Bibeln

Apokryferna till Nya testamentet

Thomasevangeliet

Dessa är de fördolda ord, som den levande Jesus sade, och Didymos Judas Thomas skrev dem.

1 Och han sade: "Den, som finner uttydningen av dessa ord, skall inte smaka döden."

2 1Jesus sade: "Den, som söker, slutar inte med att söka, förrän han finner, 2och när han finner, blir han bestört, 3och när han är bestört, blir han förundrad 4och han blir kung över allt(et)."

3 1Jesus sade: "Om de, som har er i sitt garn, säger: 'Se, riket är i himlen', då skall himlens fåglar vara före er. 2Om de sager er: 'Det är i havet', då skall fiskarna vara före er. 3Men riket är i ert inre och är i ert yttre. 4När ni känner er (själva), då skall man känna er, och ni skall veta, att ni är den levande Faderns barn. 5Men om ni inte kommer att känna er (själva), då är ni i fattigdom, och ni är fattigdomen."

4 1Jesus sade: "Inte skall människan gammal i sina dagar tveka att fråga ett litet barn på sju dagar om livets plats, och hon skall leva. 2Ty många av de första skall bli de sista, 3och de skall bli en enda."

5 1Jesus sade: "Känn det, som är inför din syn, och det, som är dig fördolt, skall bli uppenbart för dig. 2Ty inget dolt finns, som inte skall bli uppenbart."

6 1Hans lärjungar frågade. De sade till honom: "Vill du, att vi skall fasta, och hur skall vi be och ge allmosor, och vakta på vad för mat?"

2Jesus sade: "Ljug inte, 3och det ni hatar, gör det inte, 4ty allt blir avslöjat inför himlen. 5Ty inget dolt finns, som inte skall bli uppenbart, 6och inget beslöjat, som skall förbli utan att det avslöjas."

7 1Jesus sade: "Saligt är det lejon, som människan äter upp, och lejonet blir människa, 2och förbannad den människa, som lejonet äter upp, och lejonet blir människa."

8 1Och han sade: "Människan liknar en förståndig fiskare. Denne kastade sitt nät i havet. Han drog upp det ur havet. Det var fullt av små fiskar. 2Bland dem fann han en stor, god fisk, han den förståndige fiskaren. 3Han kastade bort alla de små fiskarna n[er] i havet och valde den stora fisken utan svårighet. 4Den, som har öron att höra, han höre."

9 1Jesus sade: "Se såningsmannen gick ut. Han fyllde sin hand. Han kastade. 2Några föll då på vägen. Fåglarna kom. De plockade dem. 3Några föll på klippan, och de slog inte rot i marken och skickade inte ax mot himlen. 4Och några föll bland törnen. De förkvävde fröet, och masken förtärde dem. 5Och några föll på den goda jorden, och den gav god frukt upp till himlen. Den bar sextiofalt och hundratjugofalt."

10 Jesus sade: "Jag kastade en eld över världen, och se, jag vaktar den, tills den brinner."

11 1Jesus sade: "Denna himmel skall förgås, och den, som är över den, skall förgås, 2och de döda lever inte, och de levande skall inte dö. 3Dagarna ni åt det döda, gjorde ni det levande. När ni kommer i ljuset, vad skall ni göra? 4På den dagen ni är en, har ni gjort två. Men när ni blir två, vad skall ni göra?"

12 1Lärjungarna sade till Jesus: "Vi vet, att du skall ga ifrån oss. Vem skall leda oss?"

2Jesus sade till dem: "Dit där ni har kommit, skall ni gå till Jakob, den rättfärdige, denne, för vars skull himmel och jord blev till."

13 1Jesus sade till sina lärjungar: "Jämför mig och säg mig, vem jag <lik>nar."

2Simon Petrus sade till honom: "Du liknar ett rättsinnigt sändebud."

3Matteus sade till honom: "Du liknar en vis filosof."

4Thomas sade till honom: "Mästare, min mun kan alls inte uthärda, att jag säger, vem du liknar."

5Jesus sade: "Jag är inte din mästare, för du drack, du blev berusad av denna sprudlande källa, som jag mätte ut."

6Och han tog honom, gick avsides, sade till honom tre ord. 7Och när Thomas kom till sina kamrater, frågade de honom: "Vad sade Jesus till dig?"

