Bibeln

Nya testamentet

Första Johannesbrevet utan noter

Första Johannesbrevet

Livets ord blev synligt

1 1Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. 2Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss. 3Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. 4Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.

Vandra i ljuset

5Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. 8Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. 9Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. 10Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss.

1:1 Det som var till från begynnelsen ... livets ord Brevformens vanliga kännetecken saknas i stort sett i Första Johannesbrevet. Däremot har brevet stora likheter med Johannesevangeliet i språk och innehåll (jfr Joh 1:1, 4, 14 med noter) och är möjligen skrivet av samma person (jfr not till Joh 13:23), i annat fall av en lärjunge till evangeliets huvudförfattare. Det präglas bl.a. av uppgörelser med religiösa motståndare (se not till 2:18).

1:1 vi Flertalsformen "vi" växlar i 1 Joh med entalsformen "jag". Förklaringen är i detta fall inte antikens brevstil (se not till 2 Kor 2:14) utan att författaren kan tala samtidigt om sig själv och alla troende, likaså om sitt eget vittnesbörd och den kristna kyrkans; jfr not till Joh 3:11.

1:9 trofast Dvs. genom att hålla sina löften om att förlåta; jfr 2 Mos 34:6 f.; Jer 31:33 f. Rättfärdig.

Det nya budet: kärleken

2 1Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. 2Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

3Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. 4Den som säger: "Jag känner honom" men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. 6Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

7Mina kära, vad jag skriver här är inget nytt bud utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har fått höra. 8Ändå är det jag skriver ett nytt bud - det visar både hans och ert liv. Ty mörkret viker och det sanna ljuset lyser redan. 9Den som säger sig vara i ljuset men hatar sin broder är ännu kvar i mörkret. 10Den som älskar sin broder förblir i ljuset och har ingenting inom sig som leder till fall. 11Men den som hatar sin broder är i mörkret; han vandrar i mörkret och vet inte vart han går, ty mörkret har gjort hans ögon blinda.

Älska inte världen

12Jag skriver till er, mina barn: ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull. 13Jag skriver till er, fäder: ni känner honom som är till från början. Jag skriver till er som är unga: ni har besegrat den Onde.

14Jag har skrivit till er, barn: ni känner Fadern. Jag har skrivit till er, fäder: ni känner honom som är till från början. Jag har skrivit till er som är unga: ni är starka och Guds ord förblir i er och ni har besegrat den Onde.

15Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. 16Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. 17Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Många antikrister i den sista tiden

18Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. 19De har utgått från oss men hörde aldrig till oss. Ty om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. 20Ni däremot har blivit smorda av den Helige och känner alla sanningen - 21jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen.

22Vem är nu lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23Den som förnekar Sonen har heller inte Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern. 24Bevara det ni har hört från början. Om det ni har hört från början finns i er förblir också ni för alltid bevarade i Sonen och i Fadern. 25Och detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet.

26Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. 27Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare. Ty hans smörjelse undervisar er om allt - den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er: förbli i honom.

Guds barn

28Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. 29Om ni vet att han är rättfärdig inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.

2:1 Barn.

2:1 en som för vår talan Samma grekiska ord används i Joh om den heliga anden och översätts där med "hjälpare"; se not till Joh 14:16.

2:5 Guds kärlek Eller "kärleken till Gud". Mer eller mindre dubbeltydiga uttryck av samma slag förekommer i v. 15; 3:17; 4:9, 12; 5:3.

2:5 i honom Dvs. i Kristus. Ett betonat "han" syftar i 1 Joh ofta på Kristus, någon gång möjligen på Gud. Syftningen har i några fall förtydligats i översättningen (3:7, 16; 4:17).

2:7 Detta gamla bud Kärleksbudet är i motsats till motståndarnas påfund (v. 18 f.) "inget nytt bud": mottagarna känner till det genom evangeliet (jfr 3:11; Matt 22:39) och GT (3 Mos 19:18). Det kallas nytt (v. 8; jfr Joh 13:34) därför att kärleken framträder på ett nytt sätt i Jesu förkunnelse och liv.

2:13 f. fäder ... unga "Fäderna" är i detta fall troligen äldre medlemmar i församlingen, i motsats till de yngre. "Barnen" är liksom på andra ställen i brevet alla dess mottagare (v. 1, 28; 3:7, 18; 5:21).

2:15 Värld.

2:18 den sista tiden Jfr Heb 1:2 med not.

2:18 många antikrister Tron att en ojämförligt ond gestalt skulle framträda i den sista tiden (Antikrist) tillämpas på författarens religiösa motståndare; jfr Matt 24:24 med not. Enligt v. 22 f.; 4:2 f.; 5:6 förnekade dessa att människan Jesus var Kristus, Guds son. Troligen ansåg de att den synliga världen var helt och hållet ond, så att Gud omöjligen kunde bli ett med en jordisk kropp; jfr not till 2 Tim 2:18. Den Kristus de bekände sig till var en rent andlig varelse.

2:20 Ni ... känner alla sanningen I grundtexten är denna mening ofullbordad. V. 21 utgör på en gång en utvikning och en avslutning; ordet "sanningen" har i översättningen hämtats därifrån. Till innehållet jfr Joh 14:26; 16:13; 1 Kor 12:10. Smord. Helig.

2:21 att ni är ... att ni känner Eller "därför att ni är ... därför att ni känner".

2:21 och vet att Eller "och att".

3 1Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. 2Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 3Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

4Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet. 5Ni vet att han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos honom. 6Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har aldrig sett honom och känner honom inte.

7Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus är rättfärdig. 8Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. 9Den som är född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda eftersom han är född av Gud. 10Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens: den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.

