Koranen

Till Kap. 14. Ibrahim (Abraham)

Till Kap. 16. An-Nahl (Biet)

Al-Hidjr

Mekka-perioden

15 I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

15:1 Alif lam ra.

DETTA ÄR budskap ur Skriften, en Koran, klar i sig själv och som ger en klar framställning av sanningen. 15:2 Kanske skall de [en gång], dessa som framhärdar i att förneka den, önska att de hade underkastat sig Guds vilja [medan det ännu var tid]. 15:3 Låt dem frossa och njuta [fröjderna i] detta liv och låt deras [samveten] sövas av hoppet [att räkenskapens Stund aldrig kommer]. Tids nog skall de få veta [sanningen]. 15:4 Vi har aldrig låtit ett folk förgås utan att först utsätta en frist för dem. 15:5 Inget folk kan vare sig förkorta eller förlänga den för dem [utsatta] fristen. 15:6 De [som förnekar sanningen] säger: "Du måste vara galen, du som [påstår att] denna Koran har uppenbarats för dig! 15:7 Varför har du inte kommit till oss med änglarna [i följe], om du är en av dem som talar sanning?" 15:8 Vi sänder inte änglarna annat än med den slutliga Sanningen, och [tvivlarna] får då ingen [ytterligare] frist. 15:9 Det är Vi som har uppenbarat denna Koran steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den! 15:10 ÄVEN FÖRE din tid [Muhammad] sände Vi [Våra sändebud] till folken i det förgångna, 15:11 men inget sändebud kom till [sitt folk] utan att de gjorde narr av honom. 15:12 Och [samma motstånd mot förkunnelsen] låter Vi genomsyra dessa obotfärdiga syndares hjärtan. 15:13 De tror inte på den trots att [de vet vad som hände] dessa äldre folk. 15:14 Även om Vi [lät dem stiga upp] till himlen och Vi där öppnade en port för dem, så att de fick fortsätta sin uppstigning [och se de största tecken], 15:15 skulle de säkerligen säga: "Vi är offer för en synvilla - nej, vi har blivit förhäxade!"

15:16 OCH VI har lagt ut stjärnbilder på himlens valv till glädje för [nattliga] betraktare; 15:17 och Vi har fredat dem för [intrång av] alla utstötta demoner; 15:18 men om någon där vill smyga sig till förbjuden kunskap skall han genskjutas [och brännas] av en klart lysande låga. 15:19 Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den enligt en väl avvägd plan. 15:20 Och Vi har sörjt för att ni där får ert uppehälle och för uppehället av allt levande som ni inte har ansvar för. 15:21 Ingenting finns som inte [har sitt ursprung] i Våra förråd och ur dem skänker Vi bara enligt ett [i förhållande till behovet] bestämt mått. 15:22 Vi lösgör vindarna som biträder vid [växternas] befruktning och Vi låter regn falla så att ni får [vatten] att dricka; men det är inte ni som förfogar över det. 15:23 Det är Vi som skänker liv och skänker död och det är Vi som förblir [när allt förgår]. 15:24 Och Vi känner [människorna], de som har gått före er och de som skall komma efter. 15:25 Din Herre är den som skall samla dem alla åter - Han är vis och Han har kännedom om allt.

15:26 VI HAR skapat människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja; 15:27 och dessförinnan skapade Vi de osynliga väsendena av ökenvindens eld. 15:28 Och se, då sade din Herre till änglarna: "Jag skall skapa människan av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja, 15:29 och när Jag har format henne och andats in i henne något av Min ande, fall då ned på era ansikten inför henne!" 15:30 Därpå föll änglarna ned [inför människan], alla 15:31 utom Iblees, som vägrade att ansluta sig till dem som föll ned [inför henne]. 15:32 [Gud] sade: "Iblees! Varför faller du inte ned på ditt ansikte som de andra?" 15:33 [Iblees] svarade: "Jag är inte den som skall falla ned inför en människa, som Du har skapat av ljudande krukmakarlera, av formbar gyttja." 15:34 [Gud] sade: "Bort härifrån! Utstött skall du vara 15:35 och [Min] förbannelse [skall följa dig] till Domens dag!" 15:36 [Iblees] sade: "Herre! Bevilja mig anstånd till den Dag då [människorna] skall uppväckas från de döda!" 15:37 [Gud] svarade: "Du är en av dem som skall beviljas anstånd 15:38 till den Dag vars ankomsttid är känd [av Mig ensam]." 15:39 [Iblees] sade: "Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg, lovar jag att [för människorna] utmåla [det onda] på jorden i de mest förföriska färger och att leda dem alla till synd, 15:40 [alla] utom dem som är Dina verkliga, hängivna tjänare!" 15:41 [Gud] sade: "Detta är för Mig en rak väg; 15:42 du skall inte ha makt över andra av Mina tjänare än dem som helt gått vilse och [av fri vilja] följer dig. 15:43 Helvetet är den fastställda mötesplatsen för dem alla - 15:44 det har sju portar, som var och en skall få sin bestämda andel [av syndare]." 15:45 DE GUDFRUKTIGA [skall vistas] i lustgårdar med [porlande] källor, 15:46 och skall [vid inträdet] hälsas: "Stig in i fred! Här är ni skyddade [mot allt ont och mot all förgänglighet]." 15:47 Vi skall rensa bort ur deras bröst [alla rester av gammalt] agg och [med hjärtat fyllt av] broderlig kärlek [skall de ta plats] på upphöjda troner mitt emot varandra. 15:48 De skall inte känna trötthet och de skall aldrig behöva lämna detta [lyckliga tillstånd]. 15:49 Säg till Mina tjänare att Jag sannerligen är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet - 15:50 men Mitt straff [när det drabbar, innebär] det svåraste lidande.