8Thomas sade till dem: "Om jag säger er ett av orden, som han sade till mig, skall ni ta stenar och kasta på mig, och en eld skall komma ut ur stenarna och de skall bränna er."

14 1Jesus sade till dem: "Om ni fastar, skall ni skapa er en synd, 2och om ni ber, skall ni (för)dömas, 3och om ni ger allmosor, skall ni göra något ont mot era andar. 4Och när ni kommer in på något område och vandrar i trakterna, om de tar emot er, ät det som sätts fram åt er, bota de sjuka ibland dem. 5Ty det, som går in i er mun, skall inte orena er, utan det, som går ut ur er mun, det är det, som skall orena er."

15 Jesus sade: "När ni ser den, som inte fötts av kvinnan, kasta er på era ansikten och dyrka honom. Denne är er Fader."

16 1Jesus sade: "Människorna tror väl, att jag kom för att ordna fred i världen, 2och de vet inte, att jag kom för att ordna söndringar på jorden, eld, svärd, krig. 3Ty fem skall finnas i ett hus. Tre skall vara mot två, och två mot tre. Fadern mot sonen, och sonen mot fadern. 4Och de kommer att sta ensamma."

17 Jesus sade: "Jag skall ge er det, som öga inte skådat, och det som öra inte hört, och det som hand inte rört och inte kommit upp i människohjärta."

18 1Lärjungarna sade till Jesus: "Säg oss, hur vårt slut skall bli."

2Jesus sade: "Har ni då avslöjat början för att söka slutet? Ty på den plats, där början är, där kommer slutet att inträda. 3Salig den som kommer att ställa sig i början, och han skall känna slutet och han skall inte smaka döden."

19 1Jesus sade: "Salig den, som blev till, innan han blev till. 2Då ni blir lärjungar till mig, och ni hör mina ord, skall dessa stenar tjäna er. 3Ty ni har fem träd i paradiset, som inte rör sig sommar, vinter, och vilkas löv inte faller av. 4Den, som kommer att känna dem, skall inte smaka döden."

20 1Lärjungarna sade till Jesus: "Säg oss, vad himmelriket liknar."

2Han sade till dem: "Det liknar ett senapskorn. 3Det är litet i jämförelse med alla frön. 4Men när det faller på marken, som odlas, utsänder den en stor gren och den blir ett skydd för himlens fåglar."

21 1Mariham sade till Jesus: "Vem liknar dina lärjungar?"

2Han sade: "De liknar små barn, som vistas på ett fält, som inte är deras. 3När fältets ägare kommer, säger de: 'Lämna vårt fält åt oss!' 4De klär av sig inför dem, för att så lämna det åt dem och så ge deras fält åt dem. 5Därför säger jag: om husägaren vet, att tjuven kommer, skall han vaka, innan han kommer, och inte låta honom gräva sig in i hans rikes hus för att bära bort hans saker. 6Och var ni på vakt mot världen. 7Förbered er med stor kraft, för att inte rövarna skall finna väg att komma till er, 8för annars kommer de att finna målet, som ni väntar på. 9Må ibland er uppstå en forståndig man. 10När frukten var mogen, kom han i hast med skäran i sin hand. Han skördade. 11Den, som har öron att höra, han höre!"

22 1Jesus såg barn, som diade. 2Han sade till sina lärjungar: "Dessa små, som diar, liknar dem, som går in i riket."

3De sade till honom: "Om vi är små, skall vi gå in i riket?"

4Jesus sade till dem: "När ni gör de två till en och gör det inre som det yttre och det yttre som det inre och översidan som undersidan, 5och så att ni gör mannen och kvinnan till en enda, för att mannen inte skall vara man och kvinnan kvinna, 6när ni gör ögon i stället för öga och hand i stället for hand och fot i stället för fot, bild i stället för bild, 7då skall ni gå in [i riket]."

23 1Jesus sade: "Jag skall utvälja er, en utav tusen och två utav tiotusen, 2och de skall stå, då de är en enda."

24 1Hans lärjungar sade: "Visa oss den plats, där du är, för det är nödvändigt för oss att söka den."

2Han sade till dem: "Den, som har öron, han höre! 3Det finns ljus inne i en ljusmänniska, och hon lyser upp hela världen. Lyser hon inte, är hon mörker."

25 1Jesus sade: "Älska din broder såsom din själ. 2Bevara honom som din ögonsten."

