Koranen

Till Kap. 49. Al-Hudjurat (De inre rummen)

Till Kap. 51. Adh-Dhariyat (De som virvlar upp)

Qaf

Mekka-perioden

50 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

50:1 Qaf.

VID denna ärorika Koran! 50:2 Men [om denna gåva som de borde ta emot med tacksamhet säger de att] de finner det märkligt att en varnare kommer till dem ur deras egna led; och de som förnekar sanningen säger: "Detta är besynnerligt! 50:3 Skulle vi, sedan vi dött och förmultnat, [uppstå till nytt liv]? En mycket osannolik återkomst!" 50:4 Vi är väl medvetna om att jorden bryter ner och löser upp [människornas döda kroppar], och Vi har en bok [där allt står skrivet]. 50:5 Men när sanningen nu har kommit till dem förnekar de den, och så har de råkat i [fullständig] förvirring. 50:6 Ser de inte över sig himlen som Vi har byggt och utsmyckat, och där inte den minsta reva kan upptäckas? 50:7 Och jorden som Vi har brett ut och sänkt ned i den fast förankrade berg och där Vi låter sköna växter av alla slag spira. 50:8 [Allt detta] bör öppna [människornas] ögon och tjäna till påminnelse för dem av [Våra] tjänare som vänder åter [till sin Herre] i ånger [över sina synder]. 50:9 Och med [Vår] välsignelse sänder Vi ned regn från skyn och låter med detta trädgårdar växa upp och [fält med] brödsäd 50:10 och höga palmer med täta klasar av dadlar 50:11 för [Våra] tjänares försörjning. Så skänker Vi liv åt död jord [och] så skall Vi låta er stiga fram [till nytt liv]. 50:12 Före dem [som nu förnekar uppståndelsen] förnekades den av Noas folk och folket i Ar-Rass och [stammarna] Thamud 50:13 och Aad och Farao och Lots bröder 50:14 och de som befolkade [Madyans] skogklädda dalar och Tubba`s folk; alla kallade de sändebuden för lögnare och så gick varningarna Jag gav dem i uppfyllelse.

50:15 Har den första skapelsen tröttat Oss? Nej, ingalunda! Men [omnämnandet av] en ny skapelse gör dem förvirrade. 50:16 VI HAR skapat människan och Vi vet vad hennes själ viskar till henne; ja, Vi är närmare henne än hennes egen halspulsåder. 50:17 När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida, 50:18 kommer inte ett ord över hennes läppar utan att en övervakare är hos henne, färdig [att skriva]. 50:19 [När du, människa, ligger på ditt yttersta] skall dödskampen hjälpa dig att se sanningen i hela dess klarhet och allt det som du ville skjuta ifrån dig. -

50:20 Och [när] det blåses i basunen, är den Dag inne som Vi har varnat er för. 50:21 Och varje människa skall stiga fram med en [ängel] som leder henne och en [ängel] som vittnar, 50:22 [och Gud skall säga:] "Du ägnade inte en tanke åt denna [Stund], men Vi har lyft av bindeln [som täckte dina ögon] och i dag är din syn skarp." 50:23 Och [människans] ständige följeslagare skall säga: "Hos mig ligger allt [upptecknat och] klart." 50:24 [Då faller Guds dom:] "Kasta i helvetet var och en som framhärdade i att förneka sanningen, 50:25 som spärrade vägen för det goda, som kränkte andras rätt och sådde tvivel [i andra människors sinnen] 50:26 och som satte andra gudar vid Guds sida - kasta honom ned där pinan är som svårast!" 50:27 En vän som följde honom överallt [i livet] skall säga: "Herre, jag tvingade honom aldrig att göra det som är orätt; han hade gått vilse och drivit synden till dess yttersta gräns!" 50:28 [Och Gud] skall säga: "Träta inte inför Mig! Jag varnade er i tid. 50:29 Min dom står fast, och Jag tillfogar ingen [av Mina] tjänare orätt!" 50:30 Den Dagen skall Vi fråga helvetet: "Har du fått så många du kan ta emot?" Och dess svar blir: "Finns det fler?" 50:31 Och paradiset skall föras fram helt nära de gudfruktiga [och en röst skall säga:] 50:32 "Detta är vad som har lovats er, ni som ständigt hade Gud i tankarna och gjorde er möda att hålla [Hans bud], 50:33 som bävade inför den Nåderike, trots att Han inte kan ses eller förnimmas, och som återvände [till Honom] i ödmjukhet och med ånger i hjärtat [över sin synd]." 50:34 [Och de skall hälsas med orden:] "Stig in i fred [i paradiset]! Detta är den Dag som inte har något slut!" 50:35 Där [i paradiset] skall de få allt vad de önskar, och mer [väntar dem] hos Oss.

50:36 OCH HUR många släkten före dessa [människor som förnekar uppståndelsen] har Vi inte låtit gå under, [människor] mäktigare än de! De sökte i land efter land men fann ingen tillflykt [undan Vår vrede]. 50:37 I detta ligger förvisso en påminnelse till den som har ett öppet sinne och som lyssnar uppmärksamt. 50:38 Vi har helt visst skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar - och detta tröttade Oss inte. 50:39 BÄR därför [Muhammad] med jämnmod vad de säger, och lova och prisa din Herre före solens uppgång och före [dess] nedgång, 50:40 och prisa Honom också under natten och efter varje bön. 50:41 Och lyssna [efter ropet] den Dag då roparen skall kalla från en plats helt nära, 50:42 [och människorna] skall höra det dån som [förebådar] sanningen; detta är den Dag då [de döda] skall stiga fram [ur sina gravar] - 50:43 det är Vi som skänker liv och skänker död, och Vi är målet för er färd - 50:44 den Dag då jorden rämnar omkring dem där de skyndar fram [till räkenskap och dom]; för Oss är det lätt att samla dem alla. 50:45 Vi vet vad de [som förnekar uppståndelsen] säger, och du [Muhammad] kan inte tvinga dem [att tro]; men varna med Koranens ord dem som fruktar Min varning!

Till Kap. 49. Al-Hudjurat (De inre rummen)

Till Kap. 51. Adh-Dhariyat (De som virvlar upp)