15:51 OCH BERÄTTA för dem om Abrahams besökare - 15:52 hur de steg fram till honom och hälsade honom med fredshälsningen och han sade: "Ert besök gör oss oroliga!" 15:53 [Och] de sade: "Du har ingenting att frukta! Vi kommer med det glada budskapet till dig att [du skall få] en son [som skall bli en vis man]." 15:54 [Abraham] svarade: "Detta budskap ger ni mig trots min höga ålder? Vad är detta som ni säger mig?" 15:55 De sade: "Vårt budskap till dig är sanning. Var därför inte en av dem som misströstar [om Guds nåd]!" 15:56 [Abraham] sade: "Vem - utom den som helt har gått vilse - ger upp hoppet om sin Herres nåd?" 15:57 [Och] han fortsatte: "Vilka [andra] ärenden för er hit, ärade budbärare?" 15:58 De svarade: "Vi är sända till ett folk av obotfärdiga syndare [som skall förintas]. 15:59 Lot och hela hans hus skall dock räddas - 15:60 utom hans hustru som skall bli kvar - så har Gud beslutat - tillsammans med de övriga."

15:61 OCH NÄR de utsända kom till Lot 15:62 sade han: "Jag känner er inte." 15:63 De svarade: "Nej, [vi är Guds utsända och] vi har kommit till dig med det som [dessa människor] aldrig ville tro på; 15:64 ja, vi har gett dig ett sant besked - var förvissad om att vi säger sanningen. 15:65 Gå härifrån med din familj i skydd av nattmörkret - gå [själv] sist [för säkerhets skull] och låt ingen se tillbaka - och fortsätt i den riktning som skall anvisas er." 15:66 Och Vi uppenbarade för honom detta [Vårt] beslut: "När dagen bryter in, skall alla dessa syndare ha förintats." 15:67 Och stadens män, som gladde sig över den goda nyheten, kom [skyndande till Lots hus]. 15:68 [Lot] sade: "Dessa män är mina gäster. Drag inte vanära över mig. 15:69 Frukta Gud och gör inte detta till en skammens dag!" 15:70 De svarade: "Har vi inte förbjudit dig att lägga dig ut för främlingar [som vi har lust till]?" 15:71 [Lot] sade: "Här är mina döttrar, om ni måste göra [vad ni har satt er i sinnet]." 15:72 [De utsända sade:] "Så sant du lever [kommer de inte att lyssna till dig]! I sin upphetsning vet de inte vad de gör." 15:73 Och när solen gick upp genljöd över dem dånet [av Guds straff]. 15:74 Vi lade [deras städer] i ruiner och det förutbestämda straffet drabbade dem som ett regn av stenblock. 15:75 I detta ligger sannerligen budskap till dem som försöker tränga in i tingens innersta mening. 15:76 Dessa [städer] var belägna nära en ännu existerande väg. 15:77 Här ligger helt visst ett budskap till dem som tror.

15:78 Även de som bodde i [Madyans] skogklädda dalar var djupt orättfärdiga [människor] 15:79 och Vi lät dem gå under. Båda dessa folk levde nära en [ännu] fullt synlig huvudväg. 15:80 INVÅNARNA i Al-Hidjr kallade [Våra] budbärare lögnare. 15:81 Vi gav dem del av Våra budskap, men de vände envist ryggen till. 15:82 De högg ut bostäder åt sig ur klippan och bodde där i trygghet. 15:83 Men en dag i gryningen genljöd dånet [av Guds straff] över dem, 15:84 och [befästningarna] som de hade uppfört kunde inte skydda dem [mot förintelsen].

15:85 VI HAR inte skapat himlarna och jorden och allt däremellan utan en plan och ett syfte. Och Stunden skall komma [med räkenskap och dom]. Förlåt dem därför [Muhammad] och överse med [deras fel och brister]; 15:86 din Herre är Den som har skapat allt och har kunskap om allt. 15:87 VI HAR gett dig sju [verser] att ständigt upprepa och Koranen i all dess majestätiska skönhet. 15:88 Se inte [med avund] på de ögonblick av jordisk lycka som Vi skänker några av dessa [förnekare] och sörj inte över deras [otro], men visa hänsyn mot de troende och ge dem din kärleksfulla omtanke; 15:89 och säg [till människorna]: "Jag är den varnare som varnar öppet och entydigt [för Guds straff]." 15:90 [Vi har nämligen anförtrott dig ett gudomligt budskap] så som Vi tidigare gav Våra uppenbarelser till dem som [därefter godtyckligt] delade upp dem i stycken 15:91 [och] som [nu] betraktar Koranen som en rad föga trovärdiga [påståenden]. 15:92 Ja, vid din Herres namn! Vi skall sannerligen ställa dem alla till svars 15:93 för vad de gjorde! 15:94 Förkunna därför allt som du blir befalld [att förkunna] och håll dig borta från dem som sätter medhjälpare vid Guds sida. 15:95 Vi skall skydda dig mot dem som gör narr av [Våra budskap] 15:96 [och] som vid sidan av Gud dyrkar andra gudar; tids nog skall de få veta [sanningen]. 15:97 Vi vet att de [hädiska] ord som de yttrar gör dig djupt beklämd. 15:98 Lova och prisa därför din Herre och fall ned på ditt ansikte tillsammans med [de andra] som faller ned [inför Honom] i tillbedjan, 15:99 och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.

Till Kap. 14. Ibrahim (Abraham)

Till Kap. 16. An-Nahl (Biet)