Koranen

Till Kap. 43. Az-Zukhruf (Guld)

Till Kap. 45. Al-Djathiyah (På knä)

Ad-Dukhan (Rök)

Mekka-perioden

44 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

44:1 HA meem.

44:2 VID SKRIFTEN, som är klar i sig själv och som klart framställer sanningen! 44:3 Dess uppenbarelse [inleddes] under en välsignad natt - Vi har aldrig upphört att varna [människorna] - 44:4 [en natt] då varje fråga formulerades med fasthet och precision 44:5 enligt Vår befallning - Vi har aldrig upphört att sända Våra budbärare [med undervisning och vägledning]. - 44:6 Detta är en nåd från din Herre, Han som hör allt, vet allt, 44:7 Herren över himlarna och jorden och allt som finns däremellan; [detta vet ni] om ni [hör till dem som] strävar efter inre visshet! 44:8 Ingen gud finns utom Han, som skänker liv och skänker död; er Herre och era förfäders Herre. 44:9 Men de tvivlar och skämtar bort [frågans allvar].

44:10 VÄNTA på den Dag då himlen kommer att [skymmas av] en klart synlig, tät rök 44:11 som sveper in människorna; [och de skall ropa och klaga:] "Vilket straff, vilken plåga! 44:12 Herre, låt oss slippa ifrån [detta] straff, Vi tror på Dig!" 44:13 Men varifrån skall den påminnelse komma som påverkar dem? Ett sändebud har ju kommit till dem och klart framfört sitt budskap; 44:14 då vände de honom ryggen med orden: "[Denne] galning har lärts upp [av andra]!" 44:15 Vi skall skjuta upp straffet en liten tid, men ni kommer att återfalla [i synd]. 44:16 Dock, den dag då Vårt dråpslag faller med fruktansvärd kraft, skall Vi utkräva [full] vedergällning [av er alla]!

44:17 LÅNGT före deras tid lät Vi Faraos folk utstå en hård prövning; en ädel budbärare kom till dem och sade: 44:18 "Överlämna Guds tjänare till mig! Jag är [Guds] sändebud [utsänd] till er och ni kan lita på mig. 44:19 Uppres er inte mot Gud! Jag kommer till er med ett klart bevis på min myndighet, 44:20 och jag ber min Herre och er Herre om skydd mot det onda som ni vill tillfoga mig. 44:21 Om ni inte tror mig, håll er då ifrån mig!"

44:22 [När Moses såg deras omedgörlighet] bad han till sin Herre [och sade]: "Dessa [människor] är djupt sjunkna i synd!" 44:23 Och [Gud befallde honom]: "De kommer att förfölja er; bege dig därför i väg med Mina tjänare under natten! 44:24 Och lämna havet stilla och kluvet bakom er; där skall [den förföljande] armén dränkas!" 44:25 Hur många trädgårdar, [vattnade av] källor, måste de inte överge, 44:26 och [vajande] sädesfält och ståtliga palats - 44:27 och de lyckliga och ombonade liv som hade varit deras! 44:28 Så [blev deras öde]! Och Vi lät andra ärva det [som de lämnade efter sig]. 44:29 Men himlen och jorden fällde inga tårar över dem och de gavs ingen frist. 44:30 Så räddade Vi Israels barn från det förnedrande straffarbete 44:31 som Farao [lade på dem] - han var en förtryckare som gick till de värsta överdrifter. - 44:32 Ja, med [Vår] kunskap utvalde Vi dem [och satte dem] högre än jordens alla folk 44:33 och Vi gav dem tecken [på Vår nåd] vars klara innebörd var att de sattes på prov.

44:34 Dessa [nutida förnekare] säger: 44:35 "Vi skall dö denna första och enda gång och vi skall inte uppstå till nytt liv. 44:36 Men låt våra förfäder stå upp [och vittna] om det ni säger är sant." 44:37 Är de bättre än Tubba`s folk och deras föregångare som Vi lät gå under, förlorade som de var i sin synd? 44:38 Vi har inte skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan för Vårt nöjes skull; 44:39 nej, Vi har inte skapat dem utan en plan och ett syfte, men de flesta [människor] inser det inte.

44:40 ÅTSKILLNADENS dag [då de orättfärdiga skall skiljas från de rättfärdiga] är den utsatta tiden, då alla [skall samlas åter]; 44:41 den Dag då vännen inte kan ingripa till förmån för sin vän och ingen kan få hjälp 44:42 utom den som Gud förbarmar Sig över; Han är den Allsmäktige, den Barmhärtige. 44:43 Det träd i vars frukt är död, 44:44 skall låta den hårdnackade förnekaren smaka sin frukt; 44:45 och den skall sjuda som smält koppar i hans inälvor, 44:46 sjuda som skållhett vatten. 44:47 [Och ett rop skall höjas:] "Grip honom och släpa honom rakt in i lågornas mitt; 44:48 häll sedan kokhett vatten över hans huvud som en [ytterligare] plåga. 44:49 Pröva på [detta straff], du som [på jorden] var den mäktige, den förnäme! 44:50 Det var detta som ni [alla] tvivlade på!" 44:51 Men de som fruktade Gud skall då [få njuta] i trygghet, 44:52 av [grönskande] lustgårdar och [porlande] källor, 44:53 klädda i siden och brokad, [vilande på högsäten] mitt emot varandra. 44:54 Sådan [skall deras lycka vara] och Vi skall ge dem mörkögda, oskuldsfulla unga kvinnor som sällskap. 44:55 Där skall de få de frukter som de önskar och frid och ro skall omge dem. 44:56 Döden skall inte nå dem där, sedan de förut dött döden på jorden och de har skonats från Eldens straff - 44:57 ett bevis på din Herres nåd - detta är den stora segern!

44:58 OCH VI har gjort denna [Skrift] lätt att förstå, [förmedlad] på ditt eget språk [Muhammad] för att de skall kunna ta den till sig. 44:59 Avvakta därför [det som skall komma]; även de skall avvakta.

Till Kap. 43. Az-Zukhruf (Guld)

Till Kap. 45. Al-Djathiyah (På knä)