26 1Jesus sade: "Grandet i din broders öga, ser du, men bjälken i ditt öga ser du inte. 2När du tagit bort bjälken ur ditt öga, då kan du se klart att ta bort grandet ur din broders öga."

27 1"Om ni inte fastar vad gäller världen, skall ni inte finna riket. 20m ni inte firar sabbaten som sabbat skall ni inte se Fadern."

28 1Jesus sade: "Jag trädde in mitt i världen, och jag uppenbarade mig för dem kroppsligen. 2Jag fann dem alla druckna. Jag fann ingen ibland dem, som var törstig, 3och min själ kände smärta för människobarnens skull, eftersom de är blinda i sina hjärtan och inte ser, att de kommit till världen tomma, och de söker gå ut ur världen tomma. 4Men nu är de druckna. När de skakar av sig sitt vin, då skall de omvända sig."

29 1Jesus sade: "Om köttet blivit till för andens skull, är det under, 2om anden emellertid för kroppens skull är det under av under. 3Men jag förundrar mig över detta, hu[r den]na stora rikedom slog sig ner i denna fattigdom."

30 1Jesus sade: "Där det finns tre gudar, är det gudar. 2Där två eller en finns, är jag med honom."

31 1Jesus sade: "En profet är inte mottagen i sin stad. 2En läkare botar inte dem, som känner honom."

32 Jesus sade: "En stad, som är byggd på ett högt berg och som är stark, kan inte falla, inte heller kan den döljas."

33 1Jesus sade: "Det som du hör i ditt öra, i det andra örat predika det från era tak. 2Ty ingen tänder ett ljus och sätter det under ett sädesmått, inte heller sätter han det på en dold plats, 3utan han sätter det på ljushållaren, för att var och en, som går in och går ut, skall se dess ljus."

34 Jesus sade: "Om en blind leder en blind, faller båda ner i en grop."

35 1Jesus sade: "Det är inte möjligt, att någon går in i en stark mans hus och tar honom med våld, om inte han bundit hans händer. 2Då kan han välta över ända hans hus."

36 Jesus sade: "Bekymra er inte från morgon till kväll och från kväll till morgon för vad ni ska ta på er."

37 1Hans lärjungar sade: "Vilken dag skall du uppenbaras för oss, och vilken dag skall vi se dig?" 2Jesus sade: "När ni klär av er er skam och tar era kläder och lägger dem under era fötter liksom små barn och trampar på dem, 3då [ska]ll [ni s]e den Levandes son och inte frukta."

38 1Jesus sade: "Många gånger har ni önskat höra mina ord, dessa, som jag säger till er, och ni har ingen annan att höra dem av. 2Dagar skall komma då ni söker mig. Ni skall inte finna mig."

39 1Jesus sade: "Fariséerna och de skriftlärda har (mot)tagit nycklarna till kunskapen. De har gömt dem, 2och de har inte gått in, och dem, som vill gå in, har de inte tillåtit. 3Men ni skall vara kloka som ormar och oskyldiga som duvor."

40 1Jesus sade: "Ett vinträd planterades utanför Fadern, 2och då det inte växte sig starkt, skall det ryckas upp med rötterna och förstöras."

41 1Jesus sade: "Den, som har i sin hand, åt honom skall ges, 2och den, som inte har, också det lilla han har skall tas ifrån honom."

42 Jesus sade: "Bli till genom att gå förbi!"

43 1Hans lärjungar sade till honom: "Vem är du, som säger detta till oss?" 2"Av vad jag säger er, fattar ni inte, vem jag är, 3utan ni har blivit såsom judarna, ty de älskar trädet, de hatar dess frukt, och de älskar frukten, de hatar trädet."

44 1Jesus sade: "Den, som smädar Fadern, han skall förlåtas 2och den, som smädar Sonen, han skall förlåtas, 3men den som smädar den heliga Anden, han skall inte förlåtas varken på jorden eller i himlen."

45 1Jesus sade: "Man skördar inte vindruvor av törnen, och man plockar inte fikon från kameltistlar. De ger inte frukt [näm]ligen. 2[En g]od människa bär fram gott ur sitt förråd. 3En dålig människa bär fram ont ut ur sitt onda förråd, som är i hennes hjärta, och hon talar ont, 4ty ut ur hjärtats överflöd bär hon fram ont."

