Bibeln

Gamla testamentet

Haggaj med noter

Haggaj

Templet skall byggas upp

1 1Under kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj till ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och till översteprästen Josua, Josadaks son:

2Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus. 3Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggaj: 4Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus, medan detta hus ligger i ruiner? 5Nu säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det!

6Ni sår mycket men skördar litet.
Ni äter utan att bli mätta.
Ni dricker utan att bli glada.
Ni klär er utan att bli varma.
Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål.

7Så säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det! 8Gå upp i bergen och skaffa virke, bygg upp mitt hus! Då skall jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren. 9Ni strävar efter mycket men får litet. Skörden ni bärgar blåser jag på. Varför? säger Herren Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har brått med era egna.

10Därför håller himlen tillbaka sin dagg,
och jorden håller tillbaka sin gröda.
11Jag har manat fram torka över jord och berg,
över säd och vin och olja,
över allt som marken ger,
över människor och djur,
över allt ni mödat er med.

12Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket lyssnade till Herren, sin Gud, till det som profeten Haggaj sade på uppdrag av Herren, deras Gud. Folket böjde sig i fruktan för Herren. 13Herrens sändebud Haggaj framförde då Herrens budskap till folket: Jag är med er, säger Herren.

14Drivna av Herren slöt de alla upp, ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket. De började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus 2 1den tjugofjärde dagen i sjätte månaden.

Det nya templet

Under kung Dareios andra regeringsår, 2på tjugoförsta dagen i sjunde månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj:

3Fråga ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och den rest som finns kvar av folket: 4Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur? 5Fatta mod, Serubbabel! säger Herren. Mod, överstepräst Josua, Josadaks son! Mod, allt folk i landet! säger Herren. Till verket! Jag är med er, säger Herren Sebaot - 6det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten - och min ande finns hos er. Var inte rädda. 7Ty så säger Herren Sebaot:

Inom kort, mycket snart,
skall jag skaka himmel och jord,
hav och land.
8Jag skall skaka om alla folk,
de skall komma hit med sina dyrbarheter,
jag skall skänka härlighet åt detta hus,
säger Herren Sebaot.
9Mitt är silvret, mitt är guldet.
Så talar Herren Sebaot.
10Härligheten hos detta hus
skall bli större än den förut var,
säger Herren Sebaot.
På denna plats
skall jag ge er fred och välgång.
Så talar Herren Sebaot.

Tempelbygget ger välsignelse

11Den tjugofjärde dagen i nionde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggaj:

12Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad som gäller i detta fall: 13Om någon bär heligt kött i mantelfliken och fliken kommer i beröring med bröd, kokt mat, vin, olja eller annan föda, blir detta heligt då?

Prästerna svarade: Nej.

14Sedan frågade Haggaj: Om någon som blivit oren genom en död kropp kommer i beröring med sådant, blir det orent då?

Prästerna svarade: Ja, det blir orent.

15Då sade Haggaj:

Så är det med detta folk,
så ser jag på dessa människor,
säger Herren,
sådant är allt de arbetat med,
varje offer de frambär här -
allt är orent.

16Tänk på hur det blir, från och med i dag! Innan ni började foga sten till sten i Herrens tempel, 17hur hade ni det då?

I en kornbinge som rymde tjugo mått
fann man bara tio.
I en vinpress som rymde femtio mått
fick man bara upp tjugo ur karet.
18Jag lät er säd drabbas av rost och sot,
jag sände hagel över allt ni arbetat med,
men ni ville inte hålla er till mig,
säger Herren.

19Tänk på hur det blir, från och med i dag, den tjugofjärde i nionde månaden, den dag då grunden till Herrens tempel har blivit lagd. Tänk efter! 20Visst, utsädet ligger kvar på logen, och vinstocken, fikonträdet, granatäppelträdet och olivträdet bär ännu ingen frukt. Men från denna dag skall jag skänka välsignelse.

Löfte till Serubbabel

21För andra gången denna den tjugofjärde dagen i månaden kom Herrens ord till Haggaj:

22Säg till Serubbabel, ståthållaren i Juda:

Jag skall skaka himmel och jord.
23Jag skall välta kungarikens troner,
jag skall förinta främmande rikens makt.
Jag skall välta stridsvagnar och manskap,
hästar skall falla, ryttare falla,
den ene för den andres svärd.

24Den dagen, säger Herren Sebaot, skall jag ta dig, Serubbabel, Shealtiels son, min tjänare, säger Herren, och göra dig till min sigillring. Dig har jag utvalt, säger Herren Sebaot.

Till Sefanja

Till Sakarja