Latinska kyrkomusiktexter

Requiem (Dödsmässa)

Introitus

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem;
exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

Herre, giv dem den eviga ron,
och må det eviga ljuset belysa dem.
O Gud, dig tillkommer en lovsång i Sion,
man uppfyller sitt löfte till dig i Jerusalem.
Hör min bön,
till dig kommer allt kött.

Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Herre, förbarma dig över oss.
Kriste, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

Graduale

Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit justus,
ab auditione mala non timebit.

Herre, giv dem den eviga ron,
och må det eviga ljuset belysa dem.
I evigt minne lever den rättfärdige;
för olycksbud behöver han inte rädas.

Tractus

Absolve, Domine,
animas omnium fidelium defunctorum
ab omni vinculo delictorum.
Et gratia tua illis
succurente, mereantur
evadere judicium ultionis.
Et lucis aeterne beatitudine perfrui.

Befria, o Herre,
alla döda troendes själar
från alla skuldens bojor.
Må din nåd komma dem till hjälp,
på det att de må
undgå den yttersta domen.
Låt dem åtnjuta det eviga ljusets lycksalighet.

Sekvens

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla:
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet, apparebit:
nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus?
Quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

Rex tremendae maiestatis,
qui salvandos salvas gratis
salva me, fons pietatis.

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae;
ne me perdas illa die.

Quarens me, sedisti lassus,
redemisti crucem passus,
tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Ingemisco, tamquam reus,
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sunt dignae;
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra.
Statuens in parte dextra.

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis:
voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis:
gere curam mei finis.

Lacrimosa dies illa
qua resurget ex favilla
judicantus homo reus.

Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem. Amen.

Vredens stora dag är nära
Elden skall då allt förtära,
Så var siarsångens lära.

Hela världen skräckslagen
Skåda skall de stränga dragen
Av sin domare den dagen.

Domsbasuner mäktigt skalla
Och ur jordens gravar alla
Mänskor fram för tronen kalla.

Döden själv skall häpen vara,
När, att inför domen svara,
Sig de döda uppenbara.

Boken öppnas: där står skrivet
Vad av alla är bedrivet
I det flydda jordelivet.

Uppenbart blir allt, som gömdes
Åter framlagt allt, som glömdes,
Avdömt allt, som förr ej dömdes.

Vad skall då jag arme svara?
Vem skall där min själ försvara?
Knappt den rene trygg kan vara.

Konung som kan alla fälla,
Nåd för rätt du låter gälla.
Fräls mig, du all godhets källa.

Milde Jesus, minns för mina
Synder gick du till din pina;
Skjut ej bort mig från de dina.

Trött du vandrat vägar vida
Korsets kamp för mig att strida,
Att jag skulle nåd förbida.

Du som hämnar kränkta lagen,
Låt min skuld från mig bli tagen,
Innan domens stund är slagen.

Skuldförtyngd jag faller neder,
Rodnad på min kind sig breder:
Fräls den ångrande som beder.

När du synderskan benådar
Och till rövarn huldrikt skådar,
Tröst och hopp du mig ock bådar.

Ej min bön är värd att höras,
Låt ditt hjärta ändock röras,
Ej i lågor mig förgöras.

Låt bland fåren mig få bida,
Icke gettrens öde lida,
Ställ mig på din högra sida.

Döm ej mig att från dig fara,
Kalla mig av nåd att vara
Bland de evigt frälstas skara.

Djupt i stoftet böjd jag vänder
Mig till dig med knäppta händer,
Att ett saligt slut du sänder.

Vredens dag, du underbara,
Då envar för dom skall svara!
Vem skall rädda då oss arma?

Gud allsmäktig. Dig förbarma!
Jesu Krist, dig till oss vänd
och din frid oss allom sänd! Amen.

Offertorium

Domine Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omnium fidelium
defunctorum de poenis infernis
et de profundu lacu.

Libera eas de ore leonis;
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus.

Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:

Fac eas, Domine,
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus.

Herre Jesus Kristus, härlighetens Konung,
bevara alla troende dödas själar
från helvetes kval
och för undergjordens djup.

Bevara dem för lejonets vrede,
så att de inte nedstörtar i djupet.


Utan må den helige Mikael, banerföraren,
föra dig till det heliga ljuset,
såsom du en gång lovade Abraham
och hans efterkommande.

Offergåvor och böner bringa vi,
Dig till pris, o Herre.

Mottag dem för de själar,
vilka vi idag ha i minnet.

Herre, låt dem
från döden övergå till livet,
såsom du en gång lovade Abraham
och hans efterkommande.

Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Helig, helig, helig,
Herre Gud allsmäktig (eg. är Herren Seaot).
Fulla äro himlarna och jorden av din härlighet.
Giv salighet av höjden (eg. Hosianna i höjden).

(Benedictus)

Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Välsignad vare han som kommer
i Herrans namn.
Giv salighet av höjden (eg. Hosianna i höjden).

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam.

O Guds Lamm, som borttager världens synder,
giv dem frid.
O Guds Lamm, som borttager världens synder,
giv dem frid.
O Guds Lamm, som borttager världens synder.
giv dem den eviga friden.

Communio

Lux aeterna luccat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.

Det eviga ljuset belyse dem, o Herre,
hos dina heliga i evighet,
ty du är mild.
Herre, giv dem den eviga ron,
och må det eviga ljuset belysa dem
hos dina heliga i evighet,
ty du är mild.