Koranen

Till Kap. 50. Qaf

Till Kap. 52. At-Tur (Sinai berg)

Adh-Dhariyat (De som virvlar upp)

Mekka-perioden

51 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

51:1 VID [vindarna] som virvlar upp [damm och vissna löv]; 51:2 vid [molnen] som för med sig regn; 51:3 vid [skeppen] som glider fram med lätthet; 51:4 vid [änglarna] som på [Guds] befallning fördelar [Hans gåvor]! 51:5 [De vittnar att] det löfte ni fått är sanning 51:6 [och att] räkenskapen och domen skall komma! 51:7 VID himlens valv, korsat av stjärnornas stråk! 51:8 [Människor!] Era åsikter [om trons innehåll] går sannerligen vitt isär! - 51:9 Den som vill låta sig föras bakom ljuset har redan fått synen förvänd! 51:10 Måtte [Gud] förgöra alla lögnare som påstår och gissar vad de inte kan veta, 51:11 de som [vadar] i förvirring och självbedrägeri 51:12 och [hånfullt] frågar: "Och när skall denna Domens dag komma?" 51:13 Den Dagen skall de plågas över elden 51:14 [och en röst skall säga:] "Smaka eldprovet som ni [nu skall undergå]! Det är detta som ni ville påskynda." 51:15 Men de som fruktade Gud skall vistas i lustgårdar med [porlande] källor 51:16 och där njuta av det som deras Herre har skänkt dem, därför att de [på jorden] gjorde de det goda och det rätta; 51:17 de ägnade inte mera än en kort del av natten åt sömn 51:18 och i den tidiga gryningen bad de om Guds förlåtelse för sina synder. 51:19 Och av det som de ägde gav de tiggarna och dem som led nöd [i tysthet] deras rättmätiga andel. 51:20 FÖR DEM som har visshet i tron finns tecken [på Guds allmakt överallt] på jorden, 51:21 och inom er själva. Varför inte [öppna ögonen och] se 51:22 I himlen finns det som [hjälper er] att uppehålla livet och där finns det som ni fått löfte om [i nästa liv]; 51:23 ja, vid himlarnas och jordens Herre! - allt detta är sanning, [lika sant] som att ni har förmågan att tala!

51:24 HAR DU hört berättelsen om Abrahams himmelska gäster? 51:25 När de kom till honom och hälsade "Fred!", svarade han: "Fred [vare med er]! Ni är [tydligtvis] främlingar [här]?" 51:26 Efter ett kort samråd med husfolket kom han ut med en [helstekt] gödkalv; 51:27 som han satte framför dem och bad dem ta för sig. 51:28 [När han såg att de inte åt] blev han rädd att de [hade ont i sinnet]. Men då sade de: "Du har ingenting att frukta!" - och de gav honom det glada budskapet om en son [som skulle födas åt honom och bli en man] med stor visdom. 51:29 Då närmade sig hans hustru och slog sig för pannan med ett jämmerrop och utbrast: "En gammal orkeslös och ofruktsam kvinna [som jag]!" 51:30 De svarade: "Så har din Herre beslutat. Han är den Allvise, den Allvetande!" 51:31 [Abraham] sade: "Vad är [annars] skälet till ert besök, ärade budbärare?" 51:32 De svarade: "Vi har sänts [för att straffa] ett folk av obotfärdiga, trotsiga syndare; 51:33 vi skall låta ett regn av stenblock falla över dem, 51:34 [ett straff] fastställt i din Herres beslut för dem som har drivit sina utsvävningar för långt. 51:35 Vi skulle föra bort de troende [som fanns i städerna som skulle förstöras] 51:36 men, frånsett ett hus, fann vi ingen som hade underkastat sig Guds vilja." 51:37 Och i [de ödelagda städerna] lämnade Vi ett budskap till dem som fruktar det plågsamma straff [som är följden av att framhärda i det onda].

51:38 OCH I [berättelsen om] Moses ligger [samma budskap]. Vi sände honom till Farao med ett klart bevis på hans myndighet, 51:39 men den höge [fursten], stödd på sina mäktiga resurser, vände [honom] ryggen och sade: "Antingen är han en trollkarl eller en galning." 51:40 Och så kastade Vi honom och hans här i havet; och han bar [själv] skulden [till allas undergång]. 51:41 Och i [berättelsen om vad som hände stammen] Aad ligger [samma budskap]: Vi sände mot dem en dödsbringande vind 51:42 som, där den drar fram, inte lämnar något levande efter sig utan förvandlar allt till multnande ben. 51:43 [Samma budskap] ligger i [berättelsen om stammen] Thamud. [Deras profet] sade till dem: "Ni skall få glädjas åt livet [ännu] en liten tid" - 51:44 detta sedan de hade satt sig upp emot sin Herres befallning - och så drabbade [straffets] blixtar dem mitt för deras ögon. 51:45 De kunde inte resa sig på nytt och ingen fanns som kunde hjälpa dem. 51:46 Och före dem lät Vi Noas folk, förhärdade i synd och trots, gå under. 51:47 VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och förvisso är det Vi som utvidgar det. 51:48 Och Vi har brett ut jordens [yta] - kunde någon ha brett ut den på bättre sätt? 51:49 Allt som Vi har skapat har Vi skapat i motsatspar; kanske skall ni minnas [att En Gud är upphovet till denna väl planerade mångfald].

51:50 [Säg, Muhammad:] ”Fly undan synden till Gud! Jag kommer till er, [sänd] av Honom, för att varna er klart och entydigt: 51:51 'Sätt inte en annan gud vid Guds sida!' - Ja, jag kommer till er, [sänd] av Honom, för att varna er klart och entydigt.” 51:52 [Men som de uppträder mot dig] så har det alltid varit. Inget sändebud kom till dem som levde i gångna tider utan att de kallade honom trollkarl eller galning. 51:53 Lät de orden gå i arv? Nej, men dessa [sentida förnekare] är hårdnackade människor vilkas onda handlingar inte känner några gränser. 51:54 Håll dig därför på avstånd från dem; då kan ingen klandra dig! 51:55 Men [fortsätt att] påminna [och varna]; påminnelsen är till nytta för dem som tror.

51:56 Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig. 51:57 Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem. 51:58 Det är Gud som drar försorg [om skapelsen], den Starke, den Orubblige. 51:59 De som begår orätt skall få sin andel av det straff som drabbade deras likasinnade föregångare. De behöver inte be Mig att påskynda [domen]! 51:60 Den Dag som förnekarna av sanningen har fått löfte om skall bli en Dag av fasa och elände!

Till Kap. 50. Qaf

Till Kap. 52. At-Tur (Sinai berg)