46 1Jesus sade: "Från Adam till Johannes döparen bland dem av kvinnor födda finns ingen högre än Johannes döparen, för att hans ögon inte skall brista. 2Men jag har sagt: 'Den av er, som blir liten, han skall känna riket, och han skall bli högre än Johannes.'"

47 1Jesus sade: "Det är inte möjligt att en människa stiger upp på två hästar och att hon spänner två bågar, 2och det är inte möjligt för en tjänare att tjäna två herrar, annars kommer han att ära den ene och den andre kommer han att kränka. 3En människa dricker inte gammalt vin, och genast längtar efter att dricka nytt vin, 4och man häller inte nytt vin i gamla säckar, för att de inte skall gå sönder, och man häller inte gammalt vin i en ny säck, för att det inte skall fördärva den. 5Man fäster inte en gammal lapp på ett nytt plagg, för det kommer att bli en reva."

48 Jesus sade: "Om två åstadkommer frid med varandra i samma hus, kan de säga till berget: 'Flytta dig bort' och det skall flytta sig."

49 1Jesus sade: "Saliga är de ensamma och utvalda, ty ni skall finna riket, 2eftersom ni är därifrån. Ni skall åter gå dit."

50 1Jesus sade: "Om de säger till er: 'Varifrån har ni kommit?', säg till dem: 'Vi har kommit från ljuset, den plats, där ljuset blev till genom sig själv. Det sto[d upp] och uppenbarade sig i deras bild.' 2Om de säger till er: 'Är ni det?', säg: 'Vi är hans barn och vi är den levande Faderns utvalda.' 3Om de frågar er: 'Vad är er Faders tecken, som är i er?', säg till dem: 'Det är en rörelse och en vila.'"

51 1Hans lärjungar sade till honom: "Vilken dag skall de dödas vila komma, och vilken dag den nya världen?"

2Han sade till dem: "Denna (vilan), som ni väntar på, har kommit, men ni känner den inte."

52 1Hans lärjungar sade till honom: "Tjugofyra profeter talade i Israel, och alla talade de i dig."

2Han sade till dem: "Ni har lämnat den Levande, som är inför er, och har talat om de döda."

53 1Hans lärjungar sade till honom: "Omskärelsen, gagnar den eller inte?"

2Han sade till dem: "Gagnade den, skulle deras fader skapat dem omskurna ut ur deras moder. 3Men den verkliga omskärelsen i Anden gagnade fullt ut."

54 Jesus sade: "Saliga är de fattiga, ty ert är himmelriket."

55 1Jesus sade: "Den, som inte hatar sin fader och moder, skall inte kunna vara lärjunge till mig, 2och som inte hatar sina bröder och systrar och inte bär sitt kors såsom jag, skall han inte bli mig värdig."

56 1Jesus sade: "Den, som lärde känna världen fann ett lik, 2och den, som fann ett lik, honom är världen inte värdig."

57 1Jesus sade: "Faderns rike liknar en man, som hade [go]d säd. 2Hans fiende kom under natten. Han sådde ogräs bland den goda säden. 3Mannen lät dem inte rycka upp ogräset. Han sade till dem: 'För att ni inte på något sätt ska gå: "vi tänker rycka upp ogräset", och ni rycker upp vetet tillsammans med det. 4Ty på skördedagen skall ogräset komma fram. Det skall ryckas upp och brännas.'"

58 Jesus sade: "Salig är den människa, som mödat sig. Hon har funnit livet."

59 Jesus sade: "Skåda den Levande, medan ni lever, för att ni inte skall dö och söka att se honom och vara oförmögna att se."

60 1<De såg> en samarier som hade ett lamm med sig, då han var på väg in i Judéen. 2Han sade till sina lärjungar: "Han med lammet?"

3De sade till honom: "För att han skall döda det och äta det."

4Han sade till dem: "Medan det lever, skall han inte äta det, utan om han dödar det, och det blir ett lik."

5De sade: "På annat sätt skall han inte kunna göra det."

6Han sade till dem: "Sök själva en plats åt er in i en vila, för att ni inte skall bli ett lik och bli uppätna."

61 1Jesus sade: "Två skall vila ut på en brits. Den ene skall dö, den andre skall leva."

2Salome sade: "Vem är du, människa, liksom (kommen) ur hädelse? Du har stigit upp på min brits, och du har ätit från mitt bord."

3Jesus sade till henne: "Jag är den, som blivit till ut ur det, som är lika. Man gav mig av det, som är min Faders."