Inbördes kärlek

11Ty detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska varandra. 12Vi skall inte likna Kain, som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror. Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns var rättfärdiga.

13Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. 14Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. 15Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. 16Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. 17Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

18Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. 19/20Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. 21Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. 22Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. 23Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. 24Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

3:2 när han uppenbarar sig Eller "när det blir uppenbart". - Den som "vi kommer att bli lika" är Kristus; jfr 2:5 med not. Det är fråga om hans ankomst till den sista domen; jfr 2:28. I v. 5 avses hans födelse på jorden.

3:4 synd är laglöshet Ordet laglöshet hör samman med tankarna om Antikrist (2:18). Författarens motståndare kan ha hävdat att moralisk självkontroll är överflödig för andliga människor. Mot dem hävdar han renhetens (v. 3) och lagens betydelse för de kristna; jfr Gal 6:7; Jak 2:10.

3:8 Djävulen.

3:9 Guds säd Dvs. den heliga anden och det genom den förmedlade ordet, som enligt NT har gett upphov till ett nytt, från Gud kommande liv hos de kristna; jfr Joh 1:13; 3:5 f.; Jak 1:18; 1 Pet 1:23.

3:12 Kain Enligt en judisk utläggning av 1 Mos 4:1 fick Kain livet genom en fallen ängel, som identifierades med Lucifer eller djävulen. Han var alltså bokstavligen "den Ondes barn". Motståndarna kan ha haft en annan uppfattning om honom; se not till Jud v. 11.

3:24 Ande.

Sanningens ande eller villfarelsens

4 1Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. 2Så kan ni se vilken ande som är Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, 3men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. 4Men ni, mina barn, är från Gud, och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen. 5De kommer från världen, och därför talar de som världen, och världen lyssnar på dem. 6Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.

Kärleken från Gud

7Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. 8Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. 9Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. 10Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

11Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. 12Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. 13Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. 14Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. 15Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. 16Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.

Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. 17I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. 18Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. 19Vi älskar därför att han först älskade oss. 20Om någon säger: "Jag älskar Gud" men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. 21Och detta är det bud som han har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

4:2 att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt Eller "att Jesus är Kristus, kommen i mänsklig gestalt". Jfr not till 2:18.

4:4 han som är i er Dvs. Gud; se v. 12, 15; 3:24.

4:4 han som är i världen Dvs. djävulen, "denna världens härskare" (Joh 12:31), eller hans representant Antikrist (v. 3).

4:12 Ingen har någonsin sett Gud Orden kan vara riktade mot motståndarnas anspråk på att ha en högre kunskap om Gud; jfr 1 Kor 8:2 f.

4:17 sådan som Kristus är, sådana är vi Den kristne som har Kristus som förebild för sitt liv behöver inte frukta domen.

Att hålla Guds bud

5 1Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den som älskar fadern älskar också hans barn. 2Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud och håller hans bud. 3Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, 4eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?

Livet finns i Guds son

6Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. 7Det är tre som vittnar: 8Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. 9Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd: han har vittnat om sin son. 10Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. 11Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. 12Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

Förbön för syndare

13Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta att ni har evigt liv. 14Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. 15Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. 16Om någon ser sin broder begå en synd som inte är en dödssynd skall han be, och han skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår någon dödssynd. Det finns synd som leder till döden. Det är inte sådan synd jag menar när jag säger att man skall be. 17Varje orätt är en synd, men det finns synd som inte är dödssynd.

Sammanfattning

18Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud bevarar dem och den Onde kan inte röra dem. 19Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den Ondes våld. 20Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. 21Mina barn, var på er vakt mot avgudar.

5:1 fadern Eller "sin far"; "Fadern" (med direkt syftning på Gud). Troligen avses en liknelse: liksom familjemedlemmarna innefattas i kärleken till en människa måste en kristen älska Guds barn, dvs. sina medkristna (v. 2).

5:2 Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar Gud Eller "Därav (dvs. av det nyss sagda) ser vi att vi älskar Guds barn när vi älskar Gud".

5:6 vatten och blod Vattnet betecknar Jesu dop, blodet hans död på korset. Motståndarna ansåg att Kristus inte var en verklig människa (se not till 2:18). Enligt deras tolkning av Matt 3:13‑17 med par. steg han ner från himlen och förenade sig med människan Jesus i dopet men lämnade honom före korsfästelsen; han hade alltså varken fötts eller dött. Mot detta betonas här särskilt Kristi död, "blodet".

5:7 Det är tre som vittnar Jesu frälsningsgärning, sammanfattad i hans dop och död (v. 6), levandegörs i dopet och nattvarden (v. 8, jfr Joh 19:34 med not) genom den heliga andens verkan. Vittna.

5:16 han skall ge liv Sannolikt avses Gud. Möjligen menas i stället att den bedjande räddar syndarens liv med sin bön; jfr Jak 5:20.

5:16 dödssynd Tydligen menas att en kristen kan ställa sig ohjälpligt utanför livets och förlåtelsens räckvidd; jfr Matt 12:31; Heb 6:4 med noter.

5:18 Han som föddes av Gud bevarar dem ... röra dem Här avses Kristus. Annan läsart (med syftning på den kristne, jfr v. 1) "Den som är född av Gud tar sig i akt ... röra honom".

5:20 vi kan känna den Sanne Dvs. den sanne Guden (2 Krön 15:3; Joh 17:3), som det nya förbundet enligt Jer 31:34 skulle ge kännedom om och som "hans son Jesus Kristus" här uttryckligen jämställs med; jfr not till Joh 20:28.

5:20 den sanne guden Se not till Joh 1:1.

Till Andra Petrusbrevet

Till Andra Johannesbrevet