Han har full kännedom om er, från det att Han [först] skapade er av jord och från det att ni tog form i moderlivet. Påstå därför inte att ni är rena från synd! Han vet bäst vem som fruktar Honom.

53:33 VAD ANSER du om den som vänder sig ifrån [tron för att ge sig hän åt de jordiska fröjderna] 53:34 och som ger det minsta [möjliga av det han äger åt andra] och knotar till och med över detta? 53:35 Har han kunskap om den verklighet som är dold för människorna, så att han kan se [in i framtiden]? 53:36 Eller har han inte fått veta något om Moses uppenbarelser 53:37 eller hört om Abraham, som troget fullgjorde [allt vad Gud befallde honom]? 53:38 [Eller hört] att det på ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda 53:39 eller att ingenting skall tillerkännas människan utom det som hon har eftersträvat; 53:40 och att hon [en Dag] skall få se sina strävanden [i deras rätta ljus] 53:41 och därefter få sin fulla lön; 53:42 och att slutpunkten [för allt] är [återkomsten] till din Herre; 53:43 och att det är Han som ger er orsak att skratta och Han som ger er orsak att gråta; 53:44 och att det är Han som skänker död och Han som skänker liv; 53:45 och att Han har skapat de två könen, mankön och kvinnokön, 53:46 av en droppe utgjuten säd, 53:47 och att Han skall låta det nya livet träda fram; 53:48 och att det är Han som gör [människan] rik och [Han som] förmår [henne] att nöja sig med det hon har; 53:49 och att det är Han som är Hundstjärnans Herre; 53:50 och att Han lät det forna Aad gå under 53:51 liksom stammen Thamud - [de förintades] till sista man - 53:52 och före dem Noas folk - de var de syndigaste och mest hårdnackade [av alla] - 53:53 och de [städer] som Han kastade över ända 53:54 och täckte dem med det som täckte [dem]. 53:55 Vilken av din Herres välgärningar vill du [människa] sätta i fråga?

53:56 DENNE [Profet] är en varnare liksom de som varnade i gångna tider. 53:57 [Stunden] som närmar sig kommer allt närmare, 53:58 [men] ingen annan än Gud kan dra undan [slöjan] som döljer den. 53:59 Förvånas ni över dessa ord? 53:60 Skrattar ni [belåtet] i stället för att gråta, 53:61 och sträcker självsäkert på nacken? 53:62 Fall ned inför Gud och tillbe [Honom]!

Till Kap. 52. At-Tur (Sinai berg)

Till Kap. 54. Al-Qamar (Månen)