4"Jag är din lärjunge."

5"Därför säger jag: 'När den blir övergiven, skall den fyllas av ljus, men när den blir delad, skall den fyllas med mörker.'"

62 1Jesus sade: "Jag uttalar mina hemligheter [för dem, som är värdiga] [mina] hemligheter. 2Det din högerhand tänker göra, låt inte din vänsterhand veta, vad den gör."

63 1Jesus sade: "Det var en rik man, som hade mycket pengar. 2Han sade: 'Jag skall använda mina pengar, för att jag skall så, och skörda och plantera och fylla mina förråd med avkastning (pl.), för att inte lida brist på något.' 3Detta var vad han tänkte i sitt hjärta, och under den natten dog han. 4 Den som har öron, han höre."

64 1Jesus sade: "En man tänkte ha gäster, och när han berett festen, skickade han sin tjänare, för att han skulle kalla på gästerna.

2Han gick till den förste. Han sade till honom: 'Min herre kallar dig.' 3Han sade: 'Jag har penningfordran på några köpmän. De kommer till mig i kväll. Jag skall gå och ge dem anvisningar. Jag avböjer festen.'

4Han gick till en annan. Han sade till honom: 'Min herre har kallat dig.' 5Han sade till honom: 'Jag har köpt ett hus och man ber mig om en dag. Jag kommer inte att ha tid.'

6Han kom till en annan. Han sade till honom: 'Min herre kallar dig.' 7Han sade till honom: 'Min vän skall gifta sig, och jag är den som skall ordna med festen. Jag kommer inte. Jag avböjer festen.'

8Han gick till en annan. Han sade till honom: 'Min herre kallar dig.' 9Han sade till honom: 'Jag har köpt en by. Jag är på väg att driva in uppbörd. Jag kan inte komma. Jag avböjer.'

10Tjänaren kom. Han sade till sin herre: 'De, som du kallade till festen, har avböjt.' 11Herren sade till sin tjänare: 'Gå ut på vägarna. Dem du finner, för hit dem, för att de skall inta måltiden. 12Köpmän och handels[män skall] inte [g]å in i min Faders boningar.'"

65 1Han sade: "En g[odhjärta]d man ha[de] en vingård. Han gav den till lantarbetare, för att de skulle arbeta i den och han skulle få avkastningen från den. 2Han skickade sin tjänare, för att arbetarna skulle ge honom avkastningen från vingården. 3De grep hans tjänare. De slog honom. De närapå dödade honom. Tjänaren gick. Han sade det till sin herre. 4Hans herre sade: 'Kanske kände han inte dem.' 5Han skickade en annan tjänare. Arbetarna slog också denne andre. 6Då skickade herren sin son. Han sade: 'Kanske skall de ha respekt för min son.' 7De där arbetarna, för de visste, att han var arvingen till vingården, grep honom. De dödade honom. 8Den, som har öron, han höre."

66 Jesus sade: "Visa mig stenen, den som byggmästarna förkastade. Det är den som är hörnstenen."

67 Jesus sade: "Den, som känner allt(et), samtidigt som han saknar sig själv, saknar hela platsen."

68 1Jesus sade: "Ni är saliga, när man hatar er och förföljer er, 2och de skall inte finna plats där som de förföljt er."

69 1Jesus sade: "Saliga är de, som förföljdes i sina hjärtan, dessa som i sanning kände Fadern. 2Saliga är de, som hungrar, så att de mättar magen på den, som vill."

70 1Jesus sade: "När ni frambringar denne i er, skall denne, som ni har, rädda er. 2Om ni inte har denne i [e]r, [skall] denne, som ni inte har i er, [d]öda er."

71 Jesus,sade: "Jag skall riva [ner detta] hus och ingen skall kunna bygga det [...]."

72 1E[n m]a[n sa]de till honom: "Säg till mina bröder, att de skall dela min faders saker med mig."

2Han sade till honom: "O människa, vem har gjort mig till bodelningsman?"

3Han vände sig till sina lärjungar. Han sade till dem: "Inte är väl jag bodelningsman?"

73 Jesus sade: "Skörden å ena sida är stor, arbetarna å andra sidan är få. Be emellertid Herren, att han sänder arbetare ut till skörden."

