Koranen

Till Kap. 78. An-Naba' (Tillkännagivandet)

Till Kap. 80. 'Abasa (Med bister min)

An-Nazi'at (De som stiger över horisonten)

Mekka-perioden

79 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

79:1 VID STJÄRNORNA som stiger [över horisonten] för att [sedan sjunka och] försvinna, 79:2 som rör sig i jämna och stadiga banor, 79:3 som svävar med lätthet [genom rymden], 79:4 som passerar varandra [i sina kretslopp] 79:5 och som ger fasta hållpunkter [för människornas liv]. 79:6 [TÄNK PÅ] den Dag då [jorden] skall skälva i ett väldigt skalv, 79:7 följt av ännu ett [skalv], 79:8 och då allas hjärtan skall bulta av fruktan 79:9 [och] allas blickar vara naglade vid marken! 79:10 [Om detta] säger de: "Skall vi återställas i vårt ursprungliga skick, 79:11 sedan våra ben förmultnat?" 79:12 [Och] de fortsätter: "På denna återkomst skulle vi förlora!" 79:13 Ett enda dån [skall höras] 79:14 och de [döda och begravda] skall stå där, fullt vakna!

79:15 HAR DU hört berättelsen om Moses? 79:16 Det hände sig att hans Herre ropade till honom i den heliga dalen Tuwa [och sade]: 79:17 "Gå till Farao - han har gått för långt i sitt övermod - 79:18 och säg [till honom]: ”Vill du bli renad [från synd]? 79:19 Vill du att jag visar dig vem din Herre är – så att du kan frukta Honom?'” 79:20 Och [Moses begav sig till Farao och] visade honom [Guds] största tecken. 79:21 Men [Farao] kallade honom lögnare och ville inte lyssna till honom. 79:22 Därefter vände han Moses ryggen och gick 79:23 för att samla [sina styrkor] 79:24 och sade: "Jag [och ingen annan] är er högste Herre!" 79:25 Och Gud gav honom hans straff såväl i det kommande livet som i denna värld och gjorde honom till ett varnande exempel [för eftervärlden]. 79:26 I detta ligger helt visst en lärdom för dem som står i bävan [inför Gud].

79:27 VAR DET en svårare uppgift att skapa er än att skapa den himmel som Han har byggt? 79:28 Han har rest dess valv och format det [med hänsyn till den uppgift det skall fylla]; 79:29 Han har höljt dess natt i djupt mörker och låtit dess morgon framträda i klart ljus. 79:30 Och efter detta har Han brett ut jordens yta 79:31 och låtit dess vatten komma i dagen och dess ängar och beteshagar [frodas] 79:32 och förankrat bergen; 79:33 [allt detta har Han gjort] till nytta för er och er boskap. 79:34 OCH när den Dag kommer då allt omstörtas, 79:35 den Dag då människan skall återkalla i minnet allt det som hon strävade mot 79:36 och då helvetet skall göras fullt synligt för alla som kan se - 79:37 då skall han som alltid överskred [Guds bud] 79:38 och som valde det jordiska livet [framför evigheten], 79:39 [då skall han få se att] helvetet är [hans] slutliga bestämmelse! 79:40 Men den som bävade vid tanken att en Dag stå [till svars] inför sin Herre och som kunde lägga band på sina begär 79:41 skall [få se att] paradiset är [hans] slutliga bestämmelse.

79:42 DE FRÅGAR dig om den Yttersta stunden och när den skall komma. 79:43 Hur skulle du kunna säga något om detta? 79:44 Ingen annan än din Herre vet när den [Yttersta stunden] till sist skall komma. 79:45 Du [Muhammad] är bara varnaren som skall varna dem som fruktar denna [Stund]. 79:46 Den Dag då de får uppleva den, [skall det förefalla dem] som om de inte hade tillbringat mer än en afton eller en morgon [på jorden].

Till Kap. 78. An-Naba' (Tillkännagivandet)

Till Kap. 80. 'Abasa (Med bister min)