74 Han sade: "Herre, det finns många runt baljan men inget i brunnen.

75 Jesus sade: "Många står vid porten, men de ensamma är de, som skall gå in i brudgemaket."

76 1Jesus sade: "Faderns rike liknar en köpman med en vara, som fann en pärla. 2Den där köpmannen var klok. Han sålde sin vara. Han köpte sig den pärlan bara. 3Sök själva efter hans oförstörbara förblivande skatt där som mal inte tränger in och äter, inte heller mask forstör."

77 1Jesus sade: "Jag är det ljus, som är över dem alla. Jag ar alltet, den, som alltet framgått ur, och som alltet nått. 2Klyv trä! Jag är där. 3Lyft en sten, och ni kommer att finna mig där."

78 1Jesus sade: "Varför har ni gått ut på fältet? För att se ett rö, som rör [sig] för vinden, 2och för att se en [man m]ed mjuka kläder på sig så[som era] kungar och stormän? 3Dessa är klädda i de mjuka kläderna, och de skall inte vara mäktiga att känna sanningen."

79 1En kvinna sade till honom i mängden: "Välsignat moderlivet, som bar dig, och brösten, som närde dig."

2Han sade till [henne]: "Välsignade de, som hörde Faderns ord. De bevarade det i sanning. 3Ty dagar skall komma, då ni säger: 'Välsignat moderlivet, som inte blev havande och brösten, som inte gav mjölk.'"

80 1Jesus sade: "Den, som lärde känna världen, fann kroppen. 2Men den, som fann kroppen, är världen inte värdig."

81 1Jesus sade: "Den, sam blivit rik, må bli kung, 2och den, som har makt, må avsäga sig."

82 1Jesus sade: "Den, som är nära mig, är nära elden, 2och den, som är fjärran från mig, är fjärran från riket."

83 1Jesus sade: "Bilderna är uppenbara för människan, och ljuset i dem är fördolt. 2I bilden av Faderns ljus skall han uppenbara sig och hans bild (är) fördold genom hans ljus."

84 1Jesus sade: "De dagar ni ser er likhet, gläds ni, 2men när ni ser era bilder, sam blev till före er, - de varken dör eller uppenbaras - så mycket ni skall få utstå!"

85 1Jesus sade: "Adam uppstod ur en stor kraft och en stor rikedom, och han blev er inte värdig. 2Ty hade han varit värdig [hade han] inte [smakat] döden."

86 1Jesus sade: "[Rävarna] [ha]r sina [hålor] och fåglarna har [sina] nästen. 2Men Människosonen har i[ng]en plats att luta sitt huvud och vila sig."

87 1Jesus sade: "Eländig är den kropp, som är avhängig en kropp, 2och eländig är den själ, som är avhängig dessa båda."

88 1Jesus sade: "Sändebuden och profeterna kommer till er och de ger er det ni har. 2Och ni själva, det ni har, giv dem det och säg er: 'Vilken dag kommer de och (mot)tar det som är deras?'"

89 1Jesus sade: "Varför tvättar ni utsidan av bägaren? 2Förstår ni inte, att den, som skapat insidan, han är också den, som skapat utsidan?"

90 1Jesus sade: "Kom till mig, ty gott är mitt ok, och mitt herravälde är milt, 2och ni skall finna en vila åt er."

91 1De sade till honom: "Säg oss, vem du är, för att vi skall tro på dig."

2Han sade till dem: "Ni prövar himlens och jordens utseende, och det, som är inför er, känner ni inte, och detta rätta tillfälle känner ni inte för att pröva det."

92 1Jesus sade: "Sök och ni skall finna. 2Men det ni frågade mig om i de dagarna, sade jag inte till er då. Nu vill jag säga det, och ni söker inte efter det."

93 1"Ge inte det heliga åt hundarna, för att de inte skall släppa dem i sörjan. 2Kasta inte pärlorna [för] svinen, för att de inte skall göra det [...]."

94 1Jesus [sade]: "Den, som söker, skall finna, 2[den, som knackar] på, för honom skall det öppnas."

95 1[Jesus sade:] "Om ni har pengar, låna inte ut mot ränta, 2utan ge [dem] åt den, som ni inte skall få (tillbaka) dem av."

96 1Jesus s[ad]e: "Faderns rike liknar [en] kvinna. 2Hon tog lite surdeg, [hon gömde] den i mjöl, hon gjorde den till sto[ra] bröd. 3Den, som har öron, han höre."

97 1Jesus sade: "[Fade]rns rike liknar en kvinna, som bär en kr[uka] fylld med mjöl, 2medan hon går [en] lång sträcka. Kru[kan]s öra gick sönder. Mjölet tömdes ut bakom henne [p]å vägen. 3Hon visste det inte. Hon hade inte märkt tråkigheten. 4När hon kom hem, satte hon ner krukan. Hon fann den tom."

98 1Jesus sade: "Faderns rike liknar en man, som vill döda en storman. 2Han drog svärdet i sitt hem. Han stötte det i väggen för att veta att hans hand skulle vara stadig. 3Sedan dödade han stormannen."

99 1Lärjungarna sade till honom: "Dina bröder och din moder står utanför."

2Han sade till dem: "De, som här gör min Faders vilja, de är mina bröder och min moder. 3Det är de, som skall gå in i min Faders rike."

100 1De visade Jesus ett mynt och sade till honom: "De, som hör till kejsaren, avkräver oss skatterna."

2Jesus sade till dem: "Ge det, som tillhör kejsaren, åt kejsaren. 3Ge det, som tillhör Gud, åt Gud och det, som är mitt, ge mig det."

101 1"Den som [in]te hatar sin fa[der] och sin moder såsom jag, skall inte kunna vara l[ärjung]e till mig 2och den, som [inte] älskar si[n fader] och sin moder såsom jag, skall inte kunna vara l[ärjunge till] mig. 3Ty min moder [...] men [min] sanna [Moder] gav mig livet."

102 Jesus sade: "Ve dem, fariséerna, ty de liknar en hund, som sover i kornas krubba, ty den varken äter, eller l[åter] korna äta."

103 Jesus sade: S[al]ig den man, som vet v[id vilken] exakt tid som rövarna kommer in, så att [han] står upp och samlar sitt ri[ke] och förbereder sig, innan de kommer in."

104 1De sade till [Jes]us: "Kom, låt oss be idag och fasta."

2Jesus sade: "Vad är det då för synd, jag gjort, eller i vad har man besegrat mig? 3Men när brudgummen kommer ut ur brudgemaket, då skall de fasta och be."

105 Jesus sade: "Den, som känner fadern och modern, skall kallas: horungen."

106 1Jesus sade: "När ni gör de två till en skall ni bli människans barn. 2Och om ni säger: 'Berg, flytta dig bort' skall det flytta sig."

107 1Jesus sade: "Riket liknar en herde, som har hundra får. 2Ett av dem gick vilse, som var det stora. Han lämnade nittionio. Han sökte efter det enda, tills han fann det. 3När han mödat sig, sade han till fåret. 'Jag älskar dig mer än nittionio.'"

108 1Jesus sade: "Den, sam dricker ur min mun, skall bli såsom jag. 2Jag själv skall bli han, 3och det, sam är fördolt, skall uppenbaras för honom."

109 1Jesus sade: "Riket liknar en man, som har på sitt fält en g[ömd] skatt, som han var okunnig om. 2Och e[fte at]t han dött, lämnade han den till sin son]. Sonen [var] ovetande. Han tog det där fältet i arv. Han sålde det. 3Och d[en, som köpt det, kom och plöjde. [Han fa]nn skatten. Han började låna ut pengar mot ränta åt [dem, som] han ville."

110 Jesus sade: "Den, som fann världen och blev rik, han må förneka världen."

111 1Jesus sade: "Himlarna och jorden skall ihoprullas inför er. 2Och den, som lever genom den Levande, skall inte skåda döden." 3Är det inte så att Jesus säger: "den som finner sig själv, honom är världen inte värdig."

112 1Jesus sade: "Ve köttet, som är avhängigt själen. 2Ve själen, som är avhängig köttet."

113 1Hans lärjungar sade till honom: "Vilken dag kommer riket?"

2"Det kommer inte som man väntar sig. 3Man skall inte säga: 'Se här, eller se där', 4utan Faderns rike är utbrett över jorden, och människorna ser det icke."

114 1Simon Petrus sade till dem: "Må Mariham gå bort fran oss, ty kvinnor är inte värda livet."

2Jesus sade: "Se, jag skall leda henne för att göra henne till man, för att hon också skall bli en levande ande, som liknar er män. 3Ty varje kvinna, som gör sig till man, skall gå in i himmelriket."

Evangeliet
enligt